Št. objave Naslov
5. Odredba o evidentiranju in izkazovanju javnofinančnih prihodkov in drugih prejemkov in odhodkov in drugih izdatkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev
6. Odredba o službeni obleki delavcev v Upravi Republike Slovenije za pomorstvo
7. Odredba o razvrstitvi zdravilnih rastlin
8. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi ali zasebni zdravstveni delavci za izvajanje programov pripravništva, sekundariata in specializacije
9. Seznam fitofarmacevtskih sredstev, ki imajo dovoljenje za trgovanje v Republiki Sloveniji
10. Seznam fitofarmacevtskih sredstev, za katera so od 1. aprila 1998 do 28. decembra 1998 prenehala veljati dovoljenja za trgovanje v Republiki Sloveniji
11. Sklep o soglasju k ustanovitvenemu aktu Fundacije Toneta Kralja
12. Količnik povišanja izhodiščnih plač od vključno meseca januarja 1999 dalje
13. Minimalna plača za mesec januar 1999
14. Osnova za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja od vključno januarja 1999 dalje
15. Količnik za določitev letne akontacije davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 1999
16. Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 107. člena zakona o notariatu ni v neskladju z ustavo
17. Odločba o odpravi 5. točke 1. člena in Tarifa št. 5 odloka o komunalnih taksah Občine Postojna
18. Odločba o sporu glede pristojnosti za odločanje o upravni zadevi prepovedi obratovanja kopališča
19. Sklep o dopolnitvi in spremembi navodila o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino
20. Sporočilo o cenah plemenitih kovin na dan 31. 12. 1998
21. Sklep o razrešitvah in imenovanjih
22. Sklep o razrešitvah in imenovanjih
23. Splošni pogoji za opravljanje dejavnosti v Ekonomski coni Maribor
24. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za december 1998
25. Odredba o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v mestni upravi Mestne občine Ljubljana
26. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 1998
27. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
28. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 1998
29. Odlok o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Kuzma za leto 1999
30. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Lendava za leto 1998
31. Začasni statutarni sklep
32. Odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna prejšnje Občine Ljutomer v prvem trimesečju leta 1999
33. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Medvode za leto 1998
34. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Moravske Toplice v letu 1999
35. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Mestne občine Novo mesto v letu 1999
36. Statutarni sklep Občine Polzela
37. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Postojna v letu 1999
38. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v letu 1999
39. Statutarni sklep
40. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v letu 1999
41. Statutarni sklep
42. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 1998
43. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v Občini Rogašovci za leto 1999
44. Sklep o prenehanju in imenovanju člana Občinskega sveta občine Šempeter-Vrtojba
45. Statutarni sklep Občine Veržej
46. Začasni poslovnik Občinskega sveta občine Veržej
47. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Vitanje v letu 1999
48. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1999
49. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Vodice
50. Statutarni sklep Občine Žalec
51. Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti
52. Sklep o uskladitvi zajamčenega osebnega dohodka