Številka 8, letnik VI
6. marec 2012

Facebook Twitter
TFL Glasnik

Naš današnji sogovornik v rubriki Pogovor je dr. Jožko Peterlin, priznani finančnik in svetovalec. Zanimiva je njegova trditev, da je v teh časih pomembnejše od dobička preživetje, ki si ga lahko podjetja zagotovijo z obvladovanjem denarnega toka. Pravi, da je znanja o financah v Sloveniji premalo ter trdi, da je polovica članov nadzornih svetov neprimernih. Vabljeni k branju!

Kot smo napovedali v pretekli številki TFL Glasnika, bomo tudi današnjo številko namenili problematiki obračuna davka od dohodkov pravnih oseb. Posvetili se bomo ugotavljanju davčne osnove. Davčna osnova je definirana kot dobiček, ki se ugotovi skladno z določbami ZDDPO-2. Načeloma se za ugotavljanje dobička priznajo prihodki in odhodki izkazani v izkazu poslovnega izida, ki so obračunani na podlagi zakona in v skladu z njim uvedenimi računovodskimi standardi. Seveda pa ne smemo spregledati določbe »če ta zakon ne določa drugače«. Omenjena določba pomeni, da moramo poznati določbe ZDDPO-2, ki posamezne prihodke in odhodke izločajo iz davčne osnove v celoti ali pa delno. Zaradi obsežne tematike bomo v tem sestavku obravnavali le določbe, ki se v davčnem obračunu pojavljajo najpogosteje.

Dr. Jožko Peterlin: Smo v časih, ko na prvem mestu ni dobiček ampak preživetje

Dr. Jožko Peterlin je finančni svetovalec in ustanovitelj družbe SmartFin d.o.o. ter tudi ustanovitelj akademije za poslovne finance.

Slika

TFL Glasnik:
Bili ste finančnik v več podjetjih, sedaj ste finančni svetovalec, ki mu obiskovalci raznih seminarjev radi prisluhnejo. Prvi pri nas ste ustanovili svojo akademijo za poslovne finance. Kaj menite, da je vaš največji dosežek doslej? In še nekaj, ali boste ostali svetovalec in predavatelj ali pa se vračate v gospodarstvo?

Jožko Peterlin:
Kot svetovalec, predavatelj in vodja projektov delam izključno za gospodarstvo, kar pomeni, da ostajam v gospodarstvu. Če se v nekem podjetju zaposlim, delam samo za to podjetje in včasih se je potrebno podrediti določenim interesom, ki niso vedno v interesu posla, oziroma lastnikov. Če si svetovalec, si strogo samo svetovalec, držiš se projekta in teme, interesi, ki so lahko v ozadju in niso ekonomsko upravičeni, se me ne tičejo – na koncu se drugi odločijo, kako bodo nekaj izpeljali.

TFL Glasnik:
Poslovni finančniki so zelo iskani in za njih šele sedaj prihajajo pravi izzivi. Kako ocenjujete znanje finančne stroke na fakultetah, v podjetjih in predvsem v bankah?

Jožko Peterlin:
V trenutnih tržnih razmerah so največji problem finance, ker imamo finančni sistem, ki je slab in ki je kapitalsko neustrezen. Normalno je, da bo neustrezni bančni sistem toliko skrčil obseg poslovanja, da bo prišel na kapitalsko ustreznost. Ne morejo si vsi lastniki privoščiti, da bodo banko dokapitalizirali, torej je treba znižati bilančno vsoto do kapitalske ustreznosti. To pomeni, da bodo pobrali denar iz gospodarstva ali od prebivalstva – dokler bo šlo. Tam, kjer so se pogreznili, kjer so slabe naložbe, ne morejo pobirati. Tako bodo tisti, ki so dobri in ki bi lahko vračali kredite, ostali brez sredstev.

Vloga finančnikov v podjetju je, da vsem deležnikom v podjetju, pretežno pa poslovnim funkcijam, kot so nabava, prodaja, proizvodnja, jasno povedo, kakšne bodo finančne posledice poslovnih odločitev. Gre za to, da se tega ne zavedajo vsi, da ljudje ne ločijo med stroškom in naložbo. Ne ločijo med prejemki in prihodki, kar pomeni, da če mi nekaj naredimo, da bo denar; pomeni le, da bo dvignjena davčna osnova. Tudi če nekaj kupimo, to ne pomeni, da bodo stroški, da bodo odhodki, zagotovo pa bo izdatek – denar bo šel z računa. Fokus mora biti na denarnem toku: z računa lahko gre le toliko, kolikor na račun pride. Še dodatni problem pa je finančni sistem, ki pomeni, da denarni tok, ki ga podjetje ustvarja iz tekoče dejavnosti, mora upoštevati, koliko dolgov je treba vrniti in koliko se lahko dodatno zadolži. Vse to so dodatni elementi, dodatne omejitve ali priložnosti v nekem podjetju, kar vse mora finančnik znati predstaviti poslovodstvu.

 

TFL Glasnik:
Ali je pogoj za uspešno podjetje uspešen finančnik?

Jožko Peterlin:
Finančnik mora znati razložiti nabavi, da kadar podjetje nima dobre bonitete in ni zmožno dodatnega zadolževanja, je plačilni rok pomembnejši od cene. Logično je, da se vsakemu nabavniku na začetku leta v letnem pogovoru pove, da je njegov cilj, da v tekočem letu zniža nabavno ceno. In ko zasleduje ta svoj ozki cilj, lahko nehote ogrozi obstoj podjetja. Ni problem znižati ceno za 5 odstotkov: začnemo plačevati avansno in znižamo cene. Vprašanje je, ali si podjetje lahko privošči kupovati poceni. V trenutnih tržnih razmerah je pomembnejše kupiti na dolgi plačilni rok in plačati dražje in v prodaji prodati ceneje – vendar denar dobiti takoj. Smo v časih, ko na prvem mestu ni dobiček, danes je na prvem mestu preživetje, le-to pa nam zagotavlja plačilna sposobnost, ne pa dobiček.

 

TFL Glasnik:
Kakšna pa je vloga revizorjev, do njih ste zelo kritični ?

Jožko Peterlin:
Družbe so revidirane, imajo poštene izkaze, čez nekaj dni nato gredo v stečaj. In potem stečajni upravitelj ugotovi, da so bili že pred dvema letoma izpolnjeni vsi pogoji za stečaj. Kaj torej pomenijo vsa ta mnenja licenciranih revizorjev in cenilcev? Prepričan sem, da nepremičnina ne zgubi čez noč 40 odstotkov vrednosti, da tudi vrednost stroja ne pade čez noč za 40 odstotkov. Zato ponavljam: fokus je denarni tok. Enako kot moramo pri sebi narediti dober načrt in oceno, ki je z veliko verjetnostjo gotova, da bomo imeli take prejemke, kot jih bomo načrtovali in da bomo imeli take izdatke, kot si jih bomo lahko privoščili glede na prejemke. To delajo redki in zato moramo stvari toliko bolj preveriti pri ključnih dobaviteljih in pri ključnih kupcih. Če stanja ne preverimo, nam bodo rekli samo: oprosti, se nam je zgodilo. Mi pa bomo lahko samo odpisali terjatve in ne bomo imeli denarja in potem bomo mi morali komu reči: oprosti, se je zgodilo.

To pomeni, da je treba obvladovati vse dejavnike tveganja, ki kakorkoli omejujejo in vplivajo na denarni tok. Zavedati se moramo, da vse poslovne odločitve vplivajo na denarni tok, vse poslovne odločitve pa ne vplivajo na poslovni izid, ker so včasih nevtralne, denarni tok pa sproži vsaka. Zato je treba začeti pri načrtovanju denarnih tokov, do tega, kaj si podjetje lahko privošči.

 

TFL Glasnik:
Šli ste k čistemu bistvu, oziroma k prvemu kamenčku tega mozaika, s katerim bomo morda zastavili slovensko gospodarsko rast. To kar pripovedujete, pa terja veliko znanja in zato vas sprašujem, ali imamo Slovenci dovolj izobražene finančnike?

Jožko Peterlin:
Strokovnega znanja na tem področju je bistveno premalo in upam si trditi, da samo ena fakulteta v Sloveniji nudi strokovna znanja na področju poslovnih financ. Ekonomske fakultete rastejo, primernih znanj s tega področja pa ni. Imamo ozek krog velikih podjetij, ki imajo poslovne finančnike, ki vedo, kaj to pomeni. V veliko družbah pa to nalogo opravljajo računovodje ali direktorji sami, marsikje pa to delajo celo v nabavi in ni jasno, kdo je komu šef: nabava ali finance. Na žalost se dela po sistemu poskus-napaka, poskus-napaka. Danes ni več prostora za takšen način, treba se je zavedati finančnih posledic. Redko katera družba dela realne načrte bilance stanja. Ponavadi naredijo oceno poslovnega izida, oceno prihodkov, odhodkov, pa oceno dobička. Redko kdo pa naredi oceno, kako bo določen posel vplival na kapitalsko ustreznost družbe in na boniteto. Redki, zelo redki imajo to.

To, da bodo imeli dobiček, še ne pomeni, da bodo preživeli, da bodo rastli, saj povečevanje prihodkov pomeni tudi povečevanje dolgov. Rast terja dodatne terjatve, dodatne naložbe, dodatne zaloge in na drugi strani bilance stanja ni drugega kot dolgovi. Na koncu pa smo dolžni le bankam.

Torej se je treba opreti na lastni denarni tok. To je ključno znanje in računovodski izkazi niti slučajno niso podatkovna podlaga za odločanje poslovnega finančnika. Žalostno pa je, da so tudi banke dajale kredite na osnovi računovodskih izkazov. Dejstvo je, da imamo računovodske izkaze, ki so revidirani in tiste, ki niso. Ti, ki so revidirani, recimo, da imajo neki 'žegen', a glede na današnje izkušnje, da so tudi revizije lahko zelo vprašljive, tudi to ne pomeni dosti. Da ne govorim o tistih izkazih, ki se delajo na željo bančnika, pa niso revidirani. Tega je sedaj konec – bilance uspeha in bilance stanja niso zadostna podatkovna podlaga za oceno bonitete, za oceno posojilne sposobnosti, za oceno kreditnega tveganja. Šteje njegova tržna pozicija, njegovi kupci, njegove kapacitete in to, kar predstavlja potencial za jutri. Tisto, kar je bilo, je mimo, pomembno je tisto, kar se bo zgodilo. In tisto, kar se bo zgodilo, bo vplivalo na naše posle. Šteje samo denar: ali bo kupec lahko plačal ali ne.

In, kje se to najbolje vidi? V odnosu do stranke. Kupec, ki je vedno imel čas za pivo, kar naenkrat nima časa, mora voditi otroke na aktivnosti, itd. Spremenil se je njegov odnos zaradi nečesa.

 

TFL Glasnik:
Zopet ste šli do največjega bistva – do vrednot in odnosov. Poglejva zdaj še državo: podjetja v državni lasti, v katerih sedijo nadzorniki. In vprašanje bank, ki bodo na koncu vendarle zmagovalke, saj bodo vzeli tistim, ki imajo.

Jožko Peterlin:
Govoril bom o podjetjih v večinski državni lasti in ne o državi, ker se na politiko ne spoznam. Država pa izbira poslovodstva, še prej pa nadzornike politično – ni toliko pomembno, koliko je kdo strokoven, pomembno je, da je naš. Poleg tega imamo nadzornike, ki so ravno tako 'pobarvani'. Potem imamo nadzornike, ki pač v nadzornih svetih delajo nekakšno pripravništvo, rabijo neke točke. Moje izkušnje so takšne, da vsaj za polovico nadzornikov upam trditi, da niso primerni. To lahko podkrepim tudi z razpisom AUKN, ki na svoji spletni strani stalno vabi ljudi s finančnimi znanji, da bi zasedli pozicije v nadzornih svetih.

Znanja o poslovnih financah v nadzornih svetih ni dovolj. Tam, kjer se ve, kdo je lastnik, je lastniku mar, kdo bo podjetje vodil, njemu je mar, kako bo nadziral, v državnih podjetjih pa je drugače. Večina državnih podjetij je infrastrukturnih, torej jim je posel kratko malo dan. Torej neki denarni tok bo, ker ljudje potrebujemo infrastrukturo. Prihodki tudi če padajo, padajo bolj počasi, vendar menim, da se pri konkurenci državnim podjetjem ne piše dobro, vse to pa na račun kapitala, ki je državni.

 

TFL Glasnik:
Rešitev za ta podjetja je torej očitna: privatizacija?

Jožko Peterlin:
Prodati, ker bo potem podjetje bolj učinkovito in bo lahko na dolgi rok raslo. Životarjenje pomeni, da z državnim denarjem hranimo konkurenco teh podjetij. Če slabo upravljamo z državnim kapitalom, pomeni, da posredno redimo zasebni sektor. Potem je bolje, da prodamo, naj se sami med seboj borijo, kar bo potem boljše za potrošnike.

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb - 2. del

Zakonska podlaga za obračun davka od dohodkov pravnih oseb je Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) (Uradni list RS, št. 117/2006 do 59/2011) (v nadaljevanju ZDDPO-2). Davčna osnova je opredeljena v 12. členu kot dobiček, ki je presežek prihodkov nad odhodki, ki so določeni z ZDDPO-2. V nadaljevanju, v istem členu je zapisno, da se za ugotavljanje dobička priznajo prihodki in odhodki, ugotovljeni v izkazu poslovnega izida skladno z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS št. 42/2006 do 91/2011) (v nadaljevanju ZGD-1), in v skladu z njim uvedenimi računovodskimi standardi.

ZGD-1 dopušča uporabo Slovenskih računovodskih standardov (Uradni list RS, št. 118/2005 do 90/2010), ali Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (Uradni list EU L 320/2008 do 305/2011). Prihodki in odhodki družbe so torej priznani, če so ugotovljeni skladno z izbranimi računovodskimi standardi, če ZDDPO-2 priznavanja posamezne vrste prihodkov oziroma odhodkov ne ureja posebej oziroma drugače kot standardi in sicer jih:

 • znižuje na raven davčno priznanih ali
 • povečuje na raven davčno priznanih.

Do prilagoditve davčne osnove lahko pride na strani prihodkov in/ali na strani odhodkov. Do prilagoditev lahko pride zaradi:

 • izvajanja nepridobitne dejavnosti,
 • priznane ravni transfernih cen pri poslovanju s povezanimi podjetji,
 • ravni priznanih obresti med povezanimi osebami,
 • obračuna, koriščenja in odprave rezervacij,
 • prevrednotenja sredstev,
 • izvzema dividend in dividendam podobnih dohodkov,
 • izvzema dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev,
 • izvzema prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja,
 • izvzema dobičkov, nastalih pri prenosu, zamenjavah, združitvah in delitvah premoženja,
 • delnega začasnega nepriznavanja določenih odhodkov,
 • dokončnega nepriznavanja odhodkov in
 • drugih prilagoditev davčne osnove.

ZDDPO-2 v 9. členu določa, da so davka od dohodkov pravnih oseb oproščeni zavezanci, ki so ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti kot so zavodi, društva, ustanove, verske skupnosti, politične stranke, zbornice in reprezentativni sindikati. Če oproščeni zavezanci opravljajo tudi pridobitno dejavnost, morajo voditi ustrezne evidence, da lahko ugotovijo prihodke, odhodke in dobiček, ki se nanaša na opravljanje pridobitne dejavnosti. Pridobitna dejavnost je tista dejavnost, ki se opravlja na trgu z namenom pridobivanja dobička. Podrobnejša opredelitev pridobitne oziroma nepridobitne dejavnosti je opredeljena s Pravilnikom o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS št. 109/2007 do 68/2009). Sam obračun davka od dohodkov pravnih oseb pa se pripravi tako, da se v obrazec vpišejo vsi prihodki in odhodki, potem pa se iz prihodkov in odhodkov izloči del, ki se nanaša na nepridobitno dejavnost.

V primeru poslovanja med povezanimi osebami mora podjetje zagotoviti, da uporabljene cene v medsebojnih transakcijah ne presegajo primerljivih tržnih cen. Če so primerljive tržne cene na strani prihodkov prenizke, je potrebno v davčnem obračunu prihodke ustrezno povečati. Na strani odhodkov so problem previsoke transferne cene, ki so vzrok za znižanje odhodkov v davčnem obračunu.

Ustreznost oblikovanja transfernih cen se skladno s 16. členom ZDDPO-2 ugotavlja, če sta povezani osebi rezident in nerezident. Če sta povezani osebi rezidenta Republike Slovenije, se ustreznost transfernih cen ugotavlja v povezavi s 17. členom ZDDPO-2, če eden izmed rezidentov:

 • v davčnem obdobju, za katerega se ugotavljajo prihodki in odhodki, izkazuje nepokrito davčno izgubo,
 • plačuje davek po stopnji 0% oziroma po nižji stopnji od splošne stopnje po ZDDPO-2,
 • je oproščen plačevanja davka od dohodkov pravnih oseb po ZDDPO-2.

Primerljive tržne cene se določijo skladno z eno izmed sledečih metod ali pa z njihovo kombinacijo:

 • metodo primerljivih prostih cen,
 • metodo preprodajnih cen,
 • metodo dodatka na stroške,
 • metodo porazdelitve dobička ali
 • metodo stopnje čistega dobička.

Podrobnejša ureditev primerljivih tržnih cen je opredeljena s Pravilnikom o transfernih cenah, (Uradni list RS, št. 141/2006). V letu Uradnem list 4/2012 so bile objavljene spremembe obravnavanega pravilnika, vendar veljajo dan po objavi v uradnem listu, to je od 21.1.2012 dalje.

Obresti med povezanimi osebami obravnava 19. člen ZDDPO-2, ki določa, da se pri ugotavljanju prihodkov oziroma odhodkov upoštevajo obračunane obresti na dana posojila povezanim osebam, vendar najmanj oziroma največ do višine zadnje objavljene, ob času odobritve posojila znane priznane obrestne mere. Obrestna mera je lahko tudi različna od navedene, če zavezanec lahko dokaže, da bi v enakih ali primerljivih okoliščinah dal oziroma dobil posojilo po obrestni meri, ki je nižja oziroma višja od priznane obrestne mere. Morebitne korekcije obresti med povezanimi osebami se prikažejo v obračunu davka od dohodkov pravnih oseb kot povečanje prihodkov oziroma znižanje odhodkov od obresti.

V kontekstu priznavanja obresti naj opozorimo še na problem »tanke kapitalizacije«. V primeru, da ima zavezanec, ki je lastnik najmanj 25% delnic ali deležev, v podjetju posojilo, ki je višje od štirikratnika zneska kapitala, se obresti od presežka posojil nad navedenim zneskon, v davčnem obračunu ne priznajo kot odhodek.

Odhodki iz naslova oblikovanja rezervacij se skladno z 20. členom ZDDPO-2 priznajo v višini 50% oblikovanih rezervacij, naštetih v 2. odstavku istega člena:

 • rezervacije za dana jamstva ob prodaji proizvodov ali opravitvi storitev,
 • rezervacije za reorganizacijo,
 • rezervacije za pričakovane izgube iz kočljivih pogodb,
 • rezervacije za pokojnine,
 • rezervacije za jubilejne nagrade in
 • rezervacije za odpravnine ob upokojitvi.

V davčnem obdobju, ko so rezervacije porabljene ali odpravljene, se davčna osnova prilagodi takole:

 • iz davčne osnove se izvzamejo prihodki iz odprave ali porabe rezervacij v delu, v katerem oblikovanje ni bilo priznano kot odhodek,
 • priznajo se odhodki iz porabe rezervacij v delu, v katerem oblikovanje rezervacij ni bilo priznano kot odhodek.

Pri popravkih davčne osnove zaradi porabe ali odprave rezervacij je potrebno preveriti, v kakšni višini so bili odhodki od oblikovanja rezervacij davčno priznani v času njihovega oblikovanja.

Prevrednotenja sredstev se vključujejo v davčni obračun skladno z načinom evidentiranja, ki ga določajo uporabljeni standardi razen za prevrednotenja, ki jih drugače ureja ZDDPO-2:

 • prevrednotenje in odpis terjatev,
 • prevrednotenje finančnih naložb in
 • prevrednotenje dobrega imena.

Odhodki zaradi prevrednotenja terjatev zaradi oslabitve se priznajo v obračunanih zneskih v skladu z 12. členom tega zakona, vendar znesek teh odhodkov v davčnem obdobju ne sme presegati nižjega od naslednjih zneskov:

 • zneska, ki je enak aritmetični sredini v preteklih treh davčnih obdobjih dejansko odpisanih terjatev pod pogoji iz šestega odstavka tega člena, ali
 • zneska, ki predstavlja 1% obdavčljivih prihodkov davčnega obdobja.

V primeru poplačila oslabljenih terjatev se davčna osnova korigira za del davčno priznanih odhodkov od oslabitve.

Odpis terjatev je priznan kot odhodek na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča o zaključenem stečajnem postopku ali na podlagi pravnomočnega sklepa o potrditvi prisilne poravnave, v delu, v katerem terjatve niso bile poplačane oziroma niso bile poplačane v celoti. Odpis terjatev je priznan kot odhodek tudi na podlagi neuspešno zaključenega izvršilnega postopka sodišča ali brez sodnega postopka za poplačilo terjatev, če zavezanec dokaže, da bi stroški sodnega postopka presegli znesek poplačila terjatev, oziroma če dokaže, da so bila opravljena vsa dejanja, ki bi jih opravil s skrbnostjo dober gospodarstvenik, za dosego poplačila terjatev, oziroma da so nadaljnji pravni postopki ekonomsko neupravičeni.

Odhodki zaradi oslabitve kratkoročnih in dolgoročnih finančnih naložb oziroma finančnih inštrumentov niso davčno priznani (razen ob odtujitvi, zamenjavi ali drugačni poravnavi oziroma odpravi finančne naložbe oz. finančnega inštrumenta). Prihodki od odprave tovrstnih oslabitev pa se zato izvzemajo iz davčne osnove.

Izjema od pravila so finančne naložbe vrednotene po modelu prevrednotenja, izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, kjer se odhodki zaradi oslabitve in prihodki zaradi odprave oslabitve ali prevrednotenja na višje vrednosti vštevajo v davčno osnovo.

Odhodki iz prevrednotenja zaradi oslabitve posojil, vrednotenih po metodi odplačne vrednosti, se pri banki priznajo kot odhodek, vendar največ do višine, ki jo določa zakon, ki ureja bančništvo.

Odhodki od oslabitve dobrega imena so davčno priznani v obračunani višini, vendar največ do 20% začetno izkazane vrednosti dobrega imena. Morebitni nepriznani del oslabitve dobrega imena se prizna kot odhodek v naslednjih davčnih obdobjih ob pogoju, da skupna vrednost v obravnavanih davčnih obdobjih ne preseže 20% začetno izkazane vrednosti dobrega imena.

Nadaljevanje prihodnjič.

Nacionalna zakonodaja omogoča izvzem dividend oziroma drugih deležev iz dobička (vključno z dohodki podobnimi dividendam razen skritih rezerv, ki niso bile predmet obdavčitve pri izplačevalcu) iz davčne osnove prejemnika. Zakon določa, da mora v primeru izvzemanja dividend iz davčne osnove davčni zavezanec, prejemnik dividend v Sloveniji, zagotavljati in na zahtevo davčnega organa predložiti ustrezno dokazilo, ki potrjuje, da je tuji izplačevalec za davčne namene rezident v državi članici EU v skladu s pravom te države in dokazilo o tem, da je zavezan za enega od davkov, v zvezi s katerimi se uporablja skupen sistem obdavčenja, ki velja za matične in odvisne družbe iz različnih držav članic EU v skladu z Direktivo Sveta 90/435/EGS, spremenjeno z Direktivo Sveta 2003/123/ES in Direktivo Sveta 2006/98/ES ter aktoma o pristopu novih članic. Točka c 1. odstavka 2. člena navedene direktive taksativno našteva davke, za katere se direktiva uporablja in so po vsebini korporacijski davek.

Potrdila o rezidentstvu in o zavezanosti za davek, ki jih izdaja tuj pristojni davčni organ, so javne listine, ki najbolj nedvoumno izkazujejo izpolnjevanje pogojev. V zvezi s potrdili, ki jih zavezanci pridobijo od tujih davčnih organov, želimo poudariti, da mora biti poleg rezidentstva za davčne namene na potrdilu zavezanost za korporacijski davek izrecno potrjena. Kot neustrezen primer navajamo potrdilo o rezidentstvu, na katerem sta navedena ime in oblika družbe, s katero želi zavezanec izkazati tudi zavezanost tujega izplačevalca dividend za korporacijski davek. Ob tem se predpostavlja, da bo davčni organ iz pravne oblike družbe prepoznal tudi zavezanost za davek. To ne drži, saj je zaradi posebnosti lokalnih davčnih zakonodaj lahko posamezni tuji izplačevalec dividend tudi oproščen davka ali pa ima možnost izbire obdavčitve. Ustrezno potrdilo se mora zato glasiti na ime družbe in potrjevati, da je posamezna družba zavezana za enega od zgoraj naštetih davkov iz direktive, če gre za izplačevalca iz države članice EU oziroma, da je družba zavezana za korporacijski davek, če gre za izplačevalca iz tretje države (države izven EU).

Sisteme socialnih zavarovanj v Sloveniji opredeljujejo naslednji predpisi: Zakon o prispevkih za socialno varnost – ZPSV (Uradni list RS, št. 5/96 s spremembami), Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1 (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB4), Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB3 s spremembami), Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih – ZSDP (Uradni list, 110/06 – UPB2 s spremembami), Zakon o urejanju trga dela – ZUTD (Uradni list RS, št. 80/10) in Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11 UPB4). Po navedenih predpisih nastane obveznost iz naslova prispevkov za socialno varnost pod pogojem, da ima oseba lastnost zavarovane osebe (zavarovanca) po teh predpisih, ter pri osebah, ki so zavarovane na podlagi zaposlitve, tudi pod pogojem, da dosegajo dohodke oziroma prejemke, ki so skladno z navedenimi predpisi določeni kot osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost.

Za zavarovance, zavarovane na podlagi zaposlitve, je osnova za obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost plača in nadomestila plače ter drugi dohodki iz delovnega razmerja. ZPSV v prvem odstavku 3. člena določa, da zavezanci plačujejo prispevke za socialno varnost iz bruto plače in iz bruto nadomestila plače za čas odsotnosti z dela, skladno s predpisi o delovnih razmerjih, če ni z zakoni drugače določeno. Skladno s tretjim odstavkom 3. člena ZPSV plačujejo zavarovanci prispevke za socialno varnost tudi od vseh drugih prejemkov iz delovnega razmerja, vključno s stimulacijami in bonitetami, razen od odpravnin zaradi prenehanja delovnega razmerja iz operativnih razlogov po predpisih o delovnih razmerjih.

Trenutna gospodarska in finančna kriza ponujata idealno priložnost za to, da temeljito premislimo, kako proizvajamo, ne koliko proizvedemo (Dermelj, 2010, str. 26). Javna naročila so pomemben in močan ekonomski instrument, pravilno izvedeni postopki oddaje javnih naročil vplivajo na oblikovanje ekonomske moči posameznih podjetij ter gospodarskih panog. Razumljivo je, da želi vsaka država z zakonodajo zagotoviti preglednost postopkov in nadzor nad porabo javnih sredstev, še posebej na tako občutljivem področju. To področje je za vsako državo pomemben segment pri gospodarni porabi javnih sredstev, pri čemer je poglavitnega pomena zagotavljanje konkurence in enakopravnosti med ponudniki, če se želi zagotoviti transparentno vodenje.

Zeleno javno naročanje je »proces, v katerem javna uprava kupuje takšno blago ali naroča takšne storitve in gradnje, ki imajo manjši vpliv na okolje skozi celoten življenjski krog, če jih primerjamo z blagom in storitvami, ki bi jih sicer kupili in imajo enake funkcije«. Vzrok za porast trenda zelenih javnih naročil izhaja predvsem iz dveh razlogov. Prvi in največji so podnebne spremembe, ki so vedno bolj prisotne ne le v napovedih, temveč tudi v miselnih procesih vsakdana in prepričanost, da je potrebno kupovati celovito, ne le z najnižjimi stroški, ki jih nakupi prinašajo v trenutku oddaje naročila.

Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz, v katerem so prikazani vsi prihodki in odhodki ter poslovni izid. Poslovni izid je razlika med prihodki in odhodki. Če so prihodki določenega poslovnega obdobja višji od odhodkov je podjetje poslovalo z dobičkom, če pa so odhodki višji od prihodkov gre za izgubo.
Slovenski računovodski standard (v nadaljevanju SRS) 25.1 opredeljuje izkaz poslovnega izida kot temeljni računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno prikazan poslovni izid za poslovno leto ali medletna obdobja, za katera se sestavlja.

Spremenjeni Slovenski računovodski standardi, ki so začeli veljati s 1.1.2010 za velika in srednja podjetja uvajajo izkaz (celotnega) vseobsegajočega donosa, ki je skladno s SRS 25.3 računovodski izkaz, v katerem so resnično in pošteno prikazane sestavine izkaza poslovnega izida za obdobje, za katerega se sestavlja ter drugega vseobsegajočega donosa.

Celotni vseobsegajoči donos so spremembe kapitala v obdobju, razen tistih, ki so posledica poslov z lastniki.

Drugi vseobsegajoči donos vsebuje tiste postavke prihodkov in odhodkov, ki niso pripoznane v izkazu poslovnega izida, vplivajo pa na velikost lastniškega kapitala. Takšne postavke prihodkov in odhodkov so:

 • sprememba presežka iz prevrednotenja neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev,
 • sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo,
 • dobički in izgube, ki izhajajo iz pretvorbe računovodskih izkazov v tujini (vplivi sprememb deviznih tečajev), in
 • druge sestavine vseobsegajočega donosa.

Gospodarsko ministrstvo je pripravilo predlog novele zakona o gospodarskih družbah, ki bi prenesla določila evropske direktive s ciljem izboljšanja konkurenčnosti podjetij z zmanjšanjem upravnih obremenitev, ki so povezane s postopki statusnega preoblikovanja.

Kot je razvidno iz predloga novele, ki je objavljen na spletni strani vlade in ki bi ga DZ sprejemal po nujnem postopku, bi se z novelo v slovenski pravni red prenesla določila evropske direktive, ki predvideva poenostavitev postopkov in omogoča, da se v primerih, ko združitev ali delitev vključuje matično družbo in hčerinsko družbo, ki je v njeni 100- ali vsaj 90-odstotni lasti, zahteve za poročanje zmanjšajo.

Cilj je izboljšanje konkurenčnosti družb z zmanjšanjem upravnih obremenitev, ki so povezane z izpolnjevanjem zahtev glede poročanja in objave nekaterih listin pri postopkih s statusnim preoblikovanjem.

Predlog med drugim predvideva, da bi Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) na svoji spletni strani vzpostavila novo rubriko, pod katero bi podjetja objavljala obvestila v postopkih zaradi statusnega preoblikovanja. Družbe sedaj takšna obvestila objavljajo v nacionalnem uradnem listu.

Poleg tega je predvideno, da bi bilo možno dokumentacijo v zvezi s skupščino, ki bo odločala o statusnem preoblikovanju (npr. pogodbo o pripojitvi, letna poročila, revizijska poročila), objavljati na spletni strani družbe in jo pošiljati v elektronski obliki.

Novela bi tudi zmanjšala obseg zahtevanih poročil v poenostavljenih postopkih združitve ali delitve.

Pri ustanovitvi novih družb ali povečanju osnovnega kapitala v okviru združitve ali delitve bi novela odpravila podvajanje poročil pripojitvenega ali delitvenega revizorja in ustanovitvenega revizorja.

Predlog opredeljuje poenostavljene združitve in delitve med matičnimi in hčerinskimi družbami. Ko bi imela prevzemna družba v lasti 90 ali več odstotkov prevzete družbe, ne bi bilo treba pripraviti vseh poročil in listin, niti ne bi bila potrebna skupščina prevzemne družbe.

Ko bi imela prevzemna družba v lasti vse deleže prevzete ali prenosne družbe, ne bi bila potrebna skupščina niti prevzemne niti prevzete ali prenosne družbe.

V primerih, ko bi imela prevzemna družba v lasti vse deleže prevzete družbe, ne bi bilo treba upoštevati, da pogodba o pripojitvi vsebuje vse podatke (npr. menjalno razmerje delnic, opis postopkov v zvezi s prenosom delnic), ne bi bilo treba sestaviti poročila poslovodstva o pripojitvi ali delitvi, revizije pripojitve ali delitve ter poročila nadzornih svetov o pripojitvi ali delitvi ter ne bi bilo treba upoštevati, da delničarji prevzetih družb postanejo delničarji prevzemne družbe.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo glede na oceno administrativnih stroškov za izvedbo postopkov statusnega preoblikovanja družb v letu 2009 ocenjuje, da bi z novo ureditvijo gospodarstvo prihranilo približno od 250.000 do 300.000 evrov. Pri tem pa je odvisno, katere družbe se statusno preoblikujejo, na kakšen način se preoblikujejo, ali imajo sploh možnost uporabe poenostavljenih postopkov in ali se vsi delničarji ali družbeniki odpovedo določenim poročilom, dodaja ministrstvo.

Vir: STA

Predlog novele zakona o upravljanju kapitalskih naložb države, s katero se bo Agenciji za upravljanje kapitalskih naložb RS (AUKN) znižala vrednost naložb, s katerimi lahko prosto razpolaga, določa tesnejše sodelovanje z vlado, ugotavljajo na AUKN. Iz besedila zakona ne razberejo, da bi AUKN izgubila samostojnost in neodvisnost.

Vlada namerava v kratkem v obravnavo v DZ po nujnem postopku poslati predlog nove novele zakona o upravljanju kapitalskih naložb države, potem ko strategija upravljanja s kapitalskimi naložbami ni bila pravočasno sprejeta. Z njo želi urediti razpolaganje z naložbami vsaj za nujne primere, hkrati pa predlaga znižanje vrednosti naložb, s katerimi samostojno razpolaga AUKN.

Agencija, na katero se je z uveljavitvijo zakona v letu 2010 preneslo razpolaganje s kapitalskimi naložbami države, bo po novem potrebovala soglasje vlade že pri naložbah v skupni knjigovodski vrednosti nad pet milijonov evrov, medtem ko je zdaj ta meja določena precej višje, namreč pri 20 milijonih evrov.

To v praksi pomeni, da bo lahko agencija samostojno razpolagala zgolj z deleži države v podjetjih, kot so Uradni list, Kontrola zračnega prometa, Snežnik, Borzen, Bodočnost Maribor, Počitniška skupnost Krško, vodnogospodarska podjetja in družbe tveganega kapitala ter nekatere družbe v stečaju, poroča časnik Dnevnik.

V nujnih primerih, potrebnih za zagotavljanje gospodarske, finančne ali fiskalne stabilnosti, pa bo predlog sprememb razpolaganja s posamezno kapitalsko naložbo državnemu zboru predlagala vlada, in sicer po nujnem postopku, je razvidno iz osnutka, objavljenega na spletnih straneh vlade.

Ob tem je zaradi učinkovite koordinacije med različnimi upravljalci državnega premoženja in med različnimi politikami države predvideno, da se bo morala AUKN glede uveljavljanja glasovalnih pravic na skupščinah predhodno uskladiti z resornim ministrstvom, to pa še prej z ministrstvom za finance. Pri tem je še posebej izpostavljena zahteva, da se mora AUKN uskladiti glede odločanja o članih nadzornih organov.

Zahteva po predhodni uskladitvi z resornim ministrstvo velja tako za uresničevanje glasovalnih pravic iz premoženja v lasti države kot tudi Kapitalske družbe in Slovenske odškodninske družbe.

Na AUKN, ki k sodelovanju pri pripravi predloga zakona ni bila povabljena, ugotavljajo, da takšen predlog določa tesnejše sodelovanje med vlado in AUKN. V bodoče naj bi se AUKN pri upravljanju kapitalskih naložb usklajevala z vlado in ministrstvi, iz besedila zakona pa ni razvidno, da bi AUKN izgubila samostojnost in neodvisnost, so pojasnili.

Kako bo potekalo to usklajevanje, je po njihovem mnenju odvisno od dogovora, sami pa menijo, da bo treba skleniti neke vrste protokol, ki bo natančneje določal medsebojne pravice in obveznosti.

Dejstvo, da strategija upravljanja s kapitalskimi naložbami ni bila pravočasno sprejeta, kar onemogoča nemoteno upravljanje s kapitalskimi naložbami državi, je v osnutku zakona zapisano kot poglavitno vodilo za predlagane spremembe. V DZ bi jo morali namreč prejeti že pred koncem lanskega julija, kar pa se ni zgodilo.

Zato finančno ministrstvo zdaj predlaga, da naj bi v nujnih primerih, potrebnih za zagotavljanje gospodarske, finančne ali fiskalne stabilnosti, predlog sprememb razpolaganja s posamezno kapitalsko naložbo državnemu zboru predlagala vlada, in sicer po nujnem postopku.

Konkretnih primerov ni navedlo, toda časnik Dnevnik sklepa, da je premiera Janeza Janšo in finančnega ministra Janeza Šušteršiča zmotilo delovanje AUKN pri upravljanju NLB in NKBM. Prva je pred dokapitalizacijo, kjer AUKN v letu dni ni našel strateškega partnerja zanjo, druga pa pred menjavo nadzornega sveta, ki je potreben tudi zaradi slabega upravljanja banke, piše časnik.

Po neuradnih informacijah Dnevnika je več ministrov zmotil nabor kandidatov za nove nadzornike NKBM, vendar se zaradi sedanje zakonske ureditve zlasti Šušteršič ni želel neposredno vpletati v delo agencije. Ker je za načrtovano združevanje upravljalcev državnega premoženja (AUKN, Kad, Sod, PDP), ki bo prineslo tudi kadrovske spremembe pri upravljanju premoženja, potrebnega več časa, je Šušterič očitno pripravil predlog, ki bo v vmesnem času legaliziral politične posege v delo agencije, sklepa časnik.

Na AUKN menijo, da se je kot prioritetno nalogo potrebno lotiti strategije upravljanja kapitalskih naložb države, ki je bilo eno od najpomembnejših priporočil Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj Sloveniji. Agencija je predlog strategije že pripravila, ga junija lani poslala vladi in ga objavila tudi na spletni strani, so še zapisali v odzivu na objavljeni predlog zakona.

Medtem ko že trenutno veljavni zakon o izvrševanju proračunov določa, da se upravljanje nekaterih kapitalskih naložb, ki je izrazito tehnične narave, prenese na ministrstvo za finance, pa predlog novele zakona to rešitev določa kot trajno.

Načela novele zakona so določitev sodelovanja vlade in resornih ministrstev z agencijo pri pomembnejšem odločanju o kapitalskih naložbah države ter sodelovanje vlade in DZ v nujnih primerih, ko je AUKN zaradi nesprejetja strateških dokumentov neoperativna, potrebno pa je hitro odločanje o upravljanju kapitalskih naložb zaradi zagotavljanja stabilnosti, vlada povzema predlagane spremembe.

Novela še določa, da je pridobivanje podatkov iz evidenc Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) brezplačno.

Vir: STA

Novi predpisi:
Spremenjeni predpisi/novi čistopisi:
Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

V mesecu MARCU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije.

Nekaj dejstev o zakonu:

 • od svojega nastanka do danes je doživel 10 sprememb in dopolnitev oz. drugih vplivov;
 • V državni Državni zbor je dne 5.3.2012 prispel Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1F), EPA 184-VI, ki ima za cilj zagotovitev racionalne organiziranosti državne uprave. Spremembe in dopolnitve ZDU-1 so povezane z novelo Zakona o vladi RS (ZVRS-F), ki bo zagotavljala operativnost vlade, združevala sorodna in povezana delovna področja v resorje, omogočila racionalizacijo poslovanja državne uprave z združevanjem nekaterih delovnih področij ministrstev ter izboljšala koordinacijo, ustvarila večjo sinergijo in omogočila boljšo izrabo kadrovskih in drugih virov.
 • Rednih novel (spremembe in dopolnitve zakona) je bilo 5 (novela A, B, C, D in E);
 • Državni zbor je pripravil (le) štiri uradna prečiščena besedila (UPB) Zakona o državni upravi (ZDU-1-UPB1, ZDU-1-UPB2, ZDU-1-UPB3, ZDU-1-UPB4).
 • Zakon je bil prvič objavljen v Uradni list RS 52-2526/2002, stran 5272.

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 29.2.2012 - 6.3.2012 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 1 novost 3 novosti 1 novost 2 novosti

V tem obdobju posebej izpostavljamo:

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 29.2.2012 - 6.3.2012 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 5 novosti 12 novosti 1 novost 1 novost 17 novosti 3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 3 novosti 1 novost 1 novost 1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7 novosti 5 novosti 1 novost 15 novosti 6 novosti
5. JAVNE FINANCE 14 novosti 1 novost 2 novosti 9 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9 novosti 1 novost 2 novosti 2 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti 3 novosti 2 novosti 2 novosti 5 novosti 5 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 3 novosti 2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM
10. MEDNARODNI ODNOSI 5 novosti 11 novosti 1 novost
11. OBČINE 68 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .