Številka 31, letnik VI
5. november 2013

Facebook Twitter
TFL Glasnik

Naš današnji gost je eden izmed vodilnih davčnih strokovnjakov v Evropi, sicer pa regionalni direktor za davke in carine na avstrijskem zveznem ministrstvu za finance na Dunaju, koroški slovenec ddr. Marian Wakounig. »Avstrija ima več kot 300 milijard BDP, skupaj s trošarinami in carinami je država pobrala več kot 70 milijard evrov, od tega levji delež odpade na klasične davke: DDV, dohodnino, davek na plače. Vendar če te številke primerjam s slovenskimi, vidim velik razkorak, ki ga bo treba podrobno analizirati,« je med drugim povedal v pogovoru.

Veljavni Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki ga je Državni zbor sprejel 5. marca letos, vsebuje tudi določila, ki se nanašajo na obveščanje delavcev o izplačilih. Delodajalec je dolžan delavcu do konca izplačilnega dne izročiti pisni obračun o izplačilih, katerega vsebina je predpisana. Ker je pisni obračun hkrati verodostojna listina za vložitev izvršbe, je še toliko bolj pomembno, da je pripravljen pravilno. Do konca januarja tekočega leta mora delodajalec delavcu izdati tudi pisni obračun plač in nadomestil plač za preteklo koledarsko leto. Obravnavana novost pomeni kar nekaj prilagoditev informacijske podpore, da bodo davki in prispevki od vseh izplačil ne le pravilno obračunani, ampak tudi pravilno prikazani na navedenih pisnih obvestilih. Današnjo temo tedna smo zato namenili pisnemu obračunu izplačil delavcu po ZDR-1.

Vabljeni k branju!

Ddr. Marian Wakounig: Davčnim zavezancem je treba dati najboljše

Marian Wakounig

TFL Glasnik:
Dvojni doktor Marian Wakounig, koroški slovenec, ki ga v Sloveniji spremljamo že nekaj desetletij, je regionalni direktor za davke in carine na avstrijskem zveznem ministrstvu za finance na Dunaju in eden izmed vodilnih strokovnjakov na področju davkov v Evropi.

G. Wakounig, ponosni smo na vaše slovenske korenine. Na kaj pa ste vi ponosni v svoji karieri?

Marian Wakounig:
Najbolj sem ponosen na to, da so mi starši omogočili, da sem končal študij. Prihajam namreč iz velike družine na južnem Koroškem – bilo nas je dvanajst otrok, starši pa so vendarle skrbeli, da so nam dali priložnost za izobraževanje. Študiral sem v Salzburgu, kjer sem študij prava zaključil z doktoratom. Študiral sem tudi na Univerzi v Mariboru, kjer sem doktoriral s tematiko davka na dodano vrednost v povezavi z harmonizacijo v EU. Če se vrneva nazaj k moji poklicni karieri: seveda nam koroškim Slovencem ni bilo preprosto priti v javno upravo. Danes v tem intervjuju lahko povem, da sem se leta 1984 potegoval za položaj v davčni upravi v Celovcu, vendar nisem imel možnosti, ker sem bil koroški Slovenec, na Dunaju pa so me takoj sprejeli. Očitno se jim je splačalo.

 

Marian Wakounig

TFL Glasnik:
Poslušali smo vas na Davčno-finančni konferenci v Portorožu. Užitek je bilo poslušati o spokojnosti avstrijskega davčnega sistema, ki je nastajal skozi desetletja. Ta tradicija pomeni, da je vse jasno, vse je varno, vse deluje. Kako bi opisali trenutno situacijo v Avstriji? Na katerih področjih je davčni sistem dober?

Marian Wakounig:
Vsak davčni sistem vidim z dveh vidikov. En vidik je celotna davčna zakonodaja, drug vidik ali plat tega je zame, kako se izvaja, kako se ta zakonodaja upravlja. Naša zakonodaja je, tako kot povsod po svetu, precej kompleksna. Odvisna je od lobijev, političnih načrtov, seveda tudi od potreb socialnega partnerstva.

Na drugi strani je treba vse te načrte implementirati v pameten sistem menedžmenta. To nam je uspelo pred približno desetimi leti, ko smo spremenili filozofijo in prešli od rigidne davčne uprave do bolj sproščene in prijaznejše davčne uprave. Davčnega zavezanca ne gledamo več zgolj kot davčnega zavezanca, temveč kot normalno stranko. Tako kot gre nekdo kupit recimo plašč ali obleko - takrat je stranka in od tistega, ki opravlja storitev, pričakuje najboljšo kakovost. Trenutno enako razmišljamo tudi mi. Našim strankam, to je davčnim zavezancem Republike Avstrije, želimo ponuditi pošteno in najboljšo kakovost. Najboljša kakovost pa zame pomeni ščititi pošteno delujoče davčne zavezance in biti neizprosen ter trd do tistih, ki strateško in namerno utajujejo davke.

Marian Wakounig

TFL Glasnik:
Povedali ste, da je to tudi vaša prihodnja usmeritev. Verjetno se vam je to obrestovalo že leta 2012, ko ste pobrali več davkov.

Marian Wakounig:
Avstrija ima več kot 300 milijard evrov BDP, skupaj s trošarinami in carinami je država pobrala več kot 70 milijard evrov, od tega levji delež odpade na klasične davke: DDV, dohodnino, davek na plače. Vendar če te številke primerjam s slovenskimi, vidim velik razkorak, ki ga bo treba podrobno analizirati. Zamašiti ta razkorak samo z novimi davki bi bil zame izhod v sili. V Avstriji denimo nihče ne razmišlja o povišanju davčne stopnje pri davku na dodano vrednost. To je masovni davek in zadane vsakega, tudi tistega, ki je v stiski. Ne vem pa, ali je dovolj, da Slovenija na področju korporacij pobira samo 17 odstotkov davka. Tam bi lahko šla na 20 odstotkov. Ne vem, ali je tujega kapitala toliko, da bi prinesel tiste tri točke. Sami ste videli, da znaša naša davčna stopnja za dividende 25 odstotkov. To pomeni, da imamo sistemsko strukturo, ki ni na najnižjem davčnem nivoju, a je kljub temu v obvladljivem segmentu za davčno upravo in za davčne zavezance.

 

TFL Glasnik:
Obenem imate v Avstriji DDV 20 in 10 odstotkov in si niste dovolili vdorov z višanjem. Rešitev se ne skriva v davkih, temveč v 300 milijardah BDP. Slovenija bi morala narediti državo tako privlačno, da bi privabila vlagatelje, ki bi tu delali in ustvarjali prihodek. Brez prihodkov ni davkov.

Marian Wakounig:
Natančno tako. Tudi jaz pravim, da je davek le ena prvina ljudske ekonomije. Imamo socialne prispevke in kup drugih struktur, ki so pomembne za podpiranje blaginje v državi. Ko pridem v Slovenijo, začutim pesimizem. Vsi se pritožujejo: povsod je boljše kot nam. Tu je treba nekaj prebiti in biti bolj optimističen ter ne o vsem diskutirati do zadnje podrobnosti.

Marian Wakounig

TFL Glasnik:
Imate kakšno formulo, kako bi to naredili?

Marian Wakounig:
Dejal bi: prvič jasna strategija, ki bo tako davkariji kot davčnim zavezancem povedala, v katero smer bo šla država. Drugi korak bi bil, da smo neizprosni do strateških davčnih utajevalcev in bolj moderatorji do splošne javnosti, ki je načeloma poštena. In tretjič, Slovenija mora razmisliti o ustvarjanju fair play projektov. Da bi tako pokazala, da je privlačna za davčnega zavezanca, in da ga privabi v svoj lastni čoln ter da skupaj z njim razvija določene projekte.

Kreirati nekaj pametnega na področju davkov sploh ni največja svetovna skrivnost. Ljudje morajo biti pripravljeni usesti se za skupno mizo in pripraviti projekt, od katerega imata korist obe strani.

 

TFL Glasnik:
Kakšno je vaše sporočilo Slovencem?

Marian Wakounig:
Kot koroški Slovenec, kot nekdo, ki ne živi tukaj, je vse moje čutenje in razmišljanje tesno povezano s Slovenijo. Slovenija se šteje med najlepše države na svetu in ima nenavadno priden narod, ima čudovito okolje, dobro kulinariko ... Mora pa bolj razviti samozavestno razmišljanje. Imate vse, da bi bili super, včasih pa vam nagaja negativizem, ki ga je Cankar opisal že v Hlapcu Jerneju. Če bi se znebili malo tega, bi vam marsikaj šlo na bolje. Kar vam tudi želim. Včasih pa prisluhnite, kaj vam pravijo v tujini, ker vam tudi v tujini hočemo vse najboljše, ker ste za nas tako pomembni.

 

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar
Foto: Žiga Okorn, http://www.okorn.si

Marian Wakounig

Pisni obračun izplačil delavcu po ZDR-1

Državni zbor Republike Slovenije je 5. marca letos sprejel Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1) (Uradni list RS, št. 21/2013 do 78/2013). Večina določil je začela veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu, razen izjem, ki so naštete v 230. členu ZDR-1.

ZDR-1 v 135. členu določa, da mora delodajalec do konca plačilnega dne izdati pisni obračun, iz katerega so razvidni sledeči podatki:

 • o delavcu,
 • o delodajalcu,
 • o plači,
 • o nadomestilih plače,
 • o povračlih stroškov v zvezi z delom,
 • o drugih prejemkih, do katerih je delavec upravičen na podlagi zakona, kolektivne pogodbe, splošnega akta delodajalca ali pogodbe o zaposlitvi,
 • o obračunu in plačilu davkov in prispevkov ter
 • o plačilnem dnevu.

ZDR-1 sicer ne določa načina izročitve pisnega obračuna, vendar je priporočljivo, da se ga izroči osebno, proti podpisu. Le na ta način bo delodajalec lahko dokazal, da je bil pisni obračun delavcu dejansko izročen. Ne gre spregledati dejstva, da ZDR-1 v 217. členu določa kazen za delodajalca, če pisnega obračuna ne izroči delavcu do konca plačilnega dne. Kazen za delodajalca znaša od 3.000 do 20.000 EUR.

ZDR-1 v 3. odstavku 135. člena določa, da se pisni obračun šteje kot verodostojna listina, na podlagi katere lahko delavec predlaga sodno izvršbo. Delavec lahko vloži sodno izvršbo po elektronski poti, skladno z določbami 2. odstavka 29. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) (Uradni list RS, št. 51/1998 do 17/2013) in določili Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka (Uradni list RS, št. 35/2011), saj pisni obračun po klasifikaciji sodišča spada med verodostojne listine po drugih zakonih.

Skladno z določili 4. odstavka 135. člena ZDR-1 mora delodajalec do 31. januarja delavcu izdati pisni obračun plač in nadomestil plač za preteklo koledarsko leto, iz katerega sta razvidna tudi obračun in plačilo davkov in prispevkov. V tem primeru ni zahteve po navedbi podatkov o obračunanih in izplačanih povračilih stroškov in drugih prejemkih.

V povezavi s pripravo pisnega obračuna, ki ga mora delodajalec na izplačilni dan izročiti delavcu, se poraja vprašanje, kako izplačevati povračila stroškov. Večino povračil stroškov (prehrana na delu, prevoz na delo, delo na terenu, i.t.d.) so delodajalci že doslej izplačevali skupaj s plačo. Izjema so povračila stroškov na službeni poti, ki se obračunavajo na potnem nalogu in običajno izplačujejo večkrat mesečno, ne skupaj s plačo. Delodajalci lahko ohranijo večkratno izplačilo povračil stroškov na službeni poti, morajo pa obračune vključiti v pisni obračun. Paziti morajo še, da so izplačila povračil stroškov na službeni poti izplačana najkasneje do 18. v mesecu za pretekli mesec.

Na koncu naj spomnimo še, da se s 1.1.2014 spreminja tudi poročanje Davčni upravi republike Slovenije. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 85/2013) predvideva, da se s 1.1.2014 na obrazcih REK poroča tudi o izplačanih dohodkih, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, oziroma se od njih ne plačujejo prispevki za socialno varnost. Izplačevalci morajo te podatke prikazati na Prikazu individualnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev, skupaj s podatki, ki se vštevajo v davčno osnovo. V primeru, da so dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo izplačani samostojno, mora izplačevalec predložiti individualne podatke iz obračuna davčnih odtegljajev in na zbirnem obrazcu REK-1 najkasneje zadnji dan meseca, v katerem so bili izplačani.

Kot smo zapisali v začetku, bodo morali delodajalci računalniško podporo obračuna plač in obračuna potnih stroškov prilagoditi tako, da bodo lahko pripravili pravilne pisne obračune in pravilne REK obrazce. Le dobra računalniška podpora in vgrajene ustrezne notranje kontrole namreč lahko zagotovijo, da ne pride do neljubih napak in možnosti za plačilo kazni s strani delodajalca.

Davčni zavezanec zastavlja vprašanje glede določitve plačnika davka v primeru izplačil dohodkov iz zaposlitve fizični osebi, ki je za davčne namene rezident Nemčije in je bila napotena na delo v družbo v Sloveniji. Oseba ima pogodbo o zaposlitvi sklenjeno s švicarsko družbo, na podlagi katere ji bo ta tudi izplačevala plačo, vendar pa bo nato del dohodkov, ki se bo nanašal na delo v slovenski družbi, zaračunala slovenski družbi. Predpostavljate, da ima na podlagi določb 8., 9. in 10. člena Zakona o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh-2) (Uradni list RS, št. 13/2011-UPB7 do 94/12) del dohodkov, ki se nanaša na delo v Sloveniji, vir v Sloveniji, saj se bo zaposlitev izvajala v Sloveniji, dohodek iz zaposlitve pa bo zaračunan slovenski družbi. Zanima vas, kdo je v konkretnem primeru plačnik davka v skladu z 58. členom Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju ZDavP-2) (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4 do 94/12). Vprašanje je, ali je plačnik davka slovenska družba, pri kateri se zaposlitev izvaja ali mora fizična oseba sama oddati napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve v skladu z ZDavP-2.

Slovenska družba, pri kateri se izvaja zaposlitev napotenega delavca nerezidenta, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s tujo družbo, ki jim na tej podlagi tudi v celoti izplačuje plačo,  se ne šteje za plačnika davka v Sloveniji, zato je napoteni delavec nerezident dolžan sam oddati napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodkov iz zaposlitve.

Kot ugotavljate v vprašanju, je nerezident Slovenije v skladu z drugim odstavkom 5. člena ZDoh-2 zavezan le za plačilo dohodnine od dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji. V primeru dohodkov iz zaposlitve je vir določen v 9. in 10. členu ZDoh-2, na splošno pa ima v skladu z 8. členom omenjenega zakona dohodek vir v Sloveniji, če ga je mogoče določiti po katerikoli od določb 2. podpoglavja II. poglavja tega zakona. To pomeni, da ima dohodek iz zaposlitve vir v Sloveniji v primeru, ko se zaposlitev izvaja v Sloveniji ali pa v primeru, če dohodek izplača oz. ji je zaračunan, oseba, ki je rezident po ZDoh-2 ali po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) (Uradni list RS, št. 117/06 do 81/13).

V konkretnem primeru ima tako dohodek iz zaposlitve, ki ga doseže rezident Nemčije, v okviru napotitve na delo v Slovenijo, vir v Sloveniji. Od dohodkov iz delovnega razmerja se med letom plačuje akontacija dohodnine in se zavezancu nerezidentu šteje kot dokončen davek. Izračun akontacije dohodnine se lahko opravi z davčnim odtegljajem ali z odmero akontacije dohodnine, pri čemer je izračun akontacije dohodnine z davčnim odtegljajem zavezan opraviti plačnik davka, ki je v skladu s tretjim odstavkom 125. člena ZDoh-2 oseba, ki izplačuje dohodke, obdavčljive po tem zakonu, v kolikor z ZDavP-2 ni določeno drugače.

Glede na opredelitev po 58. členu ZDavP-2, mora oseba za to, da ji je dodeljen status plačnika davka, v osnovi izpolnjevati pogoje o organizacijski obliki (pravna oseba oz. združenje oseb, vključno z družbo civilnega prava po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost), prisotnosti v Sloveniji (v skladu z zakonom o obdavčenju rezident Slovenije ali nerezident, ki ima v skladu z zakonom o obdavčenju poslovno enoto nerezidenta v Sloveniji) in načinu plačila dohodka (situacije, določene v točkah od 1 do 8 prvega odstavka in posebnosti v drugih odstavkih omenjenega člena). V 1. točki prvega odstavka 58. člena ZDavP-2 je določeno, da je plačnik davka v tem odstavku opredeljena oseba, ki v svoje breme izplača dohodek, od katerega se v skladu s tem zakonom ali zakonom o obdavčenju izračunava, odteguje in plačuje davčni odtegljaj.

Vir: pojasnilo DURS

Zgodba o uvedbi davčnih blagajn se v Sloveniji vleče že od leta 2006, ko sem si jih s svojimi takratnimi sodelavci prvič ogledal v Srbiji. Takoj sem zaznal njihove prednosti in želel sem, da bi jih čim prej uvedli tudi v Sloveniji. Žal so nasprotovanja bila prevelika. Drugi poskus uvedbe davčnih blagajn je bil leta 2011, ko je ministrstvo za finance celo pripravilo osnutek zakona. Toda ker je bilo še zmeraj veliko nasprotovanj, jih v Sloveniji do sedaj še nismo uvedli. Najhuje od vsega se mi zdi dejstvo, da odgovorni sploh ne vedo, kako se z njimi vrši nadzor nad gotovinskim poslovanjem, kako davčne blagajne delujejo in kakšne so njihove prednosti.

Pri davčnih blagajnah, kot smo jih leta 2007 želeli uvesti v Sloveniji in so jih letos uvedli na Hrvaškem, gre za stalno, on line povezavo med davčnimi zavezancem, to je izdajateljem računa na eni strani in davčno upravo na drugi strani. Pri tovrstnem sistemu davčnih blagajn ima davčna uprava nenehni, to je stalni nadzor nad izdajanjem računov vseh davčnih zavezancev, ki poslujejo gotovinsko. S temi blagajnami je veliko lažje in z veliko večjo natančnostjo možno nadzirati izdajanje računov. Če davčni organ opazi, da določeni davčni zavezanec ne izdaja računov, se odloči za obisk tega davčnega zavezanca, ne pa tako kot danes, ko se davčni inšpektorji na slepo sprehajajo od enega do drugega davčnega zavezanca. Gre za kakovostnejši in racionalnejši nadzor gotovinskega poslovanja.

Postopek izdajanja računa pri tovrstnih davčnih blagajnah poteka na ta način, da davčni zavezanec, preden natisne račun, mora pridobiti od davčnega organa kontrolno številko. Pridobivanje te kontrolne številke poteka elektronsko in to tako, da se računalnik davčnega zavezanca poveže s serverjem davčnega organa, kjer pridobi kontrolno številko. Ta številka se nato izpiše na izdanem računu davčnega zavezanca. To je tudi dokaz, da je davčni organ prejel podatek o izdanem računu. Celotna operacija pridobivanja kontrolne številke traja 0,2 do 0,3 sekunde, kar je zanemarljiv čas.

Uvedba davčnih blagajn za davčne zavezance ne predstavlja večjega stroška, saj je potreben le računalnik in dostop do interneta, kar pa velika večina davčnih zavezancev danes že ima. Tudi na strani davčne uprave ne gre za velik strošek, sploh če se kot posledica uvedbe davčnih blagajn izkažejo višji davčni prihodki. V Srbiji, kjer bomo na on line davčne blagajne prešli marca naslednje leto, bo ta strošek znašal manj kot dva milijona evrov. Na Hrvaškem so se po uvedbi on line davčnih blagajn davčni prihodki povečali za 30 do 40 odstotkov oziroma na letnem nivoju ocenjujejo za več kot dve milijardi evrov.

Vir: revija Denar, Ivan Simič

Projekt slabe banke so nekateri slovenski ekonomisti kot način reševanja problematičnega bančnega sektorja v Sloveniji predlagali že pred leti. Njihovi predlogi pri tedanjih nosilcih oblasti niso padli na plodna tla, čeprav so bili videti utemeljeni in dobri. Danes se znova kaže, da je tovrstni projekt v Sloveniji pravzaprav težko izpeljati. Tako kot je imela politika prste vmes pri odobravanju sedaj najbolj problematičnih kreditov bank, bi sedaj rada prisostvovala še pri njihovem »reševanju«. Ena stran si to želi zato, da bi krivce zaščitili oziroma prikrili, druga pa zato, da bi se znova šli lov na čarovnice. Oboje pa je za to družbo in državo pogubno.

Temeljno zakonodajo, ki predstavlja podlago za vzpostavitev in delovanje t. i. slabe banke, ki pri nas nastopa pod imenom Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), je postavila že prejšnja vlada. Pod taktirko tedanjega precej liberalno usmerjenega finančnega ministra je zagledal luč sveta zakon, ki je DUTB postavil in določil okvirje, način in možnosti njenega delovanja. Predlog zakona je takoj vzbudil precej burne reakcije pri mnogih interesnih udeležencih v procesu prenosa slabih naložb na DUTB, vendar je ministrstvo za finance zadevo bolj ali manj izpeljalo tako, kot si je prvotno zadalo. Tudi mnenja in pripombe relevantnih in pomembnih državnih ustanov ministrstvu niso prišli do živega. Tako je zaživel relativno neliberalen zakon tedaj liberalnega in verjetno dobro mislečega finančnega ministra, ki, roko na srce, prav veliko manevrskega prostora pri sanaciji bank ni imel.

Problemov s postavljenim zakonodajnim okvirom je več. Prvič, liberalna doktrina, h kateri naj bi težila tudi slovenska politika, zahteva svobodno gospodarstvo s čim manj vpletanja države, vendar pa z jasno postavljenimi pravili igre, tj. jasno postavljeno zakonodajo. Vsaj za zdaj se zdi, da zakon, ki ureja DUTB in njeno delovanje, ni povsem jasen, zato omogoča številne in raznolike interpretacije členov, vse odvisno od tega, komu in kdaj kakšna interpretacija ustreza.

Drugič, čeprav je z vidika »korporacijskega upravljanja« jasno, da tisti, ki nosi končno finančno breme (tj. država), sprejema tudi odločitve, je precej neposreden vpliv politike v odločitve prenosa terjatev bank in njihovega kasnejšega upravljanja zelo moteč. Tudi dejstvo, da na koncu o prenosu terjatev posamezne banke odloči vlada in ne denimo medresorska komisija, v kateri so vsaj manjšinsko zastopani člani Banke Slovenije, ni v prid postranski vlogi države. Argument, da vlada prvenstveno odloča zato, ker breme lahko nosijo javne finance, je slab, saj si je težko predstavljati, da bi želela denimo Banka Slovenije povsem uničiti naše javne finance.

Tretjič, upravljanje tveganih postavk med drugim tudi (in to je zgolj drugi od dveh načinov upravljanja) s konverzijo teh postavk v lastniški kapital, ni umik države iz gospodarstva, temveč njen vnovičen prihod vanj. Mnoga nefinančna podjetja bi tako lahko prišla pod (prevladujoč) vpliv države, kar gotovo ni v skladu z njenim »liberalnim« umikom.

Vir: revija Denar, Aljoša Rižner

Bilanca stanja je računovodsko poročilo o predračunskem ali uresničenem (obračunskem) obsegu in sestavi sredstev ter obveznosti do virov sredstev posameznega podjetja za določeni trenutek, presečni datum. Slovenski računovodski standard (v nadaljevanju SRS) 24.1 opredeljuje bilanco stanja kot temeljni računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno prikazano stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov v določenem trenutku. Bilanco stanja mora podjetje, skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), obvezno sestaviti na zadnji dan poročevalskega obdobja. Za potrebe spremljanja poslovanja s strani poslovodstva, lastnikov, bank ali borze, če podjetje kotira na borzi, je potrebno sestavljati tudi medletne bilance, ki so lahko mesečne, trimesečne in polletne.

SRS 24.3 določa, da mora imeti izkaz stanja obliko dvostranske uravnotežene bilance stanja. To pomeni, da mora biti vsota sredstev v bilanci stanja enaka vsoti obveznosti do virov sredstev. Podjetje mora namreč spoštovati temeljno načelo gospodarjenja in sicer, da lahko razpolaga le s tolikšnimi sredstvi, kolikor znašajo obveznosti zanje (obveznosti do lastnikov – kapital in obveznosti do drugih – dolgovi).

Bilanca stanja je po obliki lahko:

 • vzporedna – z dvema ločenima, vzporednima besedilnima stolpcema za opis sredstev in obveznosti do virov sredstev,
 • zaporedna – z enim besedilnim stolpcem, kjer se zaporedno najprej nanizajo vsa sredstva in potem še obveznosti do virov sredstev.

Glede na obdobje, ki ga bilanca stanja predstavlja je lahko:

 • predračunska bilanca stanja, kjer so izkazane predračunske vrednosti sredstev in virov sredstev za določena bodoča obdobja ali
 • obračunska bilanca stanja, kjer so izkazane obračunske vrednosti sredstev in virov sredstev za določena pretekla obdobja.

Za analizo poslovanja je pomembno, da se predračunske in obračunske bilance sestavljajo za enaka obdobja (mesec, trimesečje, polletje, leto), da se lahko ugotavljajo odmiki od načrtovane strukture sredstev in lastninske podobe podjetja in dejansko dosežene. Analiza vzrokov za nastalo situacijo je lahko dobra podlaga za nadaljnje odločanje poslovodstva.

Zanesljivost podatkov, izkazanih v bilanci stanja je odvisna od kvalitete podatkov v glavni knjigi. Veliko večjo verodostojnost ima bilanca stanja, ki je sestavljena po uskladitvi analitičnih evidenc z glavno knjigo, uskladitvi terjatev in obveznosti s poslovnimi partnerji in izvedenem popisu sredstev in virov sredstev.

Vir: portal Tax-Fin-Lex

DZ je z 49 glasovi za in desetimi glasovi proti sprejel novelo zakona o bančništvu, s katero se bo v okviru sanacije bank omogočilo prenehanje ali konverzijo obveznic bank. Ključni namen novele je, da tudi imetniki hibridnih instrumentov prispevajo k reševanju bank.

Novelo so podpirali v koalicijskih strankah, medtem ko ji je opozicija nasprotovala. Ta si je prizadevala za sprejem dopolnila SDS, po katerem dolžnost varovanja zaupnih bančnih podatkov ne bi veljala, če bi jih zahtevalo delovno telo DZ. Vendar ga DZ k predlogu novele ni izglasoval.

Z novelo zakona, ki jo je DZ sprejel po nujnem postopku, se bo vzpostavil pravni okvir za delitev bremen v primeru reševanja bank v težavah med državo na eni strani ter določenimi kategorijami upnikov banke na drugi strani. Tako se bo omogočilo nadaljevanje postopka sanacije bančnega sistema, je povedala državna sekretarka na ministrstvu za finance Mateja Vraničar.

Po njenih besedah je besedilo nastalo v tesnem sodelovanju s ključnimi deležniki te tematike, zlasti z Banko Slovenije. V mnenje je bilo poslano Evropski centralni banki in se je usklajevalo z Evropsko komisijo. Njeno ključno sporočilo je, da državna pomoč ne sme biti dodeljena, dokler lastniški in hibridni kapital ter podrejeni dolžniški instrumenti ne prispevajo k izravnavi morebitnih izgub, je povzela.

V noveli se definirajo kvalificirane obveznosti, ki so lahko predmet prenehanja ali konverzije v navadne delnice banke, nadalje se podrobneje urejajo naloge izredne uprave, to so poročanje Banki Slovenije in izdelava načrta reorganizacije banke, pristojnosti Banke Slovenije ter način izvedbe tega izrednega ukrepa.

Z novelo zakona se bo torej uvedla možnost prenehanja ali konverzije kvalificiranih obveznosti banke kot izrednega ukrepa, ki ga lahko banki izreče Banka Slovenije. To je v zadnjih dneh povzročilo kar nekaj nasprotovanj. V Društvu Mali delničarji Slovenije so napovedali, da se bodo v primeru, če bo DZ zakon potrdil, obrnili na državni svet, da bi nanj sprejel veto. Ob neuspehu v DZ se bodo po njihovih napovedih obrnili še na ustavno in nato na evropsko sodišče.

Vir: STA

DZ je s 47 glasovi za in 24 proti sprejel novelo zakona o varstvu okolja. Z njo se ponovno ustanavlja svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja kot posvetovalno telo ministra ter se med drugim rešuje del dimnikarskih težav.

Državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo in okolje Andreja Jerina je poslancem že med razpravo pojasnila, da novela med drugim prinaša nekatere izboljšave pri inšpekcijskem nadzoru, ureja tudi registracijo oz. pridobitev statusa organizacije, ki deluje v javnem interesu s področja varovanja okolja.

Predlog novele vsebuje nekatere spremembe, ki so potrebne zaradi prilagoditve zakona zahtevam Evropske komisije. Z uvedbo novele se bo pravočasno ustavilo šest postopkov, ki jih proti Sloveniji vodi komisija.

S sprejetimi spremembami bo prenesena direktiva o industrijskih emisijah in dokončan prenos direktive, ki se nanaša na izboljšanje in razširitev sistema unije za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov. Odpravljene bodo tudi kršitve glede prenosa direktive o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje, direktive o zagotavljanju udeležbe javnosti pri sprejemanju določenih načrtov in programov, ki se nanašajo na okolje.

Koalicija je pripravila tudi ustrezno dopolnilo k noveli, s katerim so določili prehodno obdobje prehoda dimnikarstva na sistem prostega trga. Prehodno obdobje naj bi predvidoma trajalo do konca leta 2015, v tem času pa bodo iztečene koncesije podaljšali in v že obstoječe koncesije ne bodo posegali.

Vir: STA

Novi predpisi:

Spremenjeni predpisi:

Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

mesecu NOVEMBRU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije. V portal se je potrebno prijaviti z uporabniškim imenom in geslom registriranega uporabnika.

Nekaj dejstev o zakonu:

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 23.10.2013 - 5.11.2013 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 2 novosti 20 novosti 1 novost 4 novosti 11 novosti 3 novosti

V tem tednu izpostavljamo:

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 23.10.2013 - 5.11.2013 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 18 novosti 11 novosti 9 novosti 2 novosti 39 novosti 24 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 2 novosti 4 novosti 4 novosti 8 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 2 novosti 2 novosti 1 novost 6 novosti 5 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 4 novosti 12 novosti 2 novosti 1 novost 12 novosti 17 novosti
5. JAVNE FINANCE 1 novost 35 novosti 6 novosti 4 novosti 12 novosti 36 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 11 novosti 113 novosti 2 novosti 8 novosti 22 novosti 4 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 20 novosti 23 novosti 1 novost 10 novosti 19 novosti 4 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 3 novosti 2 novosti 1 novost 6 novosti 18 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost 3 novosti 3 novosti 5 novosti 7 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI 8 novosti 20 novosti
11. OBČINE 91 novosti 1 novost

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .