Št. objave Naslov
3981. Uredba o dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije
3982. Uredba o koncesijah za opravljanje gospodarske javne službe izvajanja javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu
3983. Uredba o dopolnitvi Uredbe o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje vode Soče, Idrijce in Bače za proizvodnjo električne energije
3984. Uredba o dopolnitvi Uredbe o koncesiji za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah HE Moste, HE Mavčiče in HE Medvode
3985. Pravilnik o kriterijih za označevanje vodovarstvenega območja in območja kopalnih voda
3986. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2004 ter Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2005
3987. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda "Celjski mladinski center"
3988. Odlok o lokacijskem načrtu Stegujev hrib - I. faza
3989. Odlok o lokacijskem načrtu Srce sever
3990. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu rekreacijski center Na Golovcu
3991. Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Celje
3992. Razpis nadomestnih volitev članov Sveta krajevne skupnosti Senožeče
3993. Odlok o spremembah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990, za območje Občine Dobrova-Polhov Gradec
3994. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Dornava
3995. Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini Dornava
3996. Sklep o ceni najemnine za grobove in uporabo mrliške vežice na pokopališču Dornava in Polenšak
3997. Sprememba in dopolnitev Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2004
3998. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Grosuplje
3999. Pogoji za uporabo plakatnih mest za volilno kampanjo za volitve poslancev Republike Slovenije v Državni zbor v letu 2004
4000. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu območja B5 Perovo
4001. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih za oblikovanje cen za najem športnih objektov
4002. Odlok o ureditvenem načrtu Zdole
4003. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejemu akta o ustanovitvi zavoda Valvasorjev raziskovalni center Krško
4004. Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja v letu 2004
4005. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško
4006. Sklep o ustanovitvi javnega dobra na nepremičninah last Rudnika Senovo v zapiranju
4007. Odlok o rebalansu proračuna Občine Markovci za leto 2004
4008. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Markovci
4009. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4010. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4011. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica, spremembe in dopolnitve 2003, za območja komunalne infrastrukture
4012. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica
4013. Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Nova Gorica
4014. Sklep o sprejetju programa prodaje stvarnega premoženja
4015. Sklep o sprejetju programa prodaje stvarnega premoženja
4016. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4017. Sklep o podelitvi priznanja Mestne občine Nova Gorica
4018. Pravilnik o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica
4019. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
4020. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
4021. Statut Občine Šempeter-Vrtojba
4022. Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah