Št. objave Naslov
2746. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-A)
2747. Zakon o orožju (ZOro-1)
2748. Zakon o dopolnitvah obrtnega zakona (ObrZ-A)
2749. Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH)
2750. Zakon o prevoznih pogodbah v železniškem prometu (ZPPŽP)
2751. Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS)
2752. Nacionalni program varstva potrošnikov (NPVP) (za obdobje od leta 2001 do konca leta 2005)
2753. Sklep o potrditvi poslanskega mandata
2754. Uredba o uniformi, položajnih oznakah in simbolih policije
2755. Pravilnik o nošenju uniforme in položajnih oznak policije
2756. Pravilnik o elektromagnetni združljivosti (EMC)
2757. Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti s pravilnikom o elektromagnetni združljivosti (EMC)
2758. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o nomenklaturi poklicev
2759. Seznam zdravil, za katera je od 19. 11. 1999 do 19. 5. 2000 prenehalo veljati dovoljenje za promet
2760. Seznam zdravil, za katera je bilo od 19. 11. 1999 do 19. 5. 2000 izdano dovoljenje za promet
2761. Odločba o ugotovitvi, da prvi in drugi odstavek 8. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje nista v neskladju z ustavo
2762. Odločba o ugotovitvi, da je prvi odstavek 79. člena zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju v neskladju z ustavo
2763. Sklep, da se do končne odločitve zadrži izvrševanje 68. člena zakona o davčni službi
2764. Sklep o ukrepih za izvajanje resolucije Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov zoper Talibane (Afganistan)
2765. Sklep o ukrepih za izvajanje resolucij Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov zoper UNITA (Angola)
2766. Sklep o ukrepih za izvajanje resolucije Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov zoper Irak
2767. Sklep o sistemu zajamčenih vlog
2768. Sporočilo o cenah plemenitih kovin na dan 30. 6. 2000
2769. Sklep o izračunavanju donosnosti, čiste vrednosti sredstev, vrednosti enot premoženja in načinu določitve datuma konverzije
2770. Sklep o podrobnejši vsebini letnega poslovnega poročila vzajemnega pokojninskega sklada
2771. Sklep o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada
2772. Sklep o računovodskih izkazih vzajemnih pokojninskih skladov
2773. Sklep o registru osebnih računov in potrdilu o številu enot premoženja
2774. Spremembe in dopolnitve pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
2775. Odlok o podelitvi koncesije za graditev, distribucijo zemeljskega plina, upravljanje in vzdrževanja plinske infrastrukture v Občini Bled
2776. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cankova za leto 1999
2777. Sklep o ceni za čiščenje odpadnih voda na čistilni napravi Senožeče
2778. Sklep programa opremljanja stavbnih zemljišč za zazidalni načrt Gospodarska cona Sever
2779. Ugotovitev, da je naslednji kandidat za člana Občinskega sveta občine Hrpelje-Kozina s samostojne podjetniške liste - SPL
2780. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-1990
2781. Sklep o popisu in delitvi premoženja
2782. Odlok o nadzorstvu izvajanja občinskih predpisov v Občini Moravske Toplice
2783. Odlok o ureditvenem načrtu za gramoznico v Lukačevcih
2784. Odlok o ureditvenem načrtu za gramoznico v Mlajtincih