Št. objave Naslov
1. Popravek zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
2. Popravek sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Zagradec
2469. Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja s poplavo in točo v juniju in juliju 1994
2470. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o poravnavanju odloženih davkov in prispevkov za podjetja, ki so družbeni kapital prenesla na Sklad Republike Slovenije za razvoj
2471. Zakon o ureditvi obračunavanja in plačevanja določenih davkov in prispevkov v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij
2472. Zakon o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov
2473. Zakon o zagotovitvi sredstev za pokritje izgube v podjetju Radeče papir
2474. Odlok o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra
2475. Sklep o popravi odločbe Vlade Republike Slovenije številka 193-20/93-17 z dne 20. 12. 1993
2476. Odredba o mesečnih denarnih zneskih osebne invalidnine, družinske invalidnine in povečane družinske invalidnine, dodatka za postrežbo in tujo pomoč ter ortopedskega dodatka od 1. julija 1994
2477. Odredba o začasni razglasitvi Škocjanskega zatoka za naravno znamenitost
2478. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju
2479. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila za uveljavljanje finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in proizvodnje hrane v drugem polletju leta 1994
2480. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v republiških državnih organih
2481. Količnik za določitev osnove za davek od osebnih prejemkov od pokojnin
2482. Sklep o drugi izdaji blagajniškega zapisa Banke Slovenije z nakupnim bonom
2483. Odločba o ugotovitvi, da 160. člen zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ni v neskladju z ustavo ter sklepa Upravnega odbora Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje o uskladitvi pokojnin od 1. 1. 1994 z dne 18. 1. 1994 in 16. 2. 1994 nista v neskladju z ustavo in zakonom
2484. Odločba o razveljavitvi druge alinee prvega odstavka 26. člena zakona o graditvi objektov
2485. Odločba o ugotovitvi, da 25. člen zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij ni v neskladju z ustavo
2486. Kolektivna pogodba za dejavnost železniškega prometa
2487. Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost železniškega prometa
2488. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta naselja Globoko
2489. Sklep o revalorizaciji prispevka za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in odlaganja komunalnih odpadkov
2490. Sklep o razpisu referenduma za plačilo posebnega prispevka za financiranje modernizacije krajevne ceste Škoflje-Pokojnica
2491. Sklep o renominaciji proračuna občine Jesenice za leto 1994
2492. Sklep o ponovnem referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Cven za naselje Cven
2493. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju KS Cezanjevci za naselja Cezanjevci, Branoslavci, Vogričevci, Zg. Kamenščak in Vidanovci
2494. Odlok o ureditvenem načrtu mestnega jedra Mozirje
2495. Odlok o ureditvenem načrtu Plest-Poljanca v Logarski dolini
2496. Odlok o ureditvenem načrtu Ljubno ob Savinji
2497. Sklep o javni razgrnitvi dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto občine Mozirje
2498. Sklep o javni razgrnitvi ureditvenega načrta turistične kmetije Buteko
2499. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Podgorci
2500. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Ormož
2501. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za celotno območje Krajevne skupnosti Sveti Tomaž
2502. Sklep občinske volilne komisije
2503. Sklep občinske volilne komisije
2504. Odlok o spremembi odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta občine Škofja Loka
2505. Odlok o spremembi odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta občine Železniki
2506. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta občine Rogatec
2507. Pravilnik o pogojih in merilih ter postopku za uveljavljanje pravice do dodelitve socialnega stanovanja v najem
2508. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij