Št. objave Naslov
1. Popravki o podatkih zdravil
238. Zakon o prekrških (ZP-1)
239. Zakon o detektivski dejavnosti (uradno prečiščeno besedilo) (ZDD-UPB1)
240. Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo) (ZDRS-UPB1)
241. Zakon o trgovini (uradno prečiščeno besedilo) (ZT-UPB1)
242. Zakon o industrijski lastnini (uradno prečiščeno besedilo) (ZIL-1-UPB1)
243. Zakon o varstvu topografije polprevodniških vezij (uradno prečiščeno besedilo) (ZVTPPV-UPB1)
244. Zakon o pravicah industrijske lastnine iz delovnega razmerja (uradno prečiščeno besedilo) (ZPILDR-UPB1)
245. Pravilnik o izvajanju preventivnih cepljenj in diagnostičnih ter drugih preiskav živali v letu 2003 za izpolnjevanje pogojev za promet
246. Pravilnik o izvajanju sistematičnega spremljanja kužnih bolezni in cepljenj živali v letu 2003
247. Pravilnik o območjih in imenih katastrskih občin
248. Osnova za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja od vključno januarja 2003 dalje
249. Seznam zdravil, za katera je bilo od 19. 10. 2002 do 31. 12. 2002 izdano dovoljenje za promet
250. Seznam zdravil, za katera je od 19. 10. 2002 do 31. 12. 2002 prenehalo veljati dovoljenje za promet
251. Seznam zdravil katerim se je spremenila ATC oznaka v letu 2002
252. Odločba o oceni ustavnosti prvega odstavka 14. člena zakona o varnosti cestnega prometa
253. Odločba o zavrnitvi in zavrženju ustavne pritožbe zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 710/97 z dne 1. 10. 1997 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Škofji Loki št. I 1254/96 z dne 17. 4. 1997
254. Odločba, se do določbe 15.č in 15.d člena zakona o Skladu Republike Slovenije za sukcesijo v prekinitvi pravdnega postopka oziroma o odlogu izvršbe po uradni dolžnosti, kolikor se nanašajo na odškodninske zahtevke posameznikov zaradi škode, nastale pri služenju vojaškega roka v jugoslovanski ljudski armadi nekdanje SFRJ, na ozemlju Republike Slovenije, razveljavijo
255. Sklep o poravnavah med izvajalci plačilnega prometa
256. Navodilo o spremembi navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino
257. Poročilo o gibanju plač za november 2002
258. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
259. Odlok o zazidalnem načrtu za del območja urejanja C12 8S Tičnica na Rakeku
260. Odlok o zazidalnem načrtu za del območja urejanja C13 11S Loško v Cerknici
261. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Cerknica
262. Sklep o spremembi uradnega elektronskega poštnega naslova Občinske uprave občine Črenšovci
263. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Grosuplje - naselje
264. Odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Lenart v letu 2003
265. Sprememba statuta Občine Lenart
266. Sprememba poslovnika Občine Lenart
267. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lenart
268. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2003
269. Ugotovitveni sklep
270. Program priprave zazidalnega načrta za del naselja Sveta Trojica v Slovenskih goricah
271. Program priprave ureditvenega načrta Jezera pri Sveti Trojici
272. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Lenart
273. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
274. Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe pomoči družini na domu
275. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2003
276. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tržič
277. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov
278. Odlok o ustanovitvi Zavoda REVITAL, zavod za prenovo mesta Tržič
279. Odlok o spremembah odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda
280. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2003
281. Sklep o imenovanju komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
282. Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Tržič