Številka 14, letnik VI
8. april 2014

Facebook Twitter
TFL Glasnik

Tokratnega prostora za intervju v TFL Glasniku izjemoma ne namenjamo ugledni osebi, pač pa dobrodelnosti. Dobrodelnosti zato, ker to ni pred prazniki. Dobrodelnosti zato, ker nismo trošili za razkošne stojnice in darila za udeležence. In dobrodelnosti zato, da morda vzpodbudimo pri tem še koga. Na odvetniški šoli v Portorožu smo zbirali sredstva za nakup novih pogradov za otroško letovišče Debeli rtič.

GALERIJA SLIK S PRIREDITVE ODVETNIŠKA ŠOLA 2014

V začetku letošnjega leta je bil objavljen zakon, ki ureja opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike. Gospodarstveniki bi morda pomislili, kaj me pa to zanima. V bistvu ne kaj dosti, če navedeni zakon ne bi vseboval tudi zahteve po izmenjavi računov in prilog pri poslovanju s proračunskimi uporabniki izključno v elektronski obliki. No, to pa je že druga zgodba. Še toliko bolj, ker se obravnavani način poslovanja uvaja s 1.1.2015. Za prilagajanje poslovanja torej ni prav veliko časa. Današnjo temo tedna smo zato namenili posredovanju računov proračunskim uporabnikom v elektronski obliki.

Vabljeni k branju!

Odvetniki in Tax-Fin-Lex smo darovali – novi pogradi za Debeli rtič

Odvetniška šola 2014

Tokratnega prostora za intervju v TFL Glasniku izjemoma ne namenjamo ugledni osebi, pač pa dobrodelnosti. Dobrodelnosti zato, ker to ni pred prazniki. Dobrodelnosti zato, ker nismo trošili za razkošne stojnice in darila za udeležence. In dobrodelnosti zato, da morda vzpodbudimo pri tem še koga.

Nikakor pa ne dobrodelnosti zato, da bi pomagali premagovati težave, ki se ne bi smele zgoditi. Kot na primer tiste, ki so posledica napak v politiki, neizvrševanju zakonodaje in nekaznovanju tistih, ki so povzročili propad podjetij, ki so zagotavljala vsakdanjo srečo mnogim, ki so želeli delati, sedaj pa oropani lastnega dostojanstva stojijo v vrstah dobrodelnih organizacij za osnovne potrebščine.

In še nekaj bo danes posebnega v TFL Glasniku. Ponavadi se nas bolj sliši, danes pa se bo veliko tudi videlo.

Odvetniška šola 2014

 

Odvetniška zbornica je v času od 4. do 5. aprila 2014 organizirala tradicionalno izobraževalno prireditev Odvetniška šola, ki poteka enkrat letno in se je vsako leto udeleži izjemno število odvetnikov, letos preko 700.

Program usposabljanja je bil pester in zanimiv, namenjen vsem področjem delovanja, od varstva človekovih pravic kot najbolj splošnega do civilnega in kazenskega področja, ki sta razdeljeni na posebni, vzporedno potekajoči sekciji. Več o programu si lahko ogledate na povezavi: http://www.odv-zb.si/upload/Dogodki/OdvetniskaSola2014/Odvetniška%20šola%202014-program1.docx.

Odvetniška šola 2014

 

Družba Tax-Fin-Lex je na prireditvi nastopila kot njen pokrovitelj in je v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije organizirala posebno akcijo za darovanje za dobrodelne namene.

Odvetniška šola 2014

 

Otroško letovišče Debeli rtič, ki organizacijsko sodi pod Rdeči križ Slovenije, želi otroške sobe za letovanje opremiti z novimi pogradi, saj so stari popolnoma dotrajani. Vsak novi pograd stane 150 €.

Vsak odvetnik, ki je na posebno tablo prispeval svoj podpis, je s tem zagotovil, da je družba Tax-Fin-Lex nakazala 3 € za nakup novih pogradov v letovišču Debeli rtič.

Odvetniška šola 2014

 

Gneča pred tablo ves čas prireditve je nakazovala veliko zanimanje in brez posebnih razlag ter prošenj so odvetniki kar sami pristopali k akciji. Prireditev je bila prekratka, da bi lahko ustregli vsem, ki so želeli darovati.

Obiskala nas je tudi predstavnica Debelega rtiča, ga. Veronika Grmek Vilhar, ki je skupaj s predsednikom Odvetniške zbornice Romanom Završkom, predsednico ljubljanskega ter mariborskega območnega zbora odvetnikov Alenko Košorok Humar in Rijo Krivograd ter direktorico družbe Tax-Fin-Lex Zlato Tavčar ponosno opazovala, kako se polni tabla s podpisi udeležencev.

Odvetniška šola 2014

 

Priznati moramo, da je bil odziv izjemen, podpisalo se je kar 220 odvetnikov, tabla je bila za vse skorajda premajhna! Zahvaljujemo se vsem za podpis, zbrana sredstva pa bomo nakazali na:

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE, Mirje 19, 1000 LJUBLJANA za

Mladinsko zdravilišče in letovišče Debeli rtič, Jadranska cesta 73, 6280 ANKARAN

TRR 29000-0003377785

sklic: 00-4920-936130

namen: pogradi za zdravilišče Debeli rtič

Odvetniška šola 2014

 

Veliko udeležencev nas je med prireditvijo spraševalo, kam lahko nakažejo denar, saj tudi sami želeli prispevati svoj znesek. Tudi za njih in za vse ostale zainteresirane veljajo zgornji podatki za vaš znesek nakazila.

V imenu Rdečega križa in Debelega rtiča in v imenu družbe Tax-Fin-Lex se zahvaljujemo vsem, ki ste darovali.

Na naslednji povezavi pa si lahko ogledate prekrasno galerijo fotografij, posnetih ob podpisovanju in na prireditvi:

GALERIJA SLIK

Zapisala: Zlata Tavčar
Foto: Jure Horvat

Posredovanje računov proračunskim uporabnikom v elektronski obliki

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (v nadaljevanju ZOPSPU-A) (Uradni list RS, št. 111/2013) z dne 27.12.2013 prinaša bistveno novost na področje izmenjave dokumentacije, povezane z zaračunavanjem blaga in storitev proračunskim uporabnikom. Predvideva namreč, da bodo s 1.1.2015 morali proračunski uporabniki prejemati račune in spremljajoče dokumente izključno v elektronski obliki (v nadaljevanju e-računi). Pravne in fizične osebe bodo morale za dobavljeno blago, izvedene storitve ali izvedene gradnje pošiljati proračunskim uporabnikom e-račune.

Morda se v tem trenutku leto 2015 zdi še daleč, vendar temu ni tako. Elektronsko dokumentarno poslovanje ni enostavna stvar. Za poenostavitev problema je dana možnost, da fizične in pravne osebe lahko pošiljajo e-račune proračunskim uporabnikom preko bank, vključenih v medbančno izmenjavo e-računov.

Z akcijskim načrtom elektronskega poslovanja javne uprave z dne 8.4.2010 je Vlada Republike Slovenije Upravo Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju UJP) uvrstila med nosilce projektov na področju elektronskega poslovanja. ZOPSPU-A pa s spremembo 26. člena ZOPSPU določa, da je za izmenjavo računov in spremljajočih dokumentov v elektronski obliki (e-računi), ki jih izdajajo in prejemajo proračunski uporabniki, enotna vstopna in izstopna točka prav UJP. Namen sprembe 26. člena je torej zagotovitev na enem mestu vsega, kar je potrebno za uporabo storitev, povezanih z izdajanjem, pošiljanjem (vročanjem), prejemanjem, plačevanjem in hrambo e-računov prek enotne vstopne in izstopne točke.

Z uvedbo ustrezne informacijske podpore bo e-račun, izdan v standardni elektronski obliki v skladu s tehničnimi in drugimi pogoji, nadomestil račun v papirni obliki. V ta namen je bil ustrezno spremenjen tudi zakon, ki ureja davek na dodano vrednost, kjer so bila bistveno poenostavljena pravila in zahteve glede izdajanja elektronskih računov. Na ta način je bila zagotovljena možnost širšemu krogu gospodarskih subjektov, da izdajajo in prejemajo račune v elektronski obliki.

UJP bo proračunskim uporabnikom zagotovil tudi hrambo elektronskih računov skladno z določili Zakona o varstvu arhivskega in dokumentarnega gradiva ter arhivih (v nadaljevanju ZVDAGA) (Uradni list RS, št. 30/2006) in podzakonskimi predpisi, ki urejajo to področje. To pomeni, da proračunskim uporabnikom ne bo potrebno več arhivirati računov v papirni obliki, torej jih tudi tiskati ne bo potrebno. Navedena sprememba pomeni precejšnje znižanje stroškov državnega in občinskih proračunov za te namene.

Obvezna elektronska izmenjava računov med pravnimi in fizičnimi osebami ter proračunskimi uporabniki na drugi strani pomeni zelo resno obveznost gospodarstvu. Pomeni, da se morajo usposobiti za elektronsko poslovanje s proračunskimi uporabniki. Ker ne gre pričakovati, da bo vsaka fizična oseba ali mikro podjetje uvedlo brezpapirno (elektronsko) poslovanje, je predvideno, da bo možno e-račune pošiljati preko spletnega programa UJP. UJP ima sklenjeno pogodbo o izmenjavi e-računov z določenimi ponudniki plačilnih storitev oziroma ponudniki procesne obdelave podatkov. Pravne in fizične osebe lahko, za svoje poslovanje s proračunskimi uporabniki oziroma pošiljanje e-računov, koristijo storitve teh ponudnikov. Seznam pooblaščenih udeležencev sistema izmenjave e-računov bo UJP objavil na svoji spletni strani.

Za pravilno pošiljanje e-računov proračunskim uporabnikom bo UJP, v sodelovanju z Nacionalnim forumom za e-račune, v letu 2014 organiziral izobraževanja za proračunske uporabnike. Nacionalni forum UJP vodi skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije in bo nudil ustrezno in še kako potrebno pomoč tudi izdajateljem e-računom – pravnim in fizičnim osebam.

Toliko na kratko. Želeli smo vas opozoriti na prihajajoče spremembe, da se boste pravočasno pripravili nanje. Poslovanje s proračunskimi uporabniki pomeni marsikomu kar pomemben del prihodkov in ne gre se jim odreči le zato, ker ne bi mogli ustrezno izstaviti računa.

Ustavno sodišče Republike Slovenije je 29. maja 2013 z odločbo številka U-I-147/12-18 (Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. junija 2013) končno odločilo, da je peti odstavek 113. člena Zakona o dohodnini, tako imenovana dodatna splošna davčna olajšava za delavce na začasnem delu v tujini, v neskladju z ustavo. Vse to smo vedeli že ob sprejemu te določbe in na to smo takrat opozarjali predlagatelja in zakonodajalca. Zaradi te privilegirane dodatne davčne olajšave je država od leta 2006 do današnjega dne izgubila najverjetneje okoli 100 milijonov evrov in namesto, da bi jih v teh letih pobrala mora zaradi prevelikega primanjkljaja uvajti nove davke, tudi take s 70 odstotno davčno stopnjo.

Takrat sta jim popustila tako ministrstvo za finance kot državni zbor, zdaj pa jim je kljub ugotovitvi, da je šlo za neustavno odločbo, popustilo še ustavno sodišče, saj je v izreku svoje odločbe zapisalo:

 • da mora državni zbor ugotovljeno protiustavnost odpraviti v roku enega leta po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije in
 • da se do odprave ugotovljene protiustavnosti v postopkih odmere dohodnine uporablja peti odstavek neustavnega 113. člena Zakona o dohodnini.

To pomeni, da bodo zdomci lahko to neustavno določbo izkoristili še za leto 2013 in 2014 ter da bodo to davčno olajšavo mogoče izgubili šele leta 2015. Seveda pod pogojem, da bo državni spor spoštoval odločbo ustavnega sodišča in se ponovno ne bo ustrašil ulice.

Odločitev ustavnega sodišča

V skladu z načelom obdavčitve svetovnega dohodka so slovenski davčni rezidenti zavezani za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji, in od vseh dohodkov, ki imajo vir zunaj Slovenije (prvi odstavek 5. člena ZDoh-2).

Enake navezne okoliščine za izvajanje davčne jurisdikcije pozna tudi večina tujih držav, kar na mednarodni ravni vodi k dvojni obdavčitvi dohodka. Načelo obdavčitve svetovnega dohodka povzroča dvojno obdavčenje, ki nastane, kadar zaradi izvajanja vzporedne davčne pristojnosti dveh držav članic obe državi istega davčnega zavezanca obdavčita za isti vir dohodka.

Z Avstrijo se dvojno obdavčevanje dohodka rezidenta Slovenije odpravlja s 1. točko 24. člena Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje (Uradni list RS, št. 20/98, MP, št. 4/98, Uradni list RS, št. 129/06, MP, št. 22/06, ter Uradni list RS, št. 49/12, in MP, št. 6/12 – BATIDO). Kadar rezident Slovenije ustvari dohodek iz zaposlitve, Slovenija odobri kot odbitek od davka na dohodek tega rezidenta znesek, ki je enak davku od dohodka, plačanemu v Avstriji. Takšen odbitek v nobenem primeru ne sme presegati tistega davka na dohodek, ki je bil izračunan pred odbitkom in ki se nanaša na dohodek, ki je obdavčljiv v Avstriji.

Glede splošnega načela enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave je ustaljeno stališče ustavnega sodišča, da to načelo zavezuje zakonodajalca, da bistveno enake položaje obravnava enako. Če zakonodajalec bistveno enake položaje ureja različno, mora za razlikovanje obstajati razumen razlog, ki izhaja iz narave stvari. Načelo enakosti pred zakonom namreč ne pomeni, da zakon ne bi smel različno urejati položajev pravnih subjektov, pač pa, da tega ne sme početi samovoljno, brez razumnega in stvarnega razloga.

Ustavno sodišče je v obravnavani zadevi primerjalo čezmejne delovne migrante z drugimi zavezanci za plačilo dohodnine glede pravice prvih do posebne davčne olajšave oziroma glede obveznosti drugih do sorazmerno višjega plačila dohodnine. Glede na v ZDoh-2 uveljavljeno načelo obdavčitve svetovnega dohodka rezidentov Slovenije (prvi odstavek 5. člena ZDoh-2) ter upoštevajoč metodo omejenega odbitka za odpravo dvojnega obdavčevanja, ustavno sodišče ugotavlja, da so čezmejni delovni migranti v bistveno enakih položajih kot drugi zavezanci za plačilo dohodnine. Ker pa izpodbijana določba davčno olajšavo daje le čezmejnim delovnim migrantom, ne pa tudi drugim zavezancem za dohodnino, je moralo ustavno sodišče presoditi, ali za takšno razlikovanje obstaja razumen razlog, ki izhaja iz narave stvari.

Ustavno sodišče je tako navedlo, da državni zbor in vlada v konkretnem primeru nista izkazala razumnih in stvarnih razlogov za privilegirani davčni položaj čezmejnih delovnih migrantov. Zmanjšanje davčne obremenitve v pavšalnem znesku, ki ga kot prvi razlog navaja vlada, po mnenju ustavnega sodišča ne izkazuje cilja, temveč je le drugo ime za uporabljeno sredstvo.
Zgolj pavšalno sklicevanje na drugačen delovni položaj teh oseb pa ne izkazuje razumnega razloga, ki izhaja iz narave stvari, za njihovo različno urejanje.

Ustavno sodišče je zato ugotovilo, da je peti odstavek 113. člena ZDoh-2 v neskladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave.

VIR: revija DENAR – mag. Ivan Simič

Izterjava dolgov in faktoring sta v skladu s 4. c točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11–UPB3, 18/11, 78/11, 38/12, 40/12–ZUJF in 83/12) izvzeta iz oprostitve finančnih storitev. Davčna osnova za obračun DDV pri faktoringu (pravi, nepravi) je določena v skladu z drugim odstavkom 39. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11 in 102/12; v nadaljevanju: PZDDV) in je enaka znesku (diskont, stroški, provizija), ki ga davčni zavezanec, prevzemnik terjatve (faktor), zaračuna upniku, razen zamudnih obresti.

Nadalje, je v četrtem odstavku 39. člena PZDDV določeno, da je davčna osnova za obračun DDV od storitev odkupa zapadlih terjatev z regresno pravico ali brez nje, enaka znesku, ki ga davčni zavezanec, ki je prevzemnik terjatve, izterja nad zneskom, plačanim upniku, razen zneska, ki ustreza višini zakonitih zamudnih obresti. V skladu s tem, je v drugem odstavku 30. člena PZDDV določeno, da obveznost obračuna DDV pri odkupu zapadlih terjatev z regresno pravico ali brez nastane v trenutku, ko prevzemnik terjatve prejme znesek, ki ga je izterjal nad zneskom, plačanem upniku, razen zneska, ki ustreza višini zakonitih zamudnih obresti.

Drugi odstavek 39. člena PZDDV se nanaša na obliko odkupa nezapadlih terjatev z regresno pravico ali brez. Četrti odstavek taistega člena pa se nanaša na odkup zapadlih, slabih terjatev z regresno pravico ali brez, česar ne moremo enačiti s faktoringom.

Faktoring se tako pojavlja pri nas samo v drugem odstavku 39. člena PZDDV in je lahko pravi (brez regresa), ko faktor »trpi« neplačilo dolžnika, zato se zavaruje, ter nepravi faktoring (z regresom), ko faktor zahteva v primeru neplačila dolžnika, regres, tj. denarno nadomestilo od stranke. Torej stranka nosi tveganje neplačil dolžnika sama. Pri faktorju so davčna osnova lahko diskont, stroški ali provizija.

V pravu EU, ki ureja področje DDV, ni samostojnega pojma faktoring. Faktoring je le ena od oblik splošnejšega koncepta »izterjave dolgov«. V skladu s sodbami ECJ, se morata obe obliki faktorja, tako pravi kot nepravi, z vidika DDV obravnavati enako.

Četrti odstavek 39. člena PZDDV (v povezavi z drugim odstavkom 30. člena PZDDV) govori o odstopu terjatev, cesiji, ko upnik prenese terjatev na tretjo osebo.

V sodbi C-93/10 (GFKL Financial Services), ki jo tudi navajate v dopisu, je ECJ želelo izvedeti, ali gospodarski subjekt, ki na svoje tveganje odkupi slabe terjatve po ceni, ki je nižja od njihove nominalne vrednosti, opravi storitev za plačilo in s tem opravlja gospodarsko dejavnost.

V skladu s sodbami ECJ se za obdavčljive transakcije znotraj sistema DDV predpostavlja, da obstaja transakcija med strankami, ki zajema določitev cene ali protivrednosti. Kadar je dejavnost izvajalca izključno opravljanje storitev brez neposrednega nadomestila, davčna osnova ne obstaja in te storitve torej niso zavezane plačilu DDV. V teh okoliščinah je storitev opravljena „za plačilo“ in je tako obdavčljiva, le če med izvajalcem in prejemnikom storitve obstaja pravno razmerje, v okviru katerega se izmenjajo vzajemne dajatve oziroma storitve, pri čemer plačilo, ki ga prejme izvajalec, pomeni dejansko protivrednost storitve, opravljene za prejemnika. V skladu z ustaljeno sodno prakso pojem „opravljanje storitev za plačilo“ predpostavlja obstoj neposredne povezave med opravljeno storitvijo in nasprotno dajatvijo.

Ugotovljeno je bilo, da družba GFKL, na katero banka prenese slabe terjatve, opravi storitev za banko. Problem pa je plačilo, kajti dogovora o proviziji med stranema ni. To, da je družba GFKL od banke odkupila terjatve po ceni nižji od nominalne vrednosti terjatev, še ne pomeni, da je opravila storitev za plačilo. Tak odbitek izraža le tržno vrednost premoženja in ne predstavlja plačila za storitev. To je cena, ki jo je kupec pripravljen plačati za portfelj, ne pa cena za storitve kupca.

Razlika med nominalno vrednostjo odstopljenih terjatev in njihovo odkupno ceno torej ni protivrednost za tako storitev, ampak odraz dejanske ekonomske vrednosti navedenih terjatev ob odstopu, ki je odvisna od tega, da so te terjatve slabe terjatve, in od povečanega tveganja njihovega neplačila s strani dolžnikov.

Če upoštevamo sodbo GFKL, je treba v vsakem konkretnem primeru ugotoviti, ali je podana neposredna zveza med opravljeno storitvijo in morebitnim nadomestilom, ki ga je banka prejela.

Kot razumemo iz vašega dopisa, gre v zadevnem primeru za preprosti odkup terjatev, ki zajema izključno in samo odkup terjatev, brez kakršnihkoli drugih storitev s strani izvajalca odkupa. Cena za ta odkup odraža le dejansko ekonomsko vrednost terjatev ob odstopu.

Na podlagi navedenega, ustaljene prakse evropskega sodišča, predvsem pa sodbe GFKL, menimo, da v primeru zadevnega odkupa terjatev, ne obstaja neposredna povezava med opravljeno storitvijo in nasprotno dajatvijo in transakcija ni predmet DDV.

V kolikor bi bil s prodajo takih terjatev ustvarjen dobiček, ki bi predstavljal plačilo za opravljeno storitev preprostega odkupa terjatev, pa bi bilo potrebno tak dobiček v skladu s sodno prakso z vidika DDV obdavčiti, smiselno na način, kot je določen v četrtem odstavku 39. člena PZDDV, upoštevajoč drugi odstavek 30. člena PZDDV. Določbo četrtega odstavka 39. člena PZDDV je namreč potrebno razlagati glede na to, ali obstaja neposredna zveza med dobičkom in opravljeno storitvijo odkupa terjatev.

Vir: pojasnilo DURS

V skladu s Slovenskim računovodskim standardom (SRS 2006) (Uradni list RS, št. 118/2005, 64/2012/) (v nadaljevanju SRS) SRS 21 knjigovodske listine delimo:

1. Glede na kraj sestavitve knjigovodske listine obstajajo:

 • zunanje knjigovodske listine (npr. računi, dobavnice ki pridejo v podjetje)  in
 • notranje knjigovodske listine (izdani računi, naročilnice, prevzemnice, obračuni plač, blagajniški prejemki, kalkulacije, …).

Zunanje knjigovodske listine se sestavljajo v okolju podjetij, v katerem nastajajo zanje pomembni poslovni dogodki, notranje pa v tistih enotah podjetij, v katerih nastajajo poslovni dogodki, ali pa v računovodskih službah podjetij.

Podjetje v svojih aktih opredeli, katere notranje in zunanje knjigovodske listine bo vodilo ter kakšni bosta njihovi vsebina in oblika.

2. Glede na nastanek knjigovodske listine ločimo:

 • izvirne knjigovodske listine (sestavljajo se  na kraju in v času nastanka poslovnih dogodkov) in
 • izpeljane knjigovodske listine (sestavljajo se v knjigovodstvu na podlagi izvirnih knjigovodskih listin ali v zvezi s preknjižbami v poslovnih knjigah, na primer zbirniki ali razdelilniki).

Imena knjigovodskih listin izražajo vsebino v njih izkazanih poslovnih dogodkov. In sicer se:

 • gibanje stvari se izkazuje na: prejemnicah, oddajnicah, odpravnicah, vračilnicah, odpisnicah, izničnicah, prenosnicah, izločilnicah, usposobnicah, predajnicah in/ali drugih knjigovodskih listinah,
 • gibanje denarja se izkazuje na vplačilnicah, izplačilnicah in/ali drugih knjigovodskih listinah,
 • prvine, na katerih je zasnovan obračun plač, se izkazujejo na delovnih listih, listih za nadomestila, listih za odtegljaje in/ali drugih knjigovodskih listinah,
 • prav tako imajo svoja imena tudi knjigovodske listine, na katerih se izkazuje gibanje terjatev in obveznosti.

Vir: portal Tax-Fin-Lex

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju ZFPPIPP) v 122. členu predpisuje, da morajo biti objave, povezane s postopki zaradi insolventnosti dostopne na spletnih straneh.  Upravljanje spletnih strani je v pristojnosti Agencije Republike Slovenije za javnopravne storitve in evidence – AJPES. Podrobnejša navodila o objavah v postopkih zaradi insolventnosti določi Vlada Republike Slovenije. V tem navodilu lahko Vlada RS določi tudi, da se objave v postopkih zaradi insolventnosti objavijo na javnih spletnih straneh, ki so dostopne v več državah članicah EU. Takšne spletne strani se  vzpostavijo in vodijo na podlagi dogovora med pristojnimi ograni držav članic EU.

Na spletnih straneh za objave v postopkih zaradi insolventnosti mora biti vsakemu omogočen v brezplačen vpogled podatke, in sicer:

 • po datumu objave,
 • po identifikacijskih podatkih insolventnega dolžnika in
 • po sodišču in opravilni številki postopka zaradi insolventnosti.

Na spletnih straneh se v vsakem postopku zaradi insolventnosti objavi:

 • identifikacijske podatke insolventnega dolžnika,
 • sodišče, ki vodi postopek in opravilno številko zadeve,
 • identifikacijske podatke o upravitelju,
 • začetek postopka, potek roka za prijavo terjatev v postopku in podatke o drugih procesnih dejanjih v postopku,
 • pri stečajnem postopku se objavi tudi podatke o višini stečajne mase in deležih poplačil upnikov,
 • vse sklepe, izdane v posameznem postopku, razen nekaterih sklepov v postopku osebnega stečaja iz 393. 394. in 410. čena ZFPPIPP,
 • oklic o začetku postopka, oklic o razpisu naroka in druge oklice ali pozive za glasovanje, ki jih po tem zakonu izda sodišče,
 • vse zapisnike o narokih in poteku sej upniškega odbora,
 • poročila upravitelja in listine, ki so jim priložene, in v postopku prisilne poravnave tudi poročila insolventnega dolžnika in listine ki so jim priložene,
 • sezname preizkušenih terjatev,
 • vloge strank postopka in druga sodna pisanja, za katere ta zakon določa, da se objavijo,
 • v stečajnem postopku pa tudi vse razpise javnih dražb in vabil k dajanju ponudb v povezavi z unovčevanjem stečajne mase.

Elektronsko poslovanje sodišč, kot ga predpisuje ZFPPIPP, od udeležencev v postopkih zahteva veliko pozornost, saj velja, da je stranka v postopku s potekom postopka in vsemi pravnimi dejanji seznanjena v osmih dneh po objavi na spletnih straneh. Nasprotni dokaz v teh postopkih ni dovoljen.

Nadomestilo za objavo na spletnih straneh AJPES plača sodišče v breme predloženega predujma, v višini, ki je določena s tarifo AJPES. AJPES sprejme tarifo, s katero določi višino nadomestila za objave na spletnih straneh, v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje.

Vir: portal Tax-Fin-Lex

DZ je s 55 glasovi za in 17 proti sprejel novelo zakona o prevzemih, ki bo omilila pogoje za ponovno pridobitev glasovalnih pravic podjetjem, ki so ob sprejemu novele leta 2006 že presegala prevzemni prag, a jim ni bilo treba objaviti prevzemne ponudbe, pozneje pa so povečala delež in izgubila glasovalne pravice.

Po pojasnilih državnega sekretarja na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Janka Burgerja se z novelo zakona o prevzemih dopolnjuje splošna prevzemna ureditev o pogojih prenehanja sankcij mirovanja glasovalnih pravic v primeru nespoštovanja pravil o obvezni prevzemni ponudbi ter o ugotovitvenih zahtevkih.

Kot je poudaril, novela odpravlja nesorazmernost pogojev o prenehanju mirovanja glasovalnih pravic v primeru oseb, ki jim lahko že z neznatno pridobitvijo vrednostnih papirjev nad varovalnim zatečenim stanjem deleža glasovalnih pravic prenehajo vse glasovalne pravice v ciljnih družbah. Z novo ureditvijo bo masivno mirovanje glasovalnih pravic prenehalo, če bodo osebe odtujile vrednostne papirje tako, da zadnjega zakonitega deleža ne bodo več presegale.

Glasovalne pravice bodo lahko uresničevale le do prve ponovne pridobitve vrednostnih papirjev. Mirovanje glasovalnih pravic v tem primeru ne bo prenehalo, dokler osebe ne bodo dale prevzemne ponudbe ali odtujile vrednostnih papirjev pod prevzemni prag.

Predlagana novela določa eksplicitno pravno podlago za izdajo ugotovitvenih odločb, s katerim bo Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) ugotovila prenehanje mirovanja glasovalnih pravic. Določba usmerja ATVP, da tudi če je že izdala odločbo o prepovedi uresničevanja glasovalnih pravic na podlagi ugotovitve novih dejanskih okoliščin in pravnih stanj, ugotovi aktualno stanje in odloči skladno z veljavno ureditvijo, je še navedel Burger.

Med podjetji, za katere je veljala omenjena izjema, so bile nekatere družbe v večinski državni lasti, ki so imele deleže v različnih podjetjih. Ko so nekatere izmed teh družb povečale svoje deleže, so morale (zaradi predpostavke, da delujejo usklajeno in tako skupaj presegajo prevzemni prag) ali objaviti prevzemno ponudbo ali znižati delež pod prevzemni prag. Ker zahtev niso izpolnile, jim je ATVP zamrznila glasovalne pravice. Država in z njo povezana podjetja so tako ostala brez glasovalnih pravic med drugim v Zavarovalnici Triglav, Aerodromu Ljubljana in Telekomu Slovenije.

Vir: STA

Državni zbor je danes z 51 glasovi za in nobenim proti sprejel novelo zakona o voznikih, ki jo je vlada poslala v obravnavo po skrajšanem postopku. Novela prinaša uskladitev z evropsko zakonodajo in zakonodajo na področju motornih vozil. Določena je vzpostavitev nacionalne kontaktne točke za čezmejno izmenjavo podatkov o vozniških dovoljenjih.

Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in prostor Bojan Babič je pojasnil, da je med novostmi, ki so zajete v noveli zakona o voznikih, tudi vpis kode v vozniško dovoljenje po opravljenem praktičnem delu vozniškega izpita na motornem vozilu z avtomatskim menjalnikom. Novela določa nekatere nove globe za prekrške.

Prav tako novela prinaša jasnejšo opredelitev in nedvoumnejši zapis določbe o upoštevanju dokončnih zdravniških spričeval za vodenje upravnih postopkov odvzema vozniškega dovoljenja iz zdravstvenih razlogov. Po Babičevih besedah je takšna sprememba nujna zaradi enotnega dela upravnih enot pri vodenju upravnih postopkov odvzema vozniškega dovoljenja.

Ker je Slovenija zamujala z vključitvijo in uporabo omrežja za čezmejno izmenjavo podatkov o vozniških dovoljenjih, je Evropska komisija zoper državo sprožila postopke zaradi neimplementacije evropske direktive. Slovenijo je tudi doletel uradni opomin Evropske komisije.

Pri predstavitvi stališč poslanskih skupin je bilo zato slišati pozive ministrstvu za infrastrukturo in prostor, naj pri pripravi zakonskih predlogov, ki so potrebni zaradi prenosa evropskih direktiv v nacionalno zakonodajo, ne zamuja. S tem bi se Slovenija izognila opozorilom Evropske unije, pa tudi časovnemu pritisku pri sprejemanju zakonodaje v DZ.

Vir: STA

Novi predpisi:

Spremenjeni predpisi:

Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

mesecu APRILU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije. V portal se je potrebno prijaviti z uporabniškim imenom in geslom registriranega uporabnika.

Nekaj dejstev o zakonu:

 • Zakon določa, v katerih primerih se opravljanje dejavnosti oziroma dela šteje kot delo na črno, v katerih primerih je šteti zaposlovanje delavcev kot zaposlovanje na črno, kdo je soudeleženec dela na črno in kaj je nedovoljeno reklamiranje.
 • Od svojega nastanka do danes je zakon doživel 4 spremembe in dopolnitve z novelamiZPDZC-AZPDZC-BZPDZC-C ter ZUTD-A.
 • V državnem zboru je v postopku sprejemanja predlog novega Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1), ki je eden izmed prioritetnih vladnih ukrepov v projektu Obvladovanje sive ekonomije v RS in tudi zaveza v NRP 2013-2014. Predlog zakona bi moral biti po prvotnih načrtih sprejet v Državnem zboru RS že do konca leta 2013, vendar je zaradi iskanja, dogovarjanja in usklajevanja najustreznejših rešitev prišlo do objektivnega zamika priprave gradiva.
 • Državni zbor je do danes pripravil 1 uradno prečiščeno besedilo zakona (ZPDZC -UPB1).
 • Zakon je bil prvič objavljen v Uradni list RS 36-1687/2000, stran 4189. Veljati je začel 11.5.2000.

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 2.4.2014 - 8.4.2014 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 8 novosti 5 novosti 4 novosti 3 novosti 12 novosti 19 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost 2 novosti 1 novost 2 novosti 6 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 3 novosti 1 novost 1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost 2 novosti 1 novost 3 novosti 11 novosti 9 novosti
5. JAVNE FINANCE 10 novosti 2 novosti 6 novosti 2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 22 novosti 3 novosti 23 novosti 7 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7 novosti 2 novosti 4 novosti 4 novosti 24 novosti 9 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 5 novosti 2 novosti 8 novosti 3 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost 3 novosti 3 novosti 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI 7 novosti 1 novost 17 novosti
11. OBČINE 64 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .