Številka 5, letnik VI
4. februar 2014

Facebook Twitter
TFL Glasnik

"Razlaga zakonodaje je umetnost in treba je biti zelo vešč tudi pri rabi informacijskih sredstev," pravi naš današnji sogovornik v rubriki Pogovor, pravnik in strokovni sodelavec uprave za pravno področje v Merkur zavarovalnici, Sašo Bovcon. Pred tem je delal na številnih zanimivih funkcijah. Zelo rad se spomni tudi časov, ko je bil vodja projektov s področja standardizacije na Inštitutu za standardizacijo, v resnici pa obvladuje vrsto pravnih področij na izredno osredotočen način.

Do konca februarja morajo nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava oddati svoja letna poročila za leto 2013. Obravnavane organizacije morajo voditi poslovne knjige v skladu z Zakonom o računovodstvu, ki jih k oddaji letnih poročil zavezuje v 51. členu. V današnji temi tedna vas želimo na kratko spomniti na vrsto poročil, ki jih morajo navedeni zavezanci pripraviti ter na zakonske podlage, ki jih morajo upoštevati. Obravnavali bomo tudi pravila glede oddaje letnih poročil za društva, čeprav je rok za oddajo šele konec marca 2014.

Vabljeni k branju!

Sašo Bovcon: Pravnik se mora hitro in ažurno odzvati

Sašo Bovcon

TFL Glasnik:
Ste pravnik in strokovni sodelavec uprave za pravno področje v Merkur zavarovalnici, pred tem vodja pravne službe v družbi Merkur, vodja projektov s področja standardizacije, v resnici pa obvladujete vrsto pravnih področij na izredno osredotočen način.

Sašo Bovcon:
Bilo je še veliko tega. Na Slovenskem inštitutu za standardizacijo sem izvajal izobraževalne projekte v Sloveniji in v državah nekdanje Jugoslavije. Pridobili smo evropska sredstva in vodili pripravo zakonodaje za sprejem sporazuma WTO/TBT za omejevanje tehničnih ovir pri trgovanju. Po novem konceptu EU se tehnični predpisi ne navajajo več v zakonodaji, temveč se zakonodajalec sklicuje na veljavne tehnične standarde. Tehnologija, ki se hitro menja, se sklicuje na evropske ali na mednarodne standarde, tehnična zakonodaja pa le predpiše osnovne varnostne ali druge bistvene zahteve za določena področja.

Delal sem tudi v takšni korporaciji, kot je IBM Slovenija, LEK in Merkur Naklo, kjer sem bil vodja pravne službe na finančnem oddelku, svoje prve delovne izkušnje pa sem pridobil kot pravnik na Agenciji za plačilni promet, kjer sem med pripravništvom spoznal delo v posameznih službah in oddelkih in delo od najnižjega referenta do najzahtevnejših bonitetnih poročil in analiz. Skratka, v različnih delovnih okoljih sem si nabral najrazličnejše izkušnje.

Sašo Bovcon

 

TFL Glasnik:
Na kaj ste v karieri doslej najbolj ponosni?

Sašo Bovcon:
Ponosen sem na to, da so uporabniki zadovoljni z menoj, tako stranke kot sodelavci, in da me včasih tudi pohvalijo. Še zlasti sem ponosen, da sem na Inštitutu za standardizacijo prevzel tudi vlogo vodje projekta pri polnopravnem članstvu slovenskega nacionalnega organa za standarde v evropskih organizacijah za standardizacijo CEN in CENELEC. Čas za pripravo polnopravnega članstva je bil izredno kratek. Po drugi strani so tehnična zakonodaja in sodobni mednarodni in evropski standardi ključni za razvoj vsakega gospodarstva, sploh za proizvodna podjetja.

 

TFL Glasnik:
Ali je potem logična takšna pot, da ste ta trenutek v zavarovalnici s tujimi lastniki? Je bil to nov izziv za vas in kako doživljate takšna razmerja? Kako tujcem razlagati našo zakonodajo?

Sašo Bovcon:
Nedvomno sem se veselil izzivov v zavarovalništvu in tujci kot lastniki so sami po sebi nekaj dobrega, ker prinašajo znanje in strokovne izkušnje iz drugega okolja. Je pa občasno res veliko dela z določenimi pojasnjevanji, ko razlagaš slovenske posebnosti, našo zakonodajo. Tujci pogosto mislijo, da je Slovenija še vedno na Balkanu, po drugi strani pa ugotavljajo, da smo v določenih stvareh celo pred nekaterimi državami EU. Slovenija ima zadeve normativno urejene, zaostajamo pa pri izvedbenem delu. Lahko bi rekel, da smo včasih bolj papeški od papeža in nihče ne spremlja ciljev, ki jih ima neki zakon, ter kako to deluje v praksi.

Problem prenormiranosti je zlasti v tem, da nimate človeka, ki bi dejansko imel širšo sliko na nekem področju, razen če ni specialist.

Sašo Bovcon

 

TFL Glasnik:
Imate v mislih kaj konkretnega?

Sašo Bovcon:
Primerov je kar nekaj, saj jih tisti, ki se srečujemo z operativnimi zadevami, srečujemo vsak dan. Včasih, ko si pred tem, da službi nekaj svetuješ, ne moreš ugotoviti namena zakonodajalca pri nekem primeru in včasih moramo biti prav pragmatični ter hitro sprejeti neke odločitve, da lahko podjetje posluje skladno z zakonodajo. Lastnik tudi zahteva, da smo skladni z zakonom na nacionalni ravni, sam pa ima svoje zahteve.

 

TFL Glasnik:
Prepričali ste me z vašo natančno izoblikovanostjo mnenj. Katerega koli pravnega ali drugih področij sva se lotila, ste imeli jasne odgovore.

Sašo Bovcon:
Hvala za kompliment. Moram povedati, da je treba biti v gospodarskih družbah hiter in ažuren. Vedno je treba najti ustrezno strokovno rešitev, odgovori v slogu 'tega ni mogoče narediti' ne pridejo v poštev. Se pa res lahko, zlasti ko si v časovni stiski, pojavi obsežno pravno področje: evropske direktive, naša zakonodaja, podzakonski predpisi, sodni judikati, ko moraš izluščiti bistvo in pripraviti jasen odgovor. Pa ne na desetih straneh, temveč v nekaj alinejah, če je to mogoče.

Pravilna razlaga zakonodaje je včasih res umetnost in treba je biti zelo vešč tudi pri rabi informacijskih sredstev. Danes imamo internet in spletne brskalnike in seveda pravne informacijske portale, brez katerih si danes ni mogoče predstavljati dela pravnika. Ni dovolj, da neko informacijo zgolj preveriš; preveriti jo moraš pri več virih, in če ti to ne daje jasnega odgovora, se moraš obrniti na kolega, ki je morda strokovnjak na področju, ki te zanima.

Sašo Bovcon

 

TFL Glasnik:
Katera področja prava so po vašem mnenju prenormirana, nenatančno urejena ali urejena tako, da jih ni mogoče natančno razlagati?

Sašo Bovcon:
Kot veste, smo lani dobili novo delovnopravno zakonodajo, nov zakon o delovnih razmerjih in precejšnje spremembe in dopolnitve zakona o urejanju trga dela, ki sicer ni neka revolucija na tem področju, vendar pa za delodajalca pomeni veliko dodatnega dela, večinoma gre za delovnopravni korpus, ki velja dlje časa in se le občasno dopolnjuje. Pri zakonodaji, ki ureja gospodarske družbe (ZGD-1), so bile bistvene zahteve prenesene iz direktiv in uredb Evropske skupnosti, včasih se pojavljajo zapleti okoli skupščin družb in izpodbojnih tožb delničarjev: večinski – manjšinski delničarji, vendar hujših nejasnosti ni.

Kar zadeva preostalo zakonodajo, denimo trenutno veljavno zakonodajo s področja zavarovalništva, govorimo o zavarovalniški zakonodaji, ki je nastala pred skoraj 15 leti in je bila bolj kot ne postopoma dopolnjevana in spreminjana, zdaj pa prihaja prava revolucija na tem področju. To pomeni, da bo treba na tem področju sprejeti v pravni red določila direktive Solventnost II., ki predvideva povsem novo obnašanje zavarovalnic na trgu. Ta direktiva daje samo osnovne zahteve, vse drugo bo urejeno v nacionalnih zakonodajah in izvedbenih dokumentih.

Ne smemo pozabiti velikega področja, ki ga bodo urejale tako imenovane smernice EIOPA, ki jih predpisuje evropski (nadzorni) organ za zavarovanja in poklicne pokojnine. (EIOPA) Smernice, ki jih že izdaja ta organ, pa pomenijo izreden obseg vsebin, ki jih bo moral nacionalni nadzornik, to je pri nas Agencija za zavarovalni nadzor, obravnavati in se odločati, ali jih bodo privzeli v naš sistem, ali bodo izdali podzakonski predpis, ali pa bodo izdali svoje smernice, po katerih bodo zavarovalnice zavezali k določenim ravnanjem in poročanjem. V zavarovalnicah se v okviru Slovenskega zavarovalnega združenja skušamo na skupnih sestankih z nacionalnim nadzornikom dogovarjati, na kakšen način bomo lahko v prihodnje izpolnjevali te zahteve. Gre za ključne zahteve, da bodo zavarovalnice lahko solventne in kapitalsko ustrezne, da bomo lahko izpolnjevali zahteve na področju sistema upravljanja, upravljanja s tveganji, zahteve na področju skladnosti poslovanja in na področju poročanja nacionalnim nadzornim organom.

Sašo Bovcon

 

TFL Glasnik:
Kdaj nas oziroma vas vse to čaka?

Sašo Bovcon:
Direktiva Solventnost II je predvidevala, da se bodo vse te implementacije izvedle že do 1. januarja 2014, vendar se je zaradi zapletov pri nekaterih drugih direktivah (Omnibus II) to zavleklo in se pojavljajo novi datumi: po predlogu Quick fix II direktive je nov rok za prenos direktive Solventnost II v nacionalne pravne rede držav članic Evropske unije 31. marec 2015 in datum uporabe 1. januar 2016. Takrat bomo morale zavarovalnice začeti to že izvajati v praksi in poročati nacionalnim nadzornikom po posameznih področjih.

 

TFL Glasnik:
Glede na vašo širino bi vprašala, ali se vam ne zdi, da bi morali sprejeti kakšen večji izziv?

Sašo Bovcon:
Izzivi vedno obstajajo, človek se razvija, zagotovo obstajajo ideje, imam želje tudi po mednarodnem delovanju, saj sem že v študentskih časih organiziral večje mednarodne seminarje in dogodke. V tujini pač srečaš ljudi, ki gledajo večjo in širšo sliko, zato ves čas težim k temu, da je pravnik nekdo, ki daje podporo poslu, in da smo pravniki tudi ustvarjalci novih idej.

 

TFL Glasnik:
Še zadnje vprašanje. Kakšno je vaše sporočilo Slovencem?

Sašo Bovcon:
Trenutno se ne smemo prepustit krizi, treba je biti še bolj vztrajen in biti še bolj pri poslu. Zastavljati si moramo visoke cilje. Ni res, da smo Slovenci koruptivni, desni, levi. Imamo sposobnosti in znanje, zato stopimo naprej s pozitivnimi cilji, da bomo naredili nekaj zase, za podjetja in za vso državo.


Pogovarjala se je: Zlata Tavčar
Foto: Žiga Okorn, http://www.okorn.si

Sašo Bovcon

Letno poročilo 2013 za nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava in društva

Zakon o računovodstvu (v nadaljevanju ZR) (Uradni list RS, št. 23/1999 do 114/2006) ureja pravila knjigovodenja, računovodenja in izdelave letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in pravne osebe zasebnega prava. Za obravnavane uporabnike namreč ne veljajo določila Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o društvih.

Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava morajo pri vodenju poslovnih knjig in izdelavi letnega poročila upoštevati tudi določila Slovenskih računovodskih standardov (v nadaljevanju SRS) (Uradni list RS, št. 118/2005 do 64/2012). Poleg splošnih SRS morajo upoštevati tudi SRS 36 – Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah – pravnih osebah zasebnega prava, ki zanje posebej določa obliko in členitev računovodskih izkazov.

Letno poročilo za nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava je sestavljeno iz:

 • računovodskih izkazov:
  • bilance stanja in
  • izkaza prihodkov in odhodkov
 • pojasnil k računovodskim izkazom in
 • poslovnega poročila.

SRS 36.21 določa, da morajo pojasnila k računovodskim izkazom vsebovati še naslednje posebne preglednice in pojasnila:

 • prihodke in odhodke po dejavnostih posameznih negospodarskih javnih služb in lastni dejavnosti, razčlenjene po vrstah,
 • posredne stroške in njihovo razporeditev na dejavnosti posameznih negospodarskih javnih služb in lastno dejavnost,
 • obračunano in porabljeno amortizacijo po dejavnostih posameznih negospodarskih javnih služb in lastni dejavnosti,
 • prejeta in porabljena namenska sredstva po namenih ter znotraj teh sredstev posebej prejeta in porabljena proračunska sredstva,
 • ugotovljeni in razporejeni presežek prihodkov oziroma ugotovljeni in pokriti presežek odhodkov po dejavnostih posameznih negospodarskih javnih služb in lastni dejavnosti.

Letno poročilo mora biti, skladno z določili 26. člena ZR, sestavljeno in predloženo pristojnim organom najpozneje v dveh mesecih po preteku poslovnega leta. V kolikor ustrezni zakon ali akt o ustanovitvi tako določa, mora biti letno poročilo pred oddajo potrjeno s strani ustreznih organov pravne osebe in/ali ustanovitelja.

Skladno z Zakonom o državni statistiki (v nadaljevanju ZDSta) (Uradni list RS, št. 45/1995 do 9/2001) in Navodilom o predložitvi letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava (Uradni list RS, št. 7/2005 do 109/2010) morajo nepridobitne organizacije – pravne osebe javnega prava Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju AJPES) do 28.2.2014 predložiti:

 • podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih (za državno statistiko, s predložitvijo izjave za uveljavljanje poenostavitve, pojasnil k izkazom in poslovnega poročila pa tudi za zagotovitev javnosti podatkov),
 • letno poročilo v neenotni obliki v PDF datoteki (za zagotovitev javnosti podatkov).

Tiste nepridobitne organizacije, ki ne razpolagajo s programom za pretvorbo DOC, RTF in drugih formatov besedil v PDF format, lahko za pretvorbo uporabijo enega od brezplačnih programov ali programov v skupni rabi.

Nepridobitnim organizacijam je dana možnost, da ob predložitvi podatkov na poenotenih obrazcih za državno statistiko podajo posebno IZJAVO, s katero potrdijo, da so predloženi podatki enaki oziroma temeljijo na bilanci stanja in izkazu prihodkov in odhodkov, sestavljenih skladno s SRS 36. S tem zadostijo zakonski obveznosti predložitve letnih poročil tako za zagotovitev javnosti podatkov kakor tudi za državno statistiko. Če nepridobitne organizacije ne uveljavijo poenostavitve pri predložitvi letnega poročila, morajo računovodske izkaze predložiti na poenotenih obrazcih preko spleta, letno poročilo za zagotovitev javne objave pa v PDF datoteki, ki jo uvozijo prek spletnega portala AJPES.

Društva morajo pripraviti letna poročila za leto 2013 do konca marca 2014. V primeru, da so zavezana k reviziji, je rok za oddajo letnega poročila najkasneje do 31. avgusta 2014. Letna poročila društev so normativno urejena v Zakonu o društvih (v nadaljevanju ZDru-1) (Uradni list RS, št. 61/2006 do 39/2011), Zakonu o invalidskih organizacijah (v nadaljevanju ZInvO) (Uradni list RS št. 108/2002 do 61/2006) in SRS 33 - Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah.

Letno poročilo društva je skladno z določili 29. člena ZDru-1 in SRS 33 sestavljeno iz:

 • bilance stanja,
 • izkaza poslovnega izida,
 • priloge k izkazu poslovnega izida, ki prikazuje obseg pridobitne dejavnosti društva,
 • pojasnil k računovodskim izkazom in
 • poslovnega poročila.

Če ima društvo v temeljnem aktu določeno, da opravlja tako pridobitno kot tudi nepridobitno dejavnost, je opravljanje pridobitne dejavnosti dovoljeno le v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namena in ciljev, zaradi katerih je bilo društvo ustanovljeno. Namen in cilji društva pa so opravljanje nepridobitne dejavnosti.

V primeru, da društvo poleg nepridobitne dejavnosti opravlja tudi pridobitno dejavnost, je skladno z 26. členom ZDru-1 dolžno voditi ločene evidence za obe dejavnosti. Le-te morjo biti vodene tako, da je možno ločeno izkazovati podatke o finančnem in materialnem poslovanju iz naslova pridobitne dejavnosti.

Društva morajo do konca marca 2014 predložiti letna poročila za leto 2013 za potrebe državne statistike tudi AJPES. Način predložitve se glede na zahteve v preteklem letu ni spremenil. Še vedno ga določa Navodilo o predložitvi letnih poročil društev (Uradni list RS, št. 7/2008 do 109/2010). Predložiti je potrebno:

 • podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih (za državno statistiko, s predložitvijo izjave za uveljavljanje poenostavitve, pojasnil k izkazom in poročila o poslovanju društva pa tudi za zagotovitev javnosti podatkov),
 • letno poročilo v neenotni obliki v PDF datoteki (za zagotovitev javnosti podatkov).

Izjavo za uveljavljanje poenostavitve lahko predložijo le društva, ki niso zavezana k reviziji. Društva zavezana k reviziji pa morajo pripraviti letno poročilo v neenotni PDF datoteki in ga oddati najkasneje do konca avgusta tekočega leta za preteklo leto.

Letna poročila obravnavanih zavezancev morajo biti pripravljena tako, da predstavljajo resničen in pošten prikaz premoženja in poslovanja, skladno z zakonodajo in računovodskimi standardi, ki so jih pri tem dolžni spoštovati.

Kot sledi iz vsega napisanega, na področju priprave letnih poročil za nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebega prava in društva, ni nič novega. Letna poročila se pripravijo po enakem postopku kot lansko leto. No, vsaj nekaj, kar se ni spremenilo.

Z zadnjo novelo Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08, 19/09, 98/09, 79/10, 52/11-popr., 59/11, 85/11, 48/12, 56/13 in 96/13 – v nadaljevanju: ZBan-1) je bila omogočena izvedba ukrepov za krepitev stabilnosti bank. Sprejeta pravila vključujejo določbe o možnosti prenehanja ali konverzije kvalificiranih obveznosti banke kot izrednega ukrepa, ki ga lahko izreče Banka Slovenije.

S sprejetjem izrednih ukrepov so bile na podlagi odločbe Banke Slovenije z dne 17. 12. 2013 in 18. 12. 2013 razveljavljene in iz centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev KDD izbrisane vse delnice:

 • Nove ljubljanske banke d.d. z oznako NLB,
 • Nove kreditne banke Maribor d.d. z oznako KBMR,
 • Abanke d.d. z oznako ABKN,
 • Factor banke d.d. z oznako FBN,
 • Probanke d.d. z oznakama PRBP in PRBR.

Iz pojasnila Ministrstva za finance z dne 30. 12. 2013 o davčni obravnavi razveljavitve delnic in prenehanja drugih kvalificiranih obveznosti na podlagi odločbe Banke Slovenije o izrednih ukrepih, se razveljavitev delnic, ki jih imajo v omenjenih bankah fizične osebe, šteje za izplačilo lastniškega deleža po 94. členu Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF, 75/12, 94/12 in 93/13; v nadaljevanju: ZDoh-2) in se za davčne namene obravnava kot odsvojitev kapitala, pri kateri se ugotavljata dobiček oziroma izguba.

Ker so bile delnice razveljavljene brez kakršnegakoli poplačila delničarjev oziroma je vrednost poplačila enaka nič, se za davčne namene šteje, da je vrednost ob njihovi odsvojitvi enaka nič.

Na podlagi 326. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB4, 32/12, 94/12, 111/13; v nadaljevanju: ZDavP-2) morajo zavezanci oddati napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov (v nadaljevanju: napoved) za leto 2013. V tem primeru bo šlo za množično vlaganje napovedi, kjer bo davčna osnova ob upoštevanju normiranih stroškov negativna (izguba) in od katere se davek ne bo odmeril.

V primeru, da so davčni zavezanci za leto 2013 dolžni vložiti napoved samo iz razloga razveljavitve njihovih delnic na podlagi odločbe Banke Slovenije in niso v letu 2013 opravili nobene druge obdavčljive odsvojitve kapitala, zaradi davčne ekonomičnosti in izogiba velike obremenitve davčnega organa s sprejemom in obdelavo davčnih napovedi ter izdajo odločb, navedeni zavezanci za leto 2013 niso dolžni vložiti napovedi.

V primeru, da zavezanci želijo uveljavljati izgubo pri odmeri dohodnine od dobička iz kapitala, ki je posledica razveljavitve njihovih delnic na podlagi odločbe Banke Slovenije in s tem zmanjšati pozitivno davčno osnovo od dobička iz kapitala, doseženo pri odsvojitvi drugih vrst kapitala, v napoved vključijo tudi odsvojitev razveljavljenih delnic.

Vir: pojasnilo DURS

Sodba upravnega sodišča Republike Slovenije, o kateri bo govora v nadaljevanju, je lahko koristno opozorilo vsem davčnim zavezancem – fizičnim osebam, ki ne bodo prejele informativnih izračunov dohodnine, oziroma ki bodo vlagale napoved za odmero dohodnine na podlagi samoprijave in bodo želele uveljavljati posebno davčno olajšavo za vzdrževane družinske člane.

Zakonske določbe ZDavP-2

Najprej na hitro preletimo postopkovne določbe glede odmere dohodnine oziroma glede odmere in poračuna dohodnine od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, na letni ravni (členi 267 do 277). Davčni organ najpozneje do 31. maja tekočega leta sestavi in odpošlje informativne izračune za preteklo leto. Če v 15 dneh po prejemu informativnega izračuna (velja fikcija vročitve, in sicer se šteje, da je zavezanec prejel izračun 15. dan od datuma odpreme, ki je zapisan v informativnem izračunu; rok za ugovor je tako 30 dni, šteto od datuma odpreme) zavezanec ne vloži ugovora, se informativni izračun šteje za odločbo. Če vloži ugovor, se ta šteje za njegovo napoved, za katero mu davčni organ izda odločbo.

Če davčni zavezanec ne prejme informativnega izračuna do 15. julija, je do 31. julija dolžan vložiti napoved za odmero dohodnine, s čimer izpodbija fikcijo vročitve informativnega izračuna (6. odstavek 267. člena ZDavP-2). V tem primeru lahko davčni zavezanec uveljavlja posebno davčno olajšavo za vzdrževane družinske člane tudi po poteku roka za vložitev napovedi, vendar najpozneje v roku za pritožbo zoper dohodninsko odločbo.

Sodba upravnega sodišča št. I U 1878/2012-5 z dne 5. februarja 2013

Sodišče je presojalo o primeru, v katerem davčni zavezanec ni prejel informativnega izračuna niti ni vložil napovedi do 31. julija, kot bi to moral storiti v skladu z določbo 6. odstavka 267. člena ZDavP-2, temveč je v oktobru na podlagi instituta samoprijave vložil napoved za odmero dohodnine in v njej uveljavljal posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane.

V sodbi je zaslediti razhajanje glede navedb zavezanca in sodišča, saj prvi trdi, da ni prejel informativnega izračuna, sodišče pa na podlagi ugotovitev davčnega organa navaja, da mu je informativni izračun bil vročen. Tako stališče je zavzeto iz razloga, ker zavezanec ni vložil ugovora zoper informativni izračun, prav tako ni vložil napovedi do 31. julija tekočega leta za preteklo leto in na ta način v skladu z določbo 6. odstavka 267. člena ZDavP-2 izpodbijal fikcijo vročitve informativnega izračuna, s čimer bi dokazal, da informativnega izračuna ni prejel.

Tako kot prvo in drugostopni davčni organ tudi sodišče meni, da je davčni zavezanec posebno olajšavo uveljavljal prepozno, zato mu pri odmeri dohodnine ni bila upoštevana.

Svojo odločitev sodišče utemeljuje z razlago, da posebne olajšave ni mogoče uveljavljati v samoprijavi in po preteku roka, saj je uveljavljanje olajšave izrecno omejeno na napoved po 6. odstavku 267. člena ZDavP-2, to je na napoved, ki se vloži v primeru, ko se izpodbija fikcija vročitve informativnega izračuna. Zato zavezanec s tožbo ne more uspeti. Sodišče nadaljuje in v sodbi zapiše, da ne drži, da davčni predpisi omogočajo olajšavo v vsakem primeru do vložitve pritožbe zoper odločbo, ne da bi upoštevali, kdaj in kakšna napoved je bila vložena.

Sodišče se ne strinja, da bi napoved na podlagi samoprijave, ki je bila vložena v oktobru, lahko šteli za napoved po 6. odstavku 267. člena ZDavP-2 (to je kot napoved do 31. julija, ker ji ni bil vročen informativni izračun) in bi na podlagi tega dovolilo uveljavljanje olajšave do vložitve pritožbe zoper odločbo.

Vir: revija Denar - Nevenka Simić Mićunović

Stroški amortizacije so, po definiciji slovenskega računovodskega standarda (v nadaljevanju SRS) 13, zneski  nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev s končnimi dobami koristnosti, ki v posameznih obračunskih obdobjih prehajajo iz teh sredstev v nastajajoče poslovne učinke.

Definicija stroškov amortizacije že sama po sebi pove, da je potrebno stroške amortizacije povezovati z nastajajočimi poslovnimi učinki oziroma bodočimi koristmi, ki jih amortizirljivo sredstvo prinaša. SRS 1.18, kot tudi mednarodni računovodski standard (v nadaljevanju MRS) 16.60 do 16.62, predvidevajo tri možne metode amortiziranja:

 • metodo enakomernega časovnega amortiziranja,
 • metodo padajočega amortiziranja in
 • metodo proizvedenih enot.

Skladno z ekonomsko teorijo spadata metoda enakomernega časovnega amortiziranja in metoda padajočega amortiziranja med časovno amortiziranje, metoda proizvedenih enot pa med funkcionalno amortiziranje.

Časovno amortiziranje temelji na predvidenem času trajanja uporabe opredmetenega osnovnega sredstva. Pri določitvi dobe trajanja opredmetenega osnovnega sredstva je potrebno upoštevati:

 • fizično obrabo,
 • fizično staranje,
 • tehnično staranje,
 • gospodarsko staranje ter
 • zakonske in podobne omejitve.

opredmetenega osnovnega sredstva. Čas uporabe trajanja opredmetenega sredstva se določi glede na tisto dobo trajanja, ki je najkrajša. Najkrajša doba namreč pomeni možnost uporabe sredstva in s tem posledično pritekanje gospodarskih koristi.

Funkcionalno amortiziranje temelji na fizični uporabi določenega opredmetenega osnovnega sredstva. Fizična uporaba je neposredno odvisna od obsega uporabe posameznega opredmetenega osnovnega sredstva, torej od obsega proizvajanja proizvodov oziroma opravljanja storitev.

SRS 1 in MRS 16 določata, da mora uporabljena metoda odsevati vzorec pojavljanja gospodarskih koristi iz opredmetenega osnovnega sredstva. Če vzorca ni mogoče zanesljivo ugotoviti, se uporabi metoda enakomernega časovnega amortiziranja. Izbrana metoda amortiziranja se mora dosledno uporabljati iz obdobja v obdobje razen, če pride do spremembe pričakovanega vzorca uporabe določenih bodočih gospodarskih koristi.

Podjetje je dolžno najmanj ob koncu poslovnega leta preveriti, če pride do bistvenih sprememb pričakovanega vzorca uporabe bodočih gospodarskih koristi opredmetenega osnovnega sredstva. V kolikor pride do bistvenih sprememb, se mora metoda amortiziranja spremeniti tako, da bo ustrezala spremenjenemu vzorcu. Takšna sprememba se skladno z MRS 8 obravnava kot sprememba računovodske ocene.

Vir: portal Tax-Fin-Lex

ABC (angl. activity based costing) je metoda razporejanja stroškov po aktivnostih poslovnega procesa. Pri tem ne gre le za metodo merjenja in vrednotenja stroškov po posameznih aktivnostih, temveč tudi za ugotavljanje vrzeli in uvajanje izboljšav v poslovni proces.

Aktivnost je opredeljena kot kakršnokoli delovanje, ki se odraža v poslovnem rezultatu – torej dobičku. V zvezi s tem so torej lahko aktivnosti povezane s posameznimi izdelki, s serijami izdelkov, kot tudi z aktivnosti povezanimi s prodajo, vzdrževanjem, ipd. Pri razporejanju stroškov po ABC metodi je ključna neposredna odvisnost stroškov od nastalih aktivnosti, vsako drugačno razporejanje stroškov – torej stroškov, ki niso v neposredni povezavi z aktivnostmi, pa vodi v večje ali manjše napake.

Po navedeni metodi se tako polna lastna cena ugotavlja tako, da se na primer stroški aktivnosti povezani s serijo, delijo s številom proizvodov v seriji, prav tako kot tudi stroški vzdrževanja in drugi s to serijo povezani stroški.

Uvajanje metode ABC zajema analiziranje neposrednih stroškov, pa tudi splošnih stroškov in merjenje ter ugotavljanje vpliva splošnih stroškov na izvajanje določenih aktivnosti oziroma izdelkov.

Proces uvajanja ABC metode zajema:

 1. opredelitev aktivnosti in pripadajočih stroškov, ki zajema tako merjenje neposrednih stroškov aktivnosti, kot ugotavljanje stroškov, ki se nanašajo na več aktivnosti in določanje osnove za razporejanje splošnih stroškov po posameznih aktivnostih,
 2. razporejanje tako imenovanih skupnih stroškov na stroškovne objekte (proizvod, serija, ipd.)
 3. izbor posebnih centrov aktivnosti (npr. nabava, ipd.), kjer naj bi se stroški izkazovali ločeno.

Vsako podjetje se odloči za svoj način spremljanja stroškov, pri čemer pa slej ko prej (preverjanje ustreznosti merjenja stroškov naj bi bilo na dve do tri leta) nastopi trenutek, ko podjetje ugotovi, da je obstoječi sistem spremljanja stroškov neustrezen in ga je potrebno spremeniti. Pri tem naj bodo vodstva podjetij pozorna na naslednje pokazatelje neustreznosti obstoječega sistema spremljanja stroškov:

 • stopnjo dobička nekaterih proizvodov je težko pojasniti,
 • cene konkurentov so nerazumljivo nizke,
 • računovodstvo težko sledi različnim projektom,
 • posamezni oddelki imajo svoje metode merjenja stroškov,
 • sprememb cen izdelkov se minimalno odražajo s spremembo povpraševanja.

Omenjeni sistem spremljanja stroškov je hkrati tudi sestavni del izbranega modela poslovodenja, ki vodi v proces nenehnih izboljšav. Vedeti je namreč treba, da poslovodstvo, ki teži k nenehnim izboljšavam, teži tudi k nenehnim informacijam za sprejemanje poslovnih odločitev in le tak sistem omogoča hitro prilagajanje poslovanja spremembam na trgu.

Vir: portal Tax-Fin-Lex

V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) si želijo, da bi imela majhna podjetja več možnosti za uspeh v postopkih javnega naročanja. Zdaj jim to pogosto preprečujejo razpisni pogoji. Tako mala podjetja največkrat niso izbrani ponudniki pri javnih naročilih, temveč nastopajo zgolj kot podizvajalec.

Javni naročniki postavljajo povsem nesprejemljive kriterije, ki jih mora izpolnjevati izvajalec, in sicer glede garancij, kreditne sposobnosti, obsega proizvodnje ter letne realizacije ponudnika. To je pogosto namenjeno prav temu, da manjšim podjetjem onemogočijo sodelovanje na javnih razpisih, pravijo na OZS.

"Pri javnih naročilih pogosto prihaja do negospodarnih in neučinkovitih postopkov, kjer mala in mikro podjetja nimajo nikakršnih možnosti za sodelovanje. Javno naročanje bi moralo biti pregledno, strokovno in pravično. Zagotavljati bi moralo enakopravnost in konkurenco med ponudniki, tako med velikimi kot malimi podjetji," poudarja pravna svetovalka na OZS Sabina Rupert.

Po prepričanju OZS je treba sistem javnega naročanja korenito spremeniti, in sicer se poleg večje dostopnosti manjšim gospodarskim subjektom zavzemajo še za zakonsko zagotovitev plačila vsem podizvajalcem v verigi in ne le prvemu, bolje pripravljeno razpisno dokumentacijo ter odpravo kriterija najnižje cene. Le tako bi namreč lahko zagotovili, da bo izbran kakovosten izvajalec, so prepričani.

V zbornici ugotavljajo, da je sistem javnih naročil v Sloveniji kljub delnim zakonskim popravkom še vedno poligon za zlorabe, korupcijo, nezakonita dogovarjanja in prirejanja ponudb.

Na finančnem ministrstvu medtem pripravljajo nove spremembe zakona o javnem naročanju. Predlog, ki je še v medresorskem usklajevanju, zvišuje obseg vrednosti za postopek oddaje naročila male vrednosti, in sicer na 20.000 do 134.000 evrov za blago in storitve ter na 40.000 do 274.000 evrov za gradnje. Hkrati se bo ukinil postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi.

V postopku oddaje naročila male vrednosti po novem tudi ne bo več dopustno zahtevati dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila, s čimer se je po nepotrebnem in mestoma špekulativno podaljševal rok za oddajo javnih naročil. Bistvena novost ureditve javnega naročanja je tudi sprememba določb, ki urejajo dopustne dopolnitve ponudb.

Z novelo zakona pa se bo uvedlo tudi obvezno skupno javno naročanje na ravni javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je država. Združevanje in poenotenje javnega naročanja teh subjektov je potrebno za doseganje prihrankov javnih sredstev in standardizacije ter je smiselno zlasti na področjih, kjer deluje več javnih zavodov, ki imajo enake potrebe po blagu in storitvah, npr. na področju zdravstva, so prepričani na finančnem ministrstvu.

Državni zbor je 30.1.2014 z 51 glasovi za in 25 proti sprejel zakon o enotni ceni knjige. Ta po besedah ministra za kulturo Uroša Grilca področje knjige ureja na minimalen način. Določa, da mora založnik sam določiti ceno knjige ter da ta ostaja šest mesecev od izida nespremenjena in enaka za vsakega končnega kupca na vseh prodajnih mestih.

Zakon je po Grilčevih besedah specifičen in za naš pravni red zelo nenavaden, vendar je uveljavljen v 12 državah EU, kjer se je povprečna cena knjige po uveljavitvi zakona znižala.

Zakon postavlja le minimalna pravila, s katerimi založnike spodbuja k temu, da oblikujejo ceno, ki bo kupcu dostopna. Končni cilj zakona, ki ureja zelo razvejan slovenski knjižni trg, je narediti slovensko knjigo bolj dostopno.

Zakon ob določitvi enotne cene za prvih šest mesecev od izdaje, dovoljuje tudi izjeme, denimo pri nakupu knjig v prednaročilu in pri serijah ter na knjižnih sejmih in predstavitvah.

Zakon obenem Javni agenciji za knjigo nalaga spremljanje knjižnega trga ter jo s tem usmerja k analitičnemu spremljanju in k oblikovanju ustreznih razvojnih politik. Založnike pa spodbuja, da opredelijo nekatere skupne naloge, denimo portal knjige na trgu, ki ga Slovenija za razliko od večine evropskih držav še nima.

Poslanci DZ so v drugi obravnavi predlogu zakona o enotni ceni knjige podali večinoma naklonjena mnenja. Slišati je bilo le nekaj dvomov v učinkovitost zakona. Po mnenju Jožefa Jerovška (SDS) pa zakon prinaša zgolj to, "da bomo povsod po Sloveniji dobili knjigo za isti denar", pri čemer dvomi, da je zakon tudi koristen. Dvomi tudi, da bodo zaradi zakona knjige cenejše. Opozoril je še, da zakon posega v svobodno gospodarsko pobudo ter da omejuje prosto določanje cen na trgu.

Novi predpisi:
Spremenjeni predpisi:

Zakon meseca je ZAKON!

mesecu FEBRUARJU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije. V portal se je potrebno prijaviti z uporabniškim imenom in geslom registriranega uporabnika.

Nekaj dejstev o zakonu:

 • Zakon ureja postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb.
 • Veljati je začel 22.3.2003. Od svojega nastanka do danes je zakon doživel 5 sprememb in dopolnitev oz. drugih vplivovZDIJZ-AZDavP-1BZInfP, ZDIJZ-B in ZDavP-2.
 • V pripravi je Predlog novele Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C), katere namen je krepitev transparentnosti poslovanja, zavezanosti javnosti, odgovornosti in integriteti pri upravljanju gospodarskih javnih zavodov, javnih podjetij, gospodarskih družb in drugih pravnih oseb zasebnega prava pod prevladujočim vplivom Republike Slovenije, samoupravnih lokalnih skupnosti in drugih oseb javnega prava z določitvijo novih zavezancev za informacije javnega značaja, vzpostavitvijo registra zavezancev in določitvijo centralizirane in enotne proaktivne objave podatkov o izdatkih določenih zavezancev.
 • Državni zbor je do danes pripravil 2 uradni prečiščeni besedili zakona.
 • Zakon je bil prvič objavljen v Uradni list RS 24-900/2003, stran 2786.

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 29.1.2014 - 4.2.2014 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 1 novost 1 novost 4 novosti 9 novosti

V tem tednu izpostavljamo:

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 29.1.2014 - 4.2.2014 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 5 novosti 13 novosti 3 novosti 1 novost 8 novosti 23 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost 3 novosti 3 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost 2 novosti 1 novost 2 novosti 3 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 8 novosti 2 novosti 3 novosti 6 novosti 5 novosti
5. JAVNE FINANCE 1 novost 9 novosti 4 novosti 2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6 novosti 26 novosti 1 novost 2 novosti 9 novosti 4 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 10 novosti 1 novost 1 novost 5 novosti 26 novosti 9 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 3 novosti 2 novosti 1 novost 7 novosti 7 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost 1 novost 3 novosti 3 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI 4 novosti 5 novosti 12 novosti
11. OBČINE 24 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .