Št. objave Naslov
64. Zakon o policiji (uradno prečiščeno besedilo) (ZPol-UPB5)
65. Zakon o potnih listinah (uradno prečiščeno besedilo) (ZPLD-1-UPB1)
66. Zakon o varnosti na smučiščih (uradno prečiščeno besedilo) (ZVSmuč-UPB1)
67. Zakon o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 (uradno prečiščeno besedilo) (ZUOPZP-UPB1)
68. Resolucija o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006–2010 (ReNRRP)
69. Pravilnik o spremembah Pravilnika o primerih, v katerih se plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve ter druga plačila ne nakazujejo na transakcijske račune
70. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o vodenju registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov
71. Pravilnik o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2006
72. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja – teran
73. Pravilnik o pogojih za opravljanje lovskega izpita in obliki dokazila o opravljenem lovskem izpitu
74. Pravilnik o opravljanju socialno varstvenih storitev na podlagi dovoljenja za delo in vpisa v register
75. Odločba o podelitvi statusa društva
76. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu
77. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu
78. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za december 2005
79. Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine
80. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o kriterijih, merilih in postopku za določanje višine sredstev za prilagoditev prostorov in delovnih sredstev za delovne invalide
81. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Domžale za leto 2006
82. Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje letnega programa športa v Občini Brezovica
83. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Luče
84. Odlok o spremembi območij naselij Stara Gora, Ozeljan in Vogrsko
85. Odlok o lokacijskem načrtu za Meblo vzhod
86. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice
87. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda
88. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
89. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
90. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Vrtni center Bučna vas v Novem mestu
91. Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem
92. Program priprave občinskega lokacijskega načrta TPC Žalec
93. Sklep o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih organov za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Žirovnica
94. Spremembe in dopolnitve Seznama registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji