Št. objave Naslov
4330. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
4331. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla
4332. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe toplotne obdelave klavničnih odpadkov in kužnega materiala živalskega porekla
4333. Sklep o določitvi tarife za ceno storitev opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla
4334. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Slovenski etnografski muzej
4335. Spremembe akta o ustanovitvi Filmskega sklada Republike Slovenije -javnega sklada
4336. Odredba o pošiljanju obvestila o spremembi cen
4337. Odredba o organizacijah, ki jih ni potrebno identificirati pri opravljanju določenih transakcij
4338. Odredba o določitvi pogojev, pod katerimi organizacije iz 2. člena zakona o preprečevanju pranja denarja za določene stranke niso dolžne sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah
4339. Navodilo o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
4340. Odredba o spremembi odredbe o določitvi števila sekretarjev, strokovnih sodelavcev, računovodskih delavcev, administrativnih delavcev in tehničnih delavcev na delovnih in na socialnem sodišču
4341. Odredba o spremembi odredbe o določitvi števila sekretarjev, strokovnih sodelavcev, upravno-tehničnih delavcev, računovodskih delavcev, administrativnih delavcev in tehničnih delavcev na višjih sodiščih
4342. Pravilnik o elektromagnetni združljivosti (EMC)
4343. Sklep o spremembi sklepa o lombardni obrestni meri in obrestni meri za depozit čez noč
4344. Sklep o spremembi in dopolnitvah sklepa o opravljanju menjalniških poslov
4345. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 29. 10. do 4. 11. 2001
4346. Sklep o imenovanju volilne komisije za volitve Sveta sodnikov za prekrške
4347. Sklep o potrditvi učbenika Tehnologija prevoza tovora
4348. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost
4349. Aneks h kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
4350. Pravilnik o službeni izkaznici za mestne inšpektorje in mestne nadzornike
4351. Sklep o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov Občinskega proračuna občine Destrnik
4352. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 2001
4353. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2001
4354. Odlok o določitvi pomožnih objektov, naprav in drugih posegov v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Grosuplje
4355. Odlok o ureditvenem načrtu mestnega jedra Idrije
4356. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Dobravica
4357. Odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih aktov s prostorskimi sestavinami planov Občine Križevci
4358. Tehnični pravilnik o javnem vodovodu
4359. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4360. Tehnični pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema
4361. Odlok o rebalansu proračuna Občine Mežica za leto 2001
4362. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4363. Sklep o višini najemnine za najem grobov
4364. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2000
4365. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih
4366. Pravilnik o financiranju športa v Občini Miren-Kostanjevica
4367. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogoji za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad
4368. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad
4369. Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
4370. Program priprave za spremembo ureditvenega načrta centralnega dela Bršljina
4371. Obvezna razlaga 3. člena Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o lokacijskem načrtu severne obvoznice Novega mesta
4372. Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Postojna
4373. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Postojna
4374. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za spodbujanje samozaposlovanja v Občini Ribnica na Pohorju
4375. Program priprave za zazidalni načrt stanovanjskega območja S5 v Rogatcu
4376. Odlok o zazidalnem načrtu za Spodnje Preloge v Slovenskih Konjicah (del območja urejanja S32)
4377. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta osrednjega dela Slovenskih Konjic (območje dvojčki)
4378. Odlok o dopolnitvi odloka o ugotovitvi, kateri prostorski izvedbeni akti so v skladu s sprejetim odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986-2000 - dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986-1990 za območje Občine Slovenske Konjice - dopolnjen 1998
4379. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sodražica za leto 2000
4380. Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Sodražica
4381. Odlok o statusnem preoblikovanju javnega komunalnega podjetja Hydrovod Kočevje-Ribnica p.o. v Hydrovod d.o.o., družbo za komunalno dejavnost
4382. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi in nalogah sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
4383. Sklep o določitvi višine najemnin za poslovne prostore, s katerimi razpolaga Občina Sodražica
4384. Odlok o zaščiti vodnega vira "Vrtina VL-1/81" v Loki pri Žusmu