Št. objave Naslov
529. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o državni statistiki (ZDSta-A)
530. Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb)
531. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-A)
532. Spremembe in dopolnitve poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (PoDZ-F)
533. Odlok o ustanovitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za peticije
534. Odlok o ustanovitvi slovenskega dela Pridružitvenega parlamentarnega odbora
535. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna in drugih javnih financ
536. Odlok o imenovanju sekretarke Sekretariata Državnega zbora Republike Slovenije za zakonodajo in pravne zadeve
537. Odlok o izvolitvi Delegacije Državnega zbora Republike Slovenije v Parlamentarno Skupščino Sveta Evrope
538. Odlok o izvolitvi Delegacije Državnega zbora Republike Slovenije v Parlamentarno Skupščino Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi
539. Odlok o izvolitvi Delegacije Državnega zbora Republike Slovenije s statusom pridružene partnerke v Skupščino Zahodnoevropske unije
540. Sprememba poročila o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih
541. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
542. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
543. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
544. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
545. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
546. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
547. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
548. Odlok o imenovanju na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
549. Odlok o razrešitvi in imenovanju člana Nadzornega sveta Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji
550. Odredba o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov
551. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kranjska Gora
552. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Podkraj-Nanos
553. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bele Vode
554. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kras II
555. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Sovodenj
556. Odredba o sprejemu letnih gozdnogospodarskih načrtov za gozdnogospodarsko enoto Unec
557. Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk parkljarjev, izdelkov in surovin, ki izvirajo od parkljarjev iz Republike Albanije, Republike Bosne in Hercegovine, Črne gore in Srbije
558. Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk parkljarjev, izdelkov in surovin, ki izvirajo od parkljarjev iz Republike Bolgarije
559. Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih parkljarjev, mesa ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih parkljarjev iz Federacije Bosne in Hercegovine
560. Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk parkljarjev, izdelkov in surovin, ki izvirajo od parkljarjev iz evropskih držav
561. Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk parkljarjev, izdelkov in surovin, ki izvirajo od parkljarjev iz Helenske Republike - Grčije
562. Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih parkljarjev, mesa ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih parkljarjev iz Zvezne Republike Jugoslavije, Republike Bolgarije in Republike Albanije
563. Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih parkljarjev, mesa ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih parkljarjev iz Republike Turčije
564. Odločba o prepovedi uvoza v Republiko Slovenijo in prevoza preko ozemlja Republike Slovenije pošiljk domačih in divjih parkljarjev, mesa ter izdelkov in surovin, zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke
565. Pravilnik o kakovosti marmelad, džemov in podobnih sadnih izdelkov
566. Pravilnik o kakovosti sadnih sokov in podobnih sadnih izdelkov
567. Pravilnik o bistvenih zahtevah za gradbene objekte, ki jih je treba upoštevati pri določitvi lastnosti gradbenih proizvodov
568. Navodilo o oblikah in izvajanju notranjega finančnega nadzora v občinah
569. Cenik stroškov preiskave
570. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o vodenju računov bank, hranilnic, hranilno kreditnih služb, drugih finančnih institucij in države pri Banki Slovenije
571. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 12. do 18. 2. 2001
572. Sklep o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov
573. Sklep o predpisanih usmeritvah za izračun lastnih deležev zavarovalnice v tabelah maksimalnega kritja in določanje največje verjetne škode
574. Sklep o registrih zavarovalnih zastopnikov in posrednikov ter zavarovalnih zastopniških in posredniških družb
575. Sklep o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega poročila
576. Sklep o določitvi povprečne cene za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov
577. Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2001
578. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986-1990, oboje dopolnitev, za območje Občine Brezovica
579. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
580. Sklep o prenosu družbene lastnine
581. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ob Prvomajski
582. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
583. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
584. Sklep o določitvi ekonomske cene Vzgojno-varstvene enote Hodoš
585. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kobarid za leto 2000
586. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Kobarid
587. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v letu 2001
588. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Kočevje
589. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2001
590. Odlok o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2001
591. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Mislinja
592. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Mislinja
593. Sklep o imenovanju v Občinsko volilno komisijo občine Mislinja
594. Pravilnik o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov, ki jih financira ali sofinancira Občina Mislinja
595. Spremembe in dopolnitve pravilnika o podeljevanju priznanja "Športnik leta" v Občini Mislinja
596. Sklep o financiranju političnih strank v Mestni občini Murska Sobota
597. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2000
598. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
599. Sklep o začasnem financiranju Občine Polzela v letu 2001
600. Odlok o komunalnih taksah v Občini Ravne na Koroškem
601. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2001
602. Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Sežana
603. Sklep o ceni za čiščenje grezničnih odpadnih voda
604. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Slovenska Bistrica
605. Sklep o novi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
606. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2000 - II
607. Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2001
608. Odlok o ustanavljanju, organiziranju in delovanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Škofljica
609. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica
610. Sklep o spremembi sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih Občine Trebnje
611. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Turnišče
612. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju z odpadki v Občini Vojnik
613. Odlok o občinskih cestah
614. Uredba o financiranju ukrepov kmetijske politike v obdobju začasnega financiranja Republike Slovenije v obdobju januar-marec leta 2001
615. Uredba o podpori skladiščenju govejega mesa
616. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o preoblikovanju javnega zavoda Klinični center Ljubljana
617. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije