Št. objave Naslov
3371. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 17. členom zakona o volitvah v Državni zbor postane poslanec za preostanek mandatne dobe namesto poslanca, ki mu je prenehal mandat
3372. Ugotovitveni sklep v zvezi s prenehanjem opravljanja funkcije poslanca Državnega zbora
3373. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanca v skladu s 14. členom zakona o poslancih
3374. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi Komisije Vlade Republike Slovenije za droge
3375. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o določitvi zaokroženih turističnih območij za potrebe posebnih iger na srečo
3376. Odredba o uvedbi namakanja na kompleksu imenovanem Namakalni sistem Ormož–Osluševci
3377. Pravilnik o kontroli kakovosti grozdja v času trgatve
3378. Seznam medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo do 30. 6. 1997 izdano dovoljenje za promet
3379. Statutarni sklep
3380. Odlok o ustanovitvi Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.
3381. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in ceni za stavbna zemljišča v letu 1999
3382. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (za območji urejanja CS 7/7 Nove Poljane in CS 7/9 Nove Poljane – del)
3383. Pravilnik o štipendiranju
3384. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 1998
3385. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Grad
3386. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Hrpelje-Kozina
3387. Program priprave zazidalnega načrta "Center Stara Sava" ter zazidalnega načrta "Hrenovica"
3388. Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta "Stara Sava"
3389. Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 1999
3390. Odlok o grbu in zastavi Občine Kobarid
3391. Poslovnik Občinskega sveta občine Kočevje
3392. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja S 15 – K Rinži v Kočevju
3393. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o organizaciji in uveljavljanju pravice do pomoči družini na domu v Občini Kočevje
3394. Pravilnik o dodeljevanju denarne pomoči družinam za novorojence z območja Občine Kočevje
3395. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Krško
3396. Odlok o dopolnitvi odloka o turistični taksi v Občini Lendava
3397. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto – mesto Lendava
3398. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 1999
3399. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje obrtna cona Murska Sobota – sever v Murski Soboti
3400. Odlok o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Polzela
3401. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Globočnika Postojna
3402. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna
3403. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prestranek
3404. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Prevalje
3405. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Radeče, dopolnjen 1999
3406. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Mežiške doline
3407. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Ravne na Koroškem
3408. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
3409. Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem, članom nadzornega odbora, volilne komisije in članom delovnih teles Občinskega sveta občine Ribnica
3410. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Ribnica
3411. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem
3412. Dopolnitev statuta Občine Sežana
3413. Odlok o občinskem prazniku
3414. Odlok o grbu in zastavi Občine Sveta Ana
3415. Odlok o proračunu Občine Šentjur pri Celju za leto 1999
3416. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Šentjur pri Celju
3417. Odlok o razveljavitvi odloka o delovnem področju in sestavi komisij in odborov Občinskega sveta občine Šentjur pri Celju
3418. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Škofja Loka za ureditveno območje P 1/1
3419. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 1999
3420. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 1998
3421. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Lancova vas
3422. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče
3423. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Frankolovo
3424. Odredba o prepovedi prometa na cestah v Republiki Sloveniji