Št. objave Naslov
1. Popravek zakona o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona (CZ-B)
2. Popravek v aneksu h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
1990. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gostinstvu (ZGos-A)
1991. Resolucija o imigracijski politiki Republike Slovenije (ReIPRS)
1992. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
1993. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Snežnik
1994. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Črni dol
1995. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o normativih in kadrovskih pogojih za dejavnost predšolske vzgoje
1996. Odredba o postopnem uvajanju Kurikula za vrtce
1997. Odredba o tečaju, ki se uporablja za preračun zneskov v domačo valuto
1998. Odredba o vračilu trošarine za mineralna olja, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen
1999. Pravilnik o uveljavljanju oprostitev plačila davka na dodano vrednost in trošarin v mednarodnem potniškem prometu
2000. Pravilnik o izvajanju 29. in 30. člena zakona o davku na dodano vrednost
2001. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o označevanju zdravil
2002. Sklep o izvrševanju zakona o posebnem davku na bilančno vsoto bank in hranilnic
2003. Sklep o obvezni uskladitvi rokov dospelosti naložb z roki dospelosti sredstev
2004. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Brezovica
2005. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta - zahod Brežice
2006. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb zazidalnega načrta za Obrtno ulico v Brežicah
2007. Odlok o turistični taksi v Občini Dol pri Ljubljani
2008. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega opremljanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Dol pri Ljubljani za leto 1999
2009. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
2010. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Hrpelje-Kozina
2011. Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Krško
2012. Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 1999
2013. Dopolnitev programa priprave PIN za ureditveni načrt območja mejnega prehoda v Rogatcu
2014. Statut Občine Sežana
2015. Pravilnik o plačah, nagradah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Sežana
2016. Statut Občine Šentjur pri Celju
2017. Odlok o razglasitvi cerkva: Sv. Jurij, Sv. Matija, Sv. Martin in Sv. Mihael za kulturne spomenike
2018. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Štore
2019. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o javnem redu in miru v Občini Štore
2020. Uredba o spremembi uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999
2021. Uredba o spremembi stopenj davka od prometa določenih naftnih derivatov
2022. Sklep o soglasju k cenam naftnih derivatov
2023. Odredba o določitvi javnih zdravstvenih zavodov, njihovih organizacijskih enot in delovnih mest, na katerih se prizna dodatek iz 89.a člena kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva
2024. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o šolskem koledarju za gimnazije, poklicne, srednje tehniške in strokovne šole