Št. objave Naslov
1019. Zakon o varnosti cestnega prometa (uradno prečiščeno besedilo) (ZVCP-1-UPB3)
1020. Sklep o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični stranki iz sredstev državnega proračuna v letu 2006
1021. Sklep o imenovanju generalnega konzula Republike Slovenije v Celovcu
1022. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi cene potnih listin
1023. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami
1024. Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami
1025. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o specializacijah zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev
1026. Pravilnik o monitoringu in nadzoru salmonel
1027. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih zahtevah pri zagotavljanju medicinske oskrbe posadke na ladjah
1028. Pravilnik o prepisovanju podatkov o delovnem času iz zapisovalnih naprav in vodenju evidence
1029. Pravilnik o varnosti strojev
1030. Register o spremembah in dopolnitvah Registra biocidnih pripravkov
1031. Navodilo o izvajanju pomoči v primeru tranzita tujca, ki se prisilno odstranjuje po zračni poti
1032. Tarifa o vrednosti točke za leto 2006 za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo številk
1033. Tarifa o plačilih za izvajanje poštnih storitev za leto 2006
1034. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o prenosljivosti številk
1035. Odlok o proračunu Občine Bloke za leto 2006
1036. Pravilnik o nagrajevanju uredniškega odbora
1037. Sklep o uveljavljanju rezervacije v poletnih mesecih in plačilu programov vrtca v primeru odsotnosti otrok zaradi bolezni in v primeru začasnega izpisa in ponovnega vpisa otroka v vrtec
1038. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
1039. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta za območje VP 14/2 Ig
1040. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta za »Turistično naselje v Valdoltri, območje T3«
1041. Sklep o ustanovitvi Komisije za sodelovanje Mestne občine Kranj ob predsedovanju Slovenije Evropski uniji
1042. Sklep o ustanovitvi Komisije za oživljanje mestnega jedra
1043. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Krško
1044. Obvezna razlaga prve alinee 5. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Krško
1045. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dragomelj
1046. Sklep o podaljšanju javne razgrnitve
1047. Sklep o povišanju cen programa vrtca Majšperk
1048. Odlok o določitvi območja naselja Sveta Gora
1049. Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi programa priprave za občinski lokacijski načrt Vodovodna
1050. Odlok o ustanovitvi zavoda GORIŠKA LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA - GOLEA
1051. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Štore
1052. Sklep o izvzetju iz javnega dobra
1053. Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Vojnik
1054. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica
1055. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev, članov nadzornega odbora in delovnih teles Občinskega sveta Občine Žirovnica ter drugih organov Občine Žirovnica
1056. Pravilnik o najemu učilnice v Čopovi rojstni hiši