Številka 32, letnik VI
11. november 2014

Facebook Twitter
TFL Glasnik

Naš tokratni intervjuvanec je danes odvetnik, še vedno tudi predava, v preteklosti pa je bil med drugim dve leti predsednik državne revizijske komisije. »Pravo in ekonomija pri javnih naročilih nimata nobene besede – tu gre za politiko in za organizacijo,« meni dr. Aleksij Mužina. Malo kdo je tako na kratko a nazorno kot on ponazoril stanje pri javnih naročilih: »Ne vemo, kakšne so naše potrebe in ne vemo, kaj naročamo.«

V današnjem članku mag. Jana Habjan Piletič podaja predloge izvedljivih in efektivnih rešitev, s katerimi bi ob upoštevanju ciljev direktiv lahko dosegli večjo gospodarnost, transparentnost in učinkovitost javnega naročanja v Sloveniji.

Ministrstvo za finance je oktobra letos na spletnih straneh objavilo Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku. Glavne spremembe se nanašajo na izvajanje mednarodne pogodbe o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA, ročno izdajo računov in vročanje dokumentov preko e-davkov. Današnja Tema tedna je namenjena ročni izdaji računov.

Vabljeni k branju!

Dr. Aleksij Mužina: Direktive EU o javnem naročanju so navzven protekcionistične

Aleksij Mužina

TFL Glasnik:
Vaša kariera je tako rekoč posvečena javnemu naročanju. Dve leti ste bili predsednik državne revizijske komisije, zdaj predavate in ste uspešen odvetnik s svojo pisarno. Na kaj ste v svoji karieri najbolj ponosni?

Aleksij Mužina:
Težko vprašanje. Če se osredotočim na strokovni del, bi rekel, da bistveno bolj na ta literarni in akademski kot na sam odvetniški del. Odvetništvo je obrt, je stvar tehtanja argumentov, prepričevanja. Jaz raje opravljam delo nekoga, ki podaja mnenje, daje predloge, opravlja analize, spore pa raje prepuščam kolegom v pisarni.

 

Aleksij Mužina

 

TFL Glasnik:
Javna naročila predstavljajo polovico proračuna v Sloveniji. Dobre štiri milijarde je številka, s katero se je treba ukvarjati. Zanima me, kaj bi vi kot izjemno dober poznavalec, saj ste tudi soustvarjalec zakona, rekli, da je v sedanjem sistemu javnega naročanja dobro in kaj ne.

Aleksij Mužina:
O soustvarjalstvu moram povedati, da ravno veliko mojih predlogov niso upoštevali. Moram priznati, da imam od zadnjega primera, ko sem prebral, da sem pri tem sodeloval, resne zadržke glede tega, da bi se še kdaj udeležil kakšnega takšnega sestanka. Že nekaj let ne sodelujem pri tem prav zaradi tega, ker so me brez moje vednosti, zlasti v nasprotju z mojimi predlogi, zapisali med soavtorje.

 

TFL Glasnik:
Pa vendarle, kaj menite o sedanjem sistemu – takšnem, kakršen je?

Aleksij Mužina:
V bistvu sistem javnega naročanja ni napačen. Kar pogrešam ali kar v resnici menim, da je odveč, je prenormiranost. V tujini ravnokar sodelujem pri pripravi zakonodaje, in ko se dvignem nad to realnost v Sloveniji, vidim, kako je treba postavljati pravila – čim jasneje in čim preprosteje. Če pravila niso preprosta, potem povzročajo zaplete, tendence k obidu zakonodaje, in tukaj je bistvo javnega naročanja. Ureditev sistema javnega naročanja v Sloveniji kot takšna ni problematična, problematične so konkretnosti, torej zapletenost posameznih pravnih institutov in posameznih rešitev. Dejal bi, da je nekaj sistemskih pomanjkljivosti, ki se jih na prvi pogled ni mogoče hitro znebiti.

To, da denimo v primeru pravnega varstva o vašem sporu odloči neki nesodni organ in zoper to odločitev nesodnega organa ni pravnega varstva. Moramo se zavedati, da obstajajo tudi prednosti takšne rešitve, o težavah, najverjetneje o neskladnosti z ustavo, ni treba posebej razpravljati, je pa prednost, da je odločitev hitra in dokončna.

Aleksij Mužina

 

TFL Glasnik:
Torej, ko državna revizijska komisija odloči, pritožba ni več mogoča. To velja za trenutek, ko pride zadeva pred revizijsko komisijo. Kaj pa sam sistem – govorili ste o prenormiranosti. Kaj bi predlagali, da bi bil sistem preprostejši, preglednejši?

Aleksij Mužina:
Na pol resno vedno povem, da bi bilo treba v zakonodaji črtati polovico členov. Če bi to storili, bi bile zadeve boljše, kot so danes. Vzemiva recimo mejne postopke. Čemu imamo toliko postopkov in toliko mejnih vrednosti. Po mojem prepričanju bi zadostovalo troje vrednosti za javno naročanje. Določen znesek, do katerega ni treba nič urediti, določen znesek, ko bi govorili o nacionalnih naročilih; v tem primeru ne bi bilo potrebnega nikakršnega pretiranega prenormiranja – preprosto objava brez dokumentacije. In na koncu evropska naročila.

Za slednja bi veljale evropske direktive, za nacionalna naročila bi veljala le osnovna pravila in za vse tri kategorije bi veljalo tisto, kar v državi mislimo, da velja urediti nekaj več, kot je treba z vidika prava EU. Tukaj bi recimo omenil primer podizvajalcev.

 

TFL Glasnik:
Kaj pa konkuriranje ponudnikov, kaj pa najnižja cena kot edino merilo? Verjetno bi morali urediti tudi to.

Aleksij Mužina:
Pri nacionalnih javnih naročilih bi bilo temeljno pravilo objava – torej transparentnost. Razpisna dokumentacija ne bi bila potrebna, vsa druga pravila, ki bi bila vezana na to, bi bila najverjetneje vezana prek temeljnih pravnih načel. Podobno kot velja v pravu EU. Ta, kot vemo, ureja to nad določeno vrednostjo, pod to pa je postavila tri ali štiri pravila: enakopravnost, transparentost, sorazmernost.

 

TFL Glasnik:
Menite, da bi to delovalo v Sloveniji, ko tako radi vlagamo revizijske zahtevke že za včasih minorne zadeve? Poglejva, kako bi pretehtali primer, ko imamo tri ponudnike s podobno ponudbo, cena minimalno odstopa. Kako bi se zgodila pravična izbira?

Aleksij Mužina:
V vsakem pravnem pravilu v sistemu javnega naročanja ne moremo mimo pravnih načel. Kako vemo, da je neki pogoj nedopusten? Ker je v nasprotju z načelom enakopravnosti, v nasprotju z načelom konkurence. Moj predlog je samo to, da na nekoliko bolj abstraktno raven prenesemo javno naročanje, in tu se bom naslonil na vaše vprašanje, kaj je dobrega – v preteklosti je bilo narejenih kar nekaj korakov v tej smeri.

 

TFL Glasnik:
Vendarle gre zdaj ravno v nasprotno smer, saj govorimo o prenormiranosti. Vrtimo se v začaranem krogu. Število revizijskih zahtevkov se povečuje, nihče ni zadovoljen s situacijo, najhuje pa se mi zdi to, da se denar še vedo porablja brez pametnega načrta in da nihče ne ve natančno, kaj se dogaja.

Aleksij Mužina:
Vsako leto smo priča noveli zakonodaje. Pomembnejše kot to je, da imamo vsakih nekaj mesecev spremembo podzakonskih predpisov. Poglejva samo, kakšen nered je v zadnjih nekaj mesecih vnesla uredba o finančnih zavarovanjih, ko ne vemo, ali uredba velja za naprej ali za nazaj, ali velja za že objavljene razpise. Vse to kaže na to, da se najverjetneje z dodatnim prenormiranjem in urejanjem vsakega vprašanja na čim bolj zahteven način ne pelje k rezultatu.

Aleksij Mužina

 

TFL Glasnik:
Vseeno je treba nekaj urediti. Povejte oziroma ali lahko opišete, kakšen sistem javnega naročanja bi bil za vas idealen. Ali ga lahko primerjamo z avstrijskim, ki sem ga imela priložnost videti. Tam praktično ni revizijskih zahtevkov, ker je prej opravljena kvalifikacija ponudnikov.

Spomnila bi tudi na strukturo naših javnih naročil: 50 odstotkov je investicij, 30 odstotkov je medicinske opreme in 20 odstotkov potrošnih stvari. Vemo, da je pri medicinskih stvareh najtežje in da je tu največ korupcije, da o 50 odstotkih, ki odpadejo na investicije, kar znese dve milijardi na letni ravni, niti ne govorimo.

Kako vzpostaviti sistem, o katerem govorite vi? Kaj bi vi, če bi imeli možnost spreminjati zakon, naredili drugače? Ker moramo upoštevati, da imamo na eni strani naročnike, to je državo, ki je izobražena, kolikor pač je, na drugi strani pa ponudnike, ki imajo večjo možnost najeti odvetnike, ki jim vodijo te postopke. Imamo predsednika vlade, ki si je kot najpomembnejšo nalogo zadal ureditev javnih naročil.

Aleksij Mužina:
Moj pogled je morda idealističen, vendar največjo težavo predstavljata vprašanje predvidljivosti in vprašanje pravne varnosti. Danes naročniki ne vedo vnaprej, ali je neki pogoj sploh dovoljen. Če v največji meri prilagodimo sistem javnega naročanja recimo sistemu velikih držav, vendar ne v smislu vrednosti, temveč sistema, kot deluje, ali sistemu institucij EU, saj je tudi ta velik javni naročnik. Zakaj ne bi vzeli teh pravil za vzor naši nacionalni zakonodaji? Pridobili bi prakso, stališča, sodbe sodišč, ki so bile izdane in bi jih lahko dejansko uporabili kot pravni vir za prihodnje ravnanje.

Zadeve ne želim potencirati kot nekaj dobrega, vendar ima evropska komisija uredbo, po kateri vodi javna naročanja. Zoper ravnanje evropske komisije je sproženih veliko postopkov na splošnem sodišču EU in tam lahko tedensko najdemo sodbe. Ta uredba evropske komisije pa ni drugega kot prepisana direktiva in tako imamo zdaj sodno prakso, zakaj ne bi tega uporabili doma kot pravni vir?

Moje gledanje je v tem, da bi lahko zapisali in uporabili obstoječe znanje, saj je večina sporov v Sloveniji zaradi malenkosti (ali je prav, da smo uporabili kopijo in ne original, recimo) in ne zaradi sistema.

 

TFL Glasnik:
Če bi vas predsednik vlade Miro Cerar povabil in dejal: gospod Mužina, koliko časa potrebujemo, da naredimo takšen sistem javnega naročanja v Sloveniji, kaj bi mu odgovorili? Ali bi bili idejni kreator tega?

Aleksij Mužina:
Najverjetneje tega ne bo naredil pa tudi sicer moram povedati, da gre pri teh kreacijah prava veliko bolj za organizacijo kot za samo pisanje pravil. Za drugi del bi morda nekako bil, za tisti prvi pa zagotovo ne. Imamo idealno priložnost, saj imamo nove evropske direktive, ki so začele veljati 18. aprila 2014, in že te so prenormirane. Nikakor jih ne gre vzeti in še bolj zakomplicirati nacionalnih pravil.

Vzemimo in prenesimo direktive v nacionalno pravo, kar koli novega bi dodali, pa moramo biti popolnoma prepričani, ali je to potrebno. Javno odpiranje recimo, ki ni urejeno v evropski zakonodaji, je potrebno, plačevanje podizvajalcev, se strinjamo, je potrebno. Nedvomno je nekaj potrebno, hkrati pa se moramo zavedati, da to, kar bomo počeli mi, počnejo še vse druge države EU in tudi evropske institucije.

Aleksij Mužina

 

TFL Glasnik:
To je pravna osnova, kako naj bi neki sistem javnega naročanja deloval. Potem imava izvedbeno raven, kjer se države razlikujejo med seboj. Skandinavske države so bolj naklonjene dinamičnemu načinu javnega naročanja – kot nekakšna elektronska borza, kar pomeni, da že prej kvalificirani ponudniki konkurirajo med seboj. To pomeni, da revizijskega postopka ne more biti, kar ves sistem zelo poceni. Povedali ste tudi, da sodelujete pri pripravi sistema javnega naročanja v neki državi, in gotovo poznate posebnosti. Sprašujem vas, kakšen sistem izbrati?

Aleksij Mužina:
V našo kulturo smo vcepili sistem odprtega postopka, kar poenostavljeno pomeni razpis, na podlagi katerega konkurirajo vsi, eden pa je potem izbran. Tu gre bolj za kulturno kot pravno rešitev. Recimo, da je takšna rešitev poštena, po drugi strani pa je pogosto neučinkovita. Večina zahodnih demokracij ima sistem tako imenovane predhodne kvalifikacije. Tukaj menim, tudi zato, ker EU dopušča oba sistema, da se po dvajsetih letih ne bomo izvlekli iz tega odprtega sistema. Ne vem, ali lahko naredimo korak nazaj.

 

TFL Glasnik:
Zakaj bi se vam to zdelo korak nazaj?

Aleksij Mužina:
Ne korak nazaj – korak nazaj in v drugo smer.

 

TFL Glasnik:
Vi ste bolj naklonjeni sistemu predhodne kvalifikacije?

Aleksij Mužina:
Da, vendar moram pri tem opozoriti, da je Slovenija za takšen sistem nevarna država.

Aleksij Mužina

 

TFL Glasnik:
Ker je premajhna?

Aleksij Mužina:
Ker je premajhna. Vse bi se zelo hitro spremenilo v sistem dogovarjanja. Moram poudariti, da je sistem predhodnih kvalifikacij v tržnem gospodarstvu bolj učinkovit, vendar zaradi slovenske majhnosti ta sistem pomeni, da boste danes trem ponudnikom priznali kvalifikacijo za neko javno naročilo, naslednji dan pa je nevarno, da jih dobite na kavi. Zato ne vidim resnične možnosti, da bi bilo nekaj takega v Sloveniji učinkovitejše.

 

TFL Glasnik:
Kako ta sistem preprosto rešiti? Nam potem preostane usposabljanje naročnikov, da bodo znali pripravljati in ocenjevati javna naročila?

Aleksij Mužina:
Da. Pa še nekaj je. Menim, da morajo naročniki čim prej razumeti, da Evropa naroča z novimi direktivami. Direktive sporočajo zlasti to, da cena ni vse, da mora Evropa misliti tudi nase, pa naj to razumemo, kot hočemo.

 

TFL Glasnik:
Kako vi razumete ta pristavek?

Aleksij Mužina:
Menim, da so direktive predvsem protekcionistične. Toliko določb o tem, kako ni treba upoštevati le cene, kako je možno upoštevati tudi stroške v času delovanja, kako je možno upoštevati socialna, ekološka in druga merila. Temu nove direktive namenjajo nekaj strani. Moram pa poudariti, da ni prepovedano upoštevati le cene, vendar direktive naredijo korak naprej – napišejo namreč, da lahko nacionalna zakonodaja poskrbi, da cena ni edino merilo.

Prepričan sem, da imamo kar nekaj prostora, da zadeve izboljšamo in se prilagodimo rešitvam primerljivih institucij. Prej sem omenil institucije EU. Te so tudi sprejele svoj zakon o javnem naročanju in evropska komisija ni bila tako dosledna do sebe, kot je včasih do drugih.

Aleksij Mužina

 

TFL Glasnik:
Ko vas tako poslušam, se mi zdi, da nama manjka še tretji segment. Govorila sva o pravnih podlagah in sistemu, bi pa vendarle rekla, da manjka načrtovanje. Kaj delamo z javnim naročanjem – kakšen načrt trošenja ima država. Če smo v ustavo zapisali zlato fiskalno pravilo, ki je zame kot ekonomistko čisti nesmisel, bi rekla, da bi neko srebrno ali briljantno pravilo javnega naročanja sodilo v neki drugi dokument. Izhajam iz čiste gospodinjske logike: koliko imamo kot država, za kaj bomo to porabili – potem je sistem javnega naročanja le neko orodje, neki mehanizem, ki to izvaja.

Aleksij Mužina:
Teh vprašanj zakonodaja ne bo nikoli rešila. Obstajajo pa države, ki so to rešile na približno takšen način. V Združenem kraljestvu so recimo rekli: mi imamo potrebe, ki so takšne, in ugotovimo, kaj je mogoče financirati brez proračuna in kaj se mora financirati iz proračuna. To je tako imenovani negativni test javno-zasebnega partnerstva. Izračunali so, da imajo na voljo 20 enot, potreb pa je za 40 enot, vendar se niso odločili za krčenje tistih 40 enot, temveč so pogledali, kaj bi lahko drugače financirali.

Težava, ki je ves čas navzoča v Sloveniji in ni omejena samo na Slovenijo, je v tem, da največkrat ne vemo, kakšne so naše potrebe in kaj naročamo. Ob tem se spomnim pogovorov o bolnišnicah, ki naročajo opremo, ki je sploh ne potrebujejo, ki potem konča v kleteh. Tu pa pravo in ekonomija nimata nobene besede – tu gre za politiko in organizacijo.

 

TFL Glasnik:
Kakšno je vaše osebno sporočilo Slovencem?

Aleksij Mužina:
Najti izhod iz sedanjega stanja, pri čemer bo moral vsak od nas nekoliko stisniti zobe. Čisto pod črto bi dejal, da imamo v državi tri veje oblasti. Zakonodajno, in vsi smo do nje upravičeni prek volitev, izvršilno postavlja zakonodajna, sodna pa je nekakšna specifika. Če ne bo zaupanja v sodno vejo oblasti in institucije, ki so primerljive sodni veji oblasti, v državi ne bo ravnovesja. Četudi sodna veja oblasti in primerljive institucije včasih naredijo napako, se moramo zavedati, da na dolgi rok samo zaupanje v ta sistem lahko prinese izhod iz sedanjega stanja. Poleg tega, da se veliko ukvarjam z znanstvenim delom, delam tudi kot odvetnik, in če me kdo vpraša, ali zaupam sodni veji oblasti, odgovorim, da drugače sploh ne bi mogel delati. Menim, da lahko tako odpravimo te odklone, ki gredo včasih v eno, včasih v drugo smer.

 

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar
Foto: Tina Kosec

Aleksij Mužina

Priložnost za izboljšanje javnega naročanja

Jana Habjan Piletičpiše: mag. Jana Habjan Piletič, JHP projektne rešitve d.o.o.

Nove direktive na področju javnega naročanja, ki so stopile v veljavo marca letos, dajejo državam članicam novo priložnost za vzpostavitev večje učinkovitosti sistema javnega naročanja. Predvsem je potrebno izpostaviti, da nove direktive temeljijo na celovitem pristopu k urejanju javnega naročanja. Slednje namreč ni zgolj postopek oddaje naročila, temveč je bistvenega pomena sam proces načrtovanja in izvedba javnega naročila, pri tem pa ne gre zanemariti nadzora nad realizacijo pogodb in posredovanje povratnih informacij nadzora v fazo načrtovanja in izvedbe, kar zagotavlja preventivo in omogoča izboljšanje novih postopkov javnih naročil. Ključnega pomena pri tem je vzpostavitev ustreznega podpornega okolja za izvedbo postopkov javnih naročil, ki je, glede na usmeritve na ravni direktiv, osredotočeno na elektronsko javno naročanje.

Ne glede na vzpodbudne besede, ki so širom Evrope pospremile sprejem direktiv, velja poudariti, da zgolj z implementacijo direktiv brez jasnih ciljev in razdelanih konceptov o sistemu javnega naročanja na nacionalni ravni, ne moremo pričakovati čudežev.

Namen tega članka je podati predloge izvedljivih in efektivnih rešitev, s katerimi bi ob upoštevanju ciljev direktiv lahko dosegli večjo gospodarnost, transparentnost in učinkovitost javnega naročanja v Sloveniji.

1. POMEN UNIFICIRANJA POTREB IN IZRAČUN STROŠKOV V ŽIVLJENJSKI DOBI

Nove direktive v fazo načrtovanja in priprave posegajo predvsem s tem, da uvajajo princip izračuna stroškov v življenjski dobi (life-cycle costing), ki zajema stroške povezane s pridobitvijo oziroma proizvodnjo, stroške uporabe (npr. potrošni material, poraba energije), stroške vzdrževanja (npr. servisiranje, garancije) in stroške povezane s koncem življenjske dobe (npr. zbiranje, recikliranje). Dejstvo je, da stroški v življenjski dobi bistveno vplivajo na gospodarnost naročila, zato je vključenost slednjih v okviru zahtev in meril ključnega pomena. Na ta način je zagotovljena večja gospodarnost porabe javnih sredstev, kar se potrjuje z dolgoročnimi prihranki, ki se ustvarjajo v fazi uporabe nabavljenega materiala, opreme ali izvedene gradnje. Naš cilj pri prenosu direktiv mora biti, da se omogoči vzpostavitev ustreznih mehanizmov in praks, ki bodo javnim naročnikom olajšale načrtovanje v smislu izračuna stroškov v življenjski dobi. Z vzpostavitvijo poenotenega sistema za kvalitativno vrednotenje najpogosteje uporabljenih gradbenih materialov, tehnološke opreme in storitev bi primarno vzpostavili podlage za poenoteno načrtovanje, kar bi na ravni države zagotavljalo enak nivo zahtevanega za istovrstna naročila, na drugi strani pa bi s tem, ko bi konkurenčni boj med ponudniki usmerili v višjo kvaliteto ali na celoten stroškovni okvir predmeta naročila, omogočili viden napredek pri sami transparentnosti in hkrati omogočili merljive in dejanske prihranke.

Celoten članek je dostopen za naročnike!

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku – izdaja ročno izpisanih računov

Vida Oderpiše: Vida Oder, univ. dipl. ekon., Preizkušena davčnica, Preizkušena računovodkinja

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju ZDavP-2H), ki ga je Ministrstvo za finance objavilo na svojih spletnih straneh, prinaša pomembne spremembe na področju izdajanja ročno izpisanih računov pri gotovinskem poslovanju.

V boju proti sivi ekonomiji in utaji davkov pri gotovinskem poslovanju je bila vzpostavljena večja preglednost in možnost nadzora z uzakonitvijo določbe, da zavezanec za davek ne sme posedovati, proizvajalec oziroma dobavitelj računalniškega programa pa ne sme zagotavljati ali omogočati uporabe računalniškega programa, ki zavezancu za davek omogoča brisanje, popravljanje ali kakršnokoli spreminjanje izvornega zapisa, shranjenega na napravi ali drugem mediju, brez hrambe prvotnih podatkov in vseh poznejših sprememb (revizijska sled). Kršitev tega določila je kaznovana z globo.

Rešitev, skupaj z intenzivnim davčnim nadzorom, že daje rezultate. Seveda pa določba nima vpliva na tiste davčne zavezance, ki izdajajo ročno izpisane račune, zato to področje ureja novela ZDavP-2H.

Novela ZDavP-2H 31. členu dodaja 31.a člen, ki določa, da mora oseba, ki pri gotovinskem poslovanju izdaja ročno izpisan račun, za izdajo računa uporabiti vezano knjigo. Takšne knjige bo izdajal davčni organ, ki bo vodil elektronsko evidenco o izdanih vezanih knjigah računov za posameznega davčnega zavezanca. Račun iz vezane knjige računov, skladno z določili 2. odstavka 31.a člena, ima:

 • prednatisnjeno serijsko številko vezane knjige računov,
 • zaporedno številko računa in
 • oznako davčnega organa.

Evidenca pa mora vsebovati naslednje podatke:

 • davčno številko zavezanca,
 • ime oziroma naziv zavezanca,
 • naslov oziroma sedež zavezanca ali stalno prebivališče zavezanca,
 • serijsko številko vezane knjige računov,
 • datum potrditve vezane knjige računov in
 • davčno številko zavezanca, ki je prevzel vezano knjigo računov.

Novela ZDavP-2H dopušča tudi možnost, da knjigo računov izda in vodi elektronsko evidenco tudi reprezentativno združenje pravnih ali fizičnih oseb, vendar mora za to pridobiti dovoljenje davčnega organa. Če izda knjigo računov reprezentativno združenje, morajo računi imeti:

 • oznako združenja,
 • serijsko številko vezane knjige računov in
 • zaporedno številko lista.

Način, kako se bodo izdajali računi, kakšna bo morala biti njihova vsebina in oblika, pa tudi način potrjevanja bo predpisal minister, pristojen za finance.

Novela ZDavP-2H v 5. odstavku 31.a člena tudi takole opredeljuje, kaj je plačilo z gotovino: »Plačilo z gotovino pomeni plačilo z bankovci in kovanci, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo, plačilno ali kreditno kartico, čekom in drug podoben način plačila.«

Iz vsega napisanega sledi, da bo novi postopek izdajanja računov precej zaostren. Upajmo, da bo dosežen tudi namen vsega tega in bo prirejanja podatkov tudi pri zavezancih manj. Vedeti moramo, da siva ekonomija predstavlja nelojalno konkurenco tistim podjetnikom in podjetjem, ki poslujejo transparentno.

V primeru presežka DDV, ki ga davčni zavezanec izkaže v svojem obračunu DDV in katerega vračilo zahteva, lahko davčni organ pred vračilom preveri, ali je davčni zavezanec upravičen do vračila presežka DDV. To naredi tako, da od davčnega zavezanca zahteva listine, na podlagi katerih ta dokazuje upravičenost pravice do odbitka vstopnega DDV ali pa pri zavezancu uvede davčni inšpekcijski nadzor, katerega inšpicirano obdobje je običajno davčno obdobje, za katerega zahteva vračilo presežka DDV. Praviloma so zavezanci v takih primerih počakali na »rezultat« davčnega inšpekcijskega nadzora, v katerem se je pokazalo, ali je zavezanec upravičen do vračila DDV ali ne. Vrhovno sodišče je v zvezi s tem v sodbi številka X Ips 112/2012 z dne 14. novembra 2013 odločilo, da lahko davčni zavezanec v takih primerih vloži pritožbo zaradi molka davčnega organa.

Rok za vračilo DDV na podlagi DDV obračuna oziroma vračilo presežka DDV je 21 dni, šteto od dneva predložitve obračuna (21-dnevni rok se je pričel uporabljati s 1. januarjem 2010; do takrat je veljal 60-dnevni rok vračila). Davčni organ presežek DDV praviloma vrne v zakonskem roku, če ne, zavezancu pripadajo za zamujene dneve zamudne obresti. S 1. januarjem 2010 so bile v ZDDV-1 vnešene bistvene spremembe, med drugim tudi v zvezi z vračilom DDV v posebnih primerih. Nova je bila določba o zavarovanju izpolnitve davčne obveznosti (nov 73.a člen). Do uvedbe te nove določbe je davčni organ v tovrstnih in podobnih primerih uporabljal določbe 111. člena ZDavP-2.

Če davčni organ dvomi o upravičenosti zahteve za vračilo presežka DDV, lahko od davčnega zavezanca zahteva, da predloži instrument zavarovanja. Če zavezanec predloži ustrezen instrument zavarovanja, davčni organ vrne presežek DDV in v davčnem inšpekcijskem nadzoru ugotovi upravičenost oziroma neupravičenost zahteve za vračilo DDV. Če instrumenta ne predloži, davčni organ DDV ne vrne in ravno tako opravi nadzor.

Če davčni organ ugotovi, da je zahteva za vračilo DDV upravičena, instrument zavarovanja pa ni bil predložen niti DDV ni bil vrnjen, zavezancu pripadajo zamudne obresti za čas od poteka roka za vračilo do dneva vračila. Če je zavezanec predložil instrument zavarovanja, le-tega davčni organ zavezancu takoj vrne.

Če je zavezanec predložil instrument zavarovanja in je ugotovljeno, da ni upravičen do vračila DDV, DDV pa mu je bil vrnjen na podlagi zavarovanja, davčni organ zavarovanje takoj unovči.

Glede na to, da je zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti povezano z dodatnimi stroški, se davčni zavezanci običajno ne odločajo za zavarovanja in čakajo, da davčni organ opravi (napovedan) davčni inšpekcijski nadzor. Začetek nadzora pa se lahko začne mesec, dva, tri ali tudi več mesecev po izteku 21-dnevnega roka za vračilo presežka DDV in v tem času zavezanec ostaja »praznih rok«. Ni mu vrnjen DDV niti nima odločbe, da ni upravičen do vračila. Torej nastane nekakšen »medprostor«, v katerem zavezanec »lebdi« v negotovosti – tako glede tega, kdaj bo davčni organ pričel z davčnim inšpekcijskim nadzorom, kot tudi glede odločitve o (ne)upravičenosti do vračila DDV. In ravno to čakanje je lahko usodno za davčne zavezance. Namreč le-ti imajo pogosto sredstva od vračila DDV že razporejena za točno določen namen in če vračila ne prejmejo v roku, se celoten plan oziroma projekt zavezanca poruši. Res je sicer, da davčni zavezanec v ugodno rešeni zadevi prejme zamudne obresti, a če je projekt propadel, to zanj tako rekoč nima več pomena. Ob tem se lahko vprašamo, kaj preostane davčnemu zavezancu v takih situacijah. Ena od možnosti je, da pri davčnem organu sprašuje, kdaj bo o zadevi odločeno, a zavezanci tega nemalokrat ne želijo (beri: ne upajo) početi in zadevo raje pustijo pri miru.

Vir: revija Denar – Nevenka Simić Mićunović

V primeru, ko transakcije, ki dovoljujejo elektronski dostop do vsebin preko spleta, pomenijo plačila za uporabo premoženjskih pravic na tej vsebini (npr. na določenem digitalnem izdelku) oz. plačila za informacije o industrijskih, komercialnih ali znanstvenih izkušnjah (neodvisno od tega, kako so opredeljena v naslovu pogodbe), lahko od takih plačil nastane obveznost za plačilo davčnega odtegljaja v skladu z ZDDPO-2, pri čemer je treba v konkretnem primeru upoštevati tudi določbe relevantne konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja, kadar je ta sklenjena.

Od plačil za uporabo ali pravico do uporabe avtorskih pravic, patentov, zaščitnih znakov in drugih premoženjskih pravic in drugih podobnih dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji, je v skladu s 3. točko prvega odstavka 70. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 56/08, 76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13) določena obveznost plačila davčnega odtegljaja. Med dohodke po tem členu se izrecno uvrščajo tudi informacije o industrijskih, komercialnih ali znanstvenih izkušnjah.

V primeru, kadar je prejemnik dohodka rezident države, s katero je Slovenija sklenila konvencijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, je treba pri davčni obravnavi upoštevati tudi določbe relevantne konvencije. Določbe vsake posamezne konvencije se lahko razlikujejo od navedenega 12. člena Vzorčne konvencije OECD, ki določa pravico do obdavčitve licenčnin in avtorskih honorarjev, pri tem pa je treba poudariti, da konvencija ne more določiti obveznosti do obdavčitve, za katero ni podlage v nacionalni zakonodaji. V Vzorčni konvenciji OECD so licenčnine in avtorski honorarji opredeljeni kot plačila vsake vrste, prejeta kot povračilo za uporabo ali pravico do uporabe kakršnihkoli avtorskih pravic za literarno, umetniško ali znanstveno delo, vključno s kinematografskimi filmi, katerega koli patenta, blagovne znamke, vzorca ali modela, načrta, tajne formule ali postopka ali za informacije o industrijskih, komercialnih ali znanstvenih izkušnjah.

Dostop do spletne strani oz. uporaba njene vsebine sta v praksi možna na veliko različnih načinov. V vprašanju so navedeni zgolj nekateri primeri, kot so baza podatkov, sodelovanje na forumih, spletnih dražbah in podobno. Za pravilno opredelitev dohodka za namene izvajanja ZDDPO-2 oz. relevantne konvencije je ključno, da se v konkretnem primeru ugotovi dejanski predmet plačila oz. kaj predstavlja plačilo po vsebini, tj. ali je plačilo opravljeno za uporabo premoženjske pravice na določenem zaščitenem predmetu oz. za pravico do njene uporabe, v primeru informacij o izkušnjah pa je pomembno, ali gre za plačilo za njihovo pridobitev.

Pri ugotavljanju, ali gre pri določenem dohodku v konkretnem primeru za licenčnino oz. avtorski honorar za davčne namene, kot je opredeljen zgoraj in v zvezi s katerim je določena obveznost plačila davčnega odtegljaja po ZDDPO-2 oz. pravica do obdavčitve na viru v Sloveniji po konvenciji, je lahko v pomoč tudi Komentar Vzorčne konvencije OECD (v nadaljevanju: Komentar) k 12. členu, ki kot zgled navaja tudi različne primere iz prakse.

Vir: pojasnilo DURS

Najprej je potrebno biti inovativen in najti poslovno idejo o tem, s čim se bo socialno podjetje ukvarjalo, katera bo tista vsebinska gonilna sila, ki bo podjetju omogočala obstanek na trgu. Ali z drugimi besedami: če bo prodaja blaga in storitev v socialnih podjetjih uspešna, bo potem uspešna tudi ohranitev zaposlenih v teh podjetjih. Naslednja pomembna in ključna dejstva pa sta zagotovitev sredstev za zagon podjetja in realizacija načrtovanega.

 

Po podatkih ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ) je danes v evidenci prijavljenih 46 socialnih podjetij. Socialna podjetja so ustanovljena kot različne pravnoorganizacijske oblike, glavne dejavnosti pa obsegajo raznovrstne aktivnosti:

 • saniranje okolja in ravnanje z odpadki,
 • podjetniško in poslovno svetovanje,
 • izobraževanje in izpopolnjevanje,
 • dejavnost botaničnih in živalskih vrtov,
 • varstvo naravnih vrednot,
 • socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe,
 • inženirske in raziskovalne dejavnosti,
 • dejavnost kmetijstva in prodaje rabljenega blaga,
 • restavracije in gostilne,
 • arhitekturno projektiranje in
 • dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego.

Dejavnosti socialnega podjetništva določa uredba o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva. Pravnoorganizacijske oblike socialnih podjetij v Sloveniji so različne (zavod, družba z omejeno odgovornostjo, zadruga, fundacija in društvo).

Največ je zavodov, sledijo jim zadruge, društva, družbe z omejeno odgovornostjo in fundacije. Podatki so javno objavljeni na spletni strani ministrstva, nazadnje so bili posodobljeni 23. junija 2014.

Ker brez sodelovanja lokalne skupnosti pri spodbujanju ustanavljanja in krepitve socialnega podjetništva ne bo potrebnega preboja, naj na tem mestu omenim, da je to najlažje z javno-zasebnim partnerstvom. V 2. členu Zakona o javno-zasebnem partnerstvu je opredeljeno, da gre pri javno-zasebnem partnerstvu za razmerje zasebnega vlaganja v javne projekte in/ali javnega sofinanciranja zasebnih projektov, če so ti v javnem interesu. Tovrstna partnerstva so lahko v zvezi z gradnjo, vzdrževanjem ali upravljanjem javne infrastrukture ali drugimi projekti v javnem interesu. Tri ključne značilnosti za izvedbo partnerstva so, da je:

 • projekt vsaj deloma v javnem interesu, interes pa mora ugotoviti in opredeliti javni partner (na nivoju države je to vlada, na nivoju občine pa občinski svet),
 • med partnerjema mora iti za delitev tveganja, če zasebni partner ne prevzame vsaj dela tveganja, gre za navadno javno naročilo (Ferk in Ferk, 2008),
 • ekonomičnost projekta, saj zasebni sektor po navadi ne vstopa v tovrstne projekte brez ekonomskega interesa (odstop od tega bi lahko bilo npr. sodelovanje vlagateljev, ki imajo primarno interes za doseganje družbenega učinka).

V drugih evropskih državah so nova podjetja deležna različnih subvencij, socialna podjetja pa spodbujajo tudi z oprostitvijo prispevkov za plače, upravičena so do ugodnosti za vsako novo zaposleno osebo iz ranljive skupine in tudi do sofinanciranja zaradi stroškov nižje produktivnosti. Poleg tega si prizadevajo še s financiranjem posameznih projektov, tehnično pomočjo in tudi z oblikovanjem različnih razpisov. Tega v naši ureditvi ni.

Administrativne in računovodske obveznosti

Verjamem, da je v Sloveniji še kar nekaj podjetij, ki sicer poslujejo po načelih »socialnega podjetništva«, pa niso zaprosila za uradni status. Ta namreč prinaša tudi dodatne administrativne naloge in opravila. Socialno podjetje je v osnovi podvrženo vsem osnovnim zakonitostim delovanja na trgu, ki veljajo tudi za druge oblike podjetij, poleg tega pa so v skladu z 19. členom ZSocP zavezana, da pristojnemu ministrstvu poročajo o realizaciji števila zaposlenih delavcev in njihovi strukturi. V skladu s podzakonskimi predpisi mora socialno podjetje poročati o porabi javnih sredstev, pridobljenih spodbudah oziroma sredstvih iz naslova oprostitev ali olajšav, namenjenih socialnih podjetjem, izdanimi na podlagi zakonodaje, ali na podlagi dogovorjenih pogodbenih obveznosti.

V skladu z zakonom so socialna podjetja podvržena še nadzoru nadzornih organov, ki pri izvrševanju svojih pooblastil ugotavljajo morebitne nepravilnosti poslovanja. K dodatnim administrativnim nalogam so socialna podjetja zavezana tudi v okviru računovodstva, saj morajo finančna sredstva, ki jih pridobijo iz naslova spodbud, oprostitev in olajšav, prikazovati na posebnem kontu, prav tako pa morajo za del dejavnosti, ki jih podjetje ne opravlja kot socialno podjetje, ločeno izkazovati podatke o prihodkih in odhodkih.

Vodilo socialnega podjetništva je torej spodbuditi zaposlovanje najranljivejših skupin, in ne ustvarjanje dobička. Kot socialno podjetje lahko posluje nepridobitna pravna oseba, ko in če pridobi status socialnega podjetja. To pomeni, da socialno podjetje samo po sebi ni vrsta statusnopravne oblike. Statusnopravne oblike, kot so društvo, zavod, družba z omejeno odgovornostjo in druge, lahko šele ob izpolnitvi z zakonom določenih pogojev pridobijo priznani status socialnega podjetja.

Vir: revija Denar – Irena Prodan

Delnica je lastniški vrednostni papir, ki ga izda delniška družba in je lahko v materializirani (na papirju) ali nematerializirani obliki (v elektronski obliki). Imetnik delnice je delničar in ima toliko delnic, kolikor kapitala je vložil v delniško družbo oziroma kakršen delež v kapitalu ima. Kapital delniške družbe je namreč razdeljen na večje število enakih delov ali delnic.

Delnica daje imetniku delnic naslednje pravice:

 • do soupravljanja na skupščini, saj vsaka delnica daje en glas,
 • do soudeležbe pri dobičku družbe,
 • do prodaje delnic na trgu vrednostnih papirjev,
 • do informacij,
 • do udeležbe v likvidacijski masi.

Poznamo več vrednosti delnic:

 • Nominalna vrednost je vrednost, ki je bila določena ob izdaji delnic oziroma ustanovitvi ali preoblikovanju delniške družbe, ko je bil imenovan oziroma opredeljen osnovni kapital, ki je razdeljen na določeno število delnic. Vsota nominalnih vrednosti vseh delnic je namreč osnovni kapital delniške družbe.
 • Knjigovodska ali bilančna vrednost delnice je vrednost, ki jo izračunamo iz podatkov iz bilance stanja in sicer tako, da vrednost celotnega kapitala delimo s številom delnic. Po navadi je knjigovodska vrednost delnice višja od nominalne vrednosti delnice.
 • Tržna vrednost delnice je vrednost, ki se oblikuje na trgu vrednostnih papirjev na osnovi ponudbe in povpraševanja, pa tudi drugih dejavnikov, ki vplivajo na ponudbo oziroma povpraševanje, npr. uspešnost poslovanja delniške družbe, predvidena delitev dobička, državni ukrepi, ipd.
 • Likvidacijska vrednost delnice je vrednost, ki je odraz likvidacijske vrednosti premoženja, sorazmerno porazdeljenega med vse delnice po plačilu upnikov.

Najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na investitorjevo odločitev je pričakovan donos delnic, ki ga sestavljata:

 1. dividendni donos ali dividenda, ki pripada imetnikom delnic na osnovi sklepa skupščine o delitvi dobička na dividende. Dividenda je namreč del dobička, ki se razdeli med delničarje v sorazmerju z višino dobička in številom delnic. Dividenda je največkrat izplačljiva v denarju, lahko pa je tudi v novih delnicah;
 2. kapitalski dobiček kot razlika med nakupno in prodajno vrednostjo delnice, ki nastane ob prodaji delnice in od katere imetnik delnice, glede na dobo lastništva teh delnic, plača davek. Nasprotno temu je kapitalska izguba, ko imetnik delnic ob prodaji doseže nižjo ceno kot ob nakupu delnic.

Vir: Tax-Fin-Lex

Vlada je določila besedilo predloga novele zakona za uravnoteženje javnih financ (Zujf), piše v sporočilu za javnost po seji vlade. Z novelo zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) želijo odpraviti neskladnosti pri upokojevanju javnih uslužbenk, podaljšati spremembe dohodninske lestvice ter določiti jasnejše pogoje pri pridobivanju soglasij za sklepanje podjemnih in avtorskih pogodb.

Vlada namreč želi odpraviti neustavno določbo Zujfa, po kateri preneha pogodba o zaposlitvi javnim uslužbenkam kot ženskim zavarovankam, ki še niso izpolnile enakih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, kot so veljali za moške zavarovance. S predlagano spremembo zakona pa izenačujejo pogoje za oba spola.

Prav tako s predlagano novelo določajo, da je treba pridobiti soglasje za avtorsko ali podjemno pogodbo že ob objavi obvestila o javnem naročilu oziroma k posredovanju povabila k oddaji ponudb ne pa ob sklenitvi pogodbe.

Poleg tega želi z novelo tudi za prihodnje leto ohraniti najvišji dohodninski razred s 50-odstotno obdavčitvijo, ki je bil sicer uveden le za leti 2013 in 2014.

Vir: STA

Vlada je s sprejetimi spremembami uredbe o cestninskih cestah in cestnini znižala cene tedenske in mesečne vinjete za kombije. Za tedensko vinjeto bo tako treba po novem odšteti 10 evrov manj kot doslej, torej 30 evrov, mesečna vinjeta pa se bo pocenila z 80 na 60 evrov. Cena letne vinjete za kombije ostaja nespremenjena pri 220 evrih.

Spremembe cen bodo veljale za vinjete za leto 2015, ki bodo začele veljati s 1. decembrom, in sicer za vozila do 3,5 tone največje dovoljene mase, katerih višina nad prvo osjo presega 1,3 metra (cestninski razred 2B). To kategorijo je vlada uvedla lani. Cene vinjet za osebne avtomobile in motorje ostajajo nespremenjene.

Vlada je cene tedenske in mesečne vinjete za kombije znižala zaradi uskladitve razmerja cen med kratkoročno in dolgoročno, torej letno vinjeto za kombije z razmerjem teh vinjet za osebne avtomobile (cestninski razred 2A). Pristojne službe Evropske komisije so namreč Slovenijo po uvedbi novega vinjetnega razreda 2B pozvale, naj se pojasni razmerja cene posameznih vrst vinjet, predvsem z vidika sorazmernosti med obema kategorijama v okviru vinjetnega sistema cestninjenja. Glede na veljavne cene vinjet za kombije namreč znaša razmerje povprečnih dnevnih cen med vinjetama za kategorijo 2B z najkrajšo in najdaljšo veljavnostjo 9,4. To razmerje je višje kakor pri vinjetah za osebne avtomobile, kjer razmerje med vinjeto z najkrajšo in najdaljšo veljavnostjo znaša 7,1.

Z uveljavitvijo predlaganih cen bo tudi znotraj cestninskega razreda 2B dosežen enak faktor razmerja 7,1 med ceno kratkoročne in letne vinjete, s čimer bodo odpravljeni vsi pomisleki z vidika sorazmernosti, navaja vlada. Vinjete za leto 2015 bodo rdeče barve z oranžnim pridihom, od 1. decembra pa bodo naprodaj na 1631 uradnih prodajnih mestih v Sloveniji in na 1027 prodajnih mestih v tujini.

V prodaji je sicer devet različnih vrst vinjet - letne, polletne, mesečne in tedenske vinjete za cestninski razred 2A (osebni avtomobili) in 2B (kombiji) ter letne, polletne in tedenske vinjete za prvi cestninski razred, v katerega sodijo motorji. Letna vinjeta za osebna vozila (cestninski razred 2A) stane 110 evrov, mesečna 30 evrov in tedenska 15 evrov. V cestninskem razredu 2B so cene višje; za letno vinjeto je treba odšteti 220 evrov, s spremenjeno uredbo bo mesečna stala 60 evrov (doslej 80 evrov), tedenska pa 30 evrov (doslej 40 evrov). Uporabniki motorjev (cestninski razred 1) morajo za letno vinjeto odšteti 55 evrov, za polletno 30 evrov in za tedensko 7,50 evra.

Vir: STA

Novi predpisi:

Spremenjeni predpisi:

Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

V mesecu NOVEMBRU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije.

Nekaj dejstev o zakonu:

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 5.11.2014 - 11.11.2014 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 4 novosti 2 novosti

V tem tednu izpostavljamo:

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 5.11.2014 - 11.11.2014 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 1 novost 5 novosti 9 novosti 4 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost 4 novosti 2 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 7 novosti 1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5 novosti 6 novosti 1 novost
5. JAVNE FINANCE 1 novost 9 novosti 5 novosti 1 novost 9 novosti 4 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8 novosti 33 novosti 3 novosti 2 novosti 9 novosti 2 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 8 novosti 2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost 1 novost 2 novosti 2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost 1 novost 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI 1 novost 2 novosti
11. OBČINE 37 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .