Št. objave Naslov
3253. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o kategorizaciji državnih cest
3254. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga
3255. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o zavarovanju ogroženih živalskih vrst
3256. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo
3257. Odlok o razrešitvi generalnega konzula Republike Slovenije v Celovcu
3258. Sklep o odprtju konzulata Republike Slovenije v Singapurju
3259. Sklep o postavitvi častnega konzula v Singapurju
3260. Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter surovin in izdelkov, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz dežel Brandenburg, Spodnja Saška in Severno Porenje-Westfalija v Republiki Nemčiji
3261. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o normativih in standardih v poklicnih in strokovnih šolah
3262. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o normativih in standardih v splošnih in strokovnih gimnazijah
3263. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi
3264. Minimalna plača za mesec avgust 2000
3265. Sklep o potrditvi učnega sredstva: PODJETNO V SVET POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA
3266. Sklep o potrditvi učbenika TEHNOLOGIJA ŽAGARSTVA
3267. Tarifna prologa h kolektivni pogodbi za dejavnost železniškega prometa za leto 2000
3268. Odlok o priznanjih Občine Braslovče
3269. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za del območja Občine Žalec z oznako PUP 2 za območje Občine Braslovče
3270. Odlok o organizaciji in izvajanju javne službe pomoč družini na domu in o merilih za določanje plačil storitev
3271. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Zavoda za planiranje in izgradnjo Celje v Zavod za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti Celje
3272. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
3273. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za Bežigrajsko cesto od profila 19 do profila 57
3274. Cenik za posamezne tarifne skupine zemeljskega plina
3275. Odlok o dodeljevanju denarnih pomoči iz proračunskih sredstev Občine Črna na Koroškem
3276. Odlok o razglasitvi "Rožančeve žage in mlina" za kulturni spomenik
3277. Odlok o dimnikarski službi na območju Občine Črnomelj
3278. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Danfoss Črnomelj - 1. faza
3279. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kočevje, Kanižarica in Blatnik
3280. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-1990 za območje Občine Križevci
3281. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parceli št. 1012/1 k.o. Vučja vas
3282. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Mozirje
3283. Program priprave odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za del krajinskega parka Golte (ureditveno območje Golte)
3284. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za del krajinskega parka Golte
3285. Sklep o cenah komunalnih storitev
3286. Odlok o priznanjih Občine Radeče
3287. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3288. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
3289. Sklep o uvedbi oziroma podaljšanju krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Vrhole-Preloge
3290. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Gornja Radgona za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Gornja Radgona za obdobje 1986-1990 za območje Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
3291. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Šalovci
3292. Odredba o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Šalovci
3293. Pravilnik o spremembi pravilnika o finančnih intervencijah programa za pospeševanje proizvodnje hrane v letu 2000 v Občini Šalovci
3294. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Trebnje, vključno s krajevnimi skupnostmi Občine Trebnje za leto 1999
3295. Pravilnik o merilih za izdajo soglasja k obratovanju gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, v podaljšanem obratovalnem času v Občini Tržič
3296. Odlok o višini in načinu plačevanja članarine lokalni turistični organizaciji
3297. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za območje bolnice Vojnik
3298. Odlok o začasnem zavarovanju ribnika Vrbje z zaledjem za naravni rezervat
3299. Odlok o razveljavitvi odloka o poslovnem času ter odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o poslovnem času
3300. Pravilnik o komisiji za zdravila za uporabo v veterinarski medicini