Št. objave Naslov
3841. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
3842. Odlok o razrešitvi generalnega konzula Republike Slovenije v New Yorku
3843. Odlok o postavitvi generalnega konzula Republike Slovenije v New Yorku
3844. Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Vrba-Črnivec, b) predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta
3845. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite
3846. Sklep o določitvi plačila agenciji, ki posreduje zaposlitev brezposelnim osebam
3847. Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti
3848. Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije
3849. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi
3850. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o vzpostavitvi registra transakcijskih računov
3851. Sklep o določitvi plačila velike vrednosti
3852. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 2. do 8. 10. 2000
3853. Spremembe pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
3854. Spremembe pravil Kviz loterije "Dobim podarim"
3855. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za ravninski del Občine Murska Sobota
3856. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planov Občine Beltinci
3857. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka zazidalnega načrta za območje "Granar" v Beltincih
3858. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dečkovo naselje
3859. Sklep o določitvi javnih športnih površin in objektov občinskega pomena v Občini Dobrna
3860. Odlok o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka
3861. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Gorenja vas-Poljane
3862. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvajanju gospodarskih javnih služb
3863. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas
3864. Sklep o načinu plakatiranja in reklamiranja na območju Občine Gornji Petrovci za izvedbo rednih volitev poslancev v Državni zbor - 2000
3865. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Šulinci, ki zajema naselja Adrijanci, Boreča, Lucova, Martinje, Neradnovci, Stanjevci, Šulinci in Ženavlje
3866. Ugotovitev Občinske volilne komisije občine Grosuplje
3867. Ugotovitev Občinske volilne komisije občine Grosuplje
3868. Odlok o zagotavljanju javnosti dela občinskih organov Občine Loška dolina
3869. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana
3870. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Pivke z Radohovo vasjo, Petelinjami in Hrastjem
3871. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3872. Razpis nadomestnih volitev za enega člana Občinskega sveta občine Ribnica na Pohorju
3873. Sklep o spremembi sklepa o postopkih oddaje javnih naročil v Občini Tržič
3874. Odlok o prazniku Občine Žetale
3875. Odlok o merilih in kriterijih za povračila za nove priključke in povečanje kapacitete obstoječih priključkov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje
3876. Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Žetale
3877. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi, v delu, ki se nanaša na trgovino
3878. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov
3879. Uredba o določitvi najvišje cene plinskega olja in ekstra lahkega kurilnega olja
3880. Uredba o spremembi uredbe o določitvi zneska trošarin za mineralna olja in plin
3881. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 2000
3882. Sklep o uskladitvi preživnin in o uskladitvi višine nadomestila preživnin
3883. Sklep o povišanju rejnin
3884. Sklep o spremembi vrednosti točke v pravilniku o tarifi za plačilo storitev sodnih izvedencev in sodnih cenilcev
3885. Sklep o spremembi vrednosti točke v pravilniku o sodnih tolmačih
3886. Pravilnik o nalogah varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga