Št. objave Naslov
888. Zakon o trgu vrednostnih papirjev (uradno prečiščeno besedilo) (ZTVP-1-UPB1)
889. Zakon o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (uradno prečiščeno besedilo) (ZPSPID-UPB1)
890. Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (uradno prečiščeno besedilo) (ZISDU-1-UPB1)
891. Energetski zakon (uradno prečiščeno besedilo) (EZ-UPB1)
892. Zakon o meroslovju (uradno prečiščeno besedilo) (ZMer-1-UPB1)
893. Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (uradno prečiščeno besedilo) (ZVVJTO-UPB2)
894. Zakon o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (uradno prečiščeno besedilo) (ZPZRTH-UPB2)
895. Zakon o preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku živega srebra Idrija (uradno prečiščeno besedilo) (ZPPPR-UPB1)
896. Zakon o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (uradno prečiščeno besedilo) (ZPOOSRP-UPB1)
897. Zakon o železniškem prometu (uradno prečiščeno besedilo) (ZZelP-UPB3)
898. Zakon o prevozih v cestnem prometu (uradno prečiščeno besedilo) (ZPCP-1-UPB3)
899. Sklep o določitvi članarine Območni obrtni zbornici Ljubljana Vič za leto 2005