Št. objave Naslov
5714. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi in imenovanju članov Nazornega odbora SAPARD
5715. Odločba o imenovanju za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
5716. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o obveščanju potrošnikov o varčni rabi goriv in emisijah CO2 novih osebnih vozil
5717. Pravilnik o razvrstitvi zdravilnih rastlin
5718. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v novembru 2003
5719. Znesek premije in znesek davčne olajšave za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
5720. Seznam standardov, ki dopolnjuje seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo
5721. Odločba o razveljavitvi druge točke 1. člena odloka o komunalnih taksah, kolikor se nanaša na napise, objave in druge oblike reklamnih oglasov, ki se nahajajo na zemljiščih in stavbah v zasebni lasti
5722. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sklep Vrhovnega sodišča
5723. Odločba o presoji zakonskih določb o usklajevanju pokojnin
5724. Odločba, da določbe enajstega odstavka 63. člena Stanovanjskega zakona, tretjega odstavka 7. člena Odloka o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih in Navodila o načinu uveljavljanja znižane neprofitne najemnine za upravičence do najema socialnega stanovanja niso v neskladju z Ustavo, ter o zavrženju zahteve za oceno ustavnosti tretjega odstavka 63. člena Stanovanjskega zakona
5725. Razlaga o uporabi kolektivne pogodbe Banke Slovenije
5726. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o kadrovskih, tehničnih in organizacijskih pogojih ter dokumentaciji
5727. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o shemah letnih in polletnih računovodskih izkazov investicijskih skladov, vsebini njihovih prilog s pojasnili, analitičnem kontnem načrtu, pravilih vrednotenja postavk v računovodskih izkazih in pravilih za izračun čiste vrednosti sredstev investicijskega sklada
5728. Sklep o poročanju o obvladovanju tveganj v zvezi z naložbami investicijskega sklada
5729. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejši obliki, najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in poročila o revidiranju letnega poročila družbe za upravljanje
5730. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o poročanju agenciji za trg vrednostnih papirjev in javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu
5731. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejših pravilih o obvladovanju tveganj družbe za upravljanje
5732. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o računovodskih izkazih vzajemnih pokojninskih skladov
5733. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada
5734. Sklep o podrobnejši vsebini letnega poslovnega poročila vzajemnega pokojninskega sklada
5735. Spremembe in dopolnitve študentske ustave Študentske organizacije Slovenije
5736. Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 2004
5737. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o taksah za priključitev na javni vodovod in kanalizacijo v Občini Bohinj
5738. Sklep o uskladitvi cen komunalnih storitev
5739. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Borovnica
5740. Odlok o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2004
5741. Odlok o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2005
5742. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5743. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Cerkvenjak za leto 2004
5744. Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2004
5745. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornji Petrovci
5746. Odlok o predkupni pravici Občine Gornji Petrovci na nepremičninah
5747. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2004
5748. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Gornji Petrovci za leto 2004
5749. Spremembe in dopolnitve odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
5750. Sklep o določitvi cen programov posameznih programov za predšolsko vzgojo v Vrtcu pri OŠ Horjul
5751. Sklep Občinskega sveta občine Hrpelje-Kozina o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča za leto 2004
5752. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica za leto 2004
5753. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroška za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Ivančna Gorica
5754. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004
5755. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lendava za leto 2002
5756. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Lendava
5757. Sklep o začasnem financiranju Občine Lendava za leto 2004
5758. Sklep o začasnem financiranju Občine Luče za leto 2004
5759. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Luče
5760. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2004 v Občini Luče
5761. Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 2004
5762. Odlok o rebalansu proračuna Občine Markovci za leto 2003
5763. Odlok o spremembi proračuna Občine Markovci za leto 2004
5764. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5765. Sklep o imenovanju odgovornega urednika javnega glasila List iz Markovcev
5766. Sprememba odloka o izdajateljstvu javnega glasila "List iz Markovcev"
5767. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra
5768. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra
5769. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra
5770. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5771. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Miren-Kostanjevica
5772. Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2004
5773. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica
5774. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Odranci
5775. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Odranci
5776. Sklep o začasnem financiranju Občine Polzela v letu 2004
5777. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5778. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna
5779. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5780. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Prebold
5781. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem
5782. Sklep o določitvi cen programov v javnem Vrtcu Ravne na Koroškem
5783. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za območje matičnih okolišev Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem, za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA (MUV, št. 20/86 in 9/93) v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve PUP; sprememba oziroma dopolnitev PUP za podeželje oziroma razpršeno gradnjo
5784. Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto 2004
5785. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Razkrižje
5786. Odlok o dopolnitvi odloka o predkupni pravici Občine Razkrižje
5787. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5788. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Ribnica v letu 2004
5789. Pravilnik o urejanju pokopališča v Prigorici
5790. Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2004
5791. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Rogašovci
5792. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
5793. Odlok o ekološki pristojbini v Občini Rogatec na mejnem prehodu Dobovec
5794. Odlok o spremembi odloka o komunalnih taksah
5795. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Rogatec za leto 2004
5796. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Semič v letu 2004
5797. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2003
5798. Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2004
5799. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica
5800. Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2004
5801. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Stanovanjskega sklada občine Slovenske Konjice in o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada občine Slovenske Konjice
5802. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče
5803. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004
5804. Sklep o začasnem financiranju Občine Škofja Loka v letu 2004
5805. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Štore za leto 2002
5806. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Štore za leto 2003
5807. Sklep o vrednosti točke za odmero komunalnih taks v Občini Štore
5808. Sklep o povišanju ekonomske cene vrtca v Občini Štore
5809. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
5810. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
5811. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2003
5812. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5813. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Velika Polana v letu 2004
5814. Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 2004
5815. Pravilnik o dodeljevanju štipendij na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi
5816. Cenik daljinskega ogrevanja
5817. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Železniki za leto 2004
5818. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Železniki za leto 2004
5819. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju turistične dejavnosti društev na območju Občine Železniki
5820. Pravilnik za vrednotenje programov humanitarnih in invalidskih organizacij, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Železniki
5821. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2004
5822. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2004
5823. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2003
5824. Odlok o financiranju političnih strank v Občini Žužemberk
5825. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žužemberk