Št. objave Naslov
497. Zakon o pravdnem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZPP-UPB1)
498. Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin
499. Pravilnik o kakovosti gorčice
500. Pravilnik o kakovosti pecilnega praška, praška za puding in vanilijevega sladkorja
501. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
502. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Stranska vas
503. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Mali vrh
504. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Ilova gora
505. Odlok o spremembi odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Idrija
506. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Idrija
507. Odlok o proračunu Občine Markovci za leto 2003
508. Odlok o proračunu Občine Markovci za leto 2004
509. Sklep o ceni priključnine na KTV sistem Markovci in vzdrževalnine kabelske televizije za leto 2003
510. Sklep o določitvi cene vzgojnovarstvenih programov v vrtcu v Občini Markovci
511. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora občine Markovci
512. Odlok o spremembi odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Velika Polana
513. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Velika Polana
514. Sklep o imenovanju podžupana Občine Velika Polana
515. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin