Št. objave Naslov
2. Popravek pravilnika o seznamu drevesnih vrst in umetnih križancev
3. Popravek pravilnika o sestavi in delovanju Razširjenih strokovnih kolegijev
4. Popravek odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije
5. Popravek koeficientov rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2002
6. Popravek odloka o zazidalnem načrtu Čatež - Savska pot (Brežice)
4691. Pravilnik o postopku in merilih določanja ter oblikah označevanja tajnosti podatkov policije
4692. Pravilnik o določitvi števila sekretarjev, višjih strokovnih sodelavcev in ostalih delavcev sodnega osebja na višjem delovnem in socialnem sodišču
4693. Pravilnik o določitvi števila sekretarjev, strokovnih sodelavcev in ostalih delavcev sodnega osebja na delovnih in na socialnem sodišču
4694. Pravilnik o kakovosti rib, ribiških proizvodov in izdelkov, ki so v prometu
4695. Pravilnik o spremembi pravilnika o kakovosti perutninskega mesa
4696. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Solčava
4697. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Rovte
4698. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dol-Moravče
4699. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vrhnika
4700. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Cerklje
4701. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Tuhinj-Motnik
4702. Odločba o prepovedi uvoza določenih pošiljk, ki izvirajo iz Ljudske Republike Kitajske
4703. Odločba o spremembi odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke
4704. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu na področju kulture
4705. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 93/2000 z dne 16. 1. 2001
4706. Odločba o razveljavitvi sodbe upravnega sodišča, oddelka v Celju in odpravi odločbe Občinske volilne komisije občine Dobje
4707. Odločba o razveljavitvi sodbe upravnega sodišča, oddelka v Celju in odpravi odločb Občinske volilne komisije občine Dobje
4708. Odločba o razveljavitvi dela prvega in drugega odstavka 23. člena zakona o političnih strankah in o ugotovitvi, da prvi in drugi odstavek ter prvi stavek tretjega odstavka 26. člena istega zakona niso v neskladju z ustavo
4709. Odločba o razveljavitvi tretjega, četrtega in osmega odstavka 3. člena, prvega odstavka 11. člena, 12. do 20. člena in 46. člena zakona o pospeševanju turizma in o razveljavitvi nekaterih podzakonskih aktov
4710. Odločba, da prvi odstavek 79.a člena pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodatno vrednost ni bil v neskladju z ustavo
4711. Sklep o dopolnitvi sklepa o tarifi, po kateri se zaračunavajo nadomestila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije
4712. Spremembe in dopolnitve pravil kviz loterije "Dobim podarim"
4713. Dodatek k pravilom kviz loterije Dobim podarim
4714. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2002
4715. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4716. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2003
4717. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Bistrica ob Sotli
4718. Pravila o izvolitvi predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta
4719. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2002
4720. Odlok o organiziranju Mladinskega klimatskega zdravilišča na Rakitni
4721. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Cankova
4722. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Parcialnega zazidalnega načrta Slatina (cona A in delno B)
4723. Odlok o javnem glasilu Občine Črna na Koroškem
4724. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Črna na Koroškem
4725. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Gornja Radgona
4726. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v Občini Gornja Radgona
4727. Sklep o imenovanju namestnice članice Občinske volilne komisije
4728. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta
4729. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2002
4730. Pravila za izvolitev predstavnika v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
4731. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Kidričevo
4732. Sklep o razrešitvi in imenovanju članov Občinske volilne komisije občine Kuzma
4733. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
4734. Razpis naknadnih volitev v svete Krajevne skupnosti Genterovci in Krajevne skupnosti Pince v Občini Lendava
4735. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 1/2 Rudnik
4736. Odredba o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana
4737. Splošni pogoji poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana
4738. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2003
4739. Odlok o spremembi odloka o sprejetju zazidalnega načrta blokovne zazidave Mislinja
4740. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2002
4741. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Moravske Toplice
4742. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2002
4743. Sklep o vrednosti točke za izračun letnega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2003
4744. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Novo mesto
4745. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto (PZ za UN učno razvojnega centra za krajino in šport Golf Otočec)
4746. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu
4747. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
4748. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in o odtujitvi nepremičnin parc. št. 2505/2, 2505/3, 2505/4 in 2505/5, vse k.o. Ždinja vas
4749. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in o odtujitvi nepremičnine parc. št. 2197/3, k.o. Gorenja Straža
4750. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci
4751. Odlok o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb distribucije zemeljskega plina, distribucije toplote in o podelitvi koncesije v Občini Ravne na Koroškem
4752. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Ribnica na Pohorju
4753. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2002
4754. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda za upravljanje spomenikov in kulturne dediščine Občine Rogatec
4755. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogatec
4756. Odlok o oblikovanju volilnih enot v Občini Semič
4757. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
4758. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta šolski kompleks gimnazija Slovenske Konjice
4759. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sodražica za leto 2001
4760. Spremembe in dopolnitve navodila za oddajo javnih naročil male vrednosti
4761. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2002
4762. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
4763. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah
4764. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra
4765. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi in o vzpostavitvi statusa javnega dobra
4766. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za podelitev priznanja "Športnik leta" v Občini Trebnje
4767. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu v Občini Zavrč
4768. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Žalec - dopolnitev v letu 2000
4769. Odlok o spremembi in dopolnitvi lokacijskega načrta kanalskega sistema Žužemberk
4770. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto - za naselje Žužemberk
4771. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje
4772. Odlok o zazidalnem načrtu Za štreko - Straža
4773. Pravilnik o državah, ki ne upoštevajo standardov na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja
4774. Pravilnik o identifikaciji stranke pri odpiranju računa ali vzpostavitvi trajnega poslovnega razmerja brez njene navzočnosti
4775. Pravilnik o kreditnih ali finančnih inštitucijah s sedežem v Evropski uniji ali v tistih državah, ki po podatkih mednarodnih organizacij ali drugih pristojnih mednarodnih subjektov upoštevajo mednarodne standarde na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja, ki jih ni potrebno identificirati pri opravljanju določenih transakcij
4776. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu vodenja in postopku za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev