Št. objave Naslov
1. Popravek o določitvi vrednosti točke
2. Popravek o odlokih o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorske planske celote
3. Popravek o splošnih pogojih poslovanja Javnega stanovanjskega sklada občine Ljutomer
4. Popravek o spremembah in dopolnitvah statuta Občine Radeče
5. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Radeče
6. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prenehanju veljavnosti odloka o Stanovanjskem skladu Občine Sevnica
2523. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-D)
2524. Zakon o dopolnitvah zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-B)
2525. Zakon o evidenci volilne pravice (ZEVP-1)
2526. Zakon o državni upravi (ZDU-1)
2527. Zakon o javnih agencijah (ZJA)
2528. Uredba o ukrepih za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka
2529. Uredba o benzenu in ogljikovem monoksidu v zunanjem zraku
2530. Uredba o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku
2531. Uredba o zvrsteh naravnih vrednot
2532. Uredba o načinu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe
2533. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi Agencije za telekomunikacije in radiodifuzijo Repubilke Slovenije
2534. Odredba o obrazcu napovedi za odmero davka od osebnih prejemkov, doseženih na podlagi prevzema opravljanja storitev in poslov domačim fizičnim osebam ter tujim pravnim in fizičnim osebam
2535. Pravilnik o količnikih za določitev osnovnih plačil, o kriterijih in merilih za ocenjevanje uspešnosti in rezultatov dela obsojencev ter o nagradah mladoletnikov
2536. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil
2537. Pravilnik o pogojih za uporabo označbe "tradicionalni ugled" za belokranjsko povitico
2538. Pravilnik o pogojih za uporabo označbe "tradicionalni ugled" za belokranjsko pogačo
2539. Pravilnik o pogojih za uporabo označbe "tradicionalni ugled" za prosto povitico
2540. Pravilnik o pogojih za uporabo označbe "tradicionalni ugled" za idrijske žlikrofe
2541. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o elementih za oblikovanje odkupne cene kravjega mleka
2542. Odločba o spremembi odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke
2543. Odločba o dopolnitvah odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa klasične prašičje kuge
2544. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec maj 2002
2545. Sklep o spremembi sklepa o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih bank in hranilnic
2546. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 17. 6. do 23. 6. 2002
2547. Dogovor o politiki plač za obdobje 2002-2004
2548. Odločbe o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj
2549. Odločba o odvzemu licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj
2550. Odločbe o spremembah in dopolnitvah odločbe o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj
2551. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o krajevnih skupnostih v Občini Bled
2552. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gorišnica za leto 2001
2553. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2002
2554. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Iška vas
2555. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2002
2556. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šentjur pri Celju za leto 2001
2557. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi samoprispevka
2558. Odlok o spremembi proračuna Občine Videm za leto 2002
2559. Pravilnik o subvencioniranju realne obrestne mere malemu gospodarstvu
2560. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Železniki
2561. Uredba o rudarskih pravicah za raziskovanje oziroma gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnem prostoru polja Jezerci, Občina Bled in pridobivalnih prostorih: Stari grad, Občina Krško; Hardeška šuma, Občina Ormož; Lukovica, Občina Lukovica; Vrhpeč, Občina Trebnje; Lakoš, Občina Lendava; Ladra, Občina Kobarid; Poljane, Občina Mozirje; Podsmreka, Občina Ivančna Gorica; Zelše, Občina Cerknica; Pšičina, Občina Ormož
2562. Uredba o spremembah uredbe o kakovosti površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s pitno vodo
2563. Uredba o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture na področju medijev
2564. Uredba o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje projektov iz proračunskega sklada za avdiovizualne medije
2565. Uredba o dodeljevanju sredstev za sanacijo gospodarskih družb iz sredstev kupnin
2566. Uredba o spremembah uredbe o ureditvi trga za goveje meso
2567. Uredba o spremembah uredbe o kategorizaciji državnih cest
2568. Uredba o spremembah in dopolnitvi uredbe o avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za določeno blago
2569. Sklep o opustitvi nadomeščenih delov državne ceste
2570. Sklep o prenosu nadomeščenih delov državnih cest med občinske ceste