Št. objave Naslov
2435. Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (uradno prečiščeno besedilo) (ZVISJ-UPB-1)
2436. Uredba o koncesiji za rabo vode v ribogojnici za vzrejo salmonidnih vrst rib, za katero je bilo pridobljeno vodnogospodarsko dovoljenje
2437. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe za izvajanje carinskega zakona
2438. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uveljavljanju pravice do oprostitev uvoznih dajatev
2439. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 60. obletnici Zbora odposlancev slovenskega naroda v Kočevju
2440. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska filharmonija
2441. Program priprave strategije prostorskega razvoja Slovenije
2442. Pravilnik o žganih pijačah
2443. Praktične smernice za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi
2444. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
2445. Odločba o razveljavitvi prve, druge, tretje, pete in delno četrte alinee 46. člena energetskega zakona
2446. Odločba o razveljavitvi 5. člena odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Zagorje ob Savi, o razveljavitvi 67. člena odloka o občinskih cestah in o zavrnitvi pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 3. člena odloka o občinskih cestah
2447. Kolektivna pogodba za poštne in kurirske dejavnosti
2448. Odločba o dodelitvi licence
2449. Odločba o spremembah in dopolnitvah odločbe o dodelitvi licence
2450. Odločba o odvzemu licence
2451. Program priprave za občinski lokacijski načrt "Veliki Otok - poslovno obrtna cona"
2452. Program priprave za občinski lokacijski načrt "center za ravnanje z odpadki Orehovška brda"
2453. Program priprave za občinski lokacijski načrt "ob Pivki p19/s15"