Št. objave Naslov
1799. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)
1800. Pravilnik o merilnih instrumentih
1801. Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javno veljavnih višješolskih študijskih programov
1802. Pravilnik o potrdilu o naznanitvi ali zaznavi kaznivega dejanja
1803. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o območjih in sedežih policijskih postaj
1804. Sprememba navodila za izdelavo poročila o medbančnih depozitih
1805. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Benedikt za leto 2005
1806. Odlok o imenovanju Jurčičeve ulice v naselju Benedikt
1807. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bloke za leto 2005
1808. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bloke za leto 2006
1809. Letni program športa v Občini Brezovica za leto 2006
1810. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov
1811. Cenik za posamezne tarifne skupine zemeljskega plina
1812. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Cerkvenjak
1813. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja lokalnih cest v Občini Črenšovci
1814. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Rožna dolina II
1815. Program priprave za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta »Pri pošti« (SDZN)
1816. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj
1817. Odlok o spremembah Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Lendava
1818. Odlok o turistični taksi v Občini Lendava
1819. Sklep o soglasju k ceni vodenja in koordiniranja storitve pomoč družini na domu
1820. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred
1821. Sklep o uvrstitvi tajnika Občinske uprave v plačni razred
1822. Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2006
1823. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1824. Sklep o potrditvi cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Majšperk družbi Čisto mesto Ptuj d.o.o.
1825. Letni program športa v Občini Majšperk za leto 2006
1826. Letni program kulture Občine Majšperk za leto 2006
1827. Sklep o cenah komunalnih storitev v Občini Mirna Peč
1828. Letni program športa v letu 2006, ki jih sofinancira Občina Mislinja
1829. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Polzela
1830. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Prevalje za leto 2005
1831. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2005
1832. Sklep o ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Žalec
1833. Sklep o plačilu programov vrtca zaradi odsotnosti otrok iz zdravstvenih razlogov
1834. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Žalec