Št. objave Naslov
2754. Deklaracija o stališčih za začetek delovanja Republike Slovenije v institucijah EU v letu 2004 (DeZDIEU)
2755. Dopolnitve Poslovnika državnega zbora (PoDZ-1A)
2756. Odlok o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za zadeve Evropske unije
2757. Odlok o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko
2758. Sklep o imenovanju predsednika in podpredsednikov Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za zadeve Evropske unije
2759. Sklep o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični stranki iz sredstev državnega proračuna v letu 2004
2760. Pravilnik o izdaji dovoljenj za delo otrok, mlajših od 15 let
2761. Pravilnik o postopkih glede dovoljenja za promet z zdravilom
2762. Pravilnik o vnosu iz in iznosu v države članice Evropske unije ter uvozu in izvozu radioaktivnih odpadkov
2763. Program priprave Prostorskega reda Slovenije
2764. Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega sodišča in Upravnega sodišča ter o odpravi odločbe Ministrstva za notranje zadeve
2765. Sklep o spremembi vrednosti točke zdravniške tarife
2766. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Lenart za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Lenart za obdobje 1986-1990 za območje Občine Benedikt, spremembe in dopolnitve v letu 2002
2767. Sklep o določitvi cen programov storitev v Javnem vzgojno varstvenem zavodu - Vrtec Benedikt
2768. Odlok o razglasitvi Domačije Janeževa gorca 56 oziroma Jelčičeve domačije za kulturni spomenik lokalnega pomena
2769. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi zidanice v šolskem vinogradu na Bizeljskem za kulturni spomenik lokalnega pomena
2770. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi Banove domačije v Artičah za kulturni spomenik lokalnega pomena
2771. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice 1986-1990 za območje TPV Šentlenart Občine Brežice
2772. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za izbor in izvedbo programov športa v Občini Brežice
2773. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje
2774. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Celje
2775. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2003
2776. Sklep o sprejemu programa opremljanja zemljišč za območje zazidalnega in dela ureditvenega načrta za stanovanjsko območje Predstruge
2777. Sklep o določitvi najvišjih cen vzgojno-varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje - VVE Ringaraja
2778. Sklep o soglasju k ceni socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu
2779. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju posojil in sofinanciranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in kmetijstva v Občini Hrpelje-Kozina
2780. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2003
2781. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kamnik
2782. Odlok o zazidalnem načrtu za del območja urejanja ŠS 1/7 Zgornja Šiška - kare 25A
2783. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja CO 5/9 Elektro Ljubljana
2784. Program priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za obrtno cono Novi Jork, območje EKOLES
2785. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2003
2786. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Metlika
2787. Odlok o turistični taksi v Mestni občini Murska Sobota
2788. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje Černelavci vzhod - 2
2789. Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Murska Sobota
2790. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Mestni občini Novo mesto
2791. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
2792. Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o lokacijskem načrtu "Brančurnikov podn - območje storitvenih dejavnosti"
2793. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2794. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Krmelj
2795. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o lokacijskem načrtu za poslovno, trgovski, storitveni center AC izvoz Slovenska Bistrica jug
2796. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o lokacijskem načrtu za glinokop Pragersko v Občini Slovenska Bistrica
2797. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu sestave seznama upravičencev za vračila, in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Sveta Ana
2798. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sveta Ana
2799. Odlok o zaključnem računu Občine Škofljica za leto 2003
2800. Odlok o zazidalnem načrtu Socka