Št. objave Naslov
462. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
463. Uredba o obrambnih načrtih
464. Uredba o podrobnejših kriterijih za uvrščanje delovnih mest ravnateljev, direktorjev in tajnikov v plačne razrede
465. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
466. Pravilnik o vsebini, programu in načinu opravljanja izpita za matičarja
467. Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka
468. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o higieni živil
469. Seznam zdravil, za katera je oziroma bo prenehalo veljati dovoljenje za promet na predlog imetnika dovoljenja
470. Odločba o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril
471. Odločba o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril
472. Odločba o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril
473. Odločba o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril
474. Navodilo za poročanje upravljavcev plačilnih sistemov v zvezi z opravljanjem poravnav med izvajalci plačilnega prometa
475. Kolektivna pogodba o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence
476. Pravilnik o vrednotenju programov športa v Občini Gorenja vas-Poljane, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev
477. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Turistično oskrbovalni center III, Grosuplje
478. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje, dopolnitev 2002
479. Spremembe in dopolnitve programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Grosuplje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjen 1989., 1993., in 1994. leta, prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Grosuplje za obdobje od leta 1996 do leta 2000 in sprememb 1998
480. Odlok o ureditvenem načrtu za cono C 2-2 v Ilirski Bistrici
481. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 - dopolnjen 2003 - Globovnik
482. Sklep o umiku pooblastila Javnemu komunalnemu podjetju
483. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun komunalne takse v Mestni občini Kranj za leto 2004
484. Program priprave za občinski lokacijski načrt območja Planina-jug
485. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Križevci za leto 2004
486. Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 2004
487. Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 2005
488. Odlok o proračunu Občine Mislinja za leto 2004
489. Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2004
490. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
491. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih Aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
492. Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2004
493. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališča v Občini Razkrižje
494. Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2004
495. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec
496. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta individualne zazidave Šmartno - Krnice (SC8)
497. Program priprave o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembi zazidalnega načrta Planote Legen
498. Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2004
499. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2003
500. Pravilnik o vzorčenju in analiznih metodah za surovo in toplotno obdelano mleko
501. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu