Št. objave Naslov
4398. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o preoblikovanju dela Inštituta za geologijo, geotehniko in geofiziko v javni raziskovalni zavod Geološki zavod Slovenije
4399. Pravilnik o pooblaščencu, načinu izvajanja notranje kontrole, hrambi in varovanju podatkov, vodenju evidenc in strokovnem usposabljanju delavcev organizacij, odvetnikov, odvetniških družb, notarjev, revizijskih družb, samostojnih revizorjev in pravnih ali fizičnih oseb, ki opravljajo računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja
4400. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
4401. Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2002
4402. Pravilnik o načinu izvajanja in obračunavanja posebnih telekomunikacijskih storitev
4403. Odločba o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke
4404. Odločba o razveljavitvi sodbe vrhovnega sodišča in sodbe upravnega sodišča
4405. Odločba o razveljavitvi sodbe vrhovnega sodišča in sodbe upravnega sodišča
4406. Odločba o razveljavitvi sodbe vrhovnega sodišča in sodbe upravnega sodišča, oddelka v Novi Gorici, ter o odpravi odločbe Ministrstva za okolje in prostor ter odločbe Upravne enote Grosuplje
4407. Odločba o razveljavitvi sodbe vrhovnega sodišča in sodbe upravnega sodišča ter o odpravi odločbe Ministrstva za okolje in prostor ter odločbe Upravne enote Grosuplje
4408. Odločba o razveljavitvi sodbe vrhovnega sodišča in sodbe upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, ter o odpravi odločbe Ministrstva za okolje in prostor ter sklepa Upravne enote Piran
4409. Sklep o posojilu za čez dan
4410. Sklep o ukinitvi javnega dobra na parceli št. 1214/3 k.o. Selo
4411. Odlok o ustanovitvi Zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje
4412. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Novine
4413. Odlok o spremembi odloka o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Gornji Petrovci
4414. Pravila za izvolitev predstavnika v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
4415. Sklep o spremembi sklepa o določitvi višine sredstev za najem prostora za grobove na pokopališčih in uporabi mrliških vežic, ki so v uporabi na območju Občine Gornji Petrovci
4416. Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta K1 Kamnik Center
4417. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Laško
4418. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občine Laško
4419. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja Občine Laško
4420. Pravilnik o načinu in pogojih vračanja vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja
4421. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2001
4422. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma dela plač funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov
4423. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4424. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4425. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda za lekarniško dejavnost Zgornje Savinjske doline
4426. Sprememba sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Mozirje
4427. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana občinske volilne komisije
4428. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana Občinske volilne komisije
4429. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o oskrbi s pitno vodo
4430. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o lokacijskem načrtu za širitev pokopališča v Hrovači
4431. Sklep o delnem povračilu stroškov za organizacijo in financiranje volilne kampanje
4432. Pravilnik o merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj Mestne občine Slovenj Gradec v najem
4433. Odlok o delni povrnitvi volilnih stroškov organizatorjem oziroma kandidatom za člane občinskega sveta oziroma župana Občine Slovenska Bistrica
4434. Pravilnik o financiranju ljubiteljske kulture na področju Občine Slovenska Bistrica
4435. Program priprave zazidalnega načrta za zgoščeno individualno stanovanjsko zazidavo "KUGL"
4436. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi - javno dobro
4437. Odlok o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sveta Ana
4438. Odlok o načinu sestave seznama upravičencev za vračila, in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Sveta Ana
4439. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Anine novice
4440. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Šmarje pri Jelšah
4441. Sklep o javni razgrnitvi osnutkov sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Trebnje in urbanistične zasnove Mirna ter osnutkov sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev (PUP) za območje Občine Trebnje (planske celote 1, 3, 4, 5), Suho krajino, Mirno, Mokronog in Šentrupert
4442. Sklep o delni povrnitvi volilnih stroškov za redne volitve članov občinskega sveta in redne volitve župana v letu 2002 v Občini Žetale
4443. Uredba o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Osilnica
4444. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2002 in 2003
4445. Odlok o spremembah in dopolnitvi odloka o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunsko leto 2002