št. Naslov Oznaka
1 Gradbeni zakon (GZ-1) RS 199-3972/2021
2 Pravilnik o spremembi Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj RS 29-635/2022
3 Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP) RS 206-4283/2021
4 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj RS 205-4218/2021
5 Kodeks poklicne etike vodij del RS 153-2938/2021
6 Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah RS 140-2818/2021
7 Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele RS 140-2817/2021
8 Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) RS 15-315/2021
9 Pravilnik o spremembah Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov RS 197-3563/2020
10 Zakon o spremembi Gradbenega zakona (GZ-A) RS 65-978/2020
11 Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) RS 49-766/2020
12 Pravilnik o spremembi Disciplinskega pravilnika Inženirske zbornice Slovenije RS 68-3000/2019
13 Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o strokovnem izpitu za pooblaščenega inženirja RS 68-3001/2019
14 Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite RS 45-2468/2007
15 Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju RS 43-2127/2018
16 Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb RS 97-4330/2003
17 Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike RS 37-1902/2018
18 Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov RS 41-2044/2018
19 Uredba o razvrščanju objektov RS 37-1900/2018
20 Splošni akt o strokovnem izpitu za pooblaščenega inženirja RS 37-1851/2018