Št. objave Naslov
2447. Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (ZENDMPE)
2448. Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro)
2449. Zakon o preskrbi s krvjo (ZPKrv)
2450. Zakon o dopolnitvi zakona o vodah (ZV-C)
2451. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o graditvi objektov (ZGO-D)
2452. Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS)
2453. Odredba o varnosti strojev
2454. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilne steklenice
2455. Pravilnik o organizaciji in pogojih za opravljanje nalog regionalne razvojne agencije
2456. Pravilnik o sestavi, organizaciji in nalogah Agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj
2457. Navodilo o minimalni obvezni vsebini in metodologiji priprave ter načinu spremljanja in vrednotenja regionalnega razvojnega programa
2458. Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi dokumentacije, na podlagi katere je mogoče ugotoviti, ali je podružnica tuje banke sposobna opravljati storitve, na katere se nanaša zahteva tuje banke za izdajo dovoljenja za njeno ustanovitev
2459. Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi pogojev, ki jih mora izpolnjevati banka oziroma hranilnica za opravljanje bančnih oziroma drugih finančnih storitev ter o določitvi dokumentacije, na podlagi katere je mogoče ugotoviti, ali bo družba sposobna opravljati dejavnosti, na katere se nanaša zahteva za izdajo dovoljenja
2460. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto okrožnega sodnika
2461. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
2462. Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev poslovanja Avtobusne postaje Ljubljana
2463. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev Občine Hrastnik
2464. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Hrastnik za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega plana za območje Občine Hrastnik (Uradni list RS, št. 78/98), dopolnitev v letu 2000
2465. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto 1999
2466. Odlok o ravnanju z odpadki v Občini Kočevje
2467. Sklep o vrednosti točke za obračun komunalnih taks v Občini Krško
2468. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do 1990 za območje Mestne občine Novo mesto dopolnjene 1999
2469. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča
2470. Sklep o uvedbi podaljšanja krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Trebelno
2471. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Trebelno o izidu glasovanja na referendumu dne 28. 5. 2000, za uvedbo podaljšanja krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Trebelno
2472. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališča
2473. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec
2474. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev I. faze zazidalnega načrta Škafarjev hrib
2475. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe naselij s plinom iz lokalnih omrežij v Občini Žirovnica
2476. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju članov vaških odborov v Občini Žirovnica
2477. Odlok o simbolih, občinskem prazniku in priznanjih v Občini Loška dolina
2478. Poročilo o izidu nadomestnih volitev župana Občine Loška dolina