Št. objave Naslov
1. Popravek uredbe o določitvi najvišjih cen osnovnih poštnih storitev v notranjem prometu
2. Popravek pravilnika o sporočanju, zbiranju in urejanju podatkov o zastrupitvah na območju Republike Slovenije
3. Popravek odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije
4. Popravek odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije
5. Popravek v seznamu zdravil
6. Preklic in popravka seznama pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje
7. Popravek sklepa o določitvi cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica
8. Popravek odloka o oskrbi s pitno vodo, odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda ter padavinskih voda na območju Mestne občine Kranj
9. Popravek statuta Občine Litija
10. Popravek odloka o zazidalnem načrtu za obrtno cono Novi Jork, Markovci
11. Popravek sklepa o cenah ravnanja in odlaganja odpadkov na območju Občine Škofja Loka
12. Popravek sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2001
113. Ukaz o odprtju veleposlaništva Republike Slovenije v Beogradu
114. Odlok o odprtju Generalnega konzulata Republike Slovenije v Podgorici
115. Odločba o imenovanju na funkcijo državnega pravobranilca
116. Odredba o določitvi plačila za delo in povračila stroškov v zvezi z delom v izpitnih komisijah
117. Odredba o navedbi tarifnih oznak kombinirane nomenklature carinske tarife
118. Odredba o preventivnih ukrepih v zvezi s transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami
119. Pravilnik o vsebini in obliki letnega poročila in skrajšanega letnega poročila političnih strank
120. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
121. Pravilnik o imunoloških zdravilih
122. Pravilnik o zdravilih, ki so izdelana iz človeške krvi ali plazme
123. Pravilnik o postopkih in dokazilih za odločanje o izdaji delovnih dovoljenj ter o obliki in vsebini posamezne vrste delovnega dovoljenja
124. Navodilo o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu ter kapitalskih naložb
125. Navodilo o zavrnitvi vstopa tujcu, pogojih za izdajo vizuma na mejnih prehodih, o pogojih za izdajo vizuma iz humanitarnih razlogov in načinu razveljavitve vizuma
126. Minimalna plača za mesec januar 2001
127. Količnika povišanja plač od vključno meseca januarja 2001 dalje
128. Količnik rasti cen prehrambenih izdelkov
129. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v letu 2000
130. Odločba o ugotovitvi, da je zakon o vodah v neskladju z ustavo iz razlogov, navedenih v obrazložitvi te odločbe, o razveljavitvi odloka o priobalnem pasu in koncesijah in o razveljavitvi odloka o varnosti, uporabi, redu in čistoči javnih kopališč, bazenov ter drugih odprtih morskih vodah v Občini Piran
131. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 15. do 21. 1. 2001
132. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za december 2000
133. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2000
134. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, 2000
135. Sklep o ukinitvi javnega dobra
136. Poslovnik Nadzornega odbora občine Bloke
137. Poslovnik Nadzornega odbora občine Borovnica
138. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne dimnikarske javne službe v Občini Borovnica
139. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Borovnica
140. Pravilnik o merilih za določanje dežurnih prodajaln
141. Ugotovitev o prenehanju in imenovanju člana Občinskega sveta občine Borovnica
142. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2001
143. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2001
144. Statut Občine Jesenice
145. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov
146. Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Kranj
147. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Kranj
148. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Lenart
149. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Moravske Toplice
150. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Moravske Toplice
151. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Moravske Toplice
152. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna
153. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Postojna za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Postojna za obdobje 1986-1990 (Programska zasnova za območje Predjame, 2001)
154. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Postojna v letu 2001
155. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opremljenosti na območju Občine Postojna za leto 2001
156. Sklep o razveljavitvi sklepa Občinskega sveta občine Postojna
157. Sklep o obvezni razlagi odloka o splošnih ureditvenih pogojih za del območja Občine Postojna
158. Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto 2001
159. Sprememba statuta Občine Razkrižje
160. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Razkrižje za leto 2001
161. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Ribnica v letu 2001
162. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Hrastje v Ribnici (R7-S11)
163. Program priprave o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Hrastje v Ribnici (R7-S11)
164. Odlok o občinski inšpekciji, komunalnem nadzorstvu in občinskem redarstvu v Občini Ribnica
165. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Ribnica
166. Sklep o začasnem financiranju Občine Ribnica na Pohorju v letu 2001
167. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ribnica na Pohorju za leto 2001
168. Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2001
169. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2000
170. Odlok o uvedbi prispevka za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih voda
171. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Rogatec za leto 2001
172. Sklep o vrednosti točke za izračun višine komunalnih taks v Občini Rogatec
173. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogatec v letu 2001
174. Sklep o vrednosti točke za izračun višine komunalnih taks v Občini Rogatec
175. Odlok o pokopališkem redu v Občini Sevnica
176. Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Tišina
177. Program priprave za zazidalni načrt "industrijska cona Trebnje - 1. faza"
178. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za programsko zasnovo za zazidalni načrt "industrijska cona Trebnje"
179. Program priprave za "spremembo zazidalnega načrta za območje T- 6/2 - Obrtna cona Trebnje (2. in 3. faza)"
180. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2001
181. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
182. Odlok o spremembi odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
183. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Tržič
184. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2001
185. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Vitanje
186. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2001
187. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče
188. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Vitanje
189. Pravilnik o merilih za določanje dežurnih prodajaln
190. Odlok o občinskih cestah
191. Odlok o pokopališkem redu v Občini Cankova
192. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Cankova
193. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje
194. Uredba o oblikovanju povprečne prodajne cene zemeljskega plina iz transportnega omrežja
195. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti neprofitnega stanovanja, danega v najem po uveljavitvi odloka o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih
196. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede