Št. objave Naslov
2. Popravek pravilnika o napravah in opremi v cestnem prometu
1518. Uredba o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena zakona o javnih financah
1519. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi dodatkov strokovnim in administrativno-tehničnim ter drugim delavcem na sodiščih, državnih tožilstvih, javnih pravobranilstvih in v organih za postopek o prekrških
1520. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih
1521. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o postopnem uvajanju Kurikula za vrtce
1522. Pravilnik o določitvi vrste in načina izmenjave osebnih in drugih podatkov
1523. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati javni veterinarski zavodi in zasebna veterinarska dejavnost in o postopku njihove verifikacije in preverjanja
1524. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v šolah v nazive
1525. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih v nazive
1526. Odločba o soglasju k ustanovitvenemu aktu Fundacije dr. Bruno Breschi, ustanove za ohranjanje starejših del slovenskega slovstva
1527. Odločba o razveljavitvi dela prvega odstavka 215. člena zakona o varnosti cestnega prometa in o ugotovitvi, da so nekatere določbe tega zakona v skladu z ustavo
1528. Odločba o ugotovitvi neskladnosti 202. člena zakona o prekrških z ustavo
1529. Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 9. člena zakona o obrambi ter prvi in četrti odstavek 25. člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami niso v neskladju z ustavo, da so četrti odstavek 30. člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter uredbo o izvajanju materialne dolžnosti za potrebe obrambe, zaščite, reševanja in pomoči v neskladju z ustavo
1530. Sklep o izročitvi kovanca za 10 tolarjev v obtok
1531. Spremembe in dopolnitve splošnega navodila o pogojih in okoliščinah za odstopanje ovadb v postopek poravnavanja
1532. Pravilnik o notranji organizaciji in poslovanju državnih tožilstev v Republiki Sloveniji
1533. Odločbe o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj
1534. Odlok o lokacijskem načrtu za Litijsko cesto od Ceste II. grupe odredov do Sostrske ceste - MT 9/2
1535. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
1536. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrova-Polhov Gradec za leto 1999
1537. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrova-Polhov Gradec za leto 1999
1538. Odlok o proračunu Občine Dobrova-Polhov Gradec za leto 2000
1539. Odlok o pomožnih objektih
1540. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2000
1541. Odlok o proračunu Občine Kungota za leto 2000
1542. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kungota za leto 1999
1543. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Občine Mozirje
1544. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta centra za ravnanje z odpadki Dolenjske
1545. Program priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta centra za ravnanje z odpadki Dolenjske
1546. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu za bencinski servis s spremljajočimi dejavnostmi ob vzhodni cesti v Novem mestu
1547. Program priprav spremembe lokacijskega načrta severne obvoznice Novega mesta (bencinski servis OMV Istrabenz, krožišče "Bučna vas")
1548. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto (programska zasnova za spremembo lokacijskega načrta severne obvoznice Novega mesta - bencinski servis OMV Istrabenz, krožišče "Bučna vas")
1549. Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Puconci
1550. Sklep o uvedbi podaljšanja krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Štefan
1551. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Štefan o izidu glasovanja na referendumu dne 2. 4. 2000, za uvedbo podaljšanja krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Štefan
1552. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Otlica
1553. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Škofja Loka
1554. Pravilnik o merilih za oblikovanje cen zdravil na debelo in o načinu obveščanja o cenah zdravil na debelo