Št. objave Naslov
1. Popravek uredbe o zadolževanju občin
2. Popravek pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
3. Popravek seznamov medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo do 26. 10. 1998 izdano dovoljenje za promet
4. Popravek odločbe
5. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 (za območje Mestne občine Ljubljana)
6. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Braslovče
7. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu stanovanjska cona XII in XIII-del na Hudinji ob Mariborski cesti (Celje)
8. Popravek odloka o spremembi dolgoročnega plana Občine Medvode za obdobje 1986-2000
9. Popravek odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 1998
10. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjene 1998
11. Popravek odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rogašovci
12. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec
1339. Odlok o spremembah odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna in drugih javnih financ
1340. Odlok o spremembah odloka o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za politiko enakih možnosti
1341. Odlok o spremembah odloka o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za evropske zadeve
1342. Odlok o spremembah odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
1343. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo
1344. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za znanost in tehnologijo
1345. Odlok o soglasju k Programu dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. za leto 1999 (OdDARS99)
1346. Odlok o soglasju k Poslovniku Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij (OdARLPP)
1347. Sklep o razrešitvi generalne konzulke Republike Slovenije v Trstu
1348. Odredba o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 1999
1349. Odredba o izobraževalnih programih poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja
1350. Odredba o obliki in vsebini napovedi za odmero takse za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida za gorljive organske snovi
1351. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
1352. Odredba o določitvi mejnih prehodov za izvoz, uvoz in prevoz pošiljk živali, proizvodov, surovin in odpadkov živalskega izvora, krme, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov ter drugih predmetov, s katerimi se lahko prenese kužna bolezen živali
1353. Odredba o spremembi odredbe o opredelitvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti in njihovi razvrstitvi v skupine
1354. Pravilnik o sofinanciranju avtorskih honorarjev na področju glasbene, glasbeno-scenske, plesne, baletne, gledališke, filmske, audio, video in multimedijske ustvarjalnosti in na področju književnosti, znanosti in likovne umetnosti
1355. Pravilnik o postopku za izbiro kulturnih projektov in oblikovanju kulturnih programov, ki se financirajo in sofinancirajo iz državnega proračuna
1356. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
1357. Dogovor o zagotavljanju kakovosti vzgoje in izobraževanja, o reševanju presežkov delovne sile, o izvajanju stalnega strokovnega spopolnjevanja in o spremembah pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
1358. Poročilo o gibanju plač za februar 1999
1359. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota, ki se nanaša na območje Občine Beltinci ter osnutka odloka o prostorsko ureditvenih pogojih Občine Beltinci
1360. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Mestne občine Celje za leto 1998
1361. Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Celje
1362. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje
1363. Odlok o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Mestni občini Celje
1364. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ljubečna
1365. Sklep o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Celje
1366. Odlok o spremembi sklepa o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Cerknica za leto 1999
1367. Odlok o turistični taksi v Občini Cerkno
1368. Sklep o razpisu krajevnega samoprispevka za zaselek "Pri cesti" v Krajevni skupnosti Novaki
1369. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 1998
1370. Odredba o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v občinskem uradu Občine Dol pri Ljubljani
1371. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dornava za leto 1998
1372. Odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Dornava v letu 1999
1373. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Dornava
1374. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Gorenja vas-Poljane prešel na naslednjo kandidatko
1375. Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona
1376. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona
1377. Odlok o zazidalnem načrtu Turistično-oskrbovalni center III, Grosuplje
1378. Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 1999
1379. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 1998
1380. Obvezna razlaga 12. člena odloka o zazidalnem načrtu za območje K-6 Utok
1381. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Komen
1382. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Komen v letu 1999
1383. Sklep o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Kranj
1384. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih II - območje separacije na Senovem
1385. Sklep o vrednosti točke za obračun upravnih in komunalnih taks v Občini Krško
1386. Ugotovitev, da je mandat člana občinskega sveta v 4. volilni enoti za volitve članov občinskega sveta prešel na naslednjega kandidata
1387. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter koristi za stavbno zemljišče v Občini Kungota za leto 1999
1388. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kungota za leto 1999
1389. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi in prenehanju javnega dobra
1390. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1391. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta kopališča Moravci v Slovenskih goricah
1392. Sklep o določitvi ekonomskih cen vrtca
1393. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mežica za leto 1998
1394. Poslovnik Občinskega sveta občine Mežica
1395. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Mežica za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1998
1396. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Selo-Fokovci - za naselje Selo in Fokovci
1397. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za celotno območje Krajevne skupnosti Ratkovci
1398. Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto in b) osnutka sprememb in dopolnitev odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča
1399. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Dolž
1400. Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 1999
1401. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe v letu 1999
1402. Sporazum o premoženjski delitveni bilanci
1403. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroški Jeklarji Ravne na Koroškem
1404. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Juričevega Drejčka Ravne na Koroškem
1405. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem
1406. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ravne na Koroškem
1407. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Občine Razkrižje
1408. Odlok o občinski turistični taksi
1409. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena
1410. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Ribnica
1411. Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 1999
1412. Odlok o spremembah odloka o začasnem financiranju javne porabe v Občini Rogašovci za leto 1999
1413. Odlok o ureditvenem načrtu za turistično-kulturno območje v Rogatcu "Muzej na prostem"
1414. Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 1999
1415. Odlok o organizaciji in izvajanju službe pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev
1416. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Slovenska Bistrica
1417. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Slovenska Bistrica
1418. Sklep o določitvi športnih objektov v Občini Slovenska Bistrica
1419. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1420. Sklep o uvedbi samoprispevka
1421. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v delu KS Log, ki je bil izveden 28. 3. 1999 v prostorih domačije Rupar, Bukov vrh nad Visokim 1
1422. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škofljica za leto 1998
1423. Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 1999
1424. Odlok o izdajanju občinskega glasila
1425. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1998
1426. Odlok o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Šmarje pri Jelšah
1427. Poročilo o izidu nadomestnih volitev člana Občinskega sveta občine Velika Polana
1428. Poročilo o izidu rednih volitev za župana Občine Velika Polana
1429. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta občine Velika Polana
1430. Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 1999
1431. Sklep o izbiri koncesionarja za redno vzdrževanje, varstvo in obnavljanje lokalnih cest in javnih poti v Občini Velike Lašče
1432. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Velike Lašče
1433. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1434. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-1990
1435. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer
1436. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Veržej za leto 1999
1437. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Občine Veržej
1438. Odlok o spremembi odloka zazidalnega načrta Avtomontaže v Sinji Gorici
1439. Statut Občine Zreče
1440. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 1999
1441. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 1999
1442. Sklep o javnem dobru