Št. objave Naslov
5248. Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev borznoposredniških družb
5249. Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev borze
5250. Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev centralne klirinškodepotne družbe
5251. Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja borze
5252. Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje funkcije člana uprave borznoposredniške družbe oziroma izvršnega direktorja borznoposredniške družbe, likvidacijskega upravitelja borznoposredniške družbe oziroma poslovodje podružnice borznoposredniške družbe tretje države
5253. Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja centralne klirinškodepotne družbe
5254. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje investicijskih ter pomožnih investicijskih storitev in drugih dovoljenj
5255. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice investicijskega podjetja tretje države
5256. Sklep o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe
5257. Sklep o obveščanju o sumljivih poslih
5258. Sklep o vodenju, pogojih za vpis in javni dostopnosti registra odvisnih borznoposredniških zastopnikov
5259. Sklep o poročanju posameznih dejstev in okoliščin borznoposredniških družb
5260. Sklep o skrbnosti članov uprave in članov nadzornega sveta borznoposredniških družb
5261. Sklep o podrobnejših merilih za opredelitev predpostavk pri ugotavljanju tržnih manipulacij in opredelitvi notranjih informacij
5262. Sklep o pravilih v zvezi s preglednostjo in celovitostjo trga za borznoposredniške družbe ter večstranske sisteme trgovanja (MTF)
5263. Sklep o naložbah borznoposredniških družb v kvalificirane deleže v osebah nefinančnega sektorja
5264. Sklep o nadzoru borznoposredniških družb na konsolidirani podlagi
5265. Sklep o načinu izračuna količnikov likvidnosti sredstev in najmanjšem obsegu likvidnosti, ki ga mora zagotavljati borznoposredniška družba
5266. Sklep o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe
5267. Sklep o izračunu kapitala borznoposredniških družb
5268. Sklep o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah borznoposredniških družb
5269. Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za borznoposredniške družbe
5270. Sklep o izračunu kapitalske zahteve za operativno tveganje za borznoposredniške družbe
5271. Sklep o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za borznoposredniške družbe
5272. Sklep o veliki izpostavljenosti borznoposredniških družb
5273. Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov za borznoposredniške družbe
5274. Sklep o priznavanju zunanjih bonitetnih institucij za borznoposredniške družbe
5275. Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje pri listinjenju za borznoposredniške družbe
5276. Sklep o kreditnih zavarovanjih za borznoposredniške družbe
5277. Sklep o podrobnejših organizacijskih zahtevah za upravljanje borznega trga
5278. Sklep o podrobnejših pravilih o borznem trgu
5279. Sklep o posebnih pravilih za obveščanje o notranjih informacijah in naložbenih priporočilih
5280. Sklep o podrobnejši vsebini poenostavljenega prospekta in podrobnejša pravila za izvajanje postopka javne ponudbe
5281. Sklep o podrobnejših pravilih za izbiro Republike Slovenije kot matične države članice glede obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij
5282. Sklep o informacijah o pomembnih deležih
5283. Sklep o uresničevanju pravic imetnikov vrednostnih papirjev, ki so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu
5284. Sklep o predložitvi in dostopu do nadzorovanih informacij
5285. Sklep o posebnih pravilih za izpolnjevanje obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij za osebe tretjih držav
5286. Sklep o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij
5287. Sklep o organizacijskih zahtevah za vodenje centralnega registra in upravljanje poravnalnega sistema
5288. Sklep o podrobnejših pravilih za poravnavo borznih poslov in pogojih za prevzemanje položaja centralne nasprotne stranke in opravljanje drugih poslov, pri katerih prevzema kreditno tveganje nasprotne stranke
5289. Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih borznoposredniških družb
5290. Sklep o obsegu in vsebini revizijskega pregleda in revizorjevega poročila borznoposredniške družbe
5291. Sklep o razkritjih s strani borznoposredniških družb
5292. Sklep o določitvi programa in načina opravljanja preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika
5293. Sklep o oprostitvi plačevanja letnega nadomestila za nadzor
5294. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Turistično apartmajsko naselje Ankaran hrib«