Številka 23, letnik VI
3. september 2013

Facebook Twitter
TFL Glasnik

Spoštovani bralci, čas dopustov je mimo in TFL Glasnik je zopet z vami z aktualnimi in zanimivimi vsebinami z davčno-računovodskega področja, kot tudi z intervjuji, v katerih se bomo trudili najti zanimive, perspektivne in ugledne ljudi, ki so s svojimi dejanji na svojih področjih dosegli zavidljive uspehe. "Jesen začenjamo s serijo pogovorov s Slovenci, ki so se, takoj ko so odšli v tujino, tam uveljavili, pred tem pa Slovenija ni ravno prepoznala njihovih prednosti. Na drugi strani bomo gostili tujce, ki so uspešni v Sloveniji in se kljub vsem njenim podjetništvu neprijaznim ukrepom dobro znajdejo." Uvodna beseda v današnji rubriki Pogovor tako pripada naši direktorici Zlati Tavčar.

V prvi podopustni številki TFL Glasnika smo Temo tedna namenili poročanju o poslih z nepremičninami. Res je, da ste zavezanci morali prvič poročati že 15. avgusta vendar menimo, da je tema še kljub temu aktualna. Poročilo je namreč treba oddajati vsak mesec, za posle, ki so bili sklenjeni v preteklem mesecu. Poročilo se oddaja preko spletne strani Geodetske uprave Republike Slovenije.

Vabljeni k branju!

Zlata Tavčar: Pogled na Slovenijo z očmi tujcev

Zlata Tavčar

Začenjamo novo, že tretjo sezono izdaje našega tednika TFL Glasnik, kjer v intervjujih gostimo ugledne ljudi, ki so s svojimi dejanji na svojih področjih dosegli ugledne uspehe. Ugled kot kategorija, ki jo zasledujemo, nikakor ni bil izbran naključno. Prinaša vse tisto, kar je najpomembnejše: poštenost, vztrajnost, strokovnost in rezultate. In predvsem ga živimo tudi sami.

Začelo se je pred skoraj osmimi leti, ko smo prvič organizirali izbor najuglednejšega davčnega, finančnega in pravnega strokovnjaka. Vsako leto ugotavljamo, da ste ravno vi, spoštovani bralci, uporabniki portala Tax-Fin-Lex in obeh njegovih elektronskih časopisov, tednika TFL Glasnik in dnevnika Lex-Novice, tisti, ki vsako leto izberete zanimive ugledne osebnosti, in verjamemo, da bo tako tudi letos.

Z našimi gosti v intervjujih je podobno. Izbiramo jih zelo preudarno in kritično, vse z enim samim ciljem: da so v resnici takšni, kot so naša merila za pojem uglednosti.

Zlata Tavčar

Jesen začenjamo s serijo pogovorov s Slovenci, ki so se, takoj ko so odšli v tujino, tam uveljavili, pred tem pa Slovenija ni ravno prepoznala njihovih prednosti. Na drugi strani bomo gostili tujce, ki so uspešni v Sloveniji in se kljub vsem njenim podjetništvu neprijaznim ukrepom dobro znajdejo.

Zakaj to počnemo? Morda tudi zato, da pokažemo, da je pravzaprav vse samo v ljudeh. Torej v nas samih. To velja za vse uspešne posameznike na vseh področjih delovanja in ne le za tiste v podjetjih. Seveda velja to tudi za vso družbo, predvsem pa za vse tiste, ki smo jim zaupali oblast in so odgovorni, da postavijo pogoje in okvir, kjer bomo lahko delovali. In ravno tu imamo največji problem. Nezaslišano se mi zdi, kako lahko iz Slovenije spustimo strokovnjaka, ki v tujini takoj pokaže, iz kakšnega testa je, in mu tamkajšnja oblast to priznava. Govorim o našem prvem gostu, ki ga bomo gostili prihodnji teden, magistru Ivanu Simiču, ki bo za TFL Glasnik opisal svoje delovanje direktorja davčne uprave v Srbiji.

Zlata Tavčar

Zanimiva je ta slovenska lastnost: samo da nekdo stopi iz povprečja, seveda z znanjem in sposobnostjo ter drugačnostjo, ga takoj čaka obglavljenje in vrnitev nazaj v povprečje. Slovenci enostavno ne priznavamo sposobnih. Ne priznavamo in ne spoštujemo hierarhije in oblasti. Izgubljamo se v nepomembnostih in drobnarijah, strateških pristopov ni nikjer. V Srbiji je podpredsednik denimo javno napovedal, da bodo k sodelovanju povabili najbolj uspešne tujce s posameznih področij in tako dosegli svoj cilj, ki je vzpostaviti Srbijo kot sodobno, razvojno usmerjeno in uspešno državo. Pa mi? Bojim se, da bodo tudi pri nas kmalu tujci, ki pa jih ne bomo povabili mi, pač pa bodo zgolj trije, ki bodo prišli kar sami.

Zakaj skorajda politiziranje v TFL Glasniku? Morda ravno zaradi skrbi, kaj nas čaka. Ker nam ni vseeno. Ker razumemo medij kot pomemben kamenček v mozaiku take države, kot si jo želimo in kot mora biti.

Seveda bomo na portalu Tax-Fin-Lex pridno skrbeli za ažurnost podatkov in vsebin, kar je naše poslanstvo, in brez komentarja ostali tudi takrat, ko se nam bo vsebinsko gledano zdela kakšna sprememba v zakonodaji nebistvena. Na portal bomo dodajali nove vsebine, ki bodo, spoštovani uporabniki, zagotovo služile vaši boljši informiranosti in strokovnemu znanju. Računate lahko tudi na to, da bomo profesionalni, prijazni in konkurenčni. Tako kot mora biti vsako podjetje kjer koli na svetu. Ker vemo, da je Tax-Fin-Lex del svetovnega trga.

Zlata Tavčar

Poročanje o poslih z nepremičninami v evidenco trga nepremičnin

Obveznost poročanja o poslih z nepremičninami je določena v 22. členu Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN) (Uradni list RS, št. 50/2006 do 40/2012). Obravnavani člen opredeljuje evidenco trga nepremičnin kot večnamensko zbirko podatkov o kupoprodajnih pravnih poslih z nepremičninami ter o najemnih pravnih poslih za stavbe in dele stavb, ki se vodi zaradi zagotavljanja dejanskih podatkov o stanju na trgu nepremičnin, za namene množičnega vrednotenja ter za davčne in druge namene, določene z zakonom. Kot kupoprodajni pravni posli se skladno z ZNVN štejejo posli na podlagi kupoprodajnih pogodb in pogodb o finančnem lizingu.

Na osnovi 2. Odstavka 12. člena ZMVN je minister za infrastrukturo in prostor sprejel Sklep o začetku uporabe prilagojene evidence trga nepremičnin (Uradni list RS, št. 51/2013), ki določa, da se nova, prilagojena evidenca trga nepremičnin začne izvajati s 1. julijem 2013.

Osnovni namen prilagojene evidence trga nepremičnin je sistematično spremljanje cen nepremičnin in višine najemnin nepremičnin ter s tem zagotavljanje preglednosti slovenskega trga nepremičnin.

V evidenco trga nepremičnin je potrebno pošiljati podatke o:

 • sklenjenih kupoprodajnih pravnih poslih z nepremičninami in
 • sklenjenih najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb.

Podrobnejša navodila o poročanju in načinu pošiljanja podatkov v evidenco trga nepremičnin določa Pravilnik o vodenju podatkov evidence trga nepremičnin ter načinu pošiljanja podatkov (v nadaljevanju Pravilnik) (Uradni list RS, št. 68/2012 do 51/2013).

Zavezanci za poročanje o kupoprodajnih poslih z nepremičninami so:

 • Davčna uprava Republike Slovenijie – za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bila evidentirana napoved za odmero davka na promet nepremičnin,
 • prodajalci nepremičnin, zavezanci za DDV – za kupoprodajne posle z nepremičninami, od katerih je bil obračunan davek na dodano vrednost,
 • lizingodajalci - za posle z nepremičninami od katerih je bil ob sklenitvi pogodbe o finančnem najemu obračunan DDV in podatke o pogodbah o finančnem lizingu nepremičnin, ki so na dan 1. julija 2013 še trajali, ne glede na to, ali je bil ob sklenitvi finančnega lizinga nepremičnin obračunan davek na dodano vrednost ali davek na promet nepremičnin.

Zavezanci za poročanje o najemnih poslih pa so:

 • najemodajalci, ki so lastniki stavb ali delov stavb, ki jih dajejo v najem (fizične osebe in pravne osebe zasebnega ali javnega prava),
 • najemodajalci, ki so upravljavci stavb ali delov stavb v lasti Republike Slovenije,
 • upravniki večstanovanjskih ali poslovnih stavb za dele stavb v solastnini lastnikov delov stavb v večstanovanjski ali poslovni stavbi.

Način pošiljanja podatkov predpisuje 7. člen Pravilnika. Davčna uprava Republike Slovenije mora zahtevane podatke poslati v evidenco trga nepremičnin v predpisanem izmenjevalnem formatu prek spletnega servisa, ostali zavezanci pa prek spletne aplikacije, ki jo zagotovi Geodetska uprava Republike Slovenije. Izjema so najemodajalci, fizične osebe, ki lahko pošljejo podatke tudi po pošti na obrazcu za poročanje o najemnem pravnem poslu, objavljenem na spletnih straneg Geodetske uprave Republike Slovenije.

Roki za poročanje so sledeči:

 • do 15. avgusta 2013 za vse posle, ki so bili sklenjeni po 1. juliju 2013,
 • do 15. v mesecu za posle sklenjene v preteklem mesecu - kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, posle finančnega lizinga nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV in najeme stavb ali delov stavb,
 • do 15. decembra 2013 za vse tiste najemne pogodbe in pogodbe o finančnem najemu, ki so na dan 1. julija 2013 še trajali.

Kot smo zapisali že v uvodu, ste nekateri zavezanci 15. avgusta že poslali prve podatke o poslih z nepremičninami. Nekateri se boste s poročanjem srečali v naslednjih mesecih. Podrobna navodila, povezana s poročanjem, najdete na spletnem portalu Geodetske uprave Republike Slovenije.

Če se nova pogodba o zaposlitvi sklene tekom meseca in nova pogodba pomeni hkrati tudi drugačen način obračunavanja in plačevanja prispevka delodajalca za primer brezposelnosti je treba ta prispevek obračunati in plačati), skladno z določilom 39. člena ZUTD-A, in sicer ločeno za obdobje pred in obdobje po sklenitvi nove pogodbe.

39. člen ZUTD-A določa višino prispevka delodajalca za primer brezposelnosti. Delodajalec, ki sklene z delavcem pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, je oproščen plačila prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti za dve leti. Delodajalec, ki sklene z delavcem pogodbo o zaposlitvi za določen čas, pa plačuje prispevek delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti v višini petkratnika zneska, določenega v zakonu, ki ureja prispevke za socialno varnost, ves čas trajanja zaposlitve za določen čas. Navedena določba se nanaša na dohodke, ki so izplačani za obdobja po uveljavitvi zakona.

Ker se v praksi pojavljajo različni primeri sklepanja pogodb o zaposlitvi, smo zaprosili Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za pojasnilo, kako postopati v primeru, ko ima delavec sklenjeno pogodbo za določen čas (sklenjeno pred uveljavitvijo ZUTD-A) in po uveljavitvi ZUTD-A sredi meseca sklene z delodajalcem pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. Po pojasnilu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je treba v takem primeru (po razdelitvi obdobja zaposlitve na določen in nedoločen čas) v prvi polovici meseca višino prispevka za zavarovanje za primer brezposelnosti obračunati v dosedanji višini, v drugem delu meseca (ko bo delavec že zaposlen za nedoločen čas) pa delodajalca plačila prispevka oprostiti.

Skladno s pojasnilom navedenega ministrstva mora delodajalec v primerih, ko se pogodba o zaposlitvi spremeni tekom meseca, pripraviti ločen obračun prispevka za primer brezposelnosti za obdobje pred sklenitvijo nove pogodbe in ločeno za obdobje po sklenitvi nove pogodbe. Navedeno hkrati pomeni, da mora delodajalec za ta mesec oddati 2 ločena obračuna davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja – REK-1 obrazca, in sicer ločeno za obdobje pred sklenitvijo in ločeno za obdobje po sklenitvi nove pogodbe.

Vir: pojasnilo DURS

V davčnih postopkih je velikokrat čutiti pozicijo moči davčnega organa. Kaj hočem reči s tem? Enostavno to, da nam davčni inšpektorji nemalokrat dajo na znanje: »Tako bomo odločili, zavezanec se pa lahko pritoži zoper odločbo«. Torej, ne moč argumenta, temveč je pozicija moči tista, ki davčnemu organu daje v roke orodje, s katerim ta lahko odloča, kot se njemu zdi prav. In primeri, da je temu res tako, niso redki.

Enak položaj ima država tudi v primeru določanja rokov. Namreč vsi roki, ki veljajo za davčnega zavezanca, jih ta mora spoštovati, saj v nasprotnem dokončno oziroma nepreklicno izgubi pravico do pravnega sredstva, kot je na primer pritožba. To pa nikakor ne velja za davčni organ.

Prekluzivni rok in instrukcijski rok

Prekluzivni oziroma zamudni rok določa čas, v katerem mora biti opravljeno procesno dejanje. Če je ta rok potekel, dejanje pa ni bilo opravljeno, nastopi zamuda (prekluzija) in stranka tega procesnega dejanja ne more več opraviti oziroma ga nima več pravice opraviti. Torej konkretno, če v davčnem postopku zamudite rok za pritožbo, ste s tem izgubili popolnoma vsako možnost do pritožbe (razen v primeru vrnitve v prejšnje stanje, kar je dopustno le pod določenimi pogoji, a to ni predmet tega članka) in s tem do nadaljevanja postopka in iskanja pravice na sodišču.

Instrukcijski rok se razlikuje od prekluzivnega v tem, da zamuda tega roka ne pomeni izgube pravice opraviti procesno dejanje, kar je tudi bistvena razlika med njima. Zamuda instrukcijskega roka nima neposrednih zakonskih posledic niti (hujših) sankcij. Toda ta rok se uporablja le pri dejanjih davčnega organa. Če na primer davčni organ ne izda odločbe v zakonskem tridesetdnevnem roku, to za davčni organ nima nobenih posledic. Sicer pa moram reči, da zadnje čase davčni organ kar spoštuje roke, ki jih ZDavP-2 določa za izdajo odločbe oziroma pravnih aktov.

ZUP na primer določa, da iztek instrukcijskega roka za izdajo odločbe povzroči molk organa, ki se šteje kot fiktivna negativna odločba. To stranki omogoča, da vloži pritožbo oziroma tožbo zaradi molka organa, kot da bi bil njen zahtevek zavrnjen.

Kot vidimo, je najhujša posledica zamude roka prekluzija (prekluzivni rok), kar pomeni, da stranka izgubi pravico opraviti določeno procesno dejanje na učinkovit način (npr. vložiti pravno sredstvo). Ta učinek nastopi avtomatično po samem zakonu. Posledica zamude roka je lahko tudi fikcija, da je stranka opravila določeno procesno dejanje (npr. umaknila tožbo).

VIR: revija Denar

V začetku leta 2014 bodo začela veljati nova pravila knjigovodskega spremljanja računovodstva v kmetijski dejavnosti. Skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi bo 1. januarja 2014 potrebno urediti knjigovodsko evidentiranje kmetijske dejavnosti po načelih Mednarodnega računovodskega standarda 41. Potrebno bo ustrezno prilagoditi kontne načrte in evidentiranje poslovnih dogodkov. Veliko dilem povzroča ugotavljanje poštene vrednosti.

Opredelitev kmetijstva z vidika računovodstva

Ko se govori o proizvodnji, si predstavljamo tovarno s stroji, zanemarimo pa dejstvo, da se proizvodnja izvaja tudi na poljih, v vinogradih, na pašnikih ter hlevih, sadovnjakih in v ribogojnicah. Poleg tega, da gre za odprte in drugačne prostore, se ta proizvodnja razlikuje od tiste v industriji predvsem v tem, da predmete dela predstavljajo živa bitja. Kmetijstvo je dejavnost, v okviru katere se pridobiva izdelke na osnovi reje živali ali gojenja rastlin. Kmetijski izdelki so namenjeni predvsem pokrivanju potreb po hrani in pijači iz naravnih organizmov. Živali in rastline so živi organizmi in z njimi ni možno ravnati tako kot z neživimi stvarmi.

Kmetijstvo je po Mednarodnem računovodskem standardu 41 opredeljeno kot dejavnost, v okviru katere se uravnava predelovanje in spravitev bioloških sredstev za prodajo, za pridelavo kmetijskih pridelkov ali dodatnih bioloških sredstev. Biološka preobrazba zajema rast, propadanje, proizvajanje in razplod, ki povzročajo kakovostne ali količinske spremembe biološkega sredstva. Biološko sredstvo je živa žival ali rastlina. Kmetijski pridelek je pospravljen proizvod bioloških sredstev Vir: www.ifrs.org/IFRSs). To pomeni, da se v kmetijski dejavnosti pridobiva žive živali in rastline za prodajo in iz njih tudi pridelke ali nove žive živali, kot so teleta, piščanci in podobno, ter rastline, kot je na primer semenski krompir ali sadike sadnega drevja. V okviru procesa kmetijske proizvodnje se biološko sredstvo spreminja v smislu obsega rasti, propadanja, proizvajanja in razploda. To povzroča kakovostne in količinske spremembe biološkega sredstva. S spravitvijo pridelka je mišljena ločitev pridelka od biološkega sredstva ali prenehanje življenja biološkega sredstva. Tako se na primer jabolka oberejo z jablane in prašiča se zakolje.

a)      Kmetijska dejavnost obsega različne vrste dejavnosti, na primer živinorejo, gozdarstvo, poljedelstvo, gojitev sadovnjakov in nasadov, cvetličarstvo in vodogojstvo, kamor spada tudi ribogojstvo. Dejavnosti imajo nekaj skupnih lastnosti: Zmožnost spreminjanja: žive živali in rastline so se zmožne biološko preobražati.

b)      Uravnavanje sprememb: z gojenjem se olajša biološko spreminjanje. S tem se izboljšajo okoliščine, ki so potrebne za proces razvoja bioloških sredstev, kot je na dodajanje primernega prehranjevanja, vlažnosti, toplote, rodovitnosti zemlje in svetlobe. Takšno uravnavanje razlikuje kmetijsko dejavnost od drugih dejavnosti. Na primer pospravljanje pridelka iz neuravnavanih virov, kot je ribarjenje v oceanu ali nabiranje borovnic v gozdu, ni kmetijska dejavnost.

c)       Merjenje sprememb: spremljanje kakovosti, na primer genetskih odlik, gostote, zrelosti, maščobnosti, vsebnost beljakovin in žilavost vlaken ali količine, na primer zaroda, teže, kubičnih metrov, dolžine ali premera vlaken ter števila brstičev, ki jih ustvarja biološka preobrazba, se meri in spremlja kot običajno področje nalog uravnavanja.

VIR: revija Denar

Kljub nekaterim sodobnim pristopom k proučevanju uspešnosti poslovanja podjetij s tako imenovanimi nefinančnimi kazalci in kazalniki, le to še vedno temelji na računovodskih podatkih, zlasti na ugotovljenem dobičku, kot osnovnim merilom poslovne uspešnosti. Pri tem pa se pojavljajo različne omejitve.

Izpostavili bi predvsem vpliv vrednotenja ekonomskih kategorij na izkazovanje računovodskega dobička, saj so tako nagrade za opravljeno delo kot osebna varnost v smislu ohranitve položaja poslovodstva običajno povezane z njegovim obsegom in  iz njega izpeljanimi kazalniki.

Zaradi svoje velikosti in izpostavljenosti različnim ocenam se tako pogosto kot mehanizem prirejanja obravnavane ekonomske kategorije v zavarovalništvu uporabljajo zavarovalno-tehnične rezervacije. Velikost poslovnega izida pa bi bilo mogoče prirediti tudi z različnimi oblikami finančnih naložb (Mörec, 2008, 61–63; Harrington in Niehaus, 2004, 99). Hkrati obstaja tudi možnost, da se z instrumentom odloženih stroškov pridobivanja zavarovanj ti stroški usredstvijo in prenesejo v obračunska obdobja, ki sledijo.

Ob tem naj še izpostavimo, da računovodski vidik proučevanja poslovanja zavarovalnice govori le nekaj o preteklih poslovnih odločitvah in ne kaže možnosti predvidevanja uspešnosti zavarovalnice v prihodnosti. Poudariti tudi moramo, da se za življenjsko zavarovalnico s prodajo produkta razmerje z zavarovalcem komaj začne, zato bo dejanski oziroma končen dobiček na vložen kapital znan šele čez nekaj obračunskih obdobij. Dva izmed kazalcev, ki sta se pridružila tovrstni analizi in deloma odpravljata zgoraj opisane omejitve, sta prav gotovo ekonomska dodana vrednost in notranja vrednost, katere izračun je značilen samo za življenjske zavarovalnice.

Mnogi avtorji ekonomsko dodano vrednost opisujejo kot preostali dobiček, ko od računovodsko ugotovljenega dobička po davkih odštejemo še tako imenovane stroške rabe vloženega kapitala. Če je koncept obravnavanega kazalca v podjetju ustrezno uresničen, ekonomska dodana vrednost usklajuje interese lastnikov in poslovodij ter odpravlja konflikt njunih interesov (Stern, Shiely in Ross, 2003, 21-22).

Za razliko od zgoraj opisanih vidikov obstaja orodje, ki ima sposobnost spojiti informacije o dolgoročnih možnostih ustvarjanja dobička. Govorimo o notranji vrednosti, ki na določen dan izraža dejansko vrednost življenjske zavarovalnice. Po eni strani gre za analizo prihodnjih dobičkov podjetja iz tekočih zavarovalnih poslov, po drugi strani pa je to pregled sredstev, ki pripadajo lastnikom (Dominguez, 2007, 519).

VIR: revija Poslovodno računovodstvo

Ker so postopki registracije podjetij v Sloveniji počasni, se vlada boji nadaljnjega padca Slovenije na mednarodnih lestvicah konkurenčnosti. Zato je pripravila spremembe zakona o gospodarskih družbah, s katerimi bi se ti postopki pospešili. Predlaga tudi razširitev kroga upravičencev sredstev do razvojnih spodbud za podjetništvo in inovativnost.

Z novelo zakona o gospodarskih družbah, ki naj bi jo vlada sprejela na eni prihodnjih sej, DZ pa sprejel po nujnem postopku, se bo pospešilo postopke registracije gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov ter bolj učinkovito omejilo ustanavljanje družb in samostojnih podjetnikov s strani poslovno nepoštenih fizičnih in pravnih oseb. V ta namen se bo zožil nabor okoliščin, na podlagi katerih lahko registrski organ omeji ustanovitev podjetja, je razvidno iz gradiva, objavljenega na spletnih straneh vlade.

Medtem ko osebe, ki so bile zaradi kaznivega dejanja pravnomočno obsojene na zaporno kazen, že zdaj v Sloveniji ne morejo ustanoviti podjetja ali pridobiti poslovnega deleža, se bo po novem omejitev razširila še na kazniva dejanja zoper pravni promet, premoženje, okolje ter prostor in naravne dobrine. Omejitev ustanavljanja in pridobivanja statusa družbenika bo po novi ureditvi trajala pet let od pravnomočne sodbe. Podjetja prav tako ne bodo mogle ustanoviti osebe, ki so javno objavljene na seznamu davčnih dolžnikov ali imajo v takem dolžniku več kot 25-lastniški delež.

S spremembami zakona o gospodarskih družbah želi vlada med drugim tudi preprečiti zlorabe, do katerih je prihajalo z vpisom podjetja na naslovu, katerega lastnik za to ni dal dovoljenja oz. s tem sploh ni seznanjen.

Podjetja pa si lahko koristi obetajo tudi od sprememb zakona o podpornem okolju za podjetništvo. Vlada namreč predlaga, da se razširi krog potencialnih upravičencev do razvojnih spodbud na področju podjetništva in inovativnosti.

Z novelo zakona se tako odpravlja omejitev dodeljevanja razvojnih spodbud izključno gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom, pač pa bodo lahko na razpisih za državna sredstva po novem konkurirali tudi zadruge, zavodi ali fizične osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost. Vlada to pojasnjuje s španskim modelom, po katerem delavci rešujejo zdrava jedra podjetij, ki bi v nasprotnem primeru propadla, s čimer bi se posledično povečevala stopnja brezposelnosti, kar bi imelo dodaten negativni vpliv na slabo stanje v gospodarstvu.

Vir: STA

Vlada je sprejela uredbi o določitvi kalkulacij ter lestvic katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj za leto 2014. Ministrstvu za finance je naložila, da pripravi zakonske spremembe, s katerimi se katastrski dohodek za iste površine ob nespremenjeni dejanski rabi ne bo povečeval za več kot 10 odstotkov letno.

Z uredbama se omogoča prvi izračun katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj na podlagi nove metodologije iz zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka, so po seji vlade sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Na podlagi sprejetih lestvic bo vsakemu kmetijskemu in gozdnemu zemljišču izračunan katastrski dohodek in pripisan v zemljiški kataster po parcelah, vsakemu čebeljemu panju v registru čebelnjakov pa bo pripisana pavšalna ocena dohodka na panj.

Usklajevanje obeh uredb je zaradi številnih pripomb Kmetijsko gozdarske zbornice in drugih stanovskih organizacij ter ministrstev trajalo več mesecev. V uradnem listu morata biti objavljeni še danes, saj morata omogočiti izračun katastrskega dohodka za kmetijska in gozdna zemljišča ter pavšalno oceno dohodka za čebelje panje že za leto 2013.

Lestvice se določajo za leto 2014, za letos pa se bo katastrski dohodek izračunal tako, kot določa letos novelirani zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka. Če bo izračun za parcele pokazal za več kot deset odstotkov višji katastrski dohodek, se bo torej ta zvišal za deset odstotkov.

Obenem je vlada kmetijskemu in finančnemu ministrstvu ter Geodetski upravi RS naložila ustanovitev strokovne delovne skupine, ki bo preverila natančnost izračunov katastrskega dohodka ter ponovno pregledala metodologijo in uporabljene podatke, zatem pa po potrebi predlagala spremembe zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka.

Vir: STA

Novi predpisi:
Spremenjeni predpisi:
Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

mesecu SEPTEMBRU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije. V portal se je potrebno prijaviti z uporabniškim imenom in geslom registriranega uporabnika.

Nekaj dejstev o zakonu:

 • Od svojega nastanka do danes je zakon doživel 2 spremembi in dopolnitviZPrCP-A in ZPrCP-B.
 • Spremenjeni zakon velja od 10.8.2013, uporabljati pa se je začel 1.9.2013. Med drugim predvideva zaseg vozila, če policist vozniku prepove vožnjo, ta pa z njo kljub temu nadaljuje, in možnost pridržanja voznika, tudi če je ta blizu doma ali zagotovi, da ima varen prevoz do doma. Obenem se z novelo razširjajo pooblastila cestninskih nadzornikov.
 • Državni zbor uradnega prečiščenega besedila zakona še ni pripravil.
 • Zakon je bil prvič objavljen v Uradni list RS 109-5733/2010, stran 16876. Veljati je začel 11.4.2011, uporabljati pa se je začel s 1.7.2011.

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 28.8.2013 - 3.9.2013 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 3 novosti 3 novosti 1 novost 14 novosti

V tem tednu izpostavljamo:

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 28.8.2013 - 3.9.2013 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 4 novosti 2 novosti 11 novosti 6 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost 1 novost 3 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost 1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost 2 novosti 1 novost 12 novosti 3 novosti
5. JAVNE FINANCE 5 novosti 6 novosti 3 novosti 6 novosti 8 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8 novosti 52 novosti 3 novosti 33 novosti 6 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9 novosti 4 novosti 1 novost 25 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost 2 novosti 2 novosti 1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 4 novosti 2 novosti 2 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI 6 novosti 1 novost 10 novosti
11. OBČINE 23 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .