Št. objave Naslov
95. Zakon o notariatu (uradno prečiščeno besedilo) (ZN-UPB2)
96. Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (uradno prečiščeno besedilo) (ZZDT-UPB1)
97. Zakon o gostinstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZGos-UPB1)
98. Zakon o izdelkih iz plemenitih kovin (uradno prečiščeno besedilo) (ZIPleK-UPB1)
99. Sklep o imenovanju petih članic oziroma članov Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi šeste alinee šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
100. Sklep o imenovanju šestnajstih članic oziroma članov Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme alinee šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
101. Sklep o imenovanju petih članov Nadzornega sveta RTV Slovenija
102. Odlok o pomilostitvi
103. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za avtocestni priključek Naklo
104. Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Ponikve–Hrastje
105. Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Pluska–Ponikve
106. Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju
107. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008
108. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju kontrole izvoza blaga z dvojno rabo
109. Uredba o dopolnitvah Uredbe o oborožitvi, vojaški opremi, specialni operativni tehniki in naročilih zaupne narave
110. Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2006
111. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
112. Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2006
113. Pravilnik o začasnih uvrstitvah delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
114. Pravilnik o začasnih uvrstitvah delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
115. Pravilnik o začasnih uvrstitvah delovnih mest direktorjev s področja gospodarstva v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
116. Pravilnik o začasni uvrstitvi delovnega mesta direktorja s področja gasilsko reševalne dejavnosti v plačni razred znotraj razponov plačnih razredov
117. Pravilnik o oceni tveganja za namerno sproščanje gensko spremenjenih organizmov v okolje
118. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Navodila o seznamu organov tujih držav, pristojnih za izdajo listin o izpolnjevanju obveznih pogojev za udeležbo tujih ponudnikov v postopku oddaje javnih naročil, in o načinu preveritve teh listin
119. Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnikov s področja elektronskih komunikacij
120. Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi liste zborničnih oziroma ministrskih članov in liste sindikalnih članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij
121. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL-a št. 87 o določitvi cene za enoto storitve z začetkom uporabe od 1. januarja 2006
122. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL-a št. 88 o določitvi zamudnih obresti za pristojbine na zračnih poteh z začetkom veljavnosti 1. januarja 2006
123. Register o spremembah in dopolnitvah Registra biocidnih pripravkov
124. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec december 2005
125. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2005
126. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, 2005
127. Spremembe in dopolnitve Stališča 1 – Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu
128. Sklep o določitvi osnove in stopnje članarine Območni obrtni zbornici Lendava za leto 2006
129. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Tržič
130. Sklep o spremembah Sklepa o pravilih o odsotnostih in obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v vrtcih Občine Brežice
131. Sklep o cenah storitev za programe v vrtcih Občine Brežice
132. Odlok o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2006
133. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koper
134. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja ŠS 1/1-2 Stara Šiška
135. Odlok o lokacijskem načrtu Krahelnovo
136. Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2006
137. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Zavrč
138. Sklep o javni razgrnitvi predloga strokovne rešitve poteka trase prenosnega plinovoda M2/1 Trojane–Vodice pri Ljubljani, okoljskega poročila in revizije okoljskega poročila in sklic 2. prostorske konference
139. Pravilnik o uvedbi ukrepov v zvezi z aviarno influenco
140. Pravilnik o začasnih uvrstitvah delovnih mest direktorjev s področja okolja in prostora v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
141. Pravilnik o začasnih uvrstitvah delovnih mest direktorjev s področja kulture v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
142. Pravilnik o začasnih uvrstitvah delovnih mest direktorjev s področja lokalne samouprave in regionalne politike v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
143. Popravek Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov na območju Občine Cankova
144. Popravek Sklepa o določitvi cen programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v vrtcu Črna na Koroškem in Žerjav za leto 2006
145. Popravek Sklepa Občinskega sveta Občine Črnomelj o ukinitvi statusa javnega dobra
146. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
147. Popravek Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2006
148. Popravek Sklepa o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za modernizacijo javnih poti v Krajevni skupnosti Kog
149. Popravek Odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2006
150. Preklic objave Sklepa o določitvi vrednosti točke in vrednosti pavšalnih zneskov za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006