Št. objave Naslov
1479. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic, d.d. iz naslova posojil, najetih za financiranje določenih del za posodobitev in razvoj slovenske železniške infrastrukture (ZPFRZI)
1480. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS, d.d. iz kreditov, najetih za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 330,3 mio USD (ZPDANP)
1481. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d. za najetje kreditov za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 330,3 mio USD (ZSDANP)
1482. Odlok o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra
1483. Odlok o imenovanju ministrice za gospodarske dejavnosti
1484. Ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije ministra za gospodarske dejavnosti
1485. Ugotovitveni sklep o odstopni izjavi
1486. Sklep o potrditvi poslanskega mandata
1487. Sklep o opravljanju funkcije poslanca
1488. Ugotovitveni sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanca
1489. Uredba o koncesiji za upravljanje naravnega rezervata Škocjanski zatok
1490. Odlok o varstvu in razvoju naravnega rezervata Škocjanski zatok
1491. Pravilnik o delovnem času posadk zrakoplovov
1492. Odločba o ustavnosti 79. in 113. člena zakona o prekrških
1493. Odločba o ugotovitvi, da določba 17. točke 3. člena zakona o denacionalizaciji ni v neskladju z ustavo
1494. Odločba o odpravi 4. točke 1. člena in tarife št. 4 odloka o komunalnih taksah
1495. Sklep o spremembi sklepa o dajanju posebnih likvidnostnih posojil s sodelovanjem bank
1496. Sklep o določitvi krajevne pristojnosti območne enote in izpostave
1497. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Murska Sobota in okolico
1498. Statut Občine Rogaška Slatina
1499. Poslovnik Občinskega sveta občine Rogaška Slatina
1500. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Rogaška Slatina
1501. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Občini Rogaška Slatina
1502. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 1998
1503. Statut Občine Slovenske Konjice
1504. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ob Dravinji
1505. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pod goro
1506. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Loče
1507. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena na področju športa v Občini Slovenske Konjice
1508. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter drugih organov ter o povračilu stroškov
1509. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Sveta Ana
1510. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1511. Spremembe in dopolitve statuta Občine Ilirska Bistrica
1512. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo za kmetijske in živilske izdelke
1513. Spremembe pravil igre na srečo Hitra srečka
1514. Dodatek k pravilom igre na srečo Hitra srečka