Št. objave Naslov
1308. Zakon o javnih uslužbencih (uradno prečiščeno besedilo) (ZJU-UPB2)
1309. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo) (ZSPJS-UPB5)
1310. Zakon o financiranju občin (uradno prečiščeno besedilo) (ZFO-UPB1)
1311. Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih
1312. Uredba o okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum
1313. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže
1314. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme
1315. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ruše
1316. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine območni Obrtni zbornici Dravograd za leto 2006
1317. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cankova za leto 2005
1318. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006
1319. Sklep o določitvi ekonomske cene programov vzgojno-varstvenih storitev v javnem zavodu – vrtcu OŠ Cankova
1320. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2006
1321. Sklep o ustanovitvi skupnega organa Občine Domžale in Mestne občine Ljubljana za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in obveznosti do Osnovne šole Dragomelj
1322. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Mestne občine Ljubljana
1323. Program priprave Prostorskega reda občine Medvode
1324. Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Medvode z urbanističnimi in krajinskimi zasnovami
1325. Odlok o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska Sobota
1326. Odlok o lokacijskem načrtu za Ekonomsko šolo v Murski Soboti
1327. Pravilnik o merilih za določitev plač direktorjev javnih podjetij in plačil predstavnikov ustanovitelja javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Murska Sobota
1328. Sklep o uvedbi dovolilnic za parkiranje na urejenih parkirnih prostorih (modrih conah), za katere se pobira parkirnina, ter o določitvi višine nadomestila za dovolilnice
1329. Program priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za Šmihelsko (Ljubensko) cesto v Novem mestu
1330. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2006
1331. Sklep o cenah komunalnih storitev v Mestni občini Novo mesto
1332. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu ŠOLA – VRTEC
1333. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2006
1334. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Ribnica
1335. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ribnica
1336. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Slovenj Gradec
1337. Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin na območju Mestne občine Slovenj Gradec
1338. Odlok o nadzoru nad izvajanjem predpisov Mestne občine Slovenj Gradec
1339. Sklep o izvzetju iz javnega dobra
1340. Sklep o izvzetju iz javnega dobra
1341. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2006
1342. Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačni razred
1343. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta »Mlaka industrijska cona levi breg«
1344. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Petra v Selcih za kulturni spomenik lokalnega pomena
1345. Odlok o pomilostitvi
1346. Uredba o spremembi Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili