Številka 27, letnik VI
1. oktober 2013

Facebook Twitter
TFL Glasnik

Naša današnja gostja rubrike Pogovor je univerzitetna diplomirana inženirka računalništva, zasebna podjetnica, revizorka informacijskih sistemov z 20-letnimi izkušnjami postavitve IT-sistemov in nadzora v slovenskih podjetjih, ga. Andja Komšo. »V bistvu je Slovenija zamudila priložnost, da bi svoje znanje, ki se je nakopičilo v zadnjih letih, zlasti v času približevanja EU, sistematično in organizirano tržila naprej, morda v neki kombinaciji državnega in zasebnega partnerstva, kot so naredile države, od katerih smo se učili. Slovenski sistem in znanje, akumulirano znotraj državnih uradnikov, bi bilo mogoče prenašati naprej v regiji,« je med drugim povedala za naš tednik.

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju je bil od uveljavitve oktobra 2008 že štirikrat noveliran. Razlog za spremembe so predvsem težke gospodarske razmere in veliko število insolvetnih postopkov. Pred nami je še ena sprememba, ki naj bi v prvi vrsti omogočila posebno obravnavo sistemsko pomembnih družb ter racionalizacijo poslovanja sodišč pri vodenju postopkov zaradi insolventnosti. Današnjo temo tedna smo posvetili Predlogu sprememb in dopolnitev Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ki je v trenutno v postopku na vladi.

Andja Komšo: Odmisliti državne meje in pogumno naprej

Anđa Komšo

TFL Glasnik:
Ga. Komšo, ste univerzitetna diplomirana inženirka računalništva, zasebna podjetnica z napisanim magisterijem iz menedžmenta na ekonomski fakulteti, za katerega čakate še zagovor, revizorka informacijskih sistemov. Obogateni ste predvsem z 20-letnimi izkušnjami postavitve IT-sistemov in nadzora v slovenskih podjetjih. Začelo se je v legendarni Iskri, nadaljevalo v SDK, Davčni upravi Republike Slovenije, pozneje Hermesu Softlabu in še kaj sem izpustila. Najpomembnejše pa je, da ste se leta 2011 odločili in začeli na svoje, še prej ste v Hermesu delali kot svetovalka v vseh državah v regiji, potem na Kavkazu, nekaj malega tudi v Afriki in ZDA.

Andja Komšo:
Pri svetovalnem delu moram omeniti zanimivo državico Saint Vincent v Karibskem morju, kar je bila ena lepših izkušenj. Svetovala sem ministrstvu za finance in davčni upravi, kako naj implementirata svoj informacijski sistem za potrebe DDV. To je bila ena večjih misij Mednarodnega denarnega sklada. V Washingtonu so me morali najprej naučiti, kako misije potekajo, tako da sem jih potem lahko sama vodila, načrtovala in sodelovala v njih.

TFL Glasnik:
Na kaj ste pri vsem tem najbolj ponosni?

Andja Komšo:
Morda na pogum, da sem šla na svoje. V bistvu je to prava zadeva in sem morda šla v to malo pozno, ne pa prepozno. Pred menoj je, računam, dolga in uspešna poslovna pot pri svetovalnih poslih.

Anđa Komšo

 

TFL Glasnik:
Je mogoče na preprost način opisati, s čim se ukvarjate in zakaj vas je tujina prepoznala kot strokovnjakinjo?

Andja Komšo:
Ukvarjam se s svetovanjem menedžmentu pri uvajanju sprememb pri prenovi poslovanja in implementaciji informacijskih sistemov, na eni strani kot kreator in na drugi kot nadzornik sprememb, kadar jih izvajajo drugi. Zelo redke so spremembe, ki ne potegnejo za seboj uvedbe informacijskega sistema, in zelo redke so uvedbe informacijskih sistemov, ki v bistvu ne predstavljajo sprememb v organizaciji, sprememb procesov, sprememb v načinu vodenja, načinu razmišljanja, sprememb v notranji kulturi in običajno sprememb v odnosu do strank, ki danes poslujejo povsem drugače, kot so pred leti. Predvsem svetujem državnim administracijam, ki v bistvu prehajajo na elektronski poslovni model, ne samo s strankami, temveč tudi interno. Pri tem moram posebej izpostaviti davčne uprave, ki so del globalnega trga, del globalnega nadzornega sistema, del globalnega fiskalnega sistema. Zato jim je treba pomagati pri optimizaciji načina, kako učinkovito udejanjiti poslanstvo, predvsem izvajanje nadzora nad pravilnostjo in pravočasnostjo izpolnjevanja davčnih obveznosti zavezancev. Svoje servisno-nadzorne vloge ni več mogoče učinkovito in kakovostno izvajati brez ustrezne pomoči tehnologije.

 

TFL Glasnik:
Pa so tukaj kakšna pravila, ki so identična za različne države. Kaj je skupni imenovalec, saj ste govorili o nekem behaviorističnem modelu.

Andja Komšo:
Temelj poslovanja administracij so nacionalna in mednarodna pravila ter generalna priporočila MMF, OECD, Evropske komisije in podobnih mednarodnih organizacij, ki v bistvu usmerjajo nacionalne administracije pri organiziranju lastnega sistema in apliciranju različnih metod in tehnik, zgrajenih na osnovi najboljših praks. Če pogledamo denimo davčne uprave, ugotovimo, da gre za specifične administracije, ki o svojih strankah, tako domačih kot tujih, zbirajo in obdelujejo gromozanske količine podatkov, ki jih sistematično povežejo in uporabijo pri izpolnjevanju svojega osnovnega poslanstva. Svoje poslovanje izvajajo na temelju analize tveganja, kjer vsakemu zavezancu na osnovi njegovega vedenja določijo profil, ga razvrstijo v določene kategorije ter določijo raven tveganja in uteži, s katerimi prilagodijo svoje ravnanje in nadzor.

Anđa Komšo

 

TFL Glasnik:
Vrnila bi se k vaši odločitvi, ker me zanima, kaj je odtehtalo odločitev, da ste šli na svoje? Vendarle se ukvarjate z zelo specifično dejavnostjo v tem konzultantskem svetu. Že sami ste omenili, da je bilo morda že pozno. Ali vas Slovenija ni znala prepoznati v tej vlogi? To se dogaja tudi marsikateremu drugemu strokovnjaku.

Andja Komšo:
V bistvu je Slovenija zamudila priložnost, da bi svoje znanje, ki se je nakopičilo v zadnjih letih, zlasti v času približevanja EU, sistematično in organizirano tržila naprej, morda v neki kombinaciji državnega in zasebnega partnerstva, kot so naredile države, od katerih smo se učili. Slovenski sistem in znanje, akumulirano znotraj državnih uradnikov, bi bilo mogoče prenašati naprej v regiji. Kljub številnim sugestijam in predlogom državi, ki so potekali po različnih kanalih, ni prišlo do sistematičnega nacionalnega pristopa, tako da se je bilo treba odločiti za individualno trženje in se povezati z organizacijami zunaj Slovenije. Ljudje, ki so me poznali in s katerimi sem prej sodelovala, so me priporočili različnim organizacijam, svetovni banki recimo, in sem začela delati.

Žal je v Sloveniji veliko tega znanja, ki počasi zastareva oziroma ni več aktualno, saj so nas prehiteli agilnejši posamezniki in organizacije iz drugih držav.

 

TFL Glasnik:
Zakaj Slovenija ne prepozna lastnih uspešnih strokovnjakov in jim da šele potem, ko se uveljavijo v tujini, na neki način priznanje?

Andja Komšo:
Morda je težava v večjem zaupanju v tujce kot v lastno znanje. Slovenija je zadnji dve desetletji izjemno sodelovala z različnimi mednarodnimi organizacijami, tako da je nastala široka baza potencialnih individualnih konzultantov, ki bi jih bilo mogoče povezati v time in projektno tržiti ter vsekakor uporabiti tudi za lastne potrebe. Zdi se, da se država boji takšne oblike sodelovanja, ker se vse prehitro povezuje s klientelizmom in korupcijo ter se je lažje obrniti na strokovnjake iz tujine. Posledica je zamujena priložnost, da bi to znanje sistematično izkoristili in celo prodali.

Anđa Komšo

 

TFL Glasnik:
In bi imela korist tako država kot skupine zasebnih strokovnjakov.

Andja Komšo:
V Gospodarski zbornici obstaja kompetenčni center, prek katerega smo državi ponudili nekaj predlogov za skupno sodelovanje na različnih trgih. Visoki državni uradniki bi ponudili procesno in sistemsko znanje, tehnična stroka bi prinesla metode dela in morda neke naložbe. V bistvu bi skupaj zastavili projekt in, če nič drugega, bi pripeljali nazaj tisti evropski denar, ki smo ga tudi sami prispevali. Žal se po mojih informacijah ni zgodilo, da bi nastal kakšen takšen projekt. Škoda.

 

TFL Glasnik:
Če bi vas država Slovenija povabila kot mednarodno priznano konzultantko pri snovanju davčne sfere, v kateri še marsikaj ni narejeno, bi se odzvali?

Andja Komšo:
Absolutno. Kdo se pa ne bi, če ga povabi lastna država. Mislim pa, da me ne bo. Država preveč togo birokratsko nastopa v primeru, ko je treba sodelovati z zasebnim sektorjem. Ko pa pogledaš v drobovje, marsikdaj odtehtajo nekateri subjektivni elementi, ki v bistvu nimajo nikakršne zveze s končnim rezultatom. Vse prevečkrat se pristopa preveč parcialno in je več kot evidentna odsotnost celotne vizije. Vsekakor bi bilo mogoče pritegniti še nekaj strokovnjakov, ki bi lahko veliko prispevali, recimo v zdravstvu.

Poglejte, na področje zdravstvene informatike v Sloveniji vstopajo hrvaška in avstrijska podjetja, kar je s poslovnega vidika dobro, s stališča nadaljnjega razvoja slovenske zdravstvene informatike pa nikakor ne.

Anđa Komšo

 

TFL Glasnik:
Vi ste si upali v svet po tuje priznanje. Zanima me, kakšno je vaše sporočilo Slovencem?

Andja Komšo:
Izkoristiti to, kar znajo, in se usmeriti v tisto, kar obvladajo. Če česa ne znajo sami, se je treba povezati s podobnimi in kompatibilnimi, poiskati tržne niše, poiskati partnerje. Odmisliti državne meje in pogumno naprej.

 

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar
Foto: Žiga Okorn, http://www.okorn.si

Anđa Komšo

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju novela ZFPPIPP), je bil dne 9.9.2013 objavljen na spletnih straneh Ministrstva za pravosodje. Predvideva se sprejem po nujnem postopku, da bi se zagotovilo učinkovito prestrukturiranje insolventnih podjetij in s tem ohranitev mnogih delovnih mest.

V kratkem povzetku gradiva, ki ga je pripravil predlagatelj novele ZFPPIPP sta kot osrednja cilja pričujočega predloga zakona:

 • zagotovitev pogojev za učinkovitejše finančno prestrukturiranje sistemsko pomembnih družb in
 • racionalizacija poslovanja sodišč pri vodenju postopkov zaradi insolventnosti.

Za učinkovitejše finančno prestrukturiranje sistemsko pomembnih družb so v novem oddelku ZFPPIPP 4.8 določena posebna pravila. Osnovne značilnosti sprememb so:

 • postopek prisilne poravnave je možno voditi tudi v primeru, da družba še ni insolventna, je pa verjetno, da bo v obdobju enega leta postala dolgoročno plačilno nesposobna,
 • sodišče upravitelja lahko imenuje po prosti presoji in ne po avtomatičnem vrstnem redu,
 • sodišče mora o začetku postopka obvestiti Banko Slovenije, saj finančno prestrukturiranje sistemsko pomembne družbe lahko vpliva na stabilnost bank,
 • upniški odbor ima možnost imenovanja pooblaščenca upnikov in si na ta način zagotoviti učinkovitejše operativno spremljanje poslovanja sistemsko pomembne družbe in postopkov poslovodstva pri izvajajnju ukrepov finančnega prestrukturiranja,
 • upniški odbor ima možnost spremeniti načrt finančnega prestrukturiranja.

Pri vsem tem se postavlja vprašanje katera družba je sistemsko pomembna. No odgovor na to vprašanje vsebuje 221.h člen novele ZFPPPIPP, ki določa, da se posebne določbe za sistemsko pomembne družbe uporabljajo, če družba izopolnjuje sledeče pogoje:

 • po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, ima položaj kapitalske družbe in se razvršča med velike ali srednje družbe,
 • glede na njen korporacijski položaj pa:
  • če ima položaj nadrejene družbe v koncernu ali opravlja dejavnost holdinga kot pretežno dejavnost: v revidiranih računovodskih izkazih za zadnji dve poslovni leti izkazuje pozitivni denarni tok iz naložbenja ali pozitivni denarni tok iz poslovanja,
  • v drugih primerih: v revidiranih računovodskih izkazih za zadnji dve poslovni leti izkazuje pozitivni denarni tok iz poslovanja.

Sistemsko pomembne družbe so torej družbe, ki so skladno z določili 55. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS, št. 42/2006 do 44/2013), razvrščene med velike ali srednje družbe. Srednje družbe so družbe, ki izpolnjujejo najmanj dve od spodnjih meril:

 • povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 250,
 • čisti prihodki od prodaje ne presegajo 35.000.000 EUR,
 • vrednost aktive ne presega 17.500.000 EUR.

Velika družba je družba, ki je ni mogoče razvrstiti v mikro, majhno ali srednje veliko družbo.

Drugi pogoj za uporabo posebnih določb za sistemsko pomembne družbe pa je pozitivni denarni tok iz poslovanja in naložbenja, ki zagotavlja možnost poplačila finančnih obveznosti v spremenjenih pogojih. Sistemsko pomembna družba namreč lahko s predlogom prisilne poravnave, ki ga vključuje načrt finančnega prestrukturiranja, ponudi samo zmanjšanje navadnih finančnih terjatev oziroma odložitev rokov za njihovo plačilo. Takšna (potrjena) prisilna poravnava nima učinka na poslovne terjatve upnikov.

Sistemsko pomembna družba lahko s predlogom prisilne poravnave, ki ga vključuje načrt finančnega prestrukturiranja, ponudi tudi prestrukturiranje zavarovanih terjatev. V tem primeru znižanje glavnice ni možno, možno pa je doseči podaljšanje plačilnih rokov in znižanje obresti.

Toliko za danes. V naslednji številki TFL Glasnika pa bomo napisali nekaj o spremembah, ki se nanašajo na učinkovitejše poslovanje sodišč pri vodenju postopkov zaradi insolventnosti.

Načelo največjih ugodnosti je trenutno še vedno sporna tema v pravu EU, zlasti v zvezi z obdavčitvijo in z zadevami, ki jih urejajo davčni sporazumi.
Takšen razvoj pa je bilo težko napovedati, ko so se pojavile prve razprave o obstoju MFN za davčne namene po pravu EU. Zgodnje (in precej kratke) namige na probleme z obdavčenjem je najti v okviru razprave pri projektu »Europe 1992«, v katerem je bil MFN obravnavan glede na zunanje obveznosti EU proti tretjim državam. Z zadevo se je nato na kratko ukvarjalo nemško Zvezno davčno sodišče (Bundesfinanzhof - BFH) v primeru, v katerem je bila italijanska družba zavezanka za plačilo davka od premoženja glede na delež udeležbe v njeni nemški podružnici, medtem ko so bile družbe s sedežem v Franciji ali kateri drugi državi članici izvzete iz obdavčenja po veljavni nemški zakonodaji. Glede na izražen dvom, ali se razlikovanje na podlagi finančnega sedeža družbe lahko obravnava kot »prikrita« (ali »posredna«) diskriminacija po členih 7, 52 ali 58 Pogodbe o Evropski Ekonomski skupnosti (EEC) (zdaj členi 18, 49 in 54 Pogodbe o delovanju Evropske unije – kratica PDEU), je nemško Zvezno davčno sodišče odgovorilo, da 7. člen pogodbe o EEC ni preprečeval Nemčiji, da bi sklepala različne davčne sporazume z različnimi državami članicami skupnosti.

Stališče komisije Evropske unije in njenega sodišča

Kmalu zatem je vendarle bil predlagan bolj utemeljen pristop. Bolj podrobno, v aneksu k poročilu Rudingove komisije, se je Rädler obsežno ukvarjal s problemom davčnih sporazumov in notranjega trga ES in poudaril, da davčni sporazumi že sami lahko povzročijo diskriminacijske učinke. Dva primera, na katera se je Rädler skliceval v tej zadevi, se nanašata na:

 1. razlike pri zadržanju davčnih stopenj za obdavčenje prihodkov od prihrankov v obliki plačil obresti za nerezidente, ki bi lahko variirale od 0 odstotkov čez 5 odstotkov pa do 10 odstotkov, odvisno od individualnega davčnega sporazuma, sklenjenega z drugimi državami članicami in
 2. odobritev celotnega ali delnega odbitka že plačanega davka na dividende delničarjem nerezidentom, ki bi lahko bila omejena na določene druge države članice in bi lahko bila včasih bolj ugodna za delničarje v državah, ki niso članice takratne ES oziroma danes EU.


Rädler je zavzel stališče, da je praksa pri izvajanju davčnih sporazumov delovala v nasprotju z osnovno idejo poštene konkurence na evropskem trgu in da bi z vidika načela »posebne ugodnosti v ES« ta praksa morala biti obravnavana kot prepovedana diskriminacija. Tako je mislil, čeprav še ni bilo jasno ugotovljeno, ali načelo posebnih ugodnosti v ES sploh sodi do MFN.

Komisija EU pa je nasprotno sprejela drugačen pristop. V odgovoru na pisno vprašanje, ki ga je postavil član evropskega parlamenta, je Scrivenerjeva v imenu komisije obrazložila, da ni nobene pravne podlage, da bi se prebivalci držav članic zanašali glede na določeno državo članico na bolj ugodne določbe, vsebovane v davčnem sporazumu določene države članice z drugo državo članico oz. s tretjo državo. O temi so nato bolj podrobno razpravljali različni avtorji, ki pa so vsi, čeprav na podlagi različnih utemeljitev, prišli do istega zaključka – da je MFN potreben v pravu ES oziroma (danes EU) in se ga lahko uporablja v davčnih sporazumih.

Razprava je dobila svež impulz, ko se je sodnik Joliet med zaslišanjem v primeru Schumacker pred Sodiščem EU pozanimal o ustreznosti posebnega protokola v zvezi s čezmejnimi delavci med Nemčijo in Nizozemsko glede na podobne čezmejne dejavnosti med Belgijo in Nemčijo. Vendar v tem primeru Sodišče EU ni odločalo o vprašanju MFN. Poznejši primeri so se prav tako izkazali za precej dvomljive v tem pogledu. Še posebej, ker kar nekaj primerov, vključno s primerom Pirelli, ni niti prišlo do Sodišča EU, medtem ko je bilo v združenih primerih Metallgesellschaft in Hoechst vprašanje MFN pravzaprav postavljeno s strani nacionalnega sodišča, vendar pa Sodišče EU na to vprašanje ni odgovorilo.

Vir: Revija DENAR

 

Davčni zavezanec s sedežem v drugi državi članici ima ob pogojih, določenih z Zakonom o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3, 18/11, 78/11 in 38/12) pravico do vračila DDV, zaračunanega za blago ali storitve, ki so mu jih dobavili drugi davčni zavezanci na ozemlju Slovenije, ali zaračunanega ob uvozu blaga v Slovenijo.

Obseg pravice do odbitka DDV je urejen v 63. členu ZDDV-1. Tako ima davčni zavezanec pravico, da od DDV, ki ga je dolžan plačati, odbije DDV, ki ga je dolžan plačati ali ga je plačal pri nabavah blaga oziroma storitev, če je to blago oziroma storitve uporabil oziroma jih bo uporabil za namene svojih obdavčenih transakcij in nekaterih oproščenih transakcij.

Izjema od splošnega pravila, da se lahko odbije DDV, plačan v zvezi z nakupom blaga in storitev, ki se uporabijo za opravljanje obdavčene in določene oproščene dejavnosti, je določena v 66. členu ZDDV-1. Davčni zavezanec ne sme odbiti DDV od:

 • a) jaht in čolnov, namenjenih za šport in razvedrilo, goriv in maziv ter nadomestnih delov ter storitev, tesno povezanih s tem, razen od plovil, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti prevoza potnikov in blaga, dajanje v najem in zakup ter za nadaljnjo prodajo;
 • b) zrakoplovov, goriv in maziv ter nadomestnih delov ter storitev, tesno povezanih s tem, razen od zrakoplovov, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti prevoza potnikov in blaga, dajanje v najem in zakup ter za nadaljnjo prodajo;
 • c) osebnih avtomobilov ter motornih koles, goriv in maziv ter nadomestnih delov ter storitev tesno povezanih s tem, razen od vozil, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti prevoza potnikov in blaga, dajanje v najem in zakup ter za nadaljnjo prodajo, vozil, ki se uporabljajo v avtošolah za izvajanje programa usposabljanja iz vožnje v skladu z veljavnimi predpisi, kombiniranih vozil za opravljanje dejavnosti javnega linijskega in posebnega linijskega prevoza ter osebnih specialnih vozil, prilagojenih izključno za prevoz pokojnikov;
 • d) stroškov reprezentance (pri čemer se kot stroški reprezentance štejejo zgolj stroški pogostitve in zabave ob poslovnih in družabnih stikih);
 • e) stroškov prehrane (vključno s pijačo) in stroškov nastanitve, razen stroškov, ki so davčnemu zavezancu nastali pri teh dobavah v okviru opravljanja njegove dejavnosti.

V skladu z navedenim, davčni zavezanec ne sme odbiti DDV od najema osebnih avtomobilov in drugih vozil, navedenih v 66. členu ZDDV-1, od stroškov prehrane, pijače ter stroškov nastanitve. Špansko podjetje tako ni upravičeno do vračila DDV, obračunanega na računih za hotele, hrano in najem vozil, če gre za vozila navedena v 66. členu ZDDV-1.

Vir: Pojasnilo DURS

SWOT analiza je orodje analiziranja ali preverjanja podjetja in njegovega okolja v odnosu do konkurence. Uporablja se pri planiranju, analiziranju marketinške strategije in iskanju konkurenčnih prednosti.

SWOT je skovanka angleških pomenskih izrazov, ki odražajo tudi posamezne elemente analize:

 • prednosti – moči (strengths – angl.),
 • slabosti (weaknesses – angl.),
 • izzivi - priložnosti (opportunities – angl.),
 • nevarnosti – grožnje (threats – angl.).

Pri tem sta elementa prednosti in slabosti interne narave, medtem ko sta elementa izzivi in nevarnosti externe narave.

Elemente moči ali prednosti posameznega podjetja lahko opredelimo kot:

 • tržni pristop,
 • prodajni asortiman in poprodajne storitve,
 • lokacija,
 • kvaliteta proizvodov in storitev,
 • druge prednosti, ki zvišujejo dodano vrednost proizvodov in storitev.

Elemente slabosti posameznega podjetja lahko opredelimo kot:

 • slab tržni pristop,
 • premalo diferenciran prodajni asortiman in storitve,
 • lokacija,
 • slaba kvaliteta proizvodov in storitev,
 • nezaupanje kupcev, tekmecev, dobaviteljev in okolja.

Prav tako lahko opredelimo tudi zunanje elemente in sicer priložnosti, kot:

 • razvoj ali razpršen tržni pristop,
 • pripojitve, združitve in druge strateške povezave,
 • razpršitev ponudbe,
 • prodor na nove trge,
 • strateške prednosti v primerjavi s konkurenco.

Grožnja ali nevarnost pa je lahko:

 • nov tekmec na našem trgu,
 • dumpinške cene konkurence,
 • boljši produkt ali storitev konkurence,
 • boljši distribucijski kanali konkurence.

Pri tem pa je potrebno opozoriti na veliko pomanjkljivost SWOT analize t.j. subjektivnost ocenjevanja posameznih elementov, ki lahko vodi v sprejem napačnih odločitev, zato ekonomski strokovnjaki svetujejo, da se rezultati SWOT analize uporabijo le kot vodilo pri sprejemanju odločitev in ne kot cilj.

Vir: portal Tax-Fin-Lex

Izkaz denarnih tokov je temeljno računovodsko poročilo, ki prikazuje spremembe in stanja denarnih tokov v obravnavanem obdobju. Izkaz denarnih tokov je možno izdelati po dveh metodah in sicer po neposredni metodi (različica I) in posredni metodi (različica II), ki je možna tudi v prilagojeni obliki.

Izkaz denarnih tokov opredeljuje Slovenski računovodski standard 26 kot temeljni računovodski izkaz, v katerem so resnično in pošteno prikazane spremembe stanja denarnih sredstev za poslovno leto ali medletna obdobja, za katera se sestavlja. Izkaz denarnih tokov se lahko sestavi po:

 • neposredni metodi – različici I,
 • posredni metodi – različici II ali
 • prilagojeni posredni metodi – različici II.

Izkaz denarnih tokov je pripravljen tako, da se posebej izkažejo denarni tokovi v obdobju, ki so nastali pri:

 • poslovanju,
 • naložbenju in
 • financiranju.

Začetno in končno stanje denarnih sredstev ter denarni izid so izkazani na koncu obrazca.

Izkaz denarnih tokov ima obliko zaporednega izkaza. Zaradi primerjave se podatki izkazujejo v dveh stolpcih. V prvem stolpcu so izkazani uresničeni podatki tekočega obračunskega obdobja, v drugem pa uresničeni podatki predhodnega obračunskega obdobja.

Skladno z določbami SRS 26.14 je potrebno denarne tokove pri poslovanju, naložbenju in financiranju izkazovati v nepobotanih zneskih. Pobotanje se izjemoma lahko opravi le v primeru, da so zneski posameznih vrst kosmatih prejemkov nepomembni.

Izkaz denarnih tokov je pomemben računovodski izkaz, ki vsebuje informacije o tem, iz katerih virov podjetje pridobiva denarna sredstva in za kakšne namene jih troši. V okviru posameznega obračunskega obdobja je seveda na voljo tudi podatek o začetnem in končnem stanju razpoložljivih denarnih sredstev. Iz katerih dejavnosti podjetje pridobiva sredstva (iz poslovanja, financiranja oziroma naložbenja) in za katere dejavnosti jih namenja, gledano v daljšem časovnem razdobju nam pove, zakaj je finančni položaj podjetja takšen kot je, pa tudi kakšni so obeti za naprej. Trenutno še tako donosno podjetje ima lahko slabe obete za prihodnost, če denarna sredstva pridobiva iz virov, ki niso primerni za porabo, kakršno ima. Na primer najem kratkoročnih posojil ni primeren vir za investiranje v nakup deležev v drugem podjetju. Iz izkaza denarnih tokov bi bilo razvidno, da je podjetje najelo kratkoročna finančna posojila in ima posledično izkazan prebitek prejemkov pri financiranju, na drugi strani pa bi bili izkazani izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb in prebitek izdatkov pri naložbenju.

Računovodski standardi, tako slovenski, kot mednarodni, dajejo prednost sestavljanju izkaza denarnih tokov po neposredni metodi, ker ima večjo izrazno moč. Pri neposrednem zbiranju podatkov o denarnih tokovih namreč ni vplivov izbranih računovodskih metod, ki bi lahko vplivale na zbrane informacije. Neposredna metoda zbiranja podatkov omogoča tudi načrtovanje denarnih tokov, kar je pri posredni metodi težje izvedljivo. Ravno smotrno načrtovanje in spremljanje uresničenih denarnih tokov omogoča, da podjetje pravočasno zazna tveganje pri zagotavljanju plačilne sposobnosti.

Vir: portal Tax-Fin-Lex

Vlada je za obravnavo v državnem zboru pripravila predlog zakona o enakosti žensk in moških, ki jasneje opredeljuje, kaj je diskriminacija, in določa sankcije, je na novinarski konferenci po seji vlade povedala ministrica za delo Anja Kopač Mrak. Vlada je sprejela tudi izhodišča za pripravo zakona o dolgotrajni oskrbi.

Predlog zakona o enakosti žensk in moških določa, da za to področje ni več pristojen urad za enake možnosti, pač pa organ, pristojen za enakost žensk in moških, je dejala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Predlog prepoveduje spolno nadlegovanje, nadlegovanje zaradi spola in nasilje zaradi spola. Pristojni minister pa bo vzpostavil strokovni svet za to področje. "Predlog predstavlja krovni okvir za politiko na področju enakega obravnavanje žensk in moških, kar je ključno," je dejala ministrica.

Glede na izhodišča za pripravo zakona o dolgotrajni oskrbi, osebni asistenci in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo je treba pri pripravi tega zakona sodelovanje med ministrstvom za delo, za zdravje in za finance. Predlog zakona naj bi bil na vladi januarja prihodnje leto, je napovedala ministrica.

Po njenih besedah je nujno, da sredstva, ki so za dolgotrajno oskrbo zagotovljena tako v pokojninskem kot v zdravstvenem in socialnem sistemu, povežejo v enovit sistem. Dana pa bo tudi možnost dopolnilnega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, da bi se ljudje lahko zavarovali že v času aktivnega življenja.

"Pogledati bo treba, koliko je sredstev v ločenih blagajnah, in ugotoviti, za koliko se že uveljavljene prispevne stopnje lahko zmanjšajo. Potem bi dodali novo socialno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo," je dejala ministrica.

Višina prispevka, ki bi ga plačevali tako aktivni prebivalci kot upokojenci, je še odprta, pravi. Vprašanje je, ali bo določena v enotni višini ali pa različno glede na materialni in socialni položaj posameznika.

Cilj zakona bo omogočiti, da ljudje ostanejo doma čim dlje, pri tem pa bi okrepili storitve na domu. To naj bi povezali tudi z razvojem socialnega podjetništva, je pojasnila.

Ob novinarskem vprašanju glede spreminjanja pokojninskega sistema je dejala, da je veljavni sistem glede na izračune vzdržen do leta 2016 ali 2017. Vlada je danes ustanovila delovno skupino za spremljanje učinkov pokojninske reforme. "Prav je, da najprej ocenimo, kaj se dogaja, in potem sprejemamo nadaljnje odločitve," je dejala ministrica.

Vir: STA

DZ je sprejel novelo zakona o gospodarskih družbah, s katero želi vlada med drugim pospešiti postopke registracije ter omejiti ustanavljanje podjetij s strani poslovno nepoštenih oseb. Kot je pojasnila državna sekretarka na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Andreja Kert, so k pripravi novele pristopili po odločbi ustavnega sodišča, izdani maja letos, nanaša pa se na del zakona, ki opredeljuje pogoje za vpis subjekta v sodni register in omejitve pri ustanavljanju vodenju in nadzoru družb.

Po odločbi ustavnega sodišča so registrski organi in drugi deležniki kmalu opozorili na težave pri izvajanju omenjenega dela zakona, zlasti na neobstoj evidenc podatkov, potrebno po vzpostavitvi dostopa do obstoječih evidenc, verodostojnost podatkov v evidencah itd.

Po njenih besedah želijo z novelo preseči navedene nejasnosti in težave ter z ustrezno povezavo registrskih organov in upravljavcev evidenc ter jasnostjo postopkov olajšati postopke registracij družb in podjetnikov. Hkrati želijo na bolj učinkovit način omejiti ustanavljanje družb in podjetnikov ter pridobitev poslovnega deleža s strani poslovno nepoštenih fizičnih in pravnih oseb. "S predlogom zakona zato ožimo nabor okoliščin, na podlagi katerih se lahko omeji ustanovitev družbe ali podjetnika in pridobitev statusa družbenika," je poudarila državna sekretarka.

Poleg že določene omejitve v primeru pravnomočne kazenske obsodbe spremembe določajo omejitev tudi za osebo, ki je na seznamu nepredlagateljev obračunov oz. na seznamu neplačnikov oz. je z več kot 25 odstotki udeležena v kapitalu kapitalskih družb, ki so javno objavljene na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamov neplačnikov.

Omejitev ustanavljanja in pridobivanja statusa družbenika v prvem primeru po novi ureditvi traja pet let od pravnomočne sodbe oz. do dneva izbrisa iz kazenske evidence, če bo obsodba iz kazenske evidence izbrisana pred iztekom petih let. Registrskim organom in notarjem spremembe omogočajo pridobivanje teh podatkov po uradni dolžnosti. Z novo ureditvijo se točkam VEM določa obveznost samodejnega ugotavljanja dejstev povezanih z zapadlimi davčnimi obveznostmi in nepredlaganimi obračuni.

Z namenom preprečevanja zlorab vpisa poslovnega naslova ene ali več družb oz. podjetnikov na naslovu brez dovoljenja ali vednosti lastnika objekta, se ob prijavi za vpis v register po novem nalaga, da mora subjekt ob prijavi priložiti overjeno izjavo lastnika objekta, s katero dovoljuje poslovanje podjetnika ali družbe na tem naslovu. Kršitev te določbe je opredeljena tudi kot prekršek.

Kot je nadaljevala državna sekretarka, se s predlagano novelo po posvetu s ključnimi deležniki črta 10. b člen, ki sodiščem nalaga odvzem pooblastil oz. upravičenj za vodenje poslov oz. odpoklic iz organov nadzora družb.

Za zagotovitev ustreznega prehoda na izvajanje predlaganih sprememb pa je v prehodnih določbah predvideno prehodno obdobje, ki bo omogočilo postavitev vseh ustreznih povezav med nosilci uradnih evidenc, je še dejala Kertova. Predlogu sprememb zakona, ki sicer sledi odločitvi ustavnega sodišča, je bila naklonjena večina poslancev, proti so bili le v poslanski skupini SLS.

Vir: STA

Novi predpisi:
Spremenjeni predpisi:
Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

mesecu OKTOBRU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije. V portal se je potrebno prijaviti z uporabniškim imenom in geslom registriranega uporabnika.

Nekaj dejstev o zakonu:

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 25.9.2013 - 1.10.2013 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 1 novost 1 novost 4 novosti 3 novosti

V tem tednu izpostavljamo:

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 25.9.2013 - 1.10.2013 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 14 novosti 3 novosti 6 novosti 1 novost 8 novosti 18 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost 1 novost 9 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost 1 novost 1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 8 novosti 2 novosti 2 novosti 8 novosti 11 novosti
5. JAVNE FINANCE 13 novosti 1 novost 14 novosti 9 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4 novosti 24 novosti 1 novost 2 novosti 14 novosti 5 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6 novosti 1 novost 3 novosti 7 novosti 11 novosti 2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 19 novosti 1 novost 3 novosti 5 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 2 novosti 2 novosti 1 novost 3 novosti 4 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI 2 novosti 1 novost 10 novosti
11. OBČINE 84 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .