Št. objave Naslov
3966. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
3967. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
3968. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki San Marino
3969. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
3970. Uredba o razglasitvi gozdov Brda za gozdove s posebnim namenom
3971. Program priprave ureditvenega načrta za zavarovano območje Kobilarne Lipica
3972. Program priprave ureditvenega načrta za naravni rezervat Škocjanski zatok
3973. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Ljubnica in Letuška struga ob Savinji za vzrejo salmonidnih vrst rib
3974. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
3975. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
3976. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za dolžinska merila splošnega namena
3977. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za uteži nad srednjo točnostjo, katerih nazivna vrednost je večja ali enaka 1 mg ter manjša ali enaka 50 kg, ki lahko nosijo oznake in znake EEC
3978. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za 5 do 50 kilogramske paralelepipedne uteži srednje točnosti in za 1 do 10 kilogramske cilindrične uteži srednje točnosti, ki lahko nosijo oznake in znake EEC
3979. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za števce električne energije, ki lahko nosijo oznake in znake EEC
3980. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike hektolitrske mase žitaric, ki lahko nosijo oznake in znake EEC
3981. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za vodomere za hladno vodo, ki lahko nosijo oznake in znake EEC
3982. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za vodomere za vročo vodo, ki lahko nosijo oznake in znake EEC
3983. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter regionalnih razvojnih spodbud lokalnim skupnostim in regionalnim razvojnim agencijam
3984. Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnem zavodu Slovenska akreditacija
3985. Pravilnik o oglaševanju zdravil in medicinskih pripomočkov
3986. Pravilnik o postopku, po katerem pooblaščene uradne osebe carinske službe ustavljajo prevozna sredstva v cestnem in vodnem prometu
3987. Pravilnik o izvajanju 6. in 10. člena zakona o carinskih ukrepih pri kršitvah pravic intelektualne lastnine
3988. Navodilo o postopku odpiranja ponudb
3989. Odredba o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov
3990. Odločba o priznanju veljavnosti certifikatom o skladnosti plinskih naprav
3991. Odločba o razveljavitvi 23. člena odloka o prostorskih in ureditvenih pogojih za območje urejanja MP 4/1 Letališče Mestne občine Ljubljana
3992. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije
3993. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 1. 10. do 7. 10. 2001
3994. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. septembra 2001
3995. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic
3996. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
3997. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
3998. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
3999. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
4000. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
4001. Sklep o znesku državne pokojnine
4002. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb
4003. Spremembe in dopolnitve statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
4004. Poročilo o gibanju plač za julij 2001
4005. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2001
4006. Odlok o višini in namenu porabe sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic pozebe in neurja s točo v letu 2001 v Občini Brežice
4007. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Cerkvenjak
4008. Sklep o soglasju k sklepu Občinskega sveta občine Sv. Andraž o priključitvi podružnične OŠ Vitomarci k OŠ Cerkvenjak kot matični šoli
4009. Sklep o združevanju sredstev za izgradnjo transformatorskih postaj
4010. Sklep o prispevku za prvo priključitev na javno vodooskrbno omrežje ali rekonstrukcijo omrežja v Občini Cerkvenjak
4011. Sklep o prispevku za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo v Občini Cerkvenjak
4012. Pravilnik o pridobivanju in dodeljevanju sredstev za ohranjanje in pospeševanje razvoja malega gospodarstva, turizma in kmetijstva v Občini Cerkvenjak
4013. Sklep o povišanju cen programov v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu Dobrna
4014. Sklep o javni razgrnitvi
4015. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 10/13 Brezovec
4016. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2001
4017. Sklep o določitvi povprečne cene za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov
4018. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2001
4019. Odlok o rebalansu proračuna Občine Videm za leto 2001
4020. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda "Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec"
4021. Pravilnik o sofinanciranju težjih pogojev obdelave kmetijskih površin v Občini Železniki
4022. Uredba o spremembi uredbe o neposrednih plačilih za rejo živali in plemenskih živali ter podporah za pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov oziroma živil za leto 2001
4023. Uredba o oborožitvi, vojaški opremi, specialni operativni tehniki in naročilih zaupne narave
4024. Uredba o spremembah in dopolnitvi uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leto 2001
4025. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.
4026. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o dodatnem premoženju, ki se preda pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške ceritifikate
4027. Odlok o povišanju Konzulata Republike Slovenije v Torontu v Generalni konzulat Republike Slovenije
4028. Odlok o postavitvi častnega generalnega konzula v Torontu
4029. Odlok o postavitvi častnega konzula v Torontu
4030. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite
4031. Sklep o četrti izdaji obveznic Slovenske odškodninske družbe
4032. Sklep o spremembi sklepa o določitvi cestninskih cest in višine cestnine
4033. Odredba o spremembah odredbe o podrobnejših pogojih in postopku izvedbe intervencijskega nakupa žit letine 2001
4034. Odredba o spremembi odredbe o dodatnih preventivnih ukrepih v zvezi s transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami
4035. Sklep o 3. dopolnilu k Slovenskemu dodatku k evropski farmakopeji - Formularium Slovenicum
4036. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove IZZIV