Št. objave Naslov
6079. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete
6080. Pravilnik o načinu vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje upravljanja likvidnosti sistema enot­nega zakladniškega računa
6081. Pravilnik o obrazcu za obračun posebnega davka na določene prejemke
6082. Pravilnik o službeni izkaznici in znački davčnega inšpektorja in davčnega izterjevalca
6083. Pravilnik o primerih, v katerih se plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve ter druga plačila ne nakazujejo na transakcijske račune
6084. Pravilnik o evidenci in nadzoru pri trgovanju s predmeti kulturne dediščine
6085. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 82, o določitvi cene za enoto storitve za Hrvaško, z začetkom veljavnosti 1. novembra 2004
6086. Pravilnik o spremembi signalnega pravilnika
6087. Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje fitoplazme European Stonefruit Yellows
6088. Količnik za preračun katastrskega dohodka
6089. Odločba o razveljavitvi 32. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Dolenjske Toplice
6090. Sklep o začasnem zadržanju Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986-1990, dopolnjenega aprila 2004, za območje Občine Vrhnika
6091. Navodilo o spremembi in dopolnitvi navodila za izvajanje sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov
6092. Odlok o turistični taksi v Občini Beltinci
6093. Sklep o povišanju ekonomske cene za dejavnosti vzgoje in varstva predšolskih otrok v vrtcu Bel­tinci
6094. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2004
6095. Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 2005
6096. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
6097. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Cerkvenjak za leto 2005
6098. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica - 1. faza
6099. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu poslovna cona "Ručetna vas"
6100. Sklep o ukinitvi javnega dobra
6101. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
6102. Sklep o določitvi ekonomske cene programov v VVZ Vrtec Dravograd
6103. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dravograd za leto 2005
6104. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Dravograd za leto 2005
6105. Sklep o določitvi višine najemnin kmetijskih zemljišč Občine Dravograd za leto 2005
6106. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2005
6107. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Hrastnik za leto 2005
6108. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Izola za leto 2005
6109. Sklep o gradbeni ceni stanovanj, stroških komunalnega opremljanja in ceni stavbnega zemljišča na območju Občine Kamnik za leto 2005
6110. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobarid
6111. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Kočevje za leto 2005
6112. Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2004
6113. Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2005
6114. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2005
6115. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun komunalnih taks
6116. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2005
6117. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
6118. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun komunalne takse v Mestni občini Kranj za leto 2005
6119. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Križevci za leto 2005
6120. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Križevci za leto 2005
6121. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Osilnica za leto 2005
6122. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Prebold za leto 2004
6123. Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2005
6124. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Puconci za leto 2005
6125. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2005
6126. Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 2005
6127. Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 2006
6128. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ribnica za leto 2003
6129. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Ribnica v letu 2005
6130. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ribnica za leto 2005
6131. Spremembe in dopolnitve Tarifnega pravilnika za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnih sistemov v upravljanju javnega podjetja Hydrovod d.o.o. v Občini Ribnica
6132. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sevnica za leto 2004
6133. Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2005
6134. Sklep o določitvi najemnin za neprofitna stanovanja v lasti Občine Sevnica
6135. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Slovenska Bistrica v letu 2005
6136. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
6137. Nadomestne volitve župana Občine Slovenska Bistrica
6138. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada
6139. Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček
6140. Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2005
6141. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2004
6142. Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2005
6143. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šempeter-Vrtojba
6144. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o delovnih telesih Občinskega svet občine Šempeter-Vrtojba
6145. Sklep o imenovanju nadomestnega člana
6146. Sklep o imenovanju dodatnih članov
6147. Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine Šentjur za leto 2004
6148. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi turistično informacijskega centra Občine Šentjur pri Celju
6149. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2004
6150. Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2005