Št. objave Naslov
92. Sklep o razširitvi konzularnega območja konzulata Republike Slovenije v Saarbrücknu
93. Spremembe in dopolnitve programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja v Republiki Sloveniji za leto 1999
94. Pravilnik o potrjevanju učbenikov
95. Pravilnik o aditivih za živila
96. Navodilo za izdelavo in potrditev etažnega načrta
97. Poslovnik Sveta za radiodifuzijo Republike Slovenije
98. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dvojezična osnovna šola Dobrovnik - Kétnyelvű Általános Iskola Dobronak
99. Odlok o občinskih cestah
100. Pravilnik o delovanju režijskega obrata
101. Statut Občine Ig
102. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
103. Sklep o začasnem financiranju Občine Škofja Loka v letu 2000
104. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2000
105. Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2000
106. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Štore
107. Sklep o povečanju vrednosti točke za odmero komunalnih taks v Občini Štore
108. Odlok o rebalansu proračuna Občine Tabor za leto 1999
109. Odlok spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tišina za leto 1999
110. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Tišina
111. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 1999
112. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Turnišče za leto 2000
113. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo Stavbnega zemljišča v Občini Turnišče
114. Spremembe pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov