Številka 34, letnik VI
4. december 2012

Facebook Twitter
TFL Glasnik

V prazničnem mesecu decembru bomo naredili predah s pogovori, ki smo jih v letu 2012 opravili kar s tridesetimi zanimivimi sogovorniki, med katerimi so bili: Anita Ogulin, Breda Kutin, dr. Miro Cerar, Petra in Janez Matos, Roman Završek, mag. Dejan Turk, dr. Robert Golob in drugi, če jih naštejemo le nekaj. Skrbno izbrani ugledni sogovorniki so s svojim pozitivnim pristopom in delom pokazali širši pogled na dogajanje pri nas. S predstavitvijo novih in zanimivih obrazov, tako iz gospodarstva kot javnega življenja, se bomo zopet vrnili v mesecu januarju.

V začetku meseca novembra je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost, ki začne veljati z letom 2013. Prinaša kar nekaj novosti, s katerimi se morajo zavezanci za obračun davka na dodano vrednost vsekakor pravočasno seznaniti, da bodo lahko pravilno izstavljali račune, vodili pravilne evidence in pripravljali pravilne obračune DDV. Kar precej novosti je prav na področju pravil, povezanih z izdajanjem računov, zato smo se odločili, da tokratno temo tedna namenimo prav izdajanju računov.

Vabljeni k branju!

Rubrika Pogovor: Koga smo gostili v letu 2012

Rubrika Pogovor

Gostje rubrike Pogovor v letu 2012

V letu, ki se počasi poslavlja, so bili v okviru rubrike Pogovor naši gostje naslednje osebnosti s področja stroke kot tudi javnega življenja:

Igor Plestenjak, Tone Stanovnik, Dr. Jurij Žurej, Mag. Iztok Lesjak, Anita Ogulin, Darko Končan, Breda Kutin, Dr. Jožko Peterlin, Mag. Ivan Simič, Dr. Branko Mayr, dr. Miro Cerar, Petra in Janez Matos, Dr. Špela Stres, Roman Završek, Mag. Alenka Krapež, Bojan Veselinovič, Barbara Hieng Samobor, Cvetana Rijavec, Karmen Dvorjak, mag. Dejan Turk, Dr. Marjan Senjur, Branko Masleša, Edita Cetinski Malnar, mag. Irena Prijović, Milan Lukić, Marjan Batagelj, Silvester Pečjak, Dr. Robert Golob, Mira Brezovar in Simon Mastnak.

Z novimi zanimivimi pogovori in sogovorniki bomo nadaljevali tudi v prihodnjem letu. Slovenija ima uspešne, pokončne in karakterne ljudi na vseh področjih, tako v gospodarstvu kot tudi v drugih segmentih in seveda ravno tako v javni upravi. Verjamemo, da bodo lahko vsi ti ugledni sogovorniki pripomogli k vračanju starih vrednot, kot so trdo delo, poštenost, pogum, in k postavljanju morda neke nove paradigme, ki jo ta dežela po popolnem očiščenju in katarzi potrebuje.

Vrnemo se januarja!

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost – pravila glede izdajanja računov

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost – (ZDDV-1G) je državni zbor Republike Slovenije sprejel na svoji seji dne 23. oktobra 2012, objavljen pa je bil v Uradnem listu RS, št. 83/2012, dne 6.11.2012. ZDDV-1G začne veljati s 1.1.2013. Osnovni razlog za sprejem obravnavane novele ZDDV-1G je prenos Direktive Sveta 2010/45/EU, v povezavi s pravili izdajanja računov in 4. člena Direktive Sveta 2008/08/ES, ki se nanaša na kraj opravljanja storitev pri dolgoročnem najemu prevoznih sredstev, vnaša pa še nekatere druge spremembe in dopolnitve. V današnji številki TFL Glasnika se bomo posvetili pravilom glede izdajanja računov.

V novem 80.a členu je določeno, da za izdajo računa, ki se nanaša na dobave blaga in storitev, pri izstavitvi računa uporabijo pravila države članice, v kateri se opravi dobava.

Pravila za izdajo računa države članice v kateri ima dobavitelj sedež svoje dejavnosti ali običajno prebivališče pa se uporabijo v primeru, ko:

 • dobavitelj nima sedeža oziroma poslovne enote v v državi članici, kamor je blago dobavljeno ali storitev opravljena, oziroma se dobava ne opravi preko poslovne enote v tej državi in mora kot prejemnik v skladu s 76. členom ZDDV-1 obračunati in plačati DDV;
 • se dobava  blaga in storitev obdavči zunaj EU.

Obveznost izdajanja računa je opredeljena v 81. členu ZDDV-1. Najpomembnejša sprememba na tem področju je, da je predvidena možnost, da za zavarovalniške in finančne storitve ni potrebno izdati računa. Takšna izjema so zavarovalniške in finančne storitve, če so opravljene davčnemu zavezancu v drugi državi članici in gre v tej državi članici za oproščene storitve. Glede izdajanja računov za obravnavani storitvi na ozemlju Slovenije pa je dana pristojnost za določitev izjem ministru, pristojnemu za finance.

ZDDV-1G spreminja 82. člen tako, da morajo davčni zavezanci, ki so dolžni izdajati račun, na računu navestiobvezne sestavine računa. Za osvešitev spomina, jih navajamo:

 • datum izdaje,
 • zaporedno številko,
 • identifikacijsko številko za DDV izdajatelja računa,
 • identifikacijsko številko za DDV naročnika,
 • ime in naslov davčnega zavezanca in njegovega kupca ali naročnika,
 • količino in vrsto dobavljenega blaga oziroma obseg in vrsto opravljenih storitev,
 • datum opravljene dobave blaga, ali datum opravljene storitve,
 • osnovo za obračun DDV,
 • stopnjo DDV,
 • znesek DDV (razen v primeru posebne ureditve, ko je ta podatek izključen),
 • oznako »samofakturiranje«, če gre za izdajo računa s strani kupca blaga ali naročnika storitev v imenu in za račun davčnega zavezanca,
 • klavzulo oprostitve, če je dobava blaga ali storitev oproščena DDV,
 • oznako »obrnjena davčna obveznost«, če je plačnik DDV kupec blaga ali naročnik storitve,
 • posebnosti, povezane z dobavo novega prevoznega sredstva,
 • oznako »posebna ureditev – potovalne agencije, če se izdaja račun po posebni uredbi za potovalne agencije,
 • eno izmed oznak »posebna ureditev – za rabljeno blago«, »posebna ureditev – umetniški predmeti« ali »posebna ureditev – zbirke in starine«, če gre za izdajo računa z uporabo ene od navedenih posebnih ureditev,
 • identifikacijsko številko davčnega zastopnika, skupaj z njegovim imenom in naslovom, če gre za davčno zastopstvo,

Davčni zavezanec, ki v drugi državi članici, v kateri je treba plačati DDV, nima sedeža ali njegova poslovna enota v tej državi članici ne sodeluje pri dobavi v smislu 192.a člena Direktive Sveta 2006/112/ES, opravi pa dobavo blaga ali storitev prejemniku, ki je dolžan plačati DDV, na računu namesto vseh podatkov iz 8., 9. in 10. točke prvega odstavka tega člena navede le davčno osnovo.

Davčni zavezanec pod določenimi pogoji lahko izstavi tudi poenostavljeni račun, kjer je navedenih nekoliko manj podatkov. Takšen račun se lahko izstavi, če:

 • znesek na računu, brez DDV, ni višji od 100 EUR,
 • gre za dokument ali sporočilo, ki spremlja prvotni račun (dobropis, bremepis),
 • je račun izdan končnemu potrošniku.

 

Katere podatke se kljub poenostavitvi na računu navede določa 83. člen ZDDV-1.

Novela ZDDV-1G uvaja enakovredno obravnavo papirnatih in elektronskih računov. Odpravlja tudi marsikatero oviro za elektronsko izstavljanje računov.

ZDDV-1G definira elektronski račun kot račun, ki vsebuje predpisane podatke v skladu z obravnavanim zakonom in ki je bil izdan in prejet v kateri koli elektronski obliki. Z uporabo elektronskega računa pa se mora prejemnik strinjati. Elektronski račun mora odražati dejansko dobavo, zato mora biti zagotovljena pristnost izvora, celovitost vsebine in čitljivost računa. Pristnost izvora pomeni zagotovitev identitete dobavitelja ali izdajatelja računa, celovitost vsebine pa, da vsebina računa, ki je zahtevana z ZDDV-1, po izdaji ni spremenjena.

Skladno z določili 86. člena zakona mora davčni zavezanec račune hraniti v svoji izvirni obliki (papirnati ali elektronski), v kakršni so bili poslani. Ne glede na izvirno obliko poslanih računov pa davčni zavezanec račune lahko hrani tudi na mikrofilmu, drugem mediju, ali v elektronski obliki, če takšen način hrambe ne omogoča sprememb ali brisanja podatkov. Če se računi hranijo elektronsko, se morajo z elektronskimi sredstvi hraniti tudi podatki, ki jamčijo pristnost izvora in celovitost vsebine.

Davčni zavezanec je dolžan hraniti račune deset let, če se nanašajo na dobave blaga in storitev na ozemlju Slovenije oziroma za račune, ki jih prejme davčni zavezanec s sedežem na ozemlju Slovenije. Naj spomnimo, da je potrebno račune, ki se nanašajo na nepremičnine, hraniti dvajset let.

V primeru, da dobavitelj opravlja dobave, obdavčene v drugi državi članici (na primer obrnjena davčna obveznost), mora upoštevati pravila hrambe računov države članice v kateri je bila dobava opravljena.

Uslužbenka Komisije se odloča za prenos pokojninskih pravic iz Slovenije v EU. Čez približno osem let bo upravičena do starostne pokojnine, ki jo bo izplačevala Komisija. Zanima jo, ali bo ta pokojnina obdavčena skladno s slovensko davčno zakonodajo, ali ne.
Pojasnjujemo sledeče. Starostna pokojnina, ki jo bo uslužbenki v prihodnosti izplačevala Komisija, bo ob izplačilu, skladno z Uredbo Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 z dne 29. februarja 1968 o pogojih in postopku obdavčevanja v korist Evropskih skupnosti , obdavčena na viru, tj. v Belgiji, v Sloveniji pa bo oproščena plačila dohodnine.

Iz dokumentacije PMO2 , ki smo jo prejeli v zvezi z izpostavljeno problematiko obdavčevanja teh pokojnin izhaja, da imajo Evropske Skupnosti, ki prejemnikom izplačujejo starostne, invalidske in družinske pokojnine, skladno z določbo 8. člena Uredbe Sveta št. 260/68, pravico do davka z obdavčitvijo ob izplačilu. Predhodno navedena uredba tudi določa, da se davčni prejemki kot prihodek, knjižijo v proračun Skupnosti.

Določba 12. člena Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske unije (v nadaljevanju: Protokol) določa, da so uradniki in drugi uslužbenci Unije dolžni plačevati davek v korist Unije od plač, mezd in prejemkov, ki jih prejemajo od Unije, v skladu s pogoji in postopki, ki jih določa evropski zakon ter da so oproščeni nacionalnh davkov od teh prejemkov. Protokol tudi določa, da države članice EU, pri izračunu davka od preostalega dohodka takega rezidenta, ne smejo upoštevati oproščenega dohodka.

Določba 34. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF) določa, da se, ne glede na prvi odstavek 5. člena tega zakona , dohodnine ne plačuje od dohodka iz zaposlitve , ki ga prejme rezident kot uslužbenec v institucijah Evropskih skupnosti, Evropski centralni banki, Evropski investicijski banki ali Evropskem investicijskem skladu, pod pogojem, da se od tega dohodka plačuje dohodnina v institucijah Evropske skupnosti, Evropski centralni banki, Evropski investicijski banki oziroma Evropskem investicijskem skladu. Ta dohodek se ne upošteva pri izračunu višine dohodnine od preostalega obdavčljivega dohodka takega rezidenta.

Glede na navedeno je zaključiti, da bo starostna pokojnina, ki jo bo uslužbenki, iz naslova pretekle zaposlitve, izplačevala Komisija, skladno z določbo 34. člena ZDoh-2, oproščena plačila dohodnine v Sloveniji.

Če pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, daje darilo poslovnim partnerjem, se to darilo obravnava kot strošek reprezentance, ki se kot odhodek prizna v višini 50 %. Če pravna oseba ali fizična oseba darilo daje zaposlenim ali njihovim družinskim članom, je strošek tega darila lahko davčno priznan odhodek, če je obdavčen po ZDoh-2 kot boniteta, sicer pa stroški za darila štejejo med davčno nepriznane odhodke.

V skladu z 31. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09 in 43/10) se darila ob poslovnih stikih zavezanca s poslovnimi partnerji štejejo kot strošek reprezentance. V primeru, da pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost (tudi za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, se v skladu z drugim odstavkom 48. člena ZDoh-2 pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov uporabljajo predpisi o obdavčitvi dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2) daje darilo poslovnim partnerjem, se to darilo obravnava kot strošek reprezentance. Ta se v skladu s prvim odstavkom 31. člena ZDDPO-2 kot odhodek prizna v višini 50 %. Za strošek reprezentance štejejo darila (z logotipom ali brez) ob poslovnih stikih zavezanca s poslovnimi partnerji. Najpomembnejše pravilo je, da lahko stroški reprezentance nastanejo le ob poslovnih stikih zavezanca s poslovnimi partnerji. Pod pojmom poslovni partner je razumeti pravne in fizične osebe, s katerimi davčni zavezanec poslovno sodeluje ali je poslovno sodeloval ali pa bo poslovno sodeloval.

Če stroški za darila ne nastanejo ob poslovnih stikih zavezanca s poslovnimi partnerji, imajo taki stroški značaj privatnosti in v skladu z 29. členom ZDDPO-2 niso davčno priznani odhodki. 29. člen ZDDPO-2, ki na splošno ureja odhodke, v prvem odstavku določa, da se za ugotavljanje dobička priznajo odhodki, potrebni za pridobitev prihodkov, ki so obdavčeni po tem zakonu. V drugem odstavku pa ta člen določa, da so tisti odhodki nepotrebni za pridobitev prihodkov, za katere glede na dejstva in okoliščine izhaja, da:

 1. niso neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti in niso posledica opravljanja dejavnosti;
 2. imajo značaj privatnosti;
 3. niso skladni z običajno poslovno prakso.

29. člen ZDDPO-2 tudi določa, da odhodki niso skladni z običajno poslovno prakso, če niso običajni pri poslovanju v posamezni dejavnosti glede na pretekle in druge izkušnje in primerjavo z drugimi dejavnostmi ter dejstvi in okoliščinami. Iz določb ZDDPO-2 izhaja, da je bil namen zakonodajalca, da strošek podjetja, ki nastane v zvezi z zasebno rabo oziroma strošek, ki se nanaša na privatno življenje, med katere spadajo tudi dana darila za neposlovne namene, ni davčno priznan odhodek.

Finančni vzvod je v poslovanju tesno povezan s poslovnim vzvodom, saj je treba povečanje obsega poslovanja (ki je temeljno izhodišče poslovnega vzvoda), dodatno financirati. Če ga financiramo z dolgom, že sprožimo finančni vzvod. Oba vzvoda smo posebej obravnavali v Poslovodnem računovodstvu (št. 4/2011 in 1/2012). Vidimo pa, da delujeta hkrati, kar bomo obravnavali v nadaljevanju. Njun skupni (kumulativni) učinek namreč imenujemo celotni ali kombinirani vzvod (total ali combined leverage).

Neločljivost poslovnega in finančnega vzvoda lahko pojasnimo tudi s pomočjo bilance stanja. Poslovni vzvod prek potrebnega obsega prihodkov od prodaje (praga dobičkonosnosti) kaže na potrebni obseg sredstev za pozitivno poslovanje (aktivna stran bilance stanja), finančni vzvod pa prek strukture financiranja (pasivna stran bilance stanja) kaže na način razdelitve učinkov, glede na strukturo lastništva uporabljenih sredstev.

Poslovni, finančni in celotni vzvod so tehnike marginalne (mejne) analize. Poslovni vzvod izolirano obravnava stalne stroške in primerja spremembe prihodkov od prodaje s spremembami EBIT (poenostavljeno: poslovni izid iz poslovanja), finančni vzvod izolirano obravnava obresti in primerja spremembe EBIT s spremembami EBT (poenostavljeno: celotni poslovni izid). Celotni vzvod obravnava stalne stroške skupaj z obrestmi in primerja spremembe prihodkov od prodaje s spremembami EBT. Pomeni torej mejni prispevek spremembe prihodkov od prodaje k spremembi EBT. Deluje kot multiplikator, vendar samo v primeru spremembe prihodkov od prodaje. To pomeni, da se dobičkonosnost lastniškega kapitala praviloma hitreje spreminja kot prihodki od prodaje.

Celotni vzvod na svoj način povezuje začetek (poslovni vzvod) in konec (finančni vzvod) izkaza poslovnega izida, pri tem pa upošteva še levo (poslovni vzvod) in desno (finančni vzvod) bilance stanja. Zajema torej celotno poslovanje podjetja. Pomeni razmeroma kompleksno, vendar odlično orodje v okviru analize prelomnih točk, ki je nepogrešljiva pri sprejemanju poslovnih odločitev, analitikom pa nudi močna orodja pri diagnosticiranju in predvidevanju obnašanja podjetij.

Pri tem je treba poudariti, da celotni vzvod ni orodje, za katerega se lahko zavestno odločimo, da ga ne bomo uporabljali, kot na primer klešče. Pomeni zakonitost v poslovanju, ki se sproži ob različnih poslovnih odločitvah podjetja. Obstoj vzvodja in njegovega delovanja je torej treba upoštevati pri sprejemanju odločitev.

Nepoznavanje teh zakonitosti pomeni veliko verjetnost, da se bo poslovodstvo podjetja prej ali slej srečalo z velikimi težavami. V skladu z ZFPPIPP lahko trdimo, da se tedaj poslovodstvo ne obnaša kot dober gospodar.

Poslovodstvo, ki pa pozna zakonitosti obravnavanega vzvodja, ga lahko pri svojih odločitvah koristno uporabi ali pa ga celo zlorabi. Slednje pomeni, da poslovodstvo v svojo korist zavestno prevzema tveganje, ki praviloma prizadene druge deležnike v podjetju.

Plačilno sposobnost podjetja Slovenski poslovno finančni standardi ločijo na:

 • kratkoročno plačilno sposobnost podjetja in
 • dolgoročno plačilno sposobnost podjetja.

Kratkoročna plačilna sposobnost podjetja pomeni, da mora biti podjetje sposobno na kratki rok zagotoviti potrebna likvidna sredstva za pravočasno izvedbo plačil. Če so prejemki skupaj z začetnim stanjem denarnih sredstev enaki ali večji od izdatkov za zapadle obveznosti je podjetje kratkoročno plačilno sposobno.

Podjetje kratkoročno plačilno sposobnost zagotavlja s kratkoročnim finančnim načrtovanjem. Gre za načrtovanje denarnih tokov (prejemkov in izdatkov). Po ročnosti so finančni načrti lahko:

 • dnevni,
 • tedenski,
 • mesečni,
 • kvartalni,
 • polletni in
 • letni (po mesecih).

Pri načrtovanju prilivov je potrebno upoštevati primerno stopnjo tveganja, da načrtovani prilivi ne bodo v celoti realizirani. Ker mora podjetje zagotoviti plačilo zapadlih obveznosti, si mora zagotoviti optimalno likvidnostno rezervo. Likvidnostna rezerva je lahko v obliki razpoložljivih denarnih sredstev na transakcijskih računih, kratkoročnih depozitov ali depozitov na odpoklic pri poslovni banki ali pa v obliki revolving kreditov.

Dolgoročna plačilna sposobnost podjetja je sposobnost, da podjetje poravna vse svoje obveznosti na dolgi rok. Je bistvenega pomena za poslovanje na dolgi rok. Dolgoročno plačilno sposobnost podjetje zagotavlja z ustrezno poslovno politiko tako, da dosega rast finančne moči podjetja in ohranjanje oziroma vzpostavljanje dolgoročnega finančnega ravnotežja.

Podjetje za obvladovanje tveganja na področju dolgoročne plačilne sposobnosti uporablja inštrument dolgoročnega finančnega načrtovanja. Tveganje dolgoročne plačilne nesposobnosti podjetje obvladuje z ustrezno rezervo v dolgoročnem financiranju kratkoročnih naložb, z drugimi besedami z zagotavljanjem zadostne višine obratnega kapitala (working capial).

Odbor DZ za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino je kot matično delovno telo drugič obravnaval in sprejel dopolnila k noveli zakona o visokem šolstvu. Ta sedaj ne spreminja sestave sveta Nakvis, ureja pa akreditacijo in določa, da je pedagoška obveznost visokošolskih učiteljev od 5 do 7 ur. Zavrnili so dopolnila PS on SD.

Spremembe, ki jih prinaša novela, je predstavil minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Žiga Turk. Poudaril je, da so se v zadnjih mesecih zelo veliko posvetovali z različnimi deležniki, ker niso "želeli predlagati rešitev, ki bi stvari dodatno zapletale". Situacija je dovolj težka po finančni plati, kar ne pomeni, da ne "ostajamo prepričani, da je potrebno slovenski visokošolski prostor odpirati in tudi samo agencijo narediti bolj uravnoteženo", je povedal.

Prva sprememba novele zakona o visokem šolstvu je podaljšanje rokov za podaljšanje akreditacij univerz. Ponovna oziroma prva akreditacija je možna samo takrat, ko je zavod izbrisan iz registra, torej začne na novo. Pri ureditvi transnacionalnega izobraževanja minister meni, da so našli široko soglasje, tudi z Nacionalno agencijo za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis), ki je zdaj urejena v duhu EU.

O spremembi sveta Nakvis, ki je povzročila precej zapletov in hude krvi, pa je Turk dejal, da sestava sveta agencije ostaja enaka, kar gre zasluga študentom. Glede pedagoških obremenitev visokošolskih delavcev sprememba 63. člena pomeni za univerze večjo fleksibilnost, saj določa to obveznost od 5 do 7 ur namesto sedanjih 6 ur.

V razpravi je bilo sicer največ govora o vstopu tujih univerz v slovenski visokošolski prostor, akreditaciji programov in o neposredni pedagoški obveznosti. Jože Mencinger kot državni svetnik zakona ne podpira, ker "minister, ko pride na odbor, misli, da je univerza nastala tisti dan". Kot strokovnjak oz. ekonomist pa se ne strinja s spremenjeno pedagoško obveznostjo profesorjev. Zanj je to poseg v avtonomijo.

Za predsednico sveta Nakvis Majo Makovec Brinčič je bistvena ohranitev konsistentnosti tudi v skladu z evropskimi smernicami, kar zadeva sestavo sveta agencije. "Da ne posegamo tudi na druga ključna področja zagotavljanja kakovosti, ampak da se o vseh ključnih spremembah dogovorimo z vsemi deležniki," je dejala.

Predsednik Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) Mitja Urbanc je ob sprejetju dopolnil k noveli izrazil zadovoljstvo in pohvalil "konstruktivno" držo ministra Turka.

Novelo so sicer že od začetka spremljale polemike, ker so predstavniki visokega šolstva vladi in ministrstvu za izobraževanje očitali predvsem kratek rok razprave in neupoštevanje njihovih mnenj. Proti noveli se je opredelil tudi državni svet.

Vir: STA

Vlada je sprejela predlog novele zakona o bančništvu, s katero se bo okrepilo instrumente, ki jih ima Banka Slovenije na voljo za nadzor bank in ukrepanje. DZ bi lahko novelo sprejel že v tednu ali dveh, kar bi po mnenju finančnega ministra Janeza Šušteršiča omogočilo normalno izpeljavo decembrskih skupščin državnih bank.

Pobudo za spremembe zakona, s katerimi se bo vzpostavil poseben pravni režim za reševanje težav, s katerimi se sooča bančni sistem zaradi omejenih možnosti pri zagotavljanju ustreznih virov financiranja, je dala Banka Slovenije.

Predlog novele zakona tako bolj jasno opredeljuje okoliščine, ki utemeljujejo pristojnost ukrepanja centralne banke v okviru pristojnosti nadzora. Banka Slovenije bo lahko ukrepala že zgolj na podlagi ocenjene verjetnosti, da neka banka ne obvladuje tveganj oz. jih ne obvladuje na pravi način, je povedal Šušteršič.

Po predlogu se Banki Slovenije daje možnost posebnih ukrepov nadzora. Tako bo lahko v banki imenovala izredno upravo, ji prepovedala prodajo premoženja, zahtevala načrt reorganizacije banke ali odredila prisilno prodajo delnic banke v breme obstoječih delničarjev.

"Če noben lastnik razen države ne dokapitalizira bank, bo lahko Banka Slovenije odredila prisilno dokapitalizacijo v breme lastnika," je na za Slovenijo tipičnem primeru to določbo pojasnil Šušteršič. Prav tako bo lahko zahtevala prenos premoženja in obveznosti banke na prevzemno družbo, ki bo s tem prevzela zdravi del poslovanja banke.

Če bodo banke želele pridobiti pomembne deleže v družbah, ki se ukvarjajo s finančnimi storitvami, bodo morale po novem pridobiti dovoljenje Banke Slovenije. S tem se skuša vnaprej preprečiti primere, ki vodijo v konflikt interesov, je pojasnil Šušteršič.

Banka Slovenije bo dobila tudi pristojnost, da odpokliče nadzornika banke, če ne izpolnjuje zakonskih pogojev oz. krši obveznosti. "To je tudi za nas zelo dober predlog, ker bomo lahko še bolje zagotovili ustrezno strukturo nadzornih svetov," je dejal Šušteršič. Ni pa vlada sprejela predloga, da bi se za nadzornike bank zahtevala licenca.

Kot za vlado še posebej pomembno določbo novele zakona je finančni minister izpostavil izjemo od uporabe zakona o prevzemih. "Ko bo nekdo dokapitaliziral neko banko zaradi zahteve regulatorja, ne bo obvezan dati prevzemne ponudbe," je napovedal.

"Če bi nekdo z dokapitalizacijo npr. NKBM, Abanke ali NLB pridobil več kot tretjinski delež, potem mu ne bo treba dati prevzemne ponudbe, ampak bo imel dve leti časa, da objavi prevzemno ponudbo oz. spet zmanjša svoj delež," je pojasnil. Šušteršič upa, da se bo na ta način rešilo primere, ko imamo enega lastnika, ki je pripravljen dokapitalizirati banko, a ne želi objaviti prevzemne ponudbe za celotno banko.

Vir: STA

Novi predpisi:
Spremenjeni predpisi/novi čistopisi:
Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

mesecu DECEMBRU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije.

Nekaj dejstev o zakonu:

 • od svojega nastanka do danes je doživel 9 sprememb in dopolnitev z novelami A, B, C, D, E , F, G, H in I. Poleg teh sprememb je na besedilo novele vplivala tudi sprememba ZPlaSS.
 • zadnje spremembe in dopolnitve, ki jih je prinesla novela ZBan-1I, veljajo od 27.6.2012 dalje in med drugim omogočajo:
 • - povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom v obliki terjatev upnikov oziroma v obliki drugega premoženja v primerih finančnega prestrukturiranja bank oziroma sanacije bank;
  - opustitev splošnih omejitev glede višine povečanja osnovnega kapitala banke v primeru pogojnega povečevanja osnovnega kapitala oziroma poobliastila upravi za povečanje na podlagi odobrenega kapitala.
 • obetajo se skorajšnje nove spremembe in dopolnitve zakona, predlog novele ZBAN-1J je vložen v Državnem zboru, s katero so predlagane jasnejše opradelitve okoliščin, ki utemeljujejo prisotnost ukrepanja Banke Slovenije v okviru pristojnosti nadzora.
 • Državni zbor je pripravil "le" 1 uradno prečiščeno besedilo (UPB) Zakona o bančništvu (ZBan-1);
 • zakon je bil prvič objavljen v Uradni list RS 131-5487/2006, stran 14417;
 • njegov predhodnik je Zakon o bančništvu (ZBan), ki je prenehal veljati s 1.1.2007.

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 28.11.2012 - 4.12.2012 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 1 novost 1 novost 3 novosti 9 novosti

V tem tednu izpostavljamo:

 • V Uradnem listu št. 90 z dne 30.11.2012 je bil objavljen Sklep o zavrženju pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti 3. točke drugega odstavka 3. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo cementa

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 28.11.2012 - 4.12.2012 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 3 novosti 10 novosti 4 novosti 2 novosti 4 novosti 33 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 3 novosti 2 novosti 3 novosti 3 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 2 novosti 5 novosti 1 novost 2 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 2 novosti 1 novost 2 novosti 3 novosti 9 novosti
5. JAVNE FINANCE 4 novosti 26 novosti 9 novosti 1 novost 9 novosti 12 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti 21 novosti 1 novost 17 novosti 3 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9 novosti 2 novosti 1 novost 3 novosti 21 novosti 4 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 4 novosti 3 novosti 2 novosti 8 novosti 29 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost 2 novosti 4 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI 3 novosti 1 novost 6 novosti
11. OBČINE 27 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .