Številka 25, letnik VI
20. september 2011

Facebook Twitter
TFL Glasnik

"Seveda revizorske družbe delujejo in »dihajo« tako kot gospodarstvo. Nekatere so dobre, nekatere in predvsem nekateri revizorji pa, to moram priznati, podležejo raznim pritiskom," je za TFL Glasnik in za portal Tax-Fin-Lex povedal dr. Marjan Odar, dolgoletni direktor Inštituta za revizijo. V rubriki Pogovor si priberite njegova zanimiva razmišljanja na temo aktualnih vprašanj.

V letu 2010 je Geodetska uprava Republike Slovenije, na osnovi podatkov o nepremičninah, pridobljenih s popisom nepremičnin v letu 2009 in 2010, izvedla poskusno vrednotenje nepremičnin. O rezultatih vrednotenja so bili obveščeni lastniki nepremičnin. Glede na ugotovljene pomanjkljivosti je bilo pripravljeno delovno gradivo za javno obravnavo. Ker je vrednotenje nepremičnin pomembno za določanje osnove za nameravano obdavčitev nepremičnin z davkom na nepremičnine, smo današnjo Temo tedna namenili tej tematiki.

Ravno danes pa je izšla tudi septemberska številka revije Denar, katere članki so že na našem portalu.

Dr. Marjan Odar, direktor Inštituta za revizijo: Če ne bo sprememb, nam bodo spremembe narekovali drugi

Slika

TFL Glasnik:
Najprej nas zanima, kje je revizijska stroka danes? Kje smo, kako se je stroka odzvala na čase gospodarske krize? Slišati je namreč kritike.

Marjan Odar:
V okviru možnosti skušamo revizijsko in računovodsko stroko stabilizirati vsaj v smislu tega, da ravnajo približno enako, da so lahko stvari primerljive in, da še vedno delujemo v zakonskem okviru. Revizijska stroka deli usodo gospodarstva in družbe. In kriza, ki je gospodarska, družbena in tudi kriza morale na nek način, se odraža direktno tudi na delo revizorjev. Lahko rečem, da so na neki način revizije vedno težje, da so pritiski na revizorje v nekaterih primerih z raznih strani vedno večji in veliko večji. Posledično se revizijska stroka na to odzove.

Mi smo kot inštitut skušali vplivati in sprejeti nekatere odločitve že z našimi internimi seminarji in navodili. Tako je bilo na eni strani lažje družbam, na drugi pa revizorjem, vse to pa zato, da bi bila pravila ravnanja še bolj jasna.

Tako je, na primer, naš inštitut pred dvema letoma, ko je bila kriza na višku, zavzel stališče in oblikoval pojasnilo, kako naj bi družbe strokovno opravile slabitev sredstev, predvsem finančnih. V vsej evropski Uniji smo bili po mojem vedenju ena redkih inštitucij, ki je podala neko pojasnilo. Drugi so modro molčali in je vsak delal, kot je delal. Naša ideja je bila v tem, da poskusimo poenotiti zadeve, da bi bile lahko računovodske informacije različnih družb med seboj primerljive in da poskušamo s strokovnimi stališči po eni strani strokovno pomagati sestavljalcem računovodskih izkazov in če hočete tudi revizorjem. Takrat smo bili deležni precejšnjih kritik nekaterih, zakaj to počnemo, spet drugi so nas hvalili, ker da vsaj nekdo postavlja neka pravila igre; mnogi pa so tudi še živeli v iluziji, da bo krize konec, oziroma, da bo kratkotrajna. Danes vemo, da je bistveno drugače, vemo da so tista naša navodila pripomogla k razčiščevanju.

 

TFL Glasnik:
Če se vrneva k pritiskom ali k najhujšim napakam revizorjev. Razmišljate morda o odvzemu licenc v skrajnih primerih?

Marjan Odar:
Nadzor nad revizorji in revijskimi družbami je ena od naših z zakonom predpisanih nalog, vendar sankconiranje ni več v naši pristojnosti, saj o sankcijah odloča Agencija za javni nadzor nad revidiranjem. Naše naloge nadzora nad revizijskimi družbami opravljamo kot doslej po programu v okviru javnega interesa tako, kot nam nalaga zakon. Seveda srečujemo tudi strokovne kritike na delo revizorjev, končne sankcije pa izdaja omenjena agencija. Mislimo, da Inštitut na strokovnem področju dobro in korektno dela.

 

TFL Glasnik:
Pa se je že zgodilo, da ste komu odvzeli licenco?

Marjan Odar:
Agencija ne. Mi smo pred časom, ko smo še opravljali to funkcijo, v enem primeru odvzeli licenco, smo pa izdali kar nekaj opominov revizorjem in revizorskim družbam. Vendar ni samo to odsev duha in stroke, to je skrajni ukrep. Ideja je, da želimo predvsem delovati preventivno, da do tega sploh ne bi prišlo.

 

TFL Glasnik:
Omenili ste vaše stališče, kako naj bi družbe ravnale v gospodarski krizi, ko se vrednost sredstev znižuje. Lahko poveste kaj več o tem stališču, kaj ste svetovali in katera pozitivna ravnanja revizorjev so sledila temu?

Marjan Odar:
To je stališče k Slovenskemu računovodskemu standardu 3, ki govori o finančnih naložbah, oziroma govori o tem, kdaj so izpolnjeni kriteriji, da je treba finančne naložbe slabiti. Spomnite se, da so bile vrednosti delnic pred dvema oziroma sedaj že pred tremi leti na vrhu, nato so začele padati. Ljudje so se spraševali, ali je padec samo začasen, ali bo dolgotrajen, ali je treba slabiti ali ne. Omenjeno stališče vsaj delno razčiščuje to dilemo. Moram povedati, da so nekatere družbe, ki so podvržene revidiranju, dokaj dosledno upoštevale naše stališče, nekatere ki pa niso, pa so izkazovale napihnjene naložbe. Dokler sčasoma niso ugotovili, da je to balon, ki bo počil in bo izgubo treba priznati.

 

TFL Glasnik:
Kako je to potekalo v bankah? Vemo, da imajo banke največ zgrešenih naložb. Kako so se odzvale banke in revizijska stroka?

Marjan Odar:
Banke računovodijo po mednarodnih računovodskih standardih, to navodilo pa je bilo izdano za domače računovodske standarde. Vem pa, da so tudi nekatere banke upoštevale to navodilo. Pri bankah pa imamo še drugega nadzornika, to je Banka Slovenije, ki je njihov prvi nadzornik. Revizorji le revidiramo njihove računovodske izkaze, pravila bančnega poslovanja in posledično tudi računovodenja pa v veliki meri predpisuje Banka Slovenije. Z bankami smo zato imeli malo večje, pogojno povedano, težave v lanskem letu. Nekatere banke so želele, da bi nekatere delnice, ki sicer kotirajo na borzi, po nekih modelih prevrednotile na višjo vrednost, seveda bi si tako izboljšale svoj poslovni izid. Za ravnanje v takih primerih smo pripravili postopek ravnanj, ki izhaja iz strokovnih podlag računovodskih standardov za vse in ne le za banke.

Za banke smo se posebej strokovno uskladili z Banko Slovenije, ki je naš predlog podprla. Po tem predlogu je veljalo, da če bi banka uporabljala model vrednotenja, potem mora k takemu modelu dati soglasje nadzorni svet. Po mojem mnenju gospodje v nadzornih svetih pogosto ne vedo, kakšno je dejansko poslovanje in smo jih s tem predlogom vsaj poskusili prepričati, da se poglobijo v ta model vrednotenja in tako tudi prevzamejo odgovornost. V praksi pa bi bilo moč uporabiti le tisti model vrednotenja, s katerim bi se poleg nadzornikov strinjala še Banka Slovenije in revizor.

Sprejemanje takega strokovnega navodila ni bilo preprosto saj so se nekatere banke, in ne boste verjeli tudi nekateri revizorji, resno upirale, vendar sem prepričan, da je bilo naše ravnanje strokovno, korektno in pravilno. To se je pokazalo tudi zdaj ob norih predlogih, da bi, denimo, delnice, ko jih je neka banka zasegla po 32 evrov, prevrednotili na 54 evrov. V trenutku, ko smo razpravljali o vrednosti 17 evrov! Mislim, da te delnice danes niso vredne niti 11 evrov. Morda smo s pravilnim stališčem preprečili napihovanje bilanc.

 

TFL Glasnik:
Kaj pa revizijski postopki v primeru stečajev? Vemo, da
je problem prevrednotenja zaradi slabitve verjetno podoben. Kaj lahko pričakujejo upniki od revizorske stroke?

Marjan Odar:
To je širši problem in ga je morda treba razdeliti. V prvem delu je tisto redno revidiranje računovodskih izkazov, ko mora revizor opozorit na možnost stečajev. To je en problem in je bil precej obsežen. Če pogledate revizijska poročila v minulem letu in še eno leto prej, boste ugotovili, da je precej poročil takih,v katerih je sicer mnenje brez pridržkov, a je v revizorjevem poročilu zapisan tudi poseben odstavek,ki opozarja na možnost »nedelujočega podjetja«, torej tudi stečaja. Moram povedati, da so nekateri ta opozorila spregledali.

Drugi problem je problem vrednotenja naložb ali vrednotenja drugih sredstev v družbah, ki so šle v stečaj zaradi likvidnosti, zgrešenih naložb in podobnih vzrokov; če hočete tudi tajkunov. Zopet smo bili revizorji pod velikimi pritiski, saj podjetja niso želela narediti nujno potrebnih slabitev. Vsebinsko imamo opravka s slabitvijo sredstev v računovodskih izkazih, ki pa se v najbolj kritičnih primerih posledično izkaže v nelikvidnosti in nesolventnosti. Preprosto povedano zmanjka denarja. Žal imamo celo vrsto podjetij, ki so sicer nekako imela "dobre rezultate", a je potem likvidnost naredila svoje. To pa so tudi strokovno težje zadeve.

Problem oslabitev je v primeru verjetnosti »nedelujočega podjetja« zelo pereč. Zakaj gre? Če podjetje posluje, ima neko nepremičnino ali stroje in to amortizira, dosega dobiček in je vse OK. Če pa gre podjetje v stečaj in zaradi te krize svoje nepremičnine, ki pri delujočem podjetju sicer prinaša denar, ne more preprosto prodati, je vrednost nepremičnine bistveno nižja, kot pri delujočem podjetju, ki ustvarjadenarne tokove tudi z uporabo te nepremičnine; posledično je v takem primeru trenutna tržna vrednost nepremičnine praktično nepomembna. To je strokovni problem, ki je po mojem premalo izpostavljen. Moram biti pa tudi kritičen, da v nekaterih primerih moji kolegi niso odigrali tiste vloge, ki bi jo po mojem mnenju morali.

 

TFL Glasnik:
Pred dvema letoma ste vladi poslali vaš predlog učinkovitejšega pobiranja dajatev. Predlog je posegal na več področij.
Se je kaj od tega izvedlo?

Marjan Odar:
Mislim, da so vsa vprašanja iz tistega predloga še danes odprta in aktualna. Problemi so ostali, prepričan pa sem, da jih je možno rešiti oziroma tudi z mojimi predlogi ali vsakimi drugimi, če jih seveda kdo predstavi. Lahko rečem, da so takratni predlogi danes še bolj aktualni in bi jih bilo moč izpeljati. Ne rečem, da vse, veliko večino pa vsekakor. Imam pa vtis, da si predvsem nekateri vladni uradniki želijo le to, da naj se nič ne spremeni. Bog ne daj sprememb in reform! Potem je treba delat, spreminjat sisteme in podobno. Mogoče se takrat sploh niso dovolj poglobili v učinke tistega, kar sem predlagal. Včasih ima človek občutek, da nekateri namenoma ne želijo uvajati sprememb. Takrat so nekateri ministri z zanimanjem poslušali, minister Gaspari se je celo strinjal z večino idej, imeli smo tudi sestanek na Ministrstvu za finance, narejenega pa ni bilo ničesar. Vendar sem trdno prepričan, da se bo nekoč moralo kaj spremeniti. Ne nujno v tem smislu, kot sem jaz predlagal, vendar dolgoročno zadeve ne morejo več tako funkcionirati.

V mojih predlogih reforme je šlo za nekatere »klasične« zadeve zniževanja stroškov predvsem državne uprave; moj predlog pa temelji tudi na velikem številu poenostavitev. Izenačitev obdavčitve dela, recimo, naj bi bila enaka za vse in ne glede, v kateri pravni obliki se opravlja: redno delo, pogodbeno delo, študentsko delo, avtorsko delo. Delo je delo in delo naj bo obdavčeno in oprispevčeno enako, kar je mimogrede potem povezano s pokojninsko in tudi zdravstveno reformo. Če delam, si plačujem zdravstveno in pokojninsko zavarovanje iz dela – iz vseh vrst in oblik dela enako. Ideja je ta, da naj delodajalec najeme tistega delavca, ki je boljši, produktivnejši, inovativnejši, skratka konkurenčnejši in ne glede na pravno obliko najemnega razmerja, ki danes v veliko primerih zaradi različne obdavčitve in različnih prispevkov (torej cene dela) posredno odločilno prispeva k odločitvi o sklenitvi pogodb z delavci. Konec koncev, naj bo to študentska napotnica ali redno delo, z delom prispevamo k novi dodani vrednosti.

Druga zgodba je na primer delovanje države. Če se je zmanjševalo število zaposlenih v gospodarstvu naj bi se v primeru zmanjšanja zaposlenih v gospodarstvu za 10 odstotkov za enak odstotek zmanjšalo tudi število zaposlenih javni upravi. Učinek pa je ravno obraten. V javni upravi se število zaposlenih povečuje, v gospodarstvu znižuje in ti iz gospodarstva morajo preživljati one, kar ni spodbudno.

Ideja je bila tudi, da bi bilo moč nekatere zadeve vpeljati in poenostaviti z novim informacijskim sistemom, ki ga uvaja Davčna uprava RS. Vsako podjetje, SP ali kdor kaj izplačuje, bi na spletu našel računalniški program skozi katerega bi bilo moč ugotoviti, kaj izplačuješ, koliko izplačuješ in bi se zadeva avtomatično zapeljala skozi davke in evidence; skratka možnih poenostavitev je še veliko.

 

TFL Glasnik:
Boste to idejo ponudili tudi novi vladi?

Marjan Odar:
Bil sem in še vedno sem pripravljen sodelovati z vsako vlado, če iščemo nove ideje in če poskusimo izpeljati nove rešitve tam, kjer je to obče dobro. Sam sem vedno pripravljen povedati svoje mnenje in tudi ne pričakujem, da se vsi z njim strinjajo. Na splošno nam manjka soočenje in spopadanje mnenj, razmišljanj, idej in iskanje najboljših rešitev. Strokovno, brez osebnih zamer in diskreditiranja, kar je tako značilno za Slovence. Neproduktivno se je iz nekakšnih osebnih, ideoloških in ne vem še kakšnih razlogov skregati na mrtvo, gojiti zamere itd. Poskušajmo delovati za skupno dobro, poslušati tudi druge, potlačiti svoj egoizem in iskati najboljše rešitve, česar manjka tudi v strokovni javnosti. Če le kdo pride s kakšno idejo – dajmo ga povoziti. Če pa je še iz druge stranke (pa praviloma ni važno katere), potem pa so že apriori njegove zamisli neprimerne, nesprejemljive, skratka nikoli se ne ve kaj je v ozadju. Ja, žal je približno taka naša politična, pa večkrat tudi strokovna realnost.

Manjka pa vizije. Vizije preprosto ni. Vizije na področju gospodarskega razvoja Slovenije, razvoja družbe kot take, naše ureditve. Je že prav, da smo v EU, tu v Sloveniji pa bomo morali predvsem sami zase poskrbeti. Unija ne bo, tujci in drugi vsak skrbijo za sebe. Nekakšna pasivnost je tu in odpor. Nič se ne sme spremeniti, vsi privilegiji so nedotakljivi, celo nasprotno: vedno več posameznikov in interesnih skupin zahteva nekaj od države. Ja, kaj pa je ta naša država, kdo smo mi; včasih imam občutek, da nekateri mislijo, da ima "država" neskončno veliko vrečo iz katere lahko vsakemu nekaj daje; kako pa se ta vreča napolni pa ni več »naša« skrb. Bo že ta ista "država" poskrbela, menijo nekateri in v isti sapi dodajajo: hočemo več denarja iz proračuna. Ampak prilivi se v ta isti proračun znižujejo, stagnirajo in zato se moramo zadolževati za tekočo porabo. Dolgove pa bo treba nekoč tudi vrniti. Nobena reforma, ne samo pri tej vladi, ne uspe. Vedno nekdo skoči pokonci. Vsak brani svoje vrtičke, interese in skrb za skupno in javno dobro pa ne. Če ne bo sprememb, bo to pripeljalo do situacije, ko bomo primorani sprejeti tuje narekovanje o tem, kaj je treba spremeniti.

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin – delovno gradivo

Leta 2006 je bil sprejet Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN) (Uradni list RS, št. 50/2006), ki je uveljavil metode množičnega vrednotenja nepremičnin na osnovi mednarodnih standardov tržnega ocenjevanja vrednosti nepremičnin. Uredil je tudi sistematično zbiranje podatkov o transakcijah z nepremičninami na trgu v evidenci trga nepremičnin ter evidentiranje podatkov o nepremičninah, ki so potrebni za vrednotenje. V okviru Geodetske uprave Republike Slovenije je bila ustanovljena služba za izvajanje sistema, ki je uredila postopke evidentiranja poslov z nepremičninami in v letu 2010 izdelala modele vrednotenja za vse vrste nepremičnin. V jeseni leta 2010 je bilo izvedeno poskusno vrednotenje nepremičnin. O rezultatih poskusnega vrednotenja so bili obveščeni tudi lastniki, ki so imeli možnost podati pripombe in predloge k izračunanim vrednostim nepremičnin.

Pri množičnem vrednotenju nepremičnin se je pokazalo, da:

 • model vrednotenja kmetijskih in gozdnih zemljišč premalo upošteva neugodne naravne danosti, zato so bila zemljišča na področjih, kjer so težje pridelovalne razmere, vrednotene previsoko,
 • vrednosti posamezne nepremičnine ni možno določiti z enim samim modelom vrednotenja, ker so nepremičnine pogosto sestavljene iz delov, ki imajo različno namensko in dejansko rabo,
 • za novogradnje ni mogoče izdelati zanesljivega modela, ker so v evidencah trga nepremičnin podatki o prodajah novozgrajenih stavb in delov stavb, katerih promet je obdavčen z DDV, pomanjkljive,
 • je vrednotenje nepremičnin, ki se pojavljajo predvsem na najemnem trgu, problematično. Do problema prihaja, ker je število realiziranih transakcij majhno in so zato modeli manj kakovostni.

Delovno gradivo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (v nadaljevanju Zakon o spremembah) je bilo pripravljeno z namenom, da se zakonsko uskladijo določbe, ki urejajo postopek generalnega vrednotenja s prakso, ki se je med izvajanjem sistema pokazala kot primerna. Zakon o spremembah dopolnjuje sistem evidentiranja podatkov trga nepremičnin s podatki o najemih ter ureja možnosti zaračunavanja dodatnih izdelkov ali storitev množičnega vrednotenja za druge potrebe (tudi za nameravani obračun davka na nepremičnine).

V točki 2.3. Uvoda delovnega gradiva so zapisane sledeče poglavitne rešitve:

 • jasnejša določitev postopkov oblikovanja modelov vrednotenja in usklajevanja predlogov z lastniki nepremičnin,
 • možnost izvajanja postopkov v elektronski obliki za nekatere lastnike (občine, Republika Slovenija)
 • sistemsko urejanje evidence trga nepremičnin tako, da se nekatere osebe črta iz obveznosti poročanja o kupoprodajnih poslih z nepremičninami (nepremičninske posrednike in občine), na novo pa ureja obveznost notarjev za poročanje o kupoprodajnih poslih z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV ter obveznost najemodajalcev stavb in delov stavb, ki so fizične ali pravne osebe ali občine, oziroma upravljavci nepremičnin v lasti Republike Slovenije ter upravniki za najemne posle z deli stavb v večnamenskih stavbah ali poslovnih stavbah, da pošiljajo v evidenco trga nepremičnin podatke o najemnih poslih,
 • jasneje ureja pridobivanje podatkov, izdelkov in storitev množičnega vrednotenja.

Lastniki nepremičnin so pozorno preverili vrednosti nepremičnin na osnovi poskusnega množičnega vrednotenja nepremičnin v letu 2010. Nepravilnosti pri vrednotenju in druge napake v evidenci nepremičnin so povzročile kar nekaj slabe volje. Ne glede na dejstvo, da pripravljavec Zakona o spremembah meni, da so bili rezultati prvega obveščanja lastnikov presenetljivo dobri upamo, da bodo obravnavane spremembe zakonodaje prinesle pozitivne rezultate. Lastniki in javnost bodo nedvomno kritični opazovalci.

Izplačevanje odpravnine je v današnjem času, ko so odpuščanja delavcev na dnevnem redu, pogost pojav. Mnogi se sprašujejo, kako se obračuna akontacija dohodnine ob izplačilu odpravnine. Drugo vprašanje, ki se pojavlja je, kako obračuna dohodnino drugi delodajalec, če je oseba zaposlena pri dveh delodajalcih hkrati.

Davčna uprava Republike Slovenije pojasnjuje, da pri odpravnini ne gre za dohodek, ki se izplača za več mesecev skupaj, zato se pri izračunu akontacije dohodnine ne uporablja povprečna stopnja dohodnine od enomesečnega dohodka, kot jo določa peti odstavek 127. člena ZDoh-2. Pri izplačilu odpravnine glavni delodajalec akontacijo dohodnine izračuna tako, da uporabi stopnje dohodnine in mesečno dohodninsko lestvico.

Nakup in prodaja delnic, deležev, obveznic in drugih vrednostnih papirjev se vpisuje v evidence in obračun DDV-O, kadar predstavlja gospodarsko dejavnost davčnega zavezanca.

Iz sodne prakse izhaja, da transakcije z vrednostnimi papirji predstavljajo gospodarsko dejavnost davčnega zavezanca, kadar gre za dejavnost trgovanja z vrednostnimi papirji in kadar transakcije presegajo okvir same prodaje vrednostnih papirjev (sodelovanje družbe pri upravljanju, če to sodelovanje zajema izvajanje transakcij, ki so predmet DDV, kot so upravne, računovodske in računalniške storitve). Nasprotno pa se nakup in prodaja delnic, deležev, obveznic in drugih vrednostnih papirjev ne vpisuje v evidence in obračun DDV-O, kadar ne predstavlja dejavnosti davčnega zavezanca. Prejeta plačila ob izdaji obveznic se ne vpisujejo v davčne evidence in obračun DDV-O.

Probleme, ki jih imajo podjetja pri financiranju, rešujejo tudi s prodajo opredmetenih osnovnih sredstev in povratnim najemom. Pri povratnem najemu gre lahko za finančni ali pa poslovni najem.

Prodajo opredmetenega osnovnega sredstva in povratni najem obravnava slovenski računovodski standard (v nadaljevanju SRS) št. 1.60, ki nas neposredno napotuje na uporabo mednarodnih računovodskih standardov (v nadaljevanju MRS) št. 17.58 do 17.63.

Pri prodaji opredmetenega osnovnega sredstva in povratnem najemu gre lahko za:

 • finančni najem ali pa
 • poslovni najem.

Računovodska obravnava transakcije je seveda odvisna od vrste najema.

Kapitalsko ustreznost, skladno z 11. členom ZFPPIPP, podjetje doseže takrat, ko je obseg njegovih dolgoročnih virov financiranja zadosten glede na obseg in vrste poslov, ki jih podjetje opravlja, ter tveganja, ki jim je izpostavljeno pri svojem poslovanju.

ZFPPIPP v svojem 32. členu podjetjem nalaga obveznost zagotavljanja kapitalske ustreznosti: »Družba mora zagotoviti, da vedno razpolaga z dovolj dolgoročnih virov financiranja glede na obseg in vrste poslov, ki jih opravlja, ter tveganja, ki jim je izpostavljena pri njihovem opravljanju. Poslovodstvo mora redno spremljati in preverjati, ali družba dosega kapitalsko ustreznost.«

Odbor DZ za finance in monetarno politiko je na nujni seji za obravnavo na plenarni seji DZ po nujnem postopku potrdil predlog novele zakona o državnem poroštvu za zagotavljanje finančne stabilnosti v območju evra, s katerim se slovensko poroštvo z 2,073 milijarde evrov povečuje na 3,664 milijarde evrov.

Kot je na seji odbora povedal minister za finance Franc Križanič, so se razmere na mednarodnih finančnih trgih dodatno zaostrile. Poleg Grčije, Irske in Portugalske, ki prejemajo mednarodno finančno pomoč, se tudi nekaterim drugim članicam območja evra povečujejo stroški zadolževanja, na primer Cipru, Italiji in Španiji. "Po padcu pokojninske reforme smo v neugodnem položaju tudi mi," je dejal minister in dodal, da je zaradi širitve krize nujno zagotoviti manjkajoče kapacitete.

Predlog novele predvideva krepitev začasnega mehanizma za stabilnost evra (EFSF), ki bo imel po novem 779,8 milijarde evrov kapitala in za 440 milijard evrov efektivne zmožnosti posojil. Ker so Grčija, Irska in Portugalska zaradi njihove javnofinančne situacije začasno izstopile kot države dajalke poroštva, znaša efektivni znesek poroštev EFSF tako 726 milijard evrov.

Poroštvena obveznost Slovenije se s tem s sedanjih 2,073 milijarde evrov, ki zajema tako višino glavnice kot obresti ter stroškov instrumentov financiranja ter finančnih poslov EFSF, povečuje na 3,664 milijarde evrov za glavnico instrumentov financiranja ter finančnih poslov EFSF. Slovenija daje ob tem poroštvo tudi za znesek pripadajočih obresti in stroškov.

EFSF sicer deluje tako, da članice območja evra jamčijo za zadolževanje posebne družbe za stabilnost evra s sedežem v Luxembourgu. Ta nato sredstva, ki jih pridobi z boniteto AAA, posoja naprej članicam evrskega območja v težavah. Doslej je tako zagotovila pomoč Irski in Portugalski, medtem ko je pomoč Grčiji temeljila na dvostranskih posojilih.

Predlagana novela v zakonsko obliko vnaša tudi vsebino dogovora voditeljev članic območja evra z 21. julija, ko so med drugim potrdili 109 milijard evrov dodatne pomoči prezadolženi Grčiji iz javnih virov. Med drugim so se dogovorili o povečanju učinkovitosti in prožnosti EFSF. Mehanizem se bo po novem lahko sprožal tudi kot preventivni ukrep za preprečevanje resnih finančnih in dolžniških težav v območju evra in ne bo več le izhod v skrajni sili.

Služil bo lahko tudi za pomoč državam pri dokapitalizaciji finančnih ustanov, lahko pa bo nastopal tudi na sekundarnem trgu državnih obveznic članic evrskega območja, da bi se tako preprečilo širjenje dolžniških težav.

Bogdan Barovič iz SNS je v razpravi nasprotoval temu, da se predlog novele obravnava po nujnem postopku. "Slovenija je konstruktivna država, ki želi pomagati in živeti v okolju strpno in zmerno, a v okviru svojih zmožnosti," je povedal Barovič. V SNS so zato prepričani, da takšen zakon ni sprejemljiv.

Nujni postopek se zdi sporen tudi Andreju Vizjaki iz SDS, ker da ga poslovnik za take primere ne predvideva. "Cilj opravičuje sredstva in mislim, da to ni prav," je opozoril in dodal, da je predlog neskladen z ustavo, ker ne določa celotnega poroštvenega zneska. Predstavnica zakonodajno-pravne službe DZ Andreja Kurent je njegove očitke o neskladju z ustavo zavrnila.

Vizjak je dejal tudi, da bi morali davkoplačevalcem jasno povedati, koliko denarja, namenjenega za pomoč, ne bo prišlo nikoli nazaj. "Danes je vsem jasno, da bo del pomoči odpisan, reprogramiran, da bo kasneje odpisan," je dejal.

Luka Juri (SD) je medtem opozoril, da v Grčiji ni prišlo do krize, ker ne bi bila sposobna odplačevati dolga, ampak zato, ker je zaradi panike na finančnih trgih obveljalo spoznanje, da se Grčiji ne splača več posojati denarja, s katerim bi lahko financirala tekoče obveznosti. "Krize ni povzročilo dejansko stanje, ampak pričakovanja investitorjev," je dejal in dodal, da se je to začelo širiti.

Finančni trgi ratifikacijo dogovora pričakujejo do konca septembra ali prvi teden oktobra, zato je vlada novelo v parlamentarno procedur poslala po nujnem postopku. DZ naj bi jo predvidoma obravnaval v torek

Pri udeležbi zaposlenih pri dobičku je Slovenija na začetku urejanja tega vprašanja, mnenja, kako ga zakonsko urediti, pa se še vedno delijo, so menili na posvetu Združenja delodajalcev Slovenije v Novem mestu. Glede te se delodajalci zavzemajo za prostovoljno odločitev, sindikati pa predlagajo uzakonitev obvezne delitve dobička.

Po zakonu o udeležbi delavcev pri dobičku, ki velja od leta 2008, novega zakonskega predloga pa DZ lani ni izglasoval, je bilo v Sloveniji v začetku meseca prijavljenih 30 pogodb. Po podatkih, ki jih je dalje navedel izvršni sekretar Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Marjan Urbanč, pa je v poslovnem letu 2008 le deset slovenskih družb delilo dobiček z zaposlenimi.

Pri omenjeni delitvi je sodelovalo 0,29 odstotka vseh zaposlenih v gospodarstvu, mednje pa so razdelili 0,18 promila dobička, ustvarjenega v letu 2008, medtem ko je bil zaradi krize v letu 2009 rezultat še slabši, je dodal.

Sindikati imajo na zdajšnjo zakonsko ureditev več pripomb, med katerimi je Urbanč poudaril nerazumno dolg rok za uveljavitev olajšav ter premalo spodbud za delniške sheme in povečevanje notranjega delničarstva. Predvsem je opozoril, da sedanji zakon ne predvideva obvezne delitve, ki naj bi bila po njihovem mnenju razdeljena na tretjino lastnikom in enaka deleža zaposlenim ter razvoju.

Kot je povedal generalni sekretar združenja delodajalcev Jože Smole, je Slovenija del EU in zato je prav, da sledi evropskim rešitvam, ki so enotne, da je delitev dobička prostovoljna. V Franciji uzakonjena obvezna delitev pa velja le za večje družbe, katerih solastnica je država, je pojasnil.

Združenje delodajalcev Slovenije se zavzema za iskanje modela za možnost, da lastniki in zaposleni skupaj najdejo oblike, ki jim najbolj odgovarjajo glede na obliko organizacije družbe in lastne želje. Novi zakonski predlog bi moral upoštevati to skupno iskanje, njegova zasnova in sprejetje pa bosta stvar nove vlade in ministrstva za gospodarstvo, je povzel Smole.

Po besedah predsednika združenja delodajalcev Milana Lukića je sedanja zakonska osnova še nedodelana, socialni partnerji pa ne razumejo osnovnega namena udeležbe pri delitvi. Ta mora biti "motivacijski faktor", v katerem mora biti glavni zmagovalec delavec, lastniki in država pa ob tem ne smejo imeti občutka, da veliko izgubljajo.

Ker so za 20-odstotno udeležbo pri dobičku predvidene olajšave, ki z vidika države pomenijo vsega skupaj štiri odstotke, nenazadnje veliko ne bodo izgubili, hkrati pa lahko v podjetjih, ki se bodo odločila zanjo, zaradi višje motiviranosti zaposlenih pričakujejo vsaj 20 odstotkov višji dobiček, je še dejal Lukić.

Novi predpisi:
Spremenjeni predpisi/novi čistopisi:
 • Zakon o vinu (ZVin), sprememba objavljena v Uradnem listu RS št. 72/2011 z dne 16.9.2011, velja od 17.9.2011
Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

mesecu SEPTEMBRU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika prosto dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije.

Nekaj dejstev o zakonu:

 • od svojega nastanka do danes je doživel 4 spremembe in dopolnitve z novelami 1A, 1B, 1C in 1D;
 • zadnje spremembe in dopolnitve, ki jih je prinesla novela 1C, veljajo in se uporabljajo od 16.3.2011 dalje;
 • obetajo se nove spremembe in dopolnitve zakona, predlog novele 1E je bil v Državnem zboru po skrajšanem postopku obravnavan 28.6.2011;
 • Državni zbor je pripravil "le" 2 uradni prečiščeni besedili (UPB) Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1);
 • Zakon je bil prvič objavljen v Uradni list RS 117-5012/2006, stran 12241;
 • njegov pravni predhodnik je Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV), ki je prenehal veljati s 1.1.2007.

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 13.9.2011 - 19.9.2011 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 3 novosti 7 novosti

V tem tednu posebej izpostavljamo:

Če želite učinkovito spremljati zakonodajo na področju varstva okolja in rabe naravnih virov in biti sproti obveščeni o vseh novostih s področja ekologije, ki so v pripravi ali pa so bile ravnokar objavljene, imamo za vas na voljo naročniški paket Eko-Lex.

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 13.9.2011 - 19.9.2011 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 7 novosti 6 novosti 9 novosti 9 novosti 4 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 2 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost 1 novost 3 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 8 novosti 1 novost 1 novost 10 novosti 5 novosti
5. JAVNE FINANCE 1 novost 11 novosti 5 novosti 1 novost 35 novosti 12 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 17 novosti 1 novost 4 novosti 21 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti 1 novost 1 novost 4 novosti 22 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost 3 novosti 4 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost 3 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI 2 novosti 2 novosti 6 novosti
11. OBČINE 17 novosti

Želite prejemati Lex-Kliping 14 dni brezplačno? Pridobite testno geslo!

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .