Št. objave Naslov
505. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi ureditvenega območja mednarodnega mejnega prehoda Metlika
506. Uredba o spremembi uredbe o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti
507. Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve vode za leto 2004 in 2005
508. Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve tal
509. Sklep o določitvi in razvrščanju območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji ter določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2004
510. Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o upravnih aktih
511. Pravilnik o spremembi odredbe o obliki poročila o občasnih ali trajnih meritvah v okviru obratovalnega monitoringa odpadnih vod
512. Pravilnik o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj
513. Seznam tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske traktorje
514. Seznam tehničnih specifikacij za dvo- in trikolesna motorna vozila
515. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec januar 2004
516. Sklep o spremembi sklepa o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih bank in hranilnic
517. Navodilo za izvajanje sklepa o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih bank in hranilnic (Metodologija za sestavitev bilance stanja in izkaza poslovnega izida)
518. Navodilo za izvajanje sklepa o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih bank in hranilnic (Metodologija za izračun kazalcev)
519. Statut Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije
520. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Tehnologija lesa 2
521. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Tehnologija lesa 3
522. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Mikrobiologija z epidemiologijo
523. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Optika z meritvami - I
524. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Prva pomoč in nujna medicinska pomoč
525. Sklep o potrditvi učbenika MOJA PRVA FIZIKA 1, učbenik za fiziko v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
526. Sklep o potrditvi delovnega zvezka MOJA PRVA FIZIKA 1, delovni zvezek za fiziko v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
527. Sklep o potrditvi učbenika NUOVA MAGIA 1, učbenik za italijanščino kot materini jezik v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja z italijanskim učnim jezikom
528. Sklep o potrditvi učbenika LA GRAMMATICA, Morfologia, učbenik za italijanščino kot materini jezik v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja z italijanskim učnim jezikom
529. Sklep o potrditvi delovnega zvezka NUOVA MAGIA, Il mito l'epica, delovni zvezek za italijanščino kot materini jezik v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja z italijanskim učnim jezikom
530. Sklep o potrditvi učbenika VUOI IMPARARE CON NOI 5, učbenik za italijanščino kot drugi jezik v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja na narodno mešanem območju Slovenske Istre
531. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka DO STO, ZANIMIVO BO, 2 dela, samostojni delovni zvezek za matematiko v 2. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
532. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI, 2 dela, samostojni delovni zvezek za matematiko v 3. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
533. Sklep o potrditvi učbenika KOCKA 7, 2 dela, učbenik za matematiko v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
534. Sklep o potrditvi učbenika KOCKA 8, učbenik za matematiko v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
535. Sklep o potrditvi delovnega zvezka KOCKA 8, delovni zvezek za matematiko v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
536. Sklep o potrditvi učbenika OKOLJE IN JAZ 2, učbenik za spoznavanje okolja v 2. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
537. Sklep o potrditvi delovnega zvezka OKOLJE IN JAZ 2, delovni zvezek za spoznavanje okolja v 2. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
538. Sklep o potrditvi atlasa MALI ZGODOVINSKI ATLAS, atlas za zgodovino v osemletnem osnovnošolskem in devetletnem osnovnošolskem izobraževanju
539. Sklep o potrditvi učbenika VZPON MEŠČANSTVA, učbenik za zgodovino v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
540. Sklep o potrditvi učbenika OD ROVAŠA DO ENAČB, učbenik za matematiko v 1. letniku srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
541. Razlaga kolektivne pogodbe za cestni potniški promet Slovenije
542. Odlok o razglasitvi Vile Beli dvor na Bledu za kulturni spomenik lokalnega pomena
543. Odlok o razglasitvi Kumerdejeve rojstne hiše za kulturni spomenik lokalnega pomena
544. Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Martina na Bledu za kulturni spomenik lokalnega pomena
545. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica
546. Sklep o javni razgrnitvi o javni razgrnitvi spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoroč­nega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-1990
547. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje Starega celjskega gradu
548. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Grosuplje
549. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
550. Sklep o ponovni javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta S 3/a Kojina
551. Sklep o ponovni javni razgrnitvi programske zasnove Kojina za zazidalni načrt S3/a Kojina - spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica
552. Program priprave sprememb in dopolnitev splošnih meril prostorsko ureditvenih pogojev za naselja v Občini Pivka podrobnih meril in pogojev PUP za naselja v Občini Pivka podrobnih meril in pogojev PUP za območje Pivke z Radohovo vasjo, Petelinjami in Hrastjem
553. Program priprave lokacijskega načrta "Brančurnikov podn" - območje storitvenih dejavnosti
554. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogaška Slatina
555. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2004
556. Sklep o soglasju k cenam socialno varstvenih storitev osebna pomoč in pomoč na domu
557. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah
558. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Šmarje pri Jelšah za leto 2004
559. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Tišina in o izvajanju gospodarskih javnih služb
560. Odlok o občinskih cestah
561. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Mokronog
562. Odlok o proračunu Občine Vojnik za leto 2004
563. Odlok o potrditvi sprememb in dopolnitev tržnega reda na tržnici
564. Spremembe in dopolnitve tržnega reda na tržnici "Pod uro" v Zagorju ob Savi
565. Spremembe in dopolnitve pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki in dopolnitev priloge pravilnika o višini tarifnih postavk - cenik za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi
566. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki in Priloga pravilnika o višini tarifnih postavk - cenik za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi
567. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Zagorje ob Savi in rezervacije