Številka 10, letnik VI
20. marec 2012

Facebook Twitter
TFL Glasnik

»Preiskoval sem nekatere izmed teh zgodb, ko so mi razlagali, da računovodje kradejo. Saj ni res! Računovodja ne more krasti. Lahko pa krade nekdo, ki opravlja druge naloge, poleg tega pa je še računovodja. Računovodja ne sme in ne more razpolagati z denarjem. To je nehigienično; ne morem danes nakazovati, jutri pa knjižiti. Če bi danes šel v temeljiti pregled dela teh »deklic ali fantov za vse«, bi ugotovili, da so v eni osebi računovodje, knjigovodje, finančniki, razpolagalci in tako naprej. To je priložnost, ni kriva stroka, kriv je management, ker je nekomu dal to priložnost.« To je le ena izmed privlačnih razlag in zgodb, ki smo jih slišali med pogovorom z dr. Brankom Mayrjem. Vabljeni k branju!

Letno poročilo, ki ga morajo enkrat letno javno objaviti prav vsi subjekti, ki opravljajo dejavnost, vsebuje informacije o finančnem položaju in uspešnosti poslovanja ter druge pomembne informacije za lastnike in druge zainteresirane uporabnike. Letno poročilo je tako sestavljeno iz računovodskega poročila in poslovnega poročila. Obsežnost podatkov pa je odvisna od velikosti subjekta poročanja. Današnjo številko TFL Glasnika smo namenili osnovnim informacijam, povezanim s pripravo letnega poročila za pravne osebe.

Dr. Branko Mayr: Forenzični računovodje bi lahko pomagali upnikom v stečaju

Dr. Branko Mayr je pooblaščeni revizor, ocenjevalec vrednosti podjetij, davčni svetovalec, sodni izvedenec in profesor na visoki šoli za računovodstvo ter solastnik v revizijski hiši ABC Revizija.

Slika

TFL Glasnik:
Pri slušateljih ste izjemno priljubljeni saj ste eden redkih strokovnjakov, ki zmore zapletene računovodsko-finančne podatke razložiti tudi laikom. Zakaj se vam zdi to pomembno?

Branko Mayr:
Bilanca v bistvu prikazuje stanje podjetja in kot takšna naj bi prikazovala čim bolj resnično in pošteno sliko podjetja. Je pa tukaj vrsta pasti. Najprej imamo pasti, ki so vezane na sama pravila računovodenja, ker imamo različna načela računovodenja. Po konservativnem načelu lahko v bilanci prikazujemo skrite dobičke, skritih izgub nikoli, po načelu poštene vrednosti pa naj bi tudi ne prikazovali skritih dobičkov: naj bi bila bilanca čim bolj poštena in realna slika stanja in poslovanja nekega podjetja.

Tu pa so zanke, kajti takrat, ko naj bi prikazovali pošteno vrednost, smo vezani na različna ocenjevanja in ocenjujemo premoženjske postavke, kjer imamo nekaj metod, ki jih lahko uporabimo, samo vprašanje je, katera izmed metod ima manj slabosti. Kajti nobena metoda ni brez slabosti. Dobro bi bilo, če bi lahko uporabljali tržne metode, a se takoj vprašamo, kje je trg? Slovenija je tako majhna, da delujočega nepremičnega trga, na katerem bi našli primerljive transakcije, praktično nimamo. Potem se poslužujemo dohodkovnih metod, kar pa je dokaj mehko področje: tveganje na projekcijah in tveganje na oceni diskontnih stopenj. Tako da pogosto ugotovimo, da ocene vrednosti, tudi če so narejene z maksimalno skrbnostjo (kar pričakujemo), zelo redko prikazujejo tisto res pravo pošteno sliko vrednosti.

V tem sivem polju pa se pojavljajo želje in interesi, ki vplivajo na to, da bi nekaj ocenili tako, kot nekomu ustreza. Tu je tveganje, ki ga potem tudi že pokrivamo forenzične računovodje, to so tveganja vezana na napačna poročanja in seveda, nisva daleč tudi od kriminala.

 

TFL Glasnik:
Zdaj smo v času oddaje poslovnih izkazov gospodarskih družb in me zanima vaša ocena: na katerih področjih bo v teh časih prišlo najbolj do izraza kreativno računovodstvo?

Branko Mayr:
Morava najprej ločiti pojem kreativnega računovodstva – nekateri ga gledajo negativistično, v teoriji in praksi pa poznamo tudi pozitivni odnos. Namesto izraza kreativno imam raje izraz napake pri poročanju, kot ga uporabljamo v forenziki. Ali pa, da je največ slabosti računovodskih izkazov ravno pri sestavi računovodskih poročil, ker poročilo oblikujem tako, kot si želim, da me vidijo bralci, ne pa tako, kot je. Tu so tveganja.

Managment ima velik interes, da izkaže čim boljšo gospodarsko sliko, posebej v velikih gospodarskih družbah, ker so potem lastniki zadovoljni, dobimo boljši raiting v bankah in tako naprej. Revizorji se borimo proti takšnemu poročanju, vendar je to izjemno težko.

 

TFL Glasnik:
Ali lahko revizor odkrije dejansko prevaro?

Branko Mayr:
Poglejte, nekatera področja so slabo pokrita. Slovenki računovodski standardi ne urejajo celovito računovodenja tako, kot to urejajo mednarodni standardi računovodskega poročanja. Seveda mednarodnih standardov ne smemo neposredno uporabljati, razen če bi se podjetje odločilo, da vodi računovodstvo po mednarodnih standardih, kar se lahko. Če pa vodi računovodstvo po slovenskih standardih, lahko uporabljamo samo tiste mednarodne standarde, ki so v slovenskih posebej navedeni kot tisti, ki jih lahko uporabljamo.

V stroki ugotavljamo, da ni vse pokrito, da so praznine, posebej pri naložbenih nepremičninah je popolna zmeda.

 

TFL Glasnik:
Kaj predlagate?

Branko Mayr:
Razmisliti je treba o tem, da se standardi v tem delu dopolnijo in da se ta siva polja pokrijejo, da pridemo do jasnega zakonskega ali strokovnega okvirja in da to dosledno uporabljamo iz leta v leto.

 

TFL Glasnik:
Kaj pa menite o tem, da bi vsi uporabljali mednarodne računovodske standarde?

Branko Mayr:
Vedeti je potrebno, da so mednarodni računovodski standardi namenjeni predvsem velikim in njihova uporaba za srednja in majhna podjetja po moji oceni ni ustrezna. Imamo tudi mednarodne standarde za majhna podjetja, vendar je tudi vprašanje o smiselnosti uporabe le-teh. Imamo dobre slovenske standarde, samo dopolniti jih je treba v tistih sferah, kjer je morda sivo polje, kjer smo zbegani, kjer se ne znajdemo in se tudi računovodje ne znamo odločati.

Dovolj bi bilo že, če bi zakonodajalec dal avtentična mišljenja, denimo Slovenski inštitut za revizijo bi lahko dal določena mišljenja, saj je veliko vprašanj urejenih s stališči Inštituta. Tako bi poenotili prakso. Ne vidim pa potrebe, da takoj, kot denimo Srbi, gremo na mednarodne standarde. Ko smo namreč v reviziji v takšnih državah, vidimo, da ni tisto, kar si želimo.

 

TFL Glasnik:
Današnje potrebe vse bolj rinejo v ospredje forenzično računovodstvo. Kako bi ga vi opredelili?

Branko Mayr:
Forenzično računovodstvo je prva zadeva, pri kateri je izraz napačno preveden. Osebno sem tudi pridruženi član ameriškega združenja forenzičnih računovodij, ampak bi ga v slovenščino raje prevedel kot preiskovalna revizija ali nekaj podobnega.

Ta specialna znanja so nujna in je naivno pričakovanje, da boste z redno revizijo računovodskega izkaza ugotovili to, kar ugotavljamo forenziki. Imamo različne tehnike pristopa, različne pobude, različne cilje. S klasično revizijo računovodskega izkaza je možno kaj ugotoviti, vendar je to zgolj slučaj.

Tudi v ZDA, če gre za kriminalna ali podobna dejanja, tega ne ugotavljajo klasični revizorji ampak to počnejo forenziki. Je pa izjemno pogosta oblika teh napak ali nečednih ravnanj prevarantsko poročanje, kot ga forenziki imenujemo. Ko se zmotite v poročilu, je to napaka, ko pa zavestno poročate drugače, kot je resnično stanje, takrat lahko govorimo o prevarantskem poročanju. To je morda tudi področje, ki bi ga redni revizor skorajda moral najti. Mnenja sem, da so verjetno indici, da je v veliko naših zgodbah, Vegrad, Mariborsko cestno podjetje, da jih ne naštevam vseh posebej, verjetno prišlo do nekega poročanja, ki ni bilo najbolj korektno. Ali je bilo prevarantsko, tega ne smem reči, dokler ne pogledam v te bilance.

 

TFL Glasnik:
Najbolj zanimivo je to, da je preiskovanje gospodarskega kriminala, ki je zaradi svoje kompleksnosti in potrebe po znanjih, zares velik problem. Kako bi se v to lahko vključila stroka, da bi vendarle prišli do rezultatov?

Branko Mayr:
Velja, da mora biti veliko izkušenj in veliko znanja. Znanje je moč dobiti z izobraževanjem, ki ga tudi v Sloveniji morda skušamo počasi osvajati. Nimamo nekega posebnega specialističnega študija forenzičnega računovodstva in to vsebino delno pokrivamo na Visoki šoli za računovodstvo in sem prepričan, da bomo kmalu prišli do tega, da bomo vzgajali forenzične računovodje, vendar je treba vedeti, katero raven znanja pričakujemo.

Zgrešeno je pričakovati, da potrebujemo magistre in doktorje. Dovolj je visoka šola, ker ima človeka, ki ima željo, izkušnje in širino. Zelo pomemben je tudi njegov značaj – ni vsak za to. Razmišljanje, da so vsi faloti, ne drži, to ne gre. Profesionalni odnos pomeni imeti distanco do predmeta, ki ga obravnavaš. In ta distanca omogoča objektivnost.

Po medijih slišimo, da pri policiji morda manjka ravno te distance. Tudi sam včasih delam kot sodni izvedenec v preiskovalnih postopkih in to opažam. Distanca je tista, ki objektivizira in medijski linči, kakršnih so deležne nekatere zgodbe, zelo negativno vplivajo na sposobnost ugotavljanja pravilnega stanja. Ni rečeno, da je vse narobe, kar nekdo meni ali razmišlja, da je narobe. Dajmo stroki priložnost, da se izkaže. V stroki se prav smejimo, ko slišimo od politikov ali od posameznih gospodarstvenikov, da moramo pritegniti mednarodne revizorje. To je floskula!

Koga dobimo v te revizije? Nikakor ne prve lige. Sam sem kot izvedenec gledal kar nekaj revizijskih poročil, ki so prišla v sodne postopke in bil sem presenečen kako lahko takšno stroko nekdo zagovarja. Delali pa so tujci. Ne poznajo ne okolja pa tudi strokovno to ni bila raven, ki bi jo pričakovali. Seveda potem taki obtožni predlogi in obtožnice, ki temeljijo na takšnih poročilih, padejo.

Ponavljam: v Sloveniji je dovolj Slovencev, ki obvladajo preiskavo, to ni nič novega. Delali smo že v času »pra Jugoslavije«, v okvirju SDK – manj znanosti je bilo v celi zgodbi. To je obrt in kot tako jo je treba vzeti obrtno, profesionalno, narediti popolni izdelek in potem bodo rezultati. Mnenja sem, da imamo v Sloveniji danes okrog 100 ljudi, ki so sposobni izvesti preiskovalno revizijo. Včasih jih je bilo veliko več.

 

TFL Glasnik:
Je to dovolj?

Branko Mayr:
Zadosti. Imamo celotno sfero revidiranja, komercialno revidiranje, revidiranje računskega sodišča, preiskovalni organi nastopijo, ko obstajajo indici, ko govorimo o trikotniku priložnost, pritisk, akcija in tako naprej. Takrat pride preiskovalna revizija, ki dela z drugimi postopki. Zato pravimo, da je treba poznati pravo, postopek, psihologijo, to ni samo strogo računovodstvo. In ta interdisciplinarnost je dobra in menim, da imamo predvsem med sodnimi izvedenci veliko sposobnih kolegov.

 

TFL Glasnik:
Torej osnove in podlage imamo. Je tedaj problem v postopkih naprej, da ne pride do obsodb?

Branko Mayr:
Včasih mi kdo na policiji med preiskavo reče: 'veš, plačati te ne moremo, nimamo denarja.' To ni zastonj, preiskovalna revizija je draga. Ampak, vsaka preiskovalna revizija se povrne, za kar lahko vzameva primer stečajev. Oškodovanja v primeru v postopkih stečaja so pogosta, so skoraj pravilo in če imate preiskovalnega revizorja, ki bo to obdelal s forenzičnimi postopki, potem je zelo verjetno, da se bo v nadaljnjih pravdah to premoženje tudi zaseglo.

Hočem povedati, da bi se v postopkih stečaja v vsakem primeru morali vsaj v omejenem obsegu izvesti preizkusi, ali je prišlo do oškodovanja stečajne mase v obdobju pred uvedbo stečaja.

 

TFL Glasnik:
Pa delajo te preizkuse?

Branko Mayr:
Malo, imel sem nekaj primerov, vendar zelo redko.

 

TFL Glasnik:
Za upnike je to škoda. Ali zakonodaja tega ne ureja?

Branko Mayr:
Ne, sem pa prepričan, da če bi izvajali forenzično preiskavo takoj po uvedbi stečaja, da bi se marsikatera zgodba odvijala drugače, kot se danes. Poenostavljeno povedano, nemogoče je skriti, gre za vprašanje želje in iskanja. Treba je poiskati primerjalne podatke, ker so podatki v podjetju pogostokrat prirejeni, tudi ponarejeni, zato moramo najti primerljive podatke in po metodi triangulacije narediti križanje.

Sam sem bil v nekaterih izmed teh zgodb, ko so mi razlagali: računovodje kradejo. Saj ni res! Računovodja ne mora krasti, lahko pa krade nekdo, ki poleg drugih nalog opravlja še računovodske naloge. Računovodja ne sme in ne razpolaga z denarjem. To je nehigienično; ne morem danes nakazovati, jutri pa knjižiti. Če bi danes šli v temeljiti pregled dela teh »deklic ali fantov za vse«, bi ugotovili, da so v eni osebi računovodje, knjigovodje, finančniki, razpolagalci in tako naprej. To je priložnost, ni kriva stroka, kriv je management, ker je nekomu dal to priložnost. In tam, kjer je priložnost, se hitro spremeni v skušnjavo po načelu: saj me ne bodo dobili. In če bi danes pregledali nekaj zgodb, ko je bilo govora o tem, kako se je kradlo, bi jih bilo še več. Vendar ponavljam: to niso računovodje, to so ljudje, ki slučajno opravljajo še računovodske naloge.

 

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar

Letno poročilo za leto 2011 za pravne osebe

Letno poročilo, ki ga obravnava 60. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS št. 42/2006 do 91/2011) (v nadaljevanju ZGD-1), je sestavljeno iz računovodskega poročila in poslovnega poročila. Računovodsko poročilo je sestavljeno iz računovodskih izkazov in pojasnil k njim. Ker sami računovodski izkazi ne dajo celovite slike o poslovanju družbe, so potrebna še razkritja, ki podatke iz računovodskih izkazov podrobneje predstavijo in pojasnijo morebitna tveganja povezana s sredstvi in obveznostmi. Za popoln vpogled v poslovanje so zelo pomembne še informacije, ki jih vsebuje poslovno poročilo, saj gre za predstavitev nefinančnih in neračunovodskih informacij.

Pravila o računovodenju in računovodskem poročanju, ki jih morajo upoštevati pravne osebe, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost, so poleg ZGD-1 še ustrezni računovodski standardi. ZGD-1 v 54. členu (splošna pravila o računovodenju) določa, da morajo družbe in podjetniki voditi poslovne knjige in jih enkrat letno zaključiti v skladu z ZGD-1 ter Slovenskimi računovodskimi standardi (Uradni list RS št. 118/2005 do 80/2011) (v nadaljevanju SRS) ali Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (Uradni list EU L št. 320/200/8 do 305/2011) (v nadaljevanju MSRP).

MRSP morajo pri pripravi letnih konsolidiranih poročil obvezno uporabljati družbe, katerih vrednostni papirji so uvrščeni na katerega od organiziranih trgov vrednostnih papirjev v državah članicah Evropske skupnosti in so zavezane h konsolidaciji na podlagi 56. člena ZGD-1. Poleg teh družb morajo računovodska poročila pripravljati v skladu z MRSP tudi:

 • banke,
 • zavarovalnice in
 • druge družbe, če tako odloči skupščina družbe, vendar najmanj za pet let.

Računovodska poročila so namenjena zunanjim in notranjim uporabnikom informacij. Pripravljena morajo biti tako, da predstavljajo resničen in pošten prikaz finančnega stanja gospodarske družbe, skladno z ustreznim računovodskim okvirom poročanja. Za pripravo računovodskih izkazov je odgovorno poslovodstvo družbe.

Zavezanci, ki morajo uporabljati določila ZGD-1 glede načina in vsebine poročanja, so določeni v 53. členu zakona:

 • kapitalske družbe;
 • tiste osebne družbe, pri katerih za njihove obveznosti ni neomejeno odgovorna nobena fizična oseba in
 • podjetniki, katerih podjetje ustreza merilom za srednje ali velike družbe, razen 57. člena ZGD-1.

Navedene družbe se štejejo za gospodarske družbe, čeprav skladno z zakonom v celoti ali delno opravljajo nepridobitne dejavnosti in so dolžne sestaviti letno poročilo.

Od velikosti družbe je odvisno, kako obsežno mora biti letno poročilo. Razvrstitev družb v mikro, majhne, srednje in velike družbe je določena v 55. členu ZGD-1. Družbe so razvrščene v eno od navedenih skupin na osnovi:

 • povprečnega števila delavcev v poslovnem letu,
 • čistih prihodkov od prodaje in
 • velikosti aktive

na bilančni presečni dan letne bilance stanja. Razporeditev se opravi na osnovi podatkov iz dveh zaporednih let.

Mikro družba je družba, ki izpolnjuje dve od teh meril:

 • povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 10,
 • čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2.000.000 EUR in
 • vrednost aktive ne presega 2.000.000 EUR.

Majhna družba je družba, ki ni mikro družba po prejšnjem odstavku, in ki izpolnjuje dve od teh meril:

 • povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50,
 • čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.800.000 EUR in
 • vrednost aktive ne presega 4.400.000 EUR.

Srednja družba je družba, ki ni mikro družba po drugem odstavku tega člena ali majhna družba po prejšnjem odstavku, in ki izpolnjuje dve od teh meril:

 • povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 250,
 • čisti prihodki od prodaje ne presegajo 35.000.000 EUR in
 • vrednost aktive ne presega 17.500.000 EUR.

Med velike družbe se šteje družba, ki ni mikro, majhna ali srednja družba. V vsakem primeru so velike družbe:

 • banke,
 • zavarovalnice,
 • borza vrednostnih papirjev in
 • družbe, ki so po 56. členu ZGD-1 dolžne pripraviti konsolidirano letno poročilo.

Določbe ZGD-1 in drugih predpisov, ki se nanašajo na majhne družbe, se uporabljajo tudi za mikro družbe, razen če ZGD-1 in drugi predpisi ne določajo drugače. Ker za računovodsko poročanje ni posebnih določil za mikro družbe, veljajo enaka pravila računovodenja in sestavljanja računovodskih izkazov, kot za majhne družbe.

Letno poročilo majhnih in mikro kapitalskih družb, s katerih vrednostnimi papirji se ne trguje na organiziranem trgu, je sestavljeno vsaj iz:

 • bilance stanja,
 • izkaza poslovnega izida in
 • priloge s pojasnili k izkazom.

Letno poročilo družb in podjetnikov iz 3. odstavka 53. člena ZGD-1 je sestavljeno najmanj iz:

 • bilance stanja in
 • izkaza poslovnega izida.

Letno poročilo srednje velikih in velikih kapitalskih družb, dvojnih družb ter tistih majhnih kapitalskih družb, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu je sestavljeno iz:

 • bilance stanja,
 • izkaza poslovnega izida,
 • izkaza denarnih tokov,
 • izkaza gibanja kapitala,
 • priloge s pojasnili k izkazom in
 • poslovnega poročila.

Rok sestavitev letnega poročila je odvisen od zavezanosti podjetja k reviziji. Če družba oziroma samostojni podjetnik ni zavezan k reviziji, je rok za oddajo poročila tri mesece po koncu poslovnega leta. Za vse družbe zavezane k reviziji je najkasnejši rok za oddajo letnega poročila osem mesecev po koncu poslovnega leta. Konsolidirana letna poročila morajo biti sestavljena v štirih mesecih po koncu posameznega poslovnega leta, javno objavljena pa po reviziji, vendar najkasneje v osmih mesecih po koncu poslovnega leta. Pri tem moramo opozoriti na dejstvo, da poslovno leto ni nujno enako koledarskemu letu.

K reviziji letnih poročil so zavezane srednje velike in velike kapitalske družbe, dvojne družbe ter tiste majhne kapitalske družbe, s katerih vrednostnimi papirji, se trguje na organiziranem trgu ter konsolidirana letna poročila. Skladno s 57. členom ZGD-1 mora biti revizija letnega poročila opravljena najkasneje v šestih mesecih po koncu poslovnega leta, s strani samostojnega revizijskega podjetja.

Za javno objavo letnih poročil je pooblaščena Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (v nadaljevanju AJPES).

V skladu s 15. členom Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/2002 do 16/2007) (v nadaljevanju AJPES) vsi gospodarski subjekti oddajo letna poročila AJPES v skladu z Metodološkimi navodili za predložitev letnih poročil. Za leto 2008 je AJPES za zavezance poročanja skladno z ZGD-1 predpisala Navodilo o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in podjetnikov (Uradni list RS, št. 7/2008 do 109/2010).

Gospodarski subjekti predložijo AJPES letno poročilo v skladu z določili 58. in 59. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Gospodarske družbe, zadruge in podjetniki morajo podatke iz letnih poročil za leto 2011 v poenoteni obliki in dodatne podatke za državno statistiko predložiti do 31. marca 2012.

Majhne družbe, s katerih vrednostnimi papirji se ne trguje na organiziranem trgu ter osebne družbe, pri katerih za njihove obveznosti neomejeno odgovarja vsaj ena fizična oseba in imajo poslovno leto enako koledarskemu, lahko izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila za javno objavo tako, da podatkom iz letnega poročila na poenotenih obrazcih za državno statistiko, priložijo prilogo s pojasnili k izkazom in IZJAVO o uporabi podatkov iz letnega poročila. S predložitvijo podatkov iz letnega poročila na poenotenih obrazcih, podatkov o opredelitvi, dodatnih podatkov, pojasnil k izkazom in izjave, izpolnijo obveznost predlaganja letnega poročila tako za javno objavo kakor tudi za državno statistiko.

Posebni davek na določene prejemke je bil uveden z Zakonom o posebnem davku na določene prejemke - ZPDDP (Uradni list RS, št. 72/93, 22/94, 45/95, 12/96 in 82/97), sprejetim leta 1993. Namen uvedbe posebnega davka je bil dodatno davčno obremeniti dohodke iz opravljanja storitev, ki niso doseženi v okviru enega od razmerij oziroma organiziranj, ki so podlaga za vključitev v sistem socialnega zavarovanja (npr. v okviru delovnega razmerja).

Od dohodkov iz delovnega razmerja, sklenjenega na podlagi pogodbe o zaposlitvi, se plačujejo bistveno višji prispevki za socialno varnost kot od dohodkov, doseženih za opravljanje storitev na drugih pravnih podlagah. Takšna obravnava dohodkov iz opravljanja storitev izven reguliranih razmerij oziroma organiziranj je omogočala izognitev solidarnostnemu elementu sistema socialnega zavarovanja, obenem pa je bilo, v nasprotju s temeljnimi cilji delovnopravne in statusnopravne zakonodaje, izpodbujano opravljanje dela oziroma storitev v ne-reguliranih razmerjih oziroma organiziranjih.

V prvem odstavku 3. člena ZPDDP je določeno, da je osnova za obračun in plačilo davka vsako posamezno bruto izplačilo fizični osebi za opravljeno storitev na podlagi pogodbe o delu po zakonu o delovnih razmerjih in zakonu o obligacijskih razmerjih. V tretjem odstavku istega člena je določeno, da se za opravljeno storitev po prvem odstavku tega člena ne šteje:

 • izplačilo fizični osebi, ki opravlja funkcijo na podlagi imenovanja državnega ali drugega organa v skladu z zakonom oziroma drugim aktom,
 • izplačilo fizični osebi, ki opravi storitev na podlagi napotitve upravnega organa v skladu z zakonom,
 • izplačilo fizični osebi na podlagi napotitve oziroma poziva na določeno opravilo s strani državnega ali drugega organa,
 • izplačilo nagrad in povračil stroškov fizični osebi, ki prostovoljno oziroma na podlagi vabila ali poziva sodeluje v prostovoljnih, ljubiteljskih, humanitarnih, invalidskih, izobraževalnih, zdravstvenih, kulturnih, športnih, raziskovalnih dejavnostih ter v dejavnostih društev in njihovih zvez, zaradi uresničevanja ciljev oziroma namenov, zaradi katerih so društva ustanovljena, ne pa v okviru opravljanja gospodarskih dejavnosti po 10. členu Zakona o društvih (Uradni list SRS, št. 37/74 in 42/86), ter v sindikalnih in strankarskih dejavnostih, pod pogojem, da izplačila nagrad ne presegajo 150.000 tolarjev (625,94 EUR) letno, povračilo stroškov v zvezi z opravljanjem storitve pa ne presega višine, ki je določena s predpisom vlade.

Prejšnja Direktiva o izdajanju računov, ki je bila sprejeta leta 2001, po mnenju Evropske komisije ni vodila do želene harmonizacije pravil o izdajanju računov v zakonodajah držav članic Evropske unije. Z namenom nadaljnje harmonizacije pravil o izdajanju računov in da bi večina podjetij v letu 2020 uporabljala elektronsko fakturiranje, je Evropska komisija oblikovala novo Direktivo 2010/45/ EU3.

Ostali pomembni cilji Direktive 2010/45/EU so:

 • povečati uporabo elektronskega izdajanja računov;
 • zmanjšati administrativno breme podjetij;
 • podpreti mala in srednje velika podjetja;
 • pomagati državam članicam pri boju proti davčni utaji.


Z izvajanjem Direktive 2010/45/EU se evropskemu gospodarstvu obeta prihranek v znesku 240 milijard evrov v šestletnem obdobju. Ekonomske prednosti ne bodo nastale samo zaradi prihrankov stroškov za tiskanje in pošiljanje računov, temveč tudi zaradi digitalizacije procesov izdajanja in predelovanja računov, ki bodo vodili do hitrejšega procesa izdajanja računov in torej tudi do hitrejših (čezmejnih) nakazil denarnih sredstev. Elektronsko izdajanje računov pomeni namreč integriran proces izmenjave podatkov med izdajateljem računa in ostalimi ekonomskimi operaterji, od avtomatskega pripravljanja ter pošiljanja računa iz sistema pošiljatelja, do avtomatskega sprejemanja na strani prejemnika. Poleg tega se pričakuje, da bodo e-računi zmanjšali emisijo CO2 (1 milijon ton na leto za Evropo) zaradi znižanja porabe papirja in transportnih sredstev. To so še dodatni razlogi, da si bolj podrobno ogledamo, kaj lahko med drugim pričakujemo.

V družbi z omejeno odgovornostjo sklep o delitvi dobička sprejmejo njeni družbeniki. Pri družbi z omejeno odgovornostjo pravico do udeležbe v dobičku ureja družbena pogodba, saj skupščina, kot organ družbe pri d.d., pri tej pravnoorganizacijski obliki ni oblikovana. Družbena pogodba predstavlja temeljni ustanovitveni akt družbe z omejeno odgovornostjo.

V skladu s 494. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS, št. 42/2006) (v nadaljevanju ZGD-1) imajo družbeniki pravico do deleža pri bilančnem dobičku, kakor je ta ugotovljen v letni bilanci, če družbena pogodba ne določa drugače. Pri tem se dobiček deli sorazmerno z višino poslovnih deležev, če družbena pogodba ne določa drugače.

V kolikor tako družbeniku pripada poslovni delež v višini 30%, pripada na podlagi tega deleža družbeniku 30% dobička, ki se deli. Predstavljeno načelo velja vedno, kadar družbena pogodba ne določa drugače. Slednja namreč lahko določa različne možnosti glede udeležbe v razdelitvi, pri tem pa mora biti jasno navedeno, da je zakonsko načelo sorazmerne razdelitve v skladu z družbeno pogodbo spremenjeno oziroma ni upoštevano. Dohodek iz naslova izplačila dobička v družbi z omejeno odgovornostjo se imenuje udeležba v dobičku (kot donos na poslovni delež družbenika v družbi), vsebinsko pa se všteva med dohodke iz kapitala.

V skladu z določili 2. odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS, 42/2006, 60/2006) (v nadaljevanju ZGD-1) je sestavni del poslovnega poročila gospodarske družbe tudi analiza poslovanja družbe. Pošten prikaz poslovanja družbe mora namreč biti uravnotežena in celovita analiza razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja, ki ustreza obsegu in vsestranskosti njenega poslovanja.

Analiza mora v obsegu, ki je potreben za razumevanje razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja, vsebovati ključne računovodske, finančne, in če je to potrebno, druge kazalce, kazalnike in druge pokazatelje, ki vključujejo tudi informacije, povezane z varstvom okolja in delavci. Analiza vključuje ustrezno sklicevanje na zneske v računovodskih izkazih in potrebna dodatna pojasnila.

V poslovnih poročilih družb se pojavljajo najpogosteje naslednji kazalniki:

1. ROA (angl. return on assets), ki kaže dobiček glede na sredstva ali obveznosti do virov sredstev,

3. ROE (angl. return on equity), ki se lahko izraža v dveh različicah:

 • kot razmerje med dobičkom in vloženimi lastnimi sredstvi delničarja (lastnika), kar pomeni, da gre za donosnost lastnega kapitala (angl. return on owner's equity),
 • kot razmerje med dobičkom in trajnim kapitalom oziroma dolgoročnimi obveznostmi sredstev, kar pomeni, da gre za donosnost vloženega kapitala (angl. return on invested capital).

3. ROS (angl. return on sales), ki se izraža kot razmerje med dobičkom iz opravljanja dejavnosti in prihodki od prodaje. Raven merjenja tega kazalnika je lahko:

 • prodaja v podjetju
 • prodaja v oddelku
 • prodaja posameznega izdelka.

4. ROI (angl. return on investments), ki je pokazatelj ugotavljanja donosnosti vloženih sredstev – torej naložbe, ki razmerje med dobičkom in sredstvi vloženimi v naložbo.

Ustavno sodišče je odločilo, da določba zakona o prevzemih, ki je bila tudi predmet avtentične razlage, ni v neskladju z ustavo. Vrhovno sodišče, ki je zahtevalo presojo ustavnosti, lahko zdaj nadaljuje postopek odločanja o tožbi zoper odločbo ATVP, s katero je ta ugotovila kršitev prevzemne zakonodaje v ciljni družbi Abanka.

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je že konec leta 2010 proti državnim lastnikom v nekaterih podjetjih sprožila postopke za odvzem glasovalnih pravic zaradi domnevnega kršenja prevzemne zakonodaje. V primeru Petrola in Abanke jim je te tudi odvzela, pri čemer je vrhovno sodišče odločbo ATVP v primeru Petrola razveljavilo, ne pa v primeru Abanke.

Zaradi postopkov ATVP je DZ kasneje sprejel avtentično razlago zakona o prevzemih, s katero je bil predviden prehodni prevzemni prag - ta je enak najnižjemu deležu glasovalnih pravic, ki so ga lastniki imeli od dneva uveljavitve zakona o prevzemih dalje - v primerih, ko lastnik delež poveča nad zatečeno stanje. Ustavno sodišče je sicer decembra lani avtentično razlago zakona razveljavilo.

Vrhovno sodišče je presojo ustavnosti 75. člena zakona o prevzemih zahtevalo junija lani. Pri ustavni presoji sporne določbe je vztrajalo kljub razveljavitvi avtentične razlage s strani ustavnega sodišča.

Na vrhovnem sodišču so namreč menili, da je zakonska določba v neskladju z načelom jasnosti in določnosti predpisov. To neskladje naj bi izkazovalo že sprejetje avtentične razlage zakonske določbe. Po mnenju vrhovnega sodišča naj bi bila izpodbijana določba tako nejasna, da naslovniki ne morejo vedeti, kdaj jih doletijo sankcije iz 63. člena (mirovanje glasovalnih pravic).

Po mnenju vrhovnega sodišča bi izpodbijana določba poslabševala pravni položaj oseb iz 75. člena zakona o prevzemih, saj naj bi jih varovala le v t.i. zatečenem stanju v trenutku uveljavitve zakona, ne pa tudi v primeru kasnejše pridobitve vrednostnih papirjev. Ker naj bi imele te osebe ne le pridobljene, temveč tudi pričakovane pravice, bi moral biti poseg vanje v skladu z načelom sorazmernosti.

Vrhovno sodišče je izpostavilo tudi domnevno neenako obravnavo naslovnikov. Zakonska novela naj bi namreč za razliko od osnovnega besedila zakona ne dopuščala izjeme, da prevzemne ponudbe ni treba dati, če osebe prevzemnega praga ne dosegajo več. Za takšno neenakopravno obravnavanje pa naj ne bi izhajal razumen razlog.

Izražena stališča je podprl državni zbor, medtem ko se vlada in ATVP z navedbami vrhovnega sodišča nista strinjali. Ustavno sodišče je v odločbi z 8. marca vse navedbe vrhovnega sodišča zavrnilo, so sporočili iz ATVP, medtem ko je ustavno sodišče sklep tudi javno objavilo.

Ustavno sodišče je v odločbi med drugim zapisalo, da ustavna načela pravne države, ki določajo, da so norme opredeljene jasno in določno, ne pomenijo, da predpisov ni treba razlagati. Vrhovno sodišče so poučili, da mu ne morejo svetovati, kako naj izpodbijano določbo v konkretnem primeru, torej ob odločanju v primeru Abanka, razloži, saj to ni naloga ustavnega sodišča. Katera razlaga je prava, je stvar rednega sodnega odločanja.

Tudi predlagateljevo sklicevanje na načelo zaupanja v pravo je ustavno sodišče zavrnilo kot neutemeljeno. Izpodbijana določba je namreč po svoji naravi prehodna določba, s katero je zakonodajalec zadostil ravno ustavnopravnim zahtevam iz ustave, tj. tudi načelu zaupanja v pravo. Tudi domnevno neskladje izpodbijane določbe z načelom enakosti je ustavno sodišče zavrnilo.

Vir: STA

Evropska komisija namerava v sklopu reforme finančnega sektorja v okviru odzivanja na krizo urediti tudi vzporedni bančni sistem, zato je zagnala posvetovanje o ureditvi tega dela finančnega sektorja. Cilj je preprečiti nastajanje novih virov tveganja v finančnem sektorju, ki bi lahko povzročili tudi sistemska tveganja.

"Ne želimo, da bi se katere koli finančne dejavnosti in entitete izognile obstoječim in načrtovanim pravilom ter omogočile kopičenje novih virov tveganj v finančnem sektorju," je pojasnil evropski komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier.

Da bi preprečili ta tveganja, je po komisarjevih besedah treba bolje razumeti, kako deluje vzporedni bančni sistem, ter vzpostaviti ustrezen nadzor tudi nad tem delom finančnega sektorja. "Osvetliti je treba vse dele finančnega sektorja," je poudaril Barnier.

Vzporedni bančni sistem, vse pomembnejše področje nebančne kreditne dejavnosti, doslej ni bil v ospredju prizadevanj za ureditev finančnega sektorja, vendar njegova spreminjajoča se narava in oblika terja boljši nadzor, poudarjajo v komisiji.

Vzporedni bančni sistem ima po navedbah komisije znotraj finančnega sistema pomembno vlogo, saj na primer ustvarja dodatne vire financiranja in investitorjem omogoča alternativo bančnim depozitom.

Vendar pa po drugi strani prinaša tveganje za dolgoročno finančno stabilnost, saj se v finančnem sektorju kopičijo neznani viri tveganja, kar povzroča nevarnost učinka prelivanja z vzporednega bančnega sistema na konvencionalni bančni sektor.

Vzporedni bančni sistem je po nekaterih definicijah opredeljen kot "sistem kreditnega posredovanja, ki vključuje subjekte in dejavnosti zunaj konvencionalnega bančnega sistema".

Možni subjekti in dejavnosti vzporednega bančnega sistema so: skladi denarnega trga in druge vrste investicijskih skladov ali proizvodov z značilnostmi depozita; investicijski skladi, ki zagotavljajo kredite ali temeljijo na finančnem vzvodu, vključno z indeksnimi investicijskimi skladi in skladi tveganega kapitala; finančne družbe in subjekti listinjenja, ki zagotavljajo kredite ali kreditna jamstva ali se ukvarjajo s spremembo likvidnosti oziroma zapadlosti, pri čemer zanje ne velja zakonska ureditev za banke; zavarovalnice ali pozavarovalnice, ki izdajajo kreditne proizvode ali jamčijo zanje; listinjenje in izposoja vrednostnih papirjev ter transakcije v okviru poslov začasne prodaje.

Komisija proučuje možnosti in nadaljnje ukrepe na petih ključnih področjih - v bančništvu, upravljanju sredstev, posojanju vrednostnih papirjev in poslih začasne prodaje, listinjenju ter drugih subjektih vzporednega bančnega sistema.

Vse zainteresirane strani lahko svoje prispevke v okviru posvetovanja predložijo do 1. junija, 27. aprila pa bo v Bruslju tudi konferenca o vzporednem bančnem sistemu. Na podlagi prispevkov v okviru javnega posvetovanja bo nato komisija odločila o nadaljnjih ukrepih.

Vir: STA

Novi predpisi:
Spremenjeni predpisi/novi čistopisi:
Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

V mesecu MARCU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije.

Nekaj dejstev o zakonu:

 • od svojega nastanka do danes je doživel 11 sprememb in dopolnitev oz. drugih vplivov;
 • Zadnja spremembe in dopolnitve je prinesla novela F, ki velja od 20.3.2012 in ima za cilj zagotovitev racionalne organiziranosti državne uprave. Spremembe in dopolnitve ZDU-1 so povezane z novelo Zakona o vladi RS (ZVRS-F), ki bo zagotavljala operativnost vlade, združevala sorodna in povezana delovna področja v resorje, omogočila racionalizacijo poslovanja državne uprave z združevanjem nekaterih delovnih področij ministrstev ter izboljšala koordinacijo, ustvarila večjo sinergijo in omogočila boljšo izrabo kadrovskih in drugih virov.
 • Rednih novel (spremembe in dopolnitve zakona) je bilo 6 (novela A, B, C, D, E in F);
 • Državni zbor je pripravil (le) štiri uradna prečiščena besedila (UPB) Zakona o državni upravi (ZDU-1-UPB1, ZDU-1-UPB2, ZDU-1-UPB3, ZDU-1-UPB4).
 • Zakon je bil prvič objavljen v Uradni list RS 52-2526/2002, stran 5272.

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 14.3.2012 - 20.3.2012 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 8 novosti 2 novosti

V tem obdobju posebej izpostavljamo:

 • Vlada je dne 15.3. med gradiva za obravnavo prejela Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o požarni taksi. V 7. členu veljavnega besedila Uredbe o požarni taksi je določen način plačila požarne takse, ki se izvaja mesečno, v 8. členu pa obračun požarne takse, ki se predlaga trimesečno pristojnim službam in Ministrstvu za finance. Zaradi različnega načina plačila in obračuna požarne takse je oteženo izvajanje nadzora nad celotnim obračunom požarne takse in vrstami zavarovanj ter višino zavarovalnih premij. Zato je bilo potrebno uskladiti roke za plačila in obračun požarne takse.

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 14.3.2012 - 20.3.2012 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 8 novosti 11 novosti 4 novosti 1 novost 10 novosti 5 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost 2 novosti 1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 2 novosti 1 novost 1 novost 5 novosti 2 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 4 novosti 5 novosti 3 novosti 6 novosti 9 novosti
5. JAVNE FINANCE 3 novosti 13 novosti 2 novosti 5 novosti 4 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6 novosti 51 novosti 10 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 11 novosti 41 novosti 5 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 5 novosti 1 novost 1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost 4 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI 1 novost 1 novost 5 novosti 1 novost
11. OBČINE 89 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .