Št. objave Naslov
1963. Zakon o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999–2001 (ZMPUPR)
1964. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
1965. Navodilo za prikazovanje podatkov o plačah in o regresu za letni dopust
1966. Sklep o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih bank in hranilnic
1967. Sklep o najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in revizorjevega poročila
1968. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. maja 1999
1969. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
1970. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
1971. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
1972. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
1973. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
1974. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
1975. Sklep o določitvi meril in kriterijev za obliko ter višino dodatka za rekreacijo upokojencev v letu 1999
1976. Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
1977. Poročilo o gibanju plač za marec 1999
1978. Poslovnik Občinskega sveta občine Benedikt
1979. Statut Občine Divača
1980. Statut Občine Komen
1981. Poslovnik Občinskega sveta občine Kuzma
1982. Statut Občine Podlehnik
1983. Poslovnik Občinskega sveta občine Podlehnik
1984. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Podlehnik
1985. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1986. Statut Občine Ravne na Koroškem
1987. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Ravne na Koroškem
1988. Statut Občine Sevnica
1989. Poslovnik Občinskega sveta občine Zreče