Številka 15, letnik VI
8. maj 2012

Facebook Twitter
TFL Glasnik

Prvomajske počitnice so mimo in TFL Glasnik se vrača v polnem zagonu. Tokrat vam v rubriki Pogovor predstavljamo novega predsednika Odvetniške zbornice Slovenije, g. Romana Završka, ki pravi, da ima zastavljene precej ambiciozne cilje glede same zbornice: »Gre predvsem za cilj, da se Odvetniški zbornici Slovenije povrne tisti ugled, ki ga je nekoč imela. To pa ne bo lahko, ker to pomeni, da bo treba povrniti ugled odvetniku kot posamezniku.« Vabljeni k branju!

Plačilna nedisciplina je že dolgo velik problem v državi. Za izboljšanje položaja v gospodarstvu, je bil v lanskem letu sprejet Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih, ki je vnesel kar nekaj ukrepov za izboljšanje situacije. V času uporabe so se pokazale nekatere pomanjkljivosti, na katere so opozorile različne zbornice, ki se ukvarjajo s problematiko gospodarstva. Ministrstvo za finance je pripombe proučilo in že proti koncu leta 2011 pripravilo predlog sprememb obravnavanega zakona. Ker je tematika še vedno zanimiva, smo se odločili, da predlaganim rešitvam posvetimo današnjo številko TFL Glasnika.

Roman Završek: Odvetniška tarifa povzroča odvetnikom resne težave

Slika

TFL Glasnik:
Po treh predhodnikovih mandatih prevzemate predsedovanje stanovske organizacije – Odvetniške zbornice Slovenije. Kakšne cilje ste si zastavili?

Roman Završek:
Cilji se mi zdijo precej ambiciozni in glede na to, da sem bil za predsednika odvetniške zbornice izvoljen tudi s podporo ljubljanskega območnega zbora odvetnikov in na njihov predlog, nekako štejem, da bo moč z njihovo pomočjo in tudi s pomočjo ostalih odvetnikov, ki so mi izrekli zaupanje, te cilje realizirati. Gre predvsem za cilj, da se Odvetniški zbornici Slovenije povrne tisti ugled, ki ga je nekoč imela. To pa ne bo lahko, ker to pomeni, da bo treba povrniti ugled odvetniku kot posamezniku. Torej bomo največ delali na tem, da dobi Odvetniška zbornica Slovenije svojo veljavo in da bo vsak odvetnik, ki bo član te zbornice, ponosen, da je odvetnik in da je član prav te odvetniške zbornice ter bo zato moral tudi sam s svojim dnevnim ravnanjem pripomoči k temu.

Seveda bomo naredili kar nekaj sprememb, oziroma sem si zastavil kar nekaj novosti, ki bi jih uvedel v samo poslovanje zbornice tako glede delovanja posameznih organov, kot tudi glede strokovne okrepitve pravnega sekretariata na zbornici, ki bo nudil podporo odvetnikom in organom zbornice.

 

TFL Glasnik:
Kakšna je sicer vloga odvetniške zbornice, ali lahko vpliva na ravnanje svojih članov in do katere mere? V preteklosti je bilo nekaj opozorilnih ukrepov, kakšna je vaša vizija?

Roman Završek:
Pri vsem skupaj gre za nek izobraževalni proces, če bodo odvetniki, ki vstopajo v odvetniške vrste, ustrezno usposobljeni in imeli strokovna znanja; spoštovali odvetniški kodeks – ki ga bo treba prav tako rahlo nadgraditi, skladno z načeli kodeksa odvetniške etike, ki ga je sprejelo združenje odvetniških zbornic - potem bodo odvetniki redko kdaj prihajali v situacije, ko bi bila potrebna reakcija odvetniške zbornice ob morebitnih kršitvah. Vendar, če bo šlo za kršitve predpisov, ki so jih odvetniki dolžni spoštovati, bo odvetniška zbornica morala odreagirati in tudi izreči ustrezne ukrepe v postopku zoper odvetnika.

Ta ukrep pa ni namenjen temu, da tega odvetnika javno ožigosamo, temveč je namenjen temu, da odvetnik spozna, da je storil kršitev in se to ne bo več dogajalo. Seveda pa ima tudi javnost pravico vedeti, da je odvetniška zbornica ob takšnih kršitvah ukrepala.

 

TFL Glasnik:
Etiko in moralo v odvetniški stroki, kajpada, ne smemo povezovati s tem, kar se v laični javnosti kdaj zazdi, da kako lahko odvetnik zastopa stranko, za katero pa ve, da je storila kaznivo dejanje.

Roman Završek:
Poglejte: vsaka stranka ima pravico do poštenega postopka. V tej luči odvetnik sprejme stranko ne glede na to, ali je to storilec hudega kaznivega dejanja ali stranka v civilnem postopku, npr. dolžnik. Odvetnik mora zagotoviti, da bo takšna stranka, za katero je prevzel zastopanje, deležna poštenega in pravičnega postopka pred sodiščem. V okviru tega postulata ima stranka pravico uporabiti vsa pravna sredstva, sodišče pa bo ocenilo, ali je neko pravno sredstvo utemeljeno ali ne. Stvar odvetnika je, da stranki strokovno pravilno svetuje ter ne izkrivlja dejanskih in pravnih ocen. Ne moremo pa soditi po tem, ali je etično, ali neetično, ko odvetnik zastopa nekoga, ki je npr. osumljen, da je storilec nekega zavržnega kaznivega dejanja. To nima nobene veze z etiko. Krivda takšnega obdolženca mora biti dokazana v postopku pred sodiščem. Tudi tak 'obdolženec' pa mora imeti pravico do poštenega postopka pred sodiščem.

V javnosti se prevečkrat povezuje to, da če je nekdo osumljen ali obtožen, je tudi že kriv. Takih postopkov, ko javnost obsodi storilca še pred izrekom sodbe, imamo v Sloveniji preveč. Zato menim, da ima – in to je moje temeljno pravilo – vsakdo pravico do poštenega sojenja. To pomeni, da ima pravico do postopka, ki poteka pred sodiščem ali pred katerim drugim organom in da lahko med tem postopkom predstaviti svoje argumente.

 

TFL Glasnik:
Dotaknila bi se še vprašanja, kako bi lahko odvetniška zbornica vplivala na pripravo zakonodaje? Odvetnik zagotovo natančno ve, kje je zakonodaja pomanjkljiva in ima mnenje o tem, kako to popraviti. Kako vi vidite prihodnje aktivno vključevanje odvetniške zbornice in njenih članov na tem področju?

Roman Završek:
Odvetniška zbornica se je že doslej vključevala v procese na zakonodajnem področju. Ena izmed sprememb, ki jo tudi zasledujem v svojem programu, predvideva profesionalizacijo odvetniške zbornice predvsem na tem področju, saj so doslej odvetniki in vodstvo zbornice delovali po pro bono principu. Poleg dela, ki smo ga opravljali v svojih pisarnah smo delali tudi na področjih, kjer se je zbornica aktivno udeleževala. Vendar so razmere pripeljale do tega, da to preprosto ni več mogoče, ker s takšnim načinom dela ne dosegamo želenih rezultatov.

To pomeni, če bomo želeli, da se odvetnike, ki imajo določena znanja, pritegne k aktivnostim zbornice na zakonodajnem področju, in so ostali člani zadovoljni z delom zbornice, bo morala zbornica zadeve profesionalizirati in okrepiti tudi strokovno podporo v pravnem sekretariatu zbornice. Odvetniki pa, ki bodo sodelovali v teh projektnih skupinah, bodo morali biti nagrajeni za svoje delo. Pri tem pa bodo morali biti tudi predhodno postavljeni cilji, ki se jih zasleduje. To posledično pomeni tudi reorganizacijo upravnega odbora – kar je ena izmed točk mojega volilnega programa. V upravnem odboru bodo oblikovane ožje projektne skupine, v katerih bodo določeni odvetniki skrbeli za posamezna področja, ves čas bodo spremljali posamezno področje, predlagali spremembe, delali na teh spremembah, vse do zaključka – ko bo zakon šel skozi celotno zakonodajno proceduro. To bo pomenilo večjo aktivnost zbornice v odnosih med zakonodajno vejo, resornimi ministrstvi in odvetniki. Ni pa zanemarljivo, da je med odvetniki zelo veliko kolegov, ki imajo bogate izkušnje in jih je potrebno pritegniti k delu.

 

TFL Glasnik:
In kako boste to konkretno izpeljali? Govorili ste o ustreznem nagrajevanju, ki bo preseglo neko podedovano stanje. Imate še katero drugo idejo, kako se lotiti tega?

Roman Završek:
Zbornica mora še intenzivneje delati še na prenosu znanja s starejših na mlajše, kar sem imel v mislih tudi ko sem govoril o permanentem usposabljanju. Nisem pa mislil samo na izobraževanja, ki naj bi potekala za vse odvetnike po vsej Sloveniji, kar je bilo doslej bolj aktivno v Ljubljani, kjer deluje Območni zbor odvetnikov v Ljubljani. Potrebno bo organizirati takšne oblike usposabljanja, ki bodo zagotavljale, da bodo vsi odvetniki deležni enakega usposabljanja. Mlajši odvetniki se bodo imeli priložnost izobraževati tudi prek prenosa znanja od starejših kolegov, organizirali bomo tudi srečanja za izmenjevanje mnenj med odvetniki ter vrsto dogodkov, ki bodo namenjeni boljši usposobitvi odvetnikov.

 

TFL Glasnik:
Kar nekaj področij ste omenili, a sva gotovo katerega izpustila. Katerega imate še v mislih?

Roman Završek:
Zbornica mora delovati na vseh področjih in doslej sem omenil le področja, ki nas trenutno najbolj zadevajo. Seveda pa je potrebno okrepiti mednarodno sodelovanje, kar pomeni povezovanje z drugimi odvetniškimi zbornicami, ki so v primerljivih položajih. Tudi povezovanje z zbornicami reguliranih poklicev v Sloveniji, vsaj zaradi izmenjave mnenj. Prepričan sem, da ima, denimo, zdravniška zbornica kar nekaj izkušenj, ki bi nam prišle prav na naši poti.

V mednarodnih združenjih, v katerih sodelujemo in imamo predstavnike, bo potrebno narediti več. Zakaj ne bi npr. kateri izmed naših odvetnikov prišel na čelo katere izmed mednarodnih organizacij odvetnikov, pri čemer bi naša zbornica tudi tako pridobila na ugledu. Ogromno bo potrebno vložiti tudi v informatizacijo, da odvetnikom informatizacija ne bi več pomenila bremena.

Nekaj bo treba narediti tudi pri ekonomiki poslovanja zbornice. Iskati bo treba nove vire financiranja. Poglejte, zbornica razpolaga s kar nekaj mediji, ki bi bili lahko primerni za pridobivanje dodatnih sredstev zbornice z npr. oddajanjem medijskega prostora v najem. Povečati je treba kakovost revije Odvetnik z morda zunanjimi sodelavci, moč bo pridobivati sredstva tudi z našo programsko opremo, ki jo uporabljajo odvetniki. Seveda ta sredstva ne bodo namenjena le temu, da bomo lahko plačevali tiste, ki bodo delali za zbornico, bi pa lahko tudi zmanjšala finančno obremenitev odvetnikov, saj imajo trenutno nekateri odvetniki kar nekaj težav s plačevanjem obveznosti zbornici.

 

TFL Glasnik:
Kakšna pa mislite, da je sicer trenutna situacija v odvetništvu? Vemo, da je kriza naredila svoje, manj je postopkov in ali je 1.500 odvetnikov tisto pravo število? Kako živijo odvetniki glede na trenutno višino odvetniške tarife?

Roman Završek:
Zadnja skupščina je potrdila novo odvetniško tarifo, ki je bila v resnici prenovljena stara točkovna tarifa. Zbornica je tarifo poslala v soglasje že prejšnjemu ministru za pravosodje, vendar le-ta soglasja ni dal, tako da se še vedno uporablja tarifa, določena z Zakonom o odvetniški tarifi, ki jo je ustavno sodišče posredno razveljavilo ob razveljavitvi člena Zakona o odvetništvu. Torej trenutno veljavna tarifa ni dobra, vnaša zmedo in je nepravična za stranke. To pomeni, da bomo najprej poskusili realizirati sklep skupščine in bomo ministru predstavili prednosti tarife, ki jo je skupščina odvetniške zbornice že potrdila, če pa to ne bo možno, bo potrebno poiskati drugo rešitev in morda tudi pristopiti k prenovi Zakona o odvetniški tarifi, o čemer pa bo morala odločati skupščina Odvetniške zbornice Slovenije.

Težave z Zakonom o odvetniški tarifi so predvsem v njegovi neuravnoteženosti glede vrednotenja posameznih opravil, npr. v kazenskem postopku se vrednoti vsaka obravnava, medtem ko se v civilnem postopku samo ena in ne glede na to, koliko je bilo dejansko opravljenih obravnav. Enako je tudi z vlogami v postopku.

Tarifa je torej pošten zalogaj, s katerim se bomo vsekakor soočali in v ta precej trdi kruh bomo morali ugrizniti. Vprašanje pa je tudi, ali je tarifa res potrebna, saj odvetniki opravljamo delo na trgu. Morda je Zakon o odvetniški tarifi potreben le za odmero stroškov za storitve, ki jih opravijo odvetniki, njihov plačnik pa je država (zastopanje v kazenskih postopkih po uradni dolžnosti, brezplačna pravna pomoč,…). Med pogovori s kolegi opažam, da so težave morda manjše v Ljubljani, medtem ko je zunaj Ljubljane ta tarifa očitno prenizka, ker se odvetniki, ki delujejo v manjših krajih, ne srečujejo s primeri, kjer bi šlo za višje vrednosti spornega predmeta. Srečujejo pa se z zelo zahtevnimi zadevami, katerih vrednost spornega predmeta ni visoka, kar pomeni zaradi neuravnoteženosti tarife tudi zelo nizko plačilo za opravljeno storitev, npr. pri vrednosti spornega predmeta do 300,00 EUR znaša nagrada odvetnika 17,00 EUR, pri vložitvi predloga za izvršbo v tej višini pa 5,1 EUR. Vem, da ima marsikateri odvetnik težave pri zagotavljanju dnevne eksistence.

 

TFL Glasnik:
Vprašala bom zelo brutalno: je kateri odvetnik že zaprl pisarno? Vem, da je na Hrvaškem 3.500 odvetnikov in sem zadnjič slišala, da je med odvetniki blokiranih več kot 500 računov.

Roman Završek:
Ne bi bil presenečen, da ima kateri izmed odvetnikov blokiran račun. Neposredno s temi podatki nisem seznanjen, vem pa, da kar nekaj odvetnikov ne plačuje obveznih prispevkov zbornici.

 

TFL Glasnik:
Vprašanje je bilo bolj namenjeno temu, da bi zvedeli, kako bodo odreagirali. Sklepam, da bodo zaradi ponosa raje oddali odvetniško togo in šli drugam.

Roman Završek:
Upam, da temu ne bi bilo tako in bo odvetniška zbornica morala kaj narediti za svoje člane. Številka 1.400 odvetnikov in potem kakih 600 kandidatov in pripravnikov – to je dva tisoč ljudi, ki deluje v tej sferi. Opažamo pa, da je vedno več zaposlenih odvetnikov, pri odvetniku ali v odvetniški družbi.

 

TFL Glasnik:
Da ne bova preveč pesimistična, bi komentar na koncu prepustila vam.

Roman Završek:
Moj program je sicer zelo ambiciozen, vendar je predsednik zbornice le prvi med enakimi v upravnem odboru. Ko sem govoril o spremembah nekaterih aktov, morate vedeti, da predsednik že napiše program, če pa mu ga upravni odbor, ki je posebej izvoljen samostojni organ, ne potrdi, nastanejo lahko hude težave. Vendar se nadejam, da bo upravni odbor potrdil program in omogočil njegovo realizacijo.

 

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar

Predlagane spremembe Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih

Na spletnem portalu Ministrstva za finance je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih, (v nadaljevanju Spremembe ZPreZP) v obliki predloga. Spremembe ZPreZP so pripravljene na osnovi pripomb na veljavni ZPreZP, ki so bile posredovane s strani Gospodarske zbornice Slovenije, GZS – Zbornice računovodskih servisov, Zbornice davčnih svetovalcev, Trgovinske zbornice Slovenije in Obrtno podjetniške zbornice Slovenije.

Naj spomnimo, da je veljavni Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP) (Uradni list RS, št. 18/2011) uvedel različne ukrepe. Določil je:

 1. najdaljše dovoljene plačilne roke, ki so 60-120 dni za gospodarske subjekte, 30 dni za javne organe in 30 dni, kadar plačilni rok ni pogodbeno določen.
 2. pravico do povračila stroškov izterjave v višini 40 EUR brez dokazovanja,
 3. obvezen pobot – uveden je bil obvezen večstranski pobot, ki ga izvaja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES),
 4. trenutek pričetka teka roka za plačilo, ki nastane v trenutku prejema blaga ali opravljene storitve in
 5. vzpostavitev registra protestiranih menic zaradi neplačila.

Spremembe ZPreZP vnašajo nekatere spremembe, ki bi pomenile olajšanje poslovanja gospodarskim subjektom, na samo plačilno disciplino pa ne bi bistveno vplivale. Treba je namreč vedeti, da so nekatere dikcije veljavnega zakona v nasprotju z dotedanjo prakso v gospodarstvu, ali pa so administrativno prekomerno obremenjujoče, posledica te obremenitve pa ni večja plačilna disciplina. Konkretizira pa tudi inšpekcijski organ, ki je zadolžen za nadzor nad izvajanjem zakona.

Spremembe ZPreZP dopolnjujejo veljavni zakon na sledečih področjih:

 1. nekoliko sproščajo presečni dan za prijavo zapadle obveznosti v obvezni večstranski pobot tako, da je obvezna prijava v pobot tistih zapadlih obveznosti, ki so zapadle v mesecu pred mesecem pobota (trenutno velja, da se prijavijo obveznosti, zapadle dan pred obveznim pobotom),
 2. določajo minimalni znesek, od katerega dalje je potrebna prijava obveznosti v obvezni pobot – to je 250 EUR,
 3. vežejo začetek teka roka za plačilo na trenutek prejema računa,
 4. definirajo način določanja zapadlosti obveznosti, ki se plačujejo na obroke tako, da se zakon uporablja za vsak obrok posebej (skladno z Direktivo 2011/7/EU),
 5. določajo oprostitev dolžnosti vpisa obveznosti v pobot kadar gre za:
  • obveznost do povezane osebe,
  • s cesijo prenesene obveznosti na finančno institucijo,
  • se bodo obveznosti pokrile z vnaprej dogovorjeno kompenzacijo,
 6. vnašajo mednarodni element, kar pomeni, da se ZPreZP ne uporablja v razmerjih z mednarodnim elementom. Pravilo ne velja, če sta dolžnik in upnik vpisana v poslovni oziroma sodni register v Republiki Sloveniji,
 7. za nazor nad izvajanjem zakona sta predvidena Davčna uprava Republike Slovenije in Tržni inšpektorat Republike Slovenije (v veljavnem zakonu ni natančno določen pristojni inšpektorat).

Od priprave predloga sprememb Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih je res poteklo že kar nekaj časa. Zamenjala se je tudi vlada, ki trenutno nedvomno posveča pozornost drugim, bolj perečim problemom za državo. Upamo pa, da bo našla čas tudi za nadaljevanje postopka sprememb obravnavanega zakona, saj je sedaj veljavni zakon res administrativno naporen in v določenih primerih nesmiseln. No na vsak način pa bo del problema odpadel s spremembo Zakona o davku na dodano vrednost, ki priznavanje vstopnega DDV ne bo več vezal na plačilo obveznosti.

Med do sedaj uveljavljenimi ukrepi v okviru Evropske unije (EU) se je izkazalo, da ima zakonodaja, ki ureja področje obdavčitve odvisnih tujih družb (Controlled Foreign Company – v nadaljevanju CFC) primarno vlogo.
Pojasniti moramo, da je uveljavljena zakonodaja CFC oblikovana v skladu s pravili in ukrepi, ki so že bili vpeljani v razvitih državah, predvsem v državah Evropske unije in v skladu z natančnimi priporočili skupnosti OECD, saj predstavlja učinkovit način omejevanja delovanja škodljive davčne konkurence. Zakonodaja CFC je skupek pravil in določb, ki zagotavljajo, da je predmet tekoče obdavčitve rezidenta tudi dohodek, ki ga rezident ustvari po svojih odvisnih podjetjih v tujih državah ali območjih, za katera menijo, da so davčna nebesa (davčna zatočišča ali davčne oaze).

Glavni namen teh pravil je izključiti kakršno koli možnost za odlog davka, ki je lahko posledica lociranja dobička v države z ugodnejšim davčnim sistemom. Poleg tega glavnega cilja pa so nekatere države pravila CFC uporabljala tudi za preprečevanje drugih oblik zniževanja davčne osnove, ki so povezana s selitvijo dejavnosti in dohodka v tujino.

Država lahko pri oblikovanju zakonodaje o odvisnih tujih podjetjih upošteva naslednja različna pristopa: transakcijsko metodo ali metodo pravne pristojnosti. Prva upošteva naravo dohodka, metoda pravne pristojnosti ali jurisdikcije pa upošteva kraj sedeža odvisnega tujega podjetja.
Potrebno je poudariti, da sta obe metodi v bistvu enakovredni, če so vpeljane posebne prilagoditve, ki upoštevajo lokacijo odvisne tuje družbe (pri uporabi transakcijske metode) ali različne vrste dohodka (pri uporabi metode pravne pristojnosti).

Glede na čisto transakcijsko metodo se pravila odvisnih tujih podjetij uporabljajo brez upoštevanja dejansko odmerjenega davka na dobiček odvisne tuje družbe v državi gostiteljici. Ravno zato države po navadi uveljavljajo pravila s posameznimi prilagoditvami, kot je določilo predpisovanja minimalne obdavčitve odvisnih tujih družb v državah gostiteljicah.

S transakcijsko metodo se določa dohodek odvisne tuje družbe, ki bo vključen v obdavčljiv dohodek rezidenta na podlagi določitve narave dohodka. Domačemu davčnemu zavezancu se dohodek od odvisne družbe obdavči v domači državi, samo če dohodek odvisne tuje družbe izvira iz določenih domnevno visoko tveganih vrst dohodka (npr. pasivni dohodek od naložb ali dohodek družbe matere) in te vrste dohodkov niso bile zadostno obdavčene v državi gostiteljici odvisne družbe. Vsaka posamezna država z uveljavitvijo zakonodaje o odvisnih tujih podjetjih oziroma za odpravo mednarodnega dvojnega obdavčevanja sama določi različne vrste dohodkov, ki se obravnavajo v skladu s pravili odvisnih tujih družb.

Ravno nasprotno pa metoda pravne pristojnosti temelji na:

 • določitvi kriterijev za ugotovitev držav ali režimov, ki se obravnavajo za davčno ugodnejše, ali 
 • navajajo te države in režime na osnovi davčnih stopenj ali v luči posebnih ukrepov v davčnem pravu teh držav.

Skladno z 9. točko prvega odstavka 44. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/2011 – UPB7) se odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki je določena kot pravica iz delovnega razmerja in izplačana pod pogoji, ki jih določa ZDR, v višini odpravnine, ki jo je delodajalec dolžan izplačati na podlagi 109. člena ZDR, ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Pri določitvi neobdavčenega zneska ob izplačilu odpravnine iz poslovnega razloga je treba upoštevati, poleg zneska odpravnine, ki je določen kot pravica po 109. členu ZDR, tudi pravilo, da neobdavčen znesek ne sme presegati 10 povprečnih mesečnih plač zaposlenih v Sloveniji.
To pomeni, da se, če znesek minimalne odpravnine, ki delavcu pripada po 109. členu ZDR, presega znesek 10 povprečnih mesečnih plač zaposlenih v Sloveniji, za neobdavčen znesek šteje znesek 10 povprečnih mesečnih plač zaposlenih v Sloveniji.

Znesek izplačane odpravnine, ki presega neobdavčen znesek, se skladno z drugim odstavkom 44. člena ZDoh-2 všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

Pri določitvi osnove za obračun prispevkov za socialno varnost od odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi je treba upoštevati tretji odstavek 3. člena Zakona o prispevkih za socialno varnost – ZPSV (Uradni list RS, št. 5/96 s sprem.) ter določila Pravilnika o določitvi odpravnin zaradi prenehanja delovnega razmerja za namene izvajanja zakona o dohodnini in zakona o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 114/02). Tako velja, da se od odpravnine iz poslovnega razloga prispevki za socialno varnost ne obračunajo, če je izplačana v višini in pod pogoji, ki jih določa ZDR. V nasprotnem primeru – če tovrstna odpravnina ni izplačana v višini in pod pogoji, ki jih določa ZDR, pa se v celoti všteva v osnovo za obračun prispevkov za socialno varnost.

 Ena od slovenskih tranzicijskih (poosamosvojitvenih) želja – postati uspešno in konkurenčno evropsko gospodarstvo – se kljub lanskemu sprejetju v klub razvitih OECD danes bolj ali manj zdi le še polpretekla zgodovina. Lestvice konkurenčnosti nas v jugovzhodni evropski konkurenci – 3. ligi – sicer še zmeraj uvrščajo med bolj razvita gospodarstva v regiji. Celo več, slovenski »bluechipi« igrajo v tej regionalni ligi vidne vloge. Tako se je npr. na SeeNewsovo lestvico stotih največjih podjetij jugovzhodne Evrope v letu 2010 (merjeno z letnimi prihodki) uvrstilo kar 13 slovenskih.

Med temi sta najboljši uvrstitvi dosegla Petrol in Mercator s petim oziroma šestim mestom. Rezultati, ki nas, podobno kot že večkrat v zgodovini, z izjemo nekaj plodnih let, uvrščajo med prve na vasi, a daleč od mesta.

V svetovnem merilu, kjer je prisotna vsa smetana evropskega in svetovnega nogometa, pa Slovenija že dolgo ni več konkurenčna prvoligaškim tekmecem. Mednarodne raziskave konkurenčnosti jo danes uvrščajo bistveno nižje, kot so jo še pred tremi leti. Te so zaradi svoje metodologije in širine v primerjavi z lestvicami, ki merijo in razvrščajo podjetja po njihovi prihodkovni dimenziji, relevantnejše. V svoj raziskovalni spekter zajamejo tako povprečno uspešnost gospodarstva kot države. Po navedbah Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) je Slovenija po poročilu o globalni konkurenčnosti 2011–2012 samo v zadnjem letu izgubila 12 mest (v dveh letih kar 20) in se znašla na nezavidljivem 57. mestu med 142 državami. Razlogi naj bi bili predvsem:

 • omejen dostop do finančnih virov,
 • neučinkovita birokracija, 
 • toga delovno-pravna zakonodaja in 
 • nedelujoč kapitalski trg. 

SRS 1.14 določa, da se vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti v poslovnih knjigah pripoznajo kot samostojno razpoznavna opredmetena osnovna sredstva ali kot deli opredmetenih osnovnih sredstev.
 Skladno s spremenjenim kontnim načrtom, se vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti izkazujejo na kontu 044.

Do vlaganj v tuja opredmetena osnovna sredstva lahko pride le v soglasju z lastnikom oziroma najemodajalcem opredmetenega osnovnega sredstva. Razlog za takšna vlaganja je običajno v tem, da najemojemalec lahko opredmeteno osnovno sredstvo uporablja le dodelano, urejeno ali spremenjeno s pomočjo dodatnih vlaganj. Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva so zato, z vidika obdavčitev, potreben strošek za opravljanje dejavnosti. Najemojemalec, ki je identificiran za DDV, ima pravico do odbitka DDV.

Usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva se med stroške prenašajo v obliki amortizacije. Amortizacija se, tako kot pri drugih opredmetenih osnovnih sredstvih, določi glede na dobo koristnosti sredstva. Pri določitvi dobe koristnosti mora podjetje upoštevati tudi določila najemne pogodbe, saj naložba v tuje opredmeteno osnovno sredstvo po poteku najemne pogodbe za podjetje ni več koristna, če seveda ni kakšnega posebnega dogovora glede uporabe po poteku veljavne najemne pogodbe. O določitvi amortizacije v dobi koristnosti govorimo zato, ker se podjetje tudi v primeru vlaganj v tuja opredmetena osnovna sredstva odloči za dovoljene metode amortiziranja. Amortizacijska osnova se izračuna kot nabavna vrednost vlaganja v tuja opredmetena osnovna sredstva, zmanjšana za morebitno preostalo vrednost.

Odbor DZ za gospodarstvo bo obravnaval predlog novele zakona o prevzemih, po katerem bi se zvišal prevzemni prag z dosedanjih 25 odstotkov na tretjino deleža glasovalnih pravic v ciljni družbi. Z dvigom prevzemnega praga želi vlada oživiti kapitalski trg.

Z dvigom prevzemnega praga na tretjino deleža glasovalnih pravic v ciljni družbi bo ta po pojasnilih vlade, ki je besedilo predloga novele potrdila 19. aprila, postal primerljiv s prevzemnimi pragovi v drugih državah članicah EU in usklajen s kvalificiranimi deleži obveščanja o pridobitvah vrednostnih papirjev.

Avstrija, Belgija, Češka, Francija, Nemčija, Italija in Nizozemska imajo 30-odstotni prevzemni prag, Poljska in Slovaška 33-odstotnega, medtem ko ima Madžarska določena dva pragova - splošnega pri 33 odstotkih in posebnega pri 25 odstotkih (ta se upošteva, če je prevzemnik edini delničar ciljne družbe, ki ima več kot 10 odstotkov glasovalnih pravic).

Predlog novele zakona o prevzemih z namenom zagotovitve enake obravnave vseh, ki so oproščeni dati prevzemno ponudbo, obveznost poročanja Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP) širi tudi na osebe, ki so kot upniki zaradi finančnega prestrukturiranja dosegle prevzemni prag ali dodatni prevzemni prag.

Predlog novele zakona ponovno uvaja tudi pravno podlago, na podlagi katere lahko ATVP za prekrške kaznuje tudi posameznike. Predlog bo s tem po oceni vlade omogočil večji nadzor ATVP.

Vir: STA

Odbor DZ za finance in monetarno politiko je za sprejem na plenarni seji pripravil predlog novele zakona o davku na dodano vrednost (DDV), s katero se bo ponovno omogočil odbitek davka tudi v primeru, da račun še ni plačan. Spremembe zakona zahteva Evropska komisija, zato člani odbora niso imeli vsebinskih pripomb.

So pa opozarjali, da je prejšnja vlada z uveljavitvijo rešitve, po kateri zavezanci za DDV od sredine lanskega marca ne morejo uveljavljati odbitka tega davka, če računa še niso plačali, povzročila samo stroške.

"To je zavezancem povzročilo veliko dodatne administracije," je opozorila Patricija Šulin (SDS). Dodatno delo in stroške so imeli tudi računovodski servisi in davčna uprava, je dodala in ugotovila, da se neke večje plačilne discipline po mnenju mnogih s tem ukrepom ni doseglo.

Predsednik odbora Andrej Šircelj (SDS) je tako menil, da bi morali na finančnem ministrstvu pripraviti izračune, kolikšni so bili stroški omejevanja pravice do uveljavljanja odbitka DDV in ali je ta rešitev sploh imela želene učinke.

Z lani spomladi prenovljenim zakonom je uveljavitev odbitka DDV mogoča šele po plačilu računa dobavitelju, in sicer naknadno v davčnem obdobju, v katerem je bilo plačilo izvedeno. Kot je danes pojasnil državni sekretar na ministrstvu za finance Dejan Krušec, je bil temeljni cilj takšne rešitve spodbuditi pravočasno plačevanje računov in vplivati na zmanjšanje zamud pri plačilih.

Vendar pa je Slovenija konec letošnjega februarja prejela uradni opomin Evropske komisije o kršitvi določb evropske direktive, zato se bo z obravnavano novelo omejevanje pravice do uveljavljanja odbitka DDV iz zakona črtalo.

Odbor za finance k tako spremenjenemu zakonu ni predlagal dopolnil, DZ pa ga bo sprejemal na redni majski seji po skrajšanem postopku.

Vir: STA

Novi predpisi:
Spremenjeni predpisi/novi čistopisi:
Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

V mesecu MAJU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije. V portal se je potrebno prijaviti z uporabniškim imenom in geslom registriranega uporabnika.

Nekaj dejstev o zakonu:

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 2.5.2012 - 8.5.2012 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 2 novosti 1 novost 1 novost

V tem obdobju posebej izpostavljamo:

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 2.5.2012 - 8.5.2012 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 14 novosti 6 novosti 1 novost 15 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost 1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 3 novosti 4 novosti 1 novost 1 novost
5. JAVNE FINANCE 1 novost 15 novosti 4 novosti 13 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 26 novosti 1 novost 2 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 3 novosti 2 novosti 2 novosti 2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost 1 novost 13 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 4 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI 4 novosti 1 novost
11. OBČINE 75 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .