Št. objave Naslov
1. Popravek Uradnega prečiščenega besedila Zakona o ustanovah (ZU-UPB1)
2. Popravek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o financiranju in sofinanciranju razvoja morskega in sladkovodnega ribištva za leta 2004–2006
3. Popravek Sklepa o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Ponikve-Hrastje
4. Popravek Programa priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Hajdina
3883. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Italiji
3884. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-E)
3885. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski inšpekciji (ZSolI-A)
3886. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg-A)
3887. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu (ZGas-B)
3888. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-A)
3889. Zakon o spremembah Zakona o Bloudkovih priznanjih (ZBloP-A)
3890. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-A)
3891. Pravilnik o pogojih oploditvene sposobnosti semena domačih živali
3892. Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje tuberkuloze pri govedu (Tuberculosis)
3893. Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bruceloze pri govedu (Brucellosis)
3894. Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje enzootske goveje levkoze (Leucosis enzootica bovum)
3895. Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni Aujeszkega (Morbus Aujeszky)
3896. Pravilnik o projektiranju cest
3897. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec september 2005
3898. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2005
3899. Pojasnilo 6 – Ocenjevanje vrednosti stvarnega premoženja države in občin
3900. Odlok o lokacijskem načrtu Tehnološki park Celje
3901. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Mariborske ceste – III. etapa
3902. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Glazija, območje K3
3903. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno
3904. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Celje
3905. Odlok o dopolnitvah Odloka o pokopališkem in pogrebnem redu na območju Mestne občine Celje
3906. Sklep o ceni bolnišničnih oddelkov Vrtca Anice Černejeve
3907. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi v k.o. Spodnja Hudinja, k.o. Ostrožno in k.o. Medlog
3908. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta ZN Šmarjeta
3909. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zg. Hudinja (skrajšani postopek)
3910. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Lokrovec (skrajšani postopek)
3911. Odlok o oskrbi s toploto in splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju naselja Grosuplje
3912. Tarifni sistem za prodajo toplote iz javnega vročevodnega omrežja Grosuplje
3913. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone Leskovec
3914. Odlok o spremembi mej naselij Kostanjevica na Krki, Globočice pri Kostanjevici, Grič, Orehovec, Malence, Sajevce in Slinovce
3915. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško
3916. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 3327/2, k.o. Ravne in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 43/2, k.o. Ravne
3917. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1217/38, k.o. Smednik
3918. Sklep o ustanovitvi javnega dobra na nepremičninah last Rudnika Senovo v zapiranju / III.
3919. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za vrednotenje in izbor programov športa v Občini Krško
3920. Pravilnik o spremembi pravilnika o načinu oddajanja telovadnic osnovnih šol v uporabo za namene športa
3921. Navodilo za predstavnike ustanovitelja v organih upravljanja javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Krško
3922. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu dela mesta Krško
3923. Sklep o dopolnitvah Sklepa o merilih za določitev plač direktorja JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. in direktorjev povezanih javnih podjetij ter plačil za opravljanje nalog predstavnikov občin ustanoviteljic v njihovih organih
3924. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta za Topniško cesto med Dunajsko in Linhartovo cesto
3925. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja MS 6/3 Zgornja Hrušica
3926. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta za zadrževalni kanal Fužine – Zalog, z zadrževalnim bazenom pred CČN, Občinskega lokacijskega načrta za kanalizacijski zbiralnik Co ter Občinskega lokacijskega načrta za zadrževalni bazen na kanalizacijskem zbiralniku A6
3927. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja BS 4/1 Ruski car
3928. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja CO 2/1 Bavarski dvor, del območja urejanja CO 2/2 Bavarski dvor in del območja urejanja CT 9 Slovenska cesta
3929. Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o lokacijskem načrtu »IPC LOKE«
3930. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3931. Odlok o rebalansu proračuna Občine Pivka za leto 2005
3932. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
3933. Odlok o spremembah Odloka o občinskih cestah Občine Postojna
3934. Odlok o podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju Občine Sežana
3935. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sežana za leto 2005
3936. Sklep o dodelitvi koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
3937. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju občinskega lokacijskega načrta Smete
3938. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Šentjur
3939. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Škofljica
3940. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje VS 4/4 (RS 5) Lavrica
3941. Program priprave o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica, ME 5A
3942. Poročilo o izidu nadomestnih volitev župana Občine Trebnje dne 9. oktobra 2005
3943. Spremembe Statuta Občine Vipava
3944. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2005
3945. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Vipava
3946. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Zreče
3947. Program priprave za občinski lokacijski načrt Obrtno-industrijska cona Ajdovec (OLN)