Številka 27, letnik VI
4. oktober 2011

Facebook Twitter
TFL Glasnik

V današnji številki TFL Glasnika svoja razmišljanja utemeljuje ekonomistka in solastnica ter direktorica družbe Tax-Fin-Lex d.o.o. Zlata Tavčar: "Če vemo, da družbeni bruto proizvod (GDP) v Sloveniji znaša 40 milijard € in da velja ocena, da je v Sloveniji 25% GDP-ja predmet sive ekonomije, to pomeni, da se za 10 milijard prometa ne izdajajo računi", je mnenja. Preberite si zanimiva dejstva.

V prejšnji številki TFL Glasnika smo napisali nekaj splošnih določil povezanih z nudenjem vzajemne pomoči med pristojnimi organi držav članic EU in o vsebini na katero se lahko nanaša zaprosilo za pomoč, kot jih določa Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku. Današnja tema tedna pa govori o vrstah zaprosil za pomoč, njihovi vsebini in opredelitvah odgovornih oseb za tovrstno mednarodno sodelovanje.

Zlata Tavčar: Zakaj je matematika kraljica?

Slika

Številke nam dajo okvir in dimenzijo, da vemo o čem se pogovarjamo. Da lahko načrtujemo in ocenjujemo. Da lahko merimo uspešnost. Za svet javnih financ in prava bi morale biti nepogrešljivo orodje za komuniciranje. Pa velikokrat niso. V podjetništvu je seveda drugače. Tam je matematika zares kraljica.

Moj najljubši vic pove zelo veliko o tem. Inženirja, ekonomista in pravnika vprašajo koliko je 2 + 2? Inženir odgovori, da je natančno 4, ekonomist pravi, da rezultat znaša +/- 4, pravnik pa vpraša: koliko hočeš, da ti naredim, da je? V tej izmuzljivosti je bistvo vseh težav. Rešitev je zato preprosta: poslovanje na vseh nivojih mora biti eksaktno, številke, ki opredeljujejo plan, vedno primerjamo z doseženimi rezultati, s številkami.

 

Davki – najpomembnejši po obsegu je DDV – ukvarjajmo se z njim!

Davki so »leva« stran bilance in so, podjetniško gledano, prihodki države. Vsak podjetnik se stalno sprašuje, kako lahko prihodke še poveča, pregleduje njihovo strukturo, kateri prihodki so najpomembnejši in se njim posveča pomembnosti primerno. Država mora kot dober gospodar ravnati podobno, le pri cilju, da bi svoje prihodke morala stalno povečevati to ne drži, pač jih mora naravnati tako, da lahko z njimi upravlja državo, predvsem pa da z davčno politiko stimulira gospodarstvo, ki je ključen vir njenih prihodkov. Seveda pa je znotraj davčnih prihodkov pomembno od katerih davkov država dobi največ denarja. Od vseh davčnih prihodkov, ki znašajo okrog 7 milijard € na leto, je daleč najpomembnejši davek na dodano vrednost (DDV), ki predstavlja kar 35% vseh davčnih prihodkov. Sledijo trošarine (14%), dohodnina (12%), davek od dobička oz. dohodka pravnih oseb (8%), in drugi. Torej se ukvarjajmo z DDV-jem! Kako? Če vemo, da družbeni bruto proizvod (GDP) v Sloveniji znaša 40 milijard € in da velja ocena, da je v Sloveniji 25% GDP-ja predmet sive ekonomije to pomeni, da se za 10 milijard prometa ne izdajajo računi.ki so z previsokimi stroški obdavčitev plač V številkah to pomeni, da pri večinski stopnji 20% obdavčitve prometa z DDV-jem, država izgublja 2 milijardi svojih prihodkov na leto. To pa je skoraj 30% vseh prihodkov države.

Problem je rešljiv enostavno, saj bi z njegovo rešitvijo vzpostavili hkrati tudi tisto osnovno – enakopravnost in pravičnost vseh davčnih zavezancev in s tem delovanje pravne države. Rešitev je najprej v povečanju števila inšpektorjev. Pred dvema letoma sem na eni od okroglih miz o davkih predlagala, da se poveča število inšpektorjev vsaj še za enkrat toliko, kot jih je, torej za 200 (o tem je govoril tudi Ivan Simič v TFL Glasniku z dne 13.9.2011). V mislih sem imela prekvalificiranje obstoječih javnih uslužbencev in ocena stroškov prešolanja in dviga njihovih plač bi na letni ravni znašala največ do 2,3 milijona €, a na drugi strani bi od njih lahko pričakovali korist, in sicer realno gledano, ne vseh, ampak okrog polovice, tj. za 1 milijardo dodatno pobranega DDV-ja. Torej , namesto 7 milijard €, bi bilo 8 milijard € več proračunskih prihodkov. Predstavnica Ministrstva za finance mi je odgovorila, da država v tem trenutku ne more planirati novih stroškov (za usposabljanje in povečanje plač). Na žalost je ključni problem pomanjkanje celovitega gledanja in predvsem tega, kakšna je investicija za to da dosežem nek cilj in dosežemo sistemsko spremembo. Tako pa je popolnoma po nepotrebnem stalen pritisk na obdavčitev plač, ki v strukturi davčnih prihodkov ne pomeni popolnoma nič, a drugi strani prinaša izjemno veliko škodo vsaj trikrat: zaposlenim, ki dobivajo manjšo neto plačo, delodajalcem, ki so s previsokimi stroški obdavčitev plač nekonkurenčni v tujini in za tuje investitorje, ki jim previsok strošek dela v celotni kalkulaciji zmanjšuje predviden dobiček in zato iščejo možnosti investiranja v drugih državah.

 

Finance – skoraj pol proračuna obsegajo javna naročila

»Desno stran« državne bilance predstavljajo njeni odhodki. V Sloveniji znašajo 10 milijard €. To je za 3 milijarde € več od prihodkov, kar pomeni, da več potrošimo kot ustvarimo in se zato zadolžujemo. Znano je, da večina držav več troši kot ima prihodkov, kar se odraža v njihovem primanjkljaju. S tem samo po sebi ni nič narobe, če je denar porabljen za razvoj in napredek. Tudi če se v podjetju zadolžimo in najamemo kredit, da investiramo v novo proizvodno linijo ipd., vemo da smo se zadolžili zato, da bomo nekoč nekaj več imeli in proizvedli, vmes pa seveda pridno vračali kredit. Tudi doma razmišljamo podobno. Vzamem kredit za stanovanje, skrbim da so moji prihodki vedno tako veliki, da lahko sproti odplačujem kredit, in rezultat na koncu: sem lastnik stanovanja, sem dosegel cilj in povečal svojo blaginjo.

Če se vrnemo nazaj k odhodkom državne bilance in spet pogledamo njihovo strukturo, je najpomembnejše za katere stvari te odhodke trošimo. Od 10 milijard € odhodkov je skoraj polovica, natančno 4,7 milijard odhodkov namenjenih za javna naročila. Seveda so pomembni tudi ostali segmenti kot so plače zaposlenih v zdravstvu in šolstvu in pa seveda pokojnine. Vsi ti trije sistemi so že bili predmet reform in zagotovo so tu, zlasti pri pokojninskem sistemu vsaj zaradi podaljševanja življenjske dobe nujno potrebne spremembe podaljševanje delovne dobe, če ne se ta matematika ne bo izšla. Če se vrnemo nazaj, je mnogo manj obravnavana, a zagotovo ključnega pomena druga polovica proračuna, ki jo predstavlja denar za javna naročila. Struktura trošenja za javna naročila je naslednja: 50% tega zneska gre za investicije, 30% za medicinsko opremo (in zdravila) in 20% za ostale proizvode. To so izjemno velike številke. Vzpostavitev transparentnega javnega naročanja je ključen sistem za vsako državo, ki želi nadzorovati stroške države, zagotavljati transparentnost  ter vzpodbujati konkurenčnost, saj bo le-ta edina lahko zagotovila nižje stroške državi, ko bo z izbiro konkurenčnih ponudnikov marsikdaj pretrgala dolgoletne, ponavadi precej drage, naveze obstoječih ponudnikov. Kako? Najprej je potrebno vzpostaviti standarde kaj ta država potrebuje in določiti koliko si lahko privoščimo kot država glede na naše prihodke (pobrane davke), npr. določiti kako velika je lahko pisarna javnega uslužbenca in iz materialov do katerih vrednosti je lahko narejena, kakšna je poraba zdravil, itd. V Avstriji imajo Agencijo za javna naročila, ki organizira skupna javna naročila za posamezne vrste proizvodov in ona nastopa kot posrednik, vsi ponudniki se morajo predhodno kvalificirati, imajo portal kot borzo, končni rezultat: prihranek na letnem nivoju 8 % javnofinančnega denarja, vloženih revizijskih zahtevkov ni več, saj so ponudniki predhodno opravili kvalifikacije. Podobno je v Sloveniji, vendar smo še na začetku, obsegi še niso tako veliki. Tudi sistem skupnih javnih naročil ni optimalen, saj omejuje konkurenco. Skandinavske dežele, konkretno Danska so šle mnogo dlje. Vzpostavile so dinamični sistem javnega naročanja, podobno kot borza, kjer lahko vsi ponudniki nastopajo in konkurirajo in naročnik sam izbere najugodnejšega. Z vzpostavitvijo takega sistema v Sloveniji, bi lahko prihranki znašali najmanj 20% od obsega javnega naročanja (poleg tega bi bili zagotovljeni tudi konkurenčnost, transparentnost), kar pomeni skoraj 1 milijarda € prihranka.

Prvi korak je že narejen. To je odlično orodje Supervizor, ki ga je vzpostavila Komisija za preprečevanje korupcije. Vidijo se povezave posameznih podjetji z državno upravo, vidi se celoten promet po mesecih in nazivi storitev. Če bi bil v naslednjem koraku možen še v pogled v vsebino pogodb, bi bila to osnova za pripravo transparentnega modela javnega naročanja.

 

Pravo - nujna katarza in hkrati vzpostavitev novih vrednot

V Sloveniji danes velja skoraj 1.000 zakonov in skoraj 14.000 podzakonskih predpisov. Številke, ki ne povedo skoraj ničesar. Pomembna je vsebina teh predpisov in seveda predvsem njihovo izvajanje. Pravijo, da gre pravo študirat tisti, ki ne mara matematike. Tu ne gre za številke, gre bolj za logično povezovanje in tolmačenje. A če se vrnemo na to: »Koliko hočeš, da ti naredim, da je ?« gre pri pravu vendarle za vprašanje moralnih in etičnih norm, ki jih opredeljujejo predvsem družba in ljudje.

In zato gre. Ne pomaga nam noben plan in ocenjevanje realizacije, če lahko ta država zakone spreminja tudi za nazaj in sprejema ti. avtentično razlago posameznih delov zakona, ki ne pomeni nič drugega kot to, da so nam povedali, da smo nekaj kar je že napisano razumeli narobe in sedaj razlagajo na nov način isto (spet: Koliko hočeš, da ti naredim, da je?). Ali pa ne obsoja pravočasno kaznivih dejanj in se zgublja v dolgotrajnih postopkih. Vzpostavitev delovanja pravne države, ki bo vrnila vrednote kot so poštenost, trdo delo, podprla konkurenčnost in pravočasno kaznovala kršitve, je zagotovo največji izziv za bližnjo prihodnost. To bo katarza te družbe.

 

Gospodarstvo je kralj

Ključ uspeha je seveda v gospodarstvu. Še prej je potrebno zagotoviti ustrezne pogoje za gospodarsko rast, kar je dolžnost države, podjetja sama pa se bodo že znala postaviti v ta okvir in delovati. Na vseh področjih. In z zdravo kmečko pametjo (ZKP).

Prihaja čas čiščenja, katarza. Vsi veliki lastniki in podjetniki, ki so zrasli v nekaj letih, ne morejo biti uspešni, saj njihova rast ni temeljila na organski rasti. Razvoj je počasen, kot rast pridelkov na njivi. Vsak kmet ve, da ne more računati na 100% povečanje svojih pridelkov v enem letu. Je nemogoče. Če je že zelo uspešen, morda na 10% ali 15%. Nekje tu se gibljejo tudi normalne stopnje rasti gospodarstva. Država bi morala vsakemu, ki zaposluje vsaj enega več kot sebe nameniti posebno pozornost. Saj je tvegal. On razmišlja, kako bo pridobil posle in plačal stroške in plače, prevzel je ne le odgovornost zase, pač pa prispeva k razvoju te družbe. In to je to. Ključno. Vse ostalo je obvezni servis, podpora. Gospodarstvo je kralj. In matematika v gospodarstvu in tudi matematika v javnem sektorju, je kraljica.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku – drugi del

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDaVP-2E) (v nadaljevanju Predlog sprememb ZDavP-2) je bil objavljen na spletnem portalu Ministrstva za finance za potrebe javne obravnave. Pripombe je bilo mogoče podati do 27.9.2011. Osnovni razlog za spremembo Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb je prenos evropske Direktive 24/2010/EU UL L 84, z dne 31.3.2010, ki nadgrajuje vsebino vzajemne pomoči pri izterjavi med državami članicami tako, da razširja področje uporabe vzajemne pomoči pri izterjavi na terjatve v povezavi z davki in carinami, ki še niso bili zajeti in olajšuje njeno izvajanje v praksi.

Predlog sprememb ZDavP-2 za tovrstno mednarodno sodelovanje, kot pravi spremenjeni 216. člen ZDavP-2 »centralni urad za zvezo v Republiki Sloveniji« pooblašča Ministrstvo za finance. Kot pristojna organa za stike z državami članicami pa sta določena:

 • Generalni davčni urad Davčne uprave Republike Slovenije za področje davkov in
 • Generalni carinski urad Carinske uprave Republike Slovenije za področje carin, vključno z DDV, ki se obračunava pri uvozu oziroma izvozu ter drugih davščin, ki jih določa 215. člen ZDavP-2.

O vsebini zaprosila za upravno pomoč smo nekaj napisali v prejšnji številki TFL Glasnika. Naj ponovno opozorimo, da je upravna pomoč drugi državi članici možna le na osnovi popolnega zaprosila za pomoč. Brez zaprosila se državi prosilki lahko pošljejo podatki o vračilu davščin, razen davka na dodano vrednost, ki je bilo izplačano osebi, rezidentu druge države članice ali osebi, ki ima sedež v državi članici.

Predlog sprememb ZDavP-2 opredeljuje sledeča zaprosila:

 • Zaprosilo za pridobitev podatkov je dokument, na osnovi katerega pristojni organi državi prosilki pošljejo zahtevane podatke, ki so potrebni za izterjavo terjatve.
 • Zaprosilo pristojnega organa države prosilke za sodelovanje pri davčnem nadzoru – pristojni organ lahko dovoli uradnim osebam države prosilke, da so prisotni pri davčnem nadzoru v Republiki Sloveniji.
 • Zaprosilo za vročitev – pristojni organ na osnovi zaprosila za vročitev vroči naslovniku vse dokumente, vključno s sodnimi, ki izvirajo iz države članice EU, v kateri ima organ države prosilke sedež in se nanašajo na določeno davščino, če vročitve ne more izvesti sam oziroma bi vročitev povzročila nesorazmerne težave.
 • Zaprosilo za zavarovanje – na osnovi tega zaprosila davčni organ zavaruje plačilo davščine, ki je predmet vzajemne pomoči, skladno z določili ZDavP-2, ki se nanašajo na zavarovanje.
 • Zaprosilo za izterjavo je zaprosilo, da se davčni dolg, ki je nastal v državi prosilki in v tej državi ni sredstev za izterjavo davčnega dolga, izterja v Republiki Sloveniji. Seveda pa mora država prosilka razpolagati z izvršljivim naslovom v Republiki Sloveniji, ki mora biti priložen zaprosilu za izterjavo in ne sme biti izpodbijan v državi prosilki. Davčni organ v Republiki Sloveniji lahko nadaljuje z izterjavo davčnega dolga, čeprav je izvršljivi naslov v državi prosilki izpodbijan, če vložitev pravnega sredstva v skladu z veljavno zakonodajo države prosilke ne bi zadržala izterjave, uvedene v tej državi.

Zaprosilo za upravno pomoč mora biti praviloma prevedeno v uradni jezik Republike Slovenije, razen če se pristojni organ odpove prevodu.

Predlog sprememb ZDavP-2 v 242.a členu predvideva tudi obveščanje in poročanje Evropski komisiji. Centralni urad za zvezo (V RS je Ministrstvo za finance) je dolžan obvestiti Evropsko komisijo o sporazumih, ki se nanašajo na nudenje vzajemne pomoči med pristojnimi organi v okviru držav članic Evropske unije. Enkrat letno, do 31. marca tekočega leta za preteklo leto, je centralni urad za zvezo dolžan Evropski komisiji sporočiti tudi podatke o številu poslanih in prejetih zaprosil za pomoč, o znesku terjatev, v zvezi s prejetimi zaprosili za izterjavo, in o izterjanih zneskih.

Bistvena novost bo določitev kriterija za ugotavljanje vira dohodka pri dohodkih od storitev, če so plačane osebam, ki imajo sedež ali kraj dejanskega delovanja poslovodstva v državah s stopnjo nižjo od 12,5 odstotka, če bremenijo rezidenta ali nerezidenta po svoji poslovni enoti v Sloveniji. Določeno bo, da imajo takšna plačila vir v Sloveniji.

Določanje vira za navajanje storitev bo predlagano kot posebno pravilo proti odlivanju dohodka zavezanca v države z nižjo obdavčitvijo od 12,5 odstotka oziroma proti odločanju zavezanca za nakup storitev v teh državah samo tudi oziroma samo zaradi tega, da bi se dosegla ugodnejša davčna obravnava takih izplačil. Torej bo določba zasledovala tudi nevtralnost obdavčitve z vidika vpliva na poslovne odločitve. Predlagana določba izraža tudi usmeritev davčne politike, da ne bo podpirala finančnih oziroma denarnih tokov z jurisdikcijami, ki ne zagotavljajo finančne oziroma fiskalne transparentnosti.

Vsebina 2. točke drugega odstavka 100. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7) (v nadaljevanju: ZDoh-2) izhaja iz vsebine Direktive Sveta o skupnem sistemu obdavčitve za združitve, delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev iz različnih držav članic ter za prenos statutarnega sedeža SE ali SEC med državami članicami (tj. Direktive Sveta 90/434/EGS z dne 23. julija 1990 o skupnem sistemu obdavčitve za združitve, delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev iz različnih držav članic (UL L št. 225 z dne 20. avgusta 1990, str. 142), ki je bila kasneje večkrat spremenjena; v nadaljevanju: Direktiva).

V prvem odstavku 8. člena Direktive je določeno, da pri združitvi, delitvi ali zamenjavi kapitalskih deležev, dodelitev vrednostnih papirjev, ki predstavljajo kapital družbe prejemnice ali prevzemnice, delničarju prenosne družbe ali prevzete družbe v zamenjavo za vrednostne papirje, ki predstavljajo kapital slednje družbe, sama po sebi ne povzroča obdavčitve dohodkov, dobičkov ali kapitalskih dobičkov tega delničarja.

Nenavadna trditev iz podnaslova zagotovo zahteva dodatno pojasnilo. A pojdimo lepo po vrsti. 1. januarja 1999 je bil evro uveden kot knjižni denar. Pravi, otipljivi denar pa je prišel v obtok natančno eno leto pozneje. Slovenija je evro uvedla leta 2007. Pri tem so ob uvedbi evra sprejeli zanimivo odločitev, da je na kovancih dovoljeno, da vsaka država oblikuje eno stran po svoje. S tem so sprožili, zavestno ali nehote, pravo zbiralsko mrzlico po vsem svetu.

Ob tem je pomembna pomenska razlika med besedama oziroma pojmoma »je vreden« in »stane«. Vrednost enega evra je vedno en evro, to je njegova nazivna vrednost. A njegova cena je različna. Kot sem že dejal, en evro stane toliko, kolikor je nekdo pripravljen plačati zanj. Tudi v bančnih in finančnih krogih je cena neke valute različna. Spreminja se s časom in v prostoru. Ima lahko neko osebno, sentimentalno vrednost. Če ga najdemo na cesti, je tovrstna vrednost nizka. Če pa smo se trudili in trdo delali, da smo si ta evro prislužili, je njegova osebna, čustvena vrednost zelo visoka. Pri bolestnem skopuhu se ta navezanost na denar tako zviša, da se mu ni pripravljen odreči, pa čeprav bo umrl od lakote.

Naložbene nepremičnine opredeljujeta Slovenski računovodski standard (v nadaljevanju SRS) 6.1 in Mednarodni računovodski standard (v nadaljevanju MRS) 40.5 kot nepremičnino, ki je posedovana, da bi prinašala najemnino in/ali povečevala vrednost dolgoročne naložbe. MRS 40.8 in SRS 6.2. opredeljujeta kot naložbene nepremičnine sledeče nepremičnine:

 • zemljišča, ki so posedovana za povečanje vrednosti dolgoročnih naložb in ne za prodajo v bližnji prihodnosti v rednem poslovanju,
 • zemljišča, posedovana za trenutno nedoločeno prihodnjo uporabo,
 • zgradbe, v lasti ali finančnem najemu, ki so oddane v enkratni ali večkratni najem,
 • prazne zgradbe, ki so posedovane za oddajo v enkratni ali večkratni najem.

Osnovno sodilo za razporejanje nepremičnine med naložbene nepremičnine je, kot smo že zapisali, da se nepremičnina uporablja za dajanje v najem in/ali povečanje vrednosti dolgoročnih naložb. V primeru, da se nepremičnina delno uporablja za dajanje v najem, delno pa za opravljanje lastne dejavnosti, MRS 40.10 določa, da se del nepremičnine razvrsti kot naložbena nepremičnina, če jo je možno evidentirati in obračunavati ločeno in jo ločeno tudi prodati. Če to ni mogoče, se takšna nepremičnina pripozna kot naložbena nepremičnina le v primeru, da se za lastniške namene uporablja v neznatnem delu.

Nova prometna zakonodaja s 1. oktobrom uvaja možnosti, ki storilcu prekrška omogočajo izbris štirih kazenskih točk enkrat v treh letih. Pogoj pa je prostovoljna udeležba programa usposabljanja za varno vožnjo, zdravstvenega pregleda s svetovanjem ali rehabilitacijskega programa, katerega namen je sprememba voznikovega pogleda na prometno varnost.

Namen rehabilitacijskih programov je ne samo kaznovanje, temveč odpravljanje temeljnih vzrokov za ponavljanje kršitev cestno prometnih predpisov, so pojasnili na Javni agenciji RS za varnost prometa.

Rehabilitacijski programi so namenjeni večkratnim kršilcem prometnih predpisov in tistim, ki želijo ponovno pridobiti vozniško dovoljenje, je pojasnil direktor agencije Ljubo Zajc. Po njegovih besedah lahko učinke teh programov pričakujemo po dveh letih izvajanja, letno pa naj bi se v vse rehabilitacijske programe vključilo več kot 5000 kršiteljev.

Program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo, ki bo udeleženca stal 225 evrov, je namenjen tistim kršiteljem, pri katerih niso zaznali alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi. Za prekrške, ki so povezani z vožnjo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, pa so namenjeni prostovoljni zdravstveni pregledi s svetovanjem (43 evrov), edukacijske delavnice (200-250 evrov), psihosocialne delavnice (480-540 evrov) in programi za zdravljenje odvisnosti.

Igor Bele z ministrstva za pravosodje je pojasnil, da ministrstvo vodi evidenco kazenskih točk in jih sporoča sodišču. Za izbris kazenskih točk voznik predloži potrdilo o uspešno zaključenem programu ministrstvu, ki mu iz evidence izbriše kazenske točke.

Na ministrstvu za zdravje so po besedah Vesne Kerstin Petrič pripravili pravilnik o zdravstvenih pogojih za vozniško dovoljenje, ki določa, da bodo kontrolne preglede izvajali v 11 pooblaščenih institucijah po vsej Sloveniji. Zdravstvene preglede s svetovanjem pa bodo izvajali v splošnih ambulantah izbrani zdravniki. Kerstin Petričeva pričakuje, da bo v povprečju posamezen zdravnik opravil 2-3 tovrstne preglede na mesec.

Kot pomembno novost nove ureditve pa je predstavnik policije Ivan Kapun izpostavil izločitev najhujših kršiteljev iz prometa. Odvzem vozniškega dovoljenja in prepoved vožnje bosta veljala do izdaje sklepa sodišča. Policija bo v petih dneh o prekršku obvestila sodišče, tako bodo kršitelji po Kapunovih besedah hitro obravnavani na sodišču, kjer bo določena njihova nadaljnja usoda.

Statistični podatki o številu prometnih nesreč s prisotnostjo alkohola kažejo trend upadanja. Lani je bilo namreč v prvih osmih mesecih 34 smrtnih žrtev v nesrečah s prisotnostjo alkohola, letos pa 18. V prvih osmih mesecih letos se je zgodilo nekaj več kot 14.000 prometnih nesreč, alkohol pa je bil prisoten pri okoli 1200 prometnih nesrečah.

Vlada, ki po izglasovani nezaupnici opravlja le tekoče posle, se je na dopisni seji seznanila z revizijo računskega sodišča na predlog zaključnega računa proračuna 2010 in sprejela njegov dokončen predlog. Predlog ne vključuje popravkov revizorja, ki se nanašajo na vlaganja v javno telekomunikacijsko omrežje.

Predlog zaključnega računa proračuna za leto 2010 ne vključuje popravkov revizorja, ki se nanašajo na vračila vlaganj po zakonu o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, na oblikovanje sklada za dane garancije pri Javnem skladu RS za podjetništvo, naložbe v družbe tveganega kapitala in izgradnjo infrastrukture na spodnji Savi, so po seji sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Razlogi za neupoštevanje posameznih predlogov popravka revizorja so po pojasnilih vlade povezani z aktivnostmi, ki jih izvaja zaradi urejanja poslovanja v imenu in za račun države. Tako so bile letos sprejete spremembe zakona o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja, zakona o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje in zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

"Na osnovi tako sprejetih predpisov bodo urejena medsebojna razmerja do Slovenske razvojne družbe, vendar se razmerja lahko urejajo le za naprej, ne pa tudi za nazaj," so poudarili in dodali, da je kot presečni datum v spremenjenih zakonih navedeno letošnje leto.

Podobne aktivnosti vlada oz. posamezna ministrstva pripravljajo tudi za ostale primere, ko se opravljajo posli v imenu in za račun države.

Vlada in posamezna ministrstva bodo v 45 dneh pripravili odzivna poročila in jih preložili računskemu sodišču. Prav tako bodo vlada in posamezna ministrstva "v največji možni meri upoštevala priporočila za izboljšanje poslovanja, ki jih je računsko sodišče prav tako zapisalo v revizijsko poročilo", so pojasnili.

Vlada je na današnji dopisni seji državnemu zboru posredovala podatke o stanju in gibanju davčnega dolga poslovnih subjektov (gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov), ki na dan 31. december 2010 presega 4000 evrov. Davčni dolg vseh teh subjektov skupaj znaša 570,3 milijona evrov.

Dolg do davčne uprave znaša 547,6 milijona evrov. Po poročilu davčne uprave aktivni dolg znaša 350,1 milijona evrov oz. 63,9 odstotka celotnega, izvenbilančni pa 197,5 milijona evrov oz. 36,1 odstotka celotnega davčnega dolga.

Od 11.200 dolžnikov je 6461 pravnih oseb (57,7 odstotka vseh dolžnikov), ki dolgujejo 453,9 milijona evrov (82,9 odstotka dolga) in 4739 samostojnih podjetnikov (42,3 odstotka vseh dolžnikov), ki dolgujejo 93,7 milijona evrov (17,1 odstotka davčnega dolga).

Dolg do carinske uprave pa znaša 22,7 milijona evrov. Po poročilu carinske uprave aktivni dolg znaša 15 milijonov evrov oz. 66,3 odstotka celotnega, izvenbilančni pa 7,7 milijona evrov oz. 33,7 odstotka celotnega davčnega dolga.

Od 173 dolžnikov je 168 pravnih oseb (97,1 odstotka vseh dolžnikov), ki dolgujejo 22,4 milijona evrov (98,6 odstotka dolga) in pet samostojnih podjetnikov (2,9 odstotka vseh dolžnikov), ki dolgujejo nekaj več kot 300.000 evrov (1,4 odstotka davčnega dolga), so še sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Novi predpisi:
Spremenjeni predpisi/novi čistopisi:
Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

V mesecu OKTOBRU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije.

Nekaj dejstev o zakonu:

 • od svojega nastanka do danes je doživel 11 sprememb in dopolnitev oz. drugih vplivov;
 • zadnje spremembe in dopolnitve, ki jih je prinesla novela C, veljajo in se uporabljajo od 18.6.2011 dalje;
 • obetajo se nove spremembe in dopolnitve zakona, v Državni zbor sta bili skoraj v istem času septembra meseca vložena dva predloga: predlog novele D in predlog novele E;
 • Državni zbor je pripravil "le" 2 uradni prečiščeni besedili (UPB) Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ);
 • Zakon je bil prvič objavljen v Uradni list RS 59-3454/1996, stran 5132.

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 28.9.2011 - 4.10.2011 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 8 novosti 13 novosti 2 novosti 12 novosti

V tem tednu posebej izpostavljamo:
V Uradnem listu št. 77 z dne 3.10.2011 do bili objavljeni naslednji Eko-Lex predpisi:

Če želite učinkovito spremljati zakonodajo na področju varstva okolja in rabe naravnih virov in biti sproti obveščeni o vseh novostih s področja ekologije, ki so v pripravi ali pa so bile ravnokar objavljene, imamo za vas na voljo naročniški paket Eko-Lex.

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 28.9.2011 - 4.10.2011 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 15 novosti 56 novosti 2 novosti 16 novosti 3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost 1 novost 2 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 6 novosti 3 novosti 1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 4 novosti 2 novosti 1 novost 16 novosti 5 novosti
5. JAVNE FINANCE 2 novosti 127 novosti 4 novosti 19 novosti 4 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 11 novosti 49 novosti 2 novosti 4 novosti 17 novosti 7 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8 novosti 23 novosti 3 novosti 19 novosti 2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 3 novosti 4 novosti 1 novost 1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost 16 novosti 2 novosti 2 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI 5 novosti 7 novosti
11. OBČINE 47 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .